Письмо

Лист ДФС України від 14.11.2016 № 24498/6/99-99-15-03-02-15 «Щодо законодавчого визначення терміну «аудит» для цілей оподаткування ПДВ та порядку оподаткування ПДВ операції платника податку з постачання нерезиденту послуг»

08.12.2016 / 15:00

Про розгляд звернення

Державна фіскальна служба України розглянула звернення платника податку щодо законодавчого визначення терміну «аудит» для цілей оподаткування ПДВ та порядку оподаткування ПДВ операції платника податку з постачання нерезиденту послуг із експертизи документації і оцінки відповідності стандартам управління якістю та, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України (далі – ПКУ), повідомляє.

Відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів регулюються нормами ПКУ (пункт 1.1 статті 1 ПКУ).

Відповідно до статті 5 ПКУ поняття, правила та положення, установлені ПКУ та законами з питань митної справи, застосовуються виключно для регулювання відносин, передбачених статтею 1 ПКУ. При цьому інші терміни, що застосовуються у ПКУ і не визначаються ним, використовуються у значенні, встановленому іншими законами.

Згідно з підпунктами «а» і «б» пункту 185.1 статті 185 ПКУ об'єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з постачання товарів/послуг, місце постачання яких відповідно до статті 186 ПКУ розташоване на митній території України.

Під постачанням послуг розуміється будь-яка операція, що не є постачанням товарів, чи інша операція з передачі права на об'єкти права інтелектуальної власності та інші нематеріальні активи чи надання інших майнових прав стосовно таких об'єктів права інтелектуальної власності, а також надання послуг, що споживаються в процесі вчинення певної дії або провадження певної діяльності. (підпункт 14.1.185 пункту 14.1 статті 14 ПКУ).

Пунктами 186.2 – 186.4 статті 186 ПКУ визначено категорії послуг, місце постачання яких визначається залежно від місця реєстрації постачальника або отримувача відповідних послуг або від місця фактичного надання відповідних послуг.

Зокрема, місцем постачання послуг, перерахованих у пункті 186.3 статті 186 ПКУ, зокрема, консультаційних, інжинірингових, інженерних, юридичних (у тому числі адвокатських), бухгалтерських, аудиторських, актуарних та рекламних послуг, вважається місце, в якому отримувач послуг зареєстрований як суб'єкт господарювання або - у разі відсутності такого місця - місце постійного чи переважного його проживання (підпункт «в» пункту 186.3 статті 186 ПКУ).

Місцем постачання послуг, крім операцій, зазначених у пунктах 186.2 і 186.3 статті 186 ПКУ, є місце реєстрації постачальника (пункт 186.4 статті 186 ПКУ).

Отже, порядок оподаткування ПДВ операцій платника податку з постачання послуг безпосередньо залежить від місця постачання таких послуг.

Правові засади здійснення аудиторської діяльності в Україні регулюються Господарським кодексом України (далі – ГКУ), Законом України від 22 квітня 1993 року № 3125-XII «Про аудиторську діяльність» (далі – Закон № 3125) та іншими прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами.

Згідно зі статтею 363 ГКУ та статтею 3 Закону № 3125 під терміном «аудит» розуміється перевірка публічної бухгалтерської звітності, обліку, первинних документів та іншої інформації щодо фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання з метою визначення достовірності їх звітності, обліку, його повноти і відповідності законодавству та встановленим нормативам.

Аудит здійснюється незалежними особами (аудиторами), аудиторськими організаціями, які уповноважені суб'єктами господарювання на його проведення.

При цьому статтею 4 Закону № 3125 визначено, що аудитором може бути фізична особа, яка має сертифікат, що визначає її кваліфікаційну придатність на заняття аудиторською діяльністю на території України. Аудитор має право займатися аудиторською діяльністю як фізична особа - підприємець лише після включення його до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів (далі – Реєстр).

Відповідно до статті 5 Закону № 3125 аудиторська фірма - юридична особа, створена відповідно до законодавства, яка здійснює виключно аудиторську діяльність. Право на здійснення аудиторської діяльності мають аудиторські фірми, включені до Реєстру.

Перелік послуг, які можуть надавати аудитори (аудиторські фірми), визначено та затверджено рішенням Аудиторської палати України від 22.12.2011 № 244/14 (далі – Перелік послуг). Згідно з підпунктом 1.1.3 пункту 1.1 розділу 1 Переліку послуг до послуг у сфері аудиту (категорія завдань з надання впевненості), зокрема відноситься:

 оцінка (перевірка) ефективності (відповідності) системи внутрішнього контролю (аудиту);

оцінка (перевірка) ефективності (відповідності) використання виробничих потужностей;

оцінка відповідності діяльності підприємства вимогам законодавства (податкового, митного, господарського та ін.);

оцінка (перевірка) відповідності управлінських рішень або окремих господарських операцій вимогам законодавства;

економічні експертизи (крім судової експертизи, експертних досліджень та експертиз за вимогою правоохоронних органів).

Враховуючи викладене, у разі якщо, перелічені у зверненні послуги (експертиза документації і оцінки відповідності стандартам управління якістю), які платник податку надає нерезиденту, у розумінні положень ГКУ, Закону № 3215 та Переліку послуг підпадають під визначення терміну «аудит» (аудиторських послуг) та зазначене товариство відповідає вимогам чинного законодавства щодо аудиторської діяльності, то для цілей оподаткування ПДВ місцем постачання таких послуг відповідно до підпункту «в» пункту 186.3 статті 186 ПКУ є місце реєстрації їх отримувача. При цьому, у такому разі операції з постачання послуг, перелічених у зверненні, не є об’єктом оподаткування ПДВ.

У разі якщо, перелічені у зверненні послуги (експертиза документації і оцінки відповідності стандартам управління якістю), які платник податку надає нерезиденту, у розумінні положень ГКУ,  Закону № 3215 та Переліку послуг, не підпадають під визначення терміну «аудит» (аудиторських послуг) та/або зазначене товариство не відповідає вимогам чинного законодавства щодо аудиторської діяльності, то для цілей оподаткування ПДВ місцем постачання таких послуг відповідно до пункту 186.4 статті 186 ПКУ є місце реєстрації їх постачальника. При цьому, у такому разі операції з постачання послуг,  перелічених у зверненні, є об’єктом оподаткування ПДВ та оподатковуються податком у загальновстановленому порядку за основною ставкою.

В.о. заступника Голови М.В. ПРОДАН