Письмо

«Щодо окремих питань стосовно порядку сплати частини чистого прибутку», лист ДФС від 13.03.2017 № 5061/6/99-99-15-02-02-15

27.03.2017 / 14:55

Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо окремих питань стосовно порядку сплати частини чистого прибутку (доходу) платниками податку та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі – Кодекс), повідомляє таке.

Відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями регулюється ст. 111 Закону України від 21 вересня 2006 року № 185-V «Про управління об'єктами державної власності», відповідно до вимог якої державні унітарні підприємства та їх об'єднання зобов'язані спрямувати частину чистого прибутку (доходу) до Державного бюджету України у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Порядок відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 23 лютого 2011 року № 138 (далі – Порядок № 138).

Згідно з Порядком № 138 частина чистого прибутку (доходу), що відраховується державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету за відповідний період, визначається виходячи з обсягу чистого прибутку (доходу), розрахованого згідно з положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, та сплачується наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності за відповідний період у строк, встановлений для сплати податку на прибуток підприємств.

Відповідно до ст. 13 Закону України від 16 липня 1999 року № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (далі – Закон № 996) звітним періодом для складання фінансової звітності є календарний рік. Проміжна звітність складається щоквартально наростаючим підсумком з початку звітного року в складі балансу та звіту про фінансові результати. Баланс підприємства складається станом на кінець останнього дня кварталу (року).

Підприємства зобов'язані подавати квартальну та річну фінансову звітність органам, до сфери управління яких вони належать, трудовим колективам на їх вимогу, власникам (засновникам) відповідно до установчих документів, якщо інше не передбачено цим Законом. Органам виконавчої влади та іншим користувачам фінансова звітність подається відповідно до законодавства (п. 1 ст. 14 Закону № 996).

Наказом Державної податкової адміністрації України від 16.05.2011 № 285 «Про затвердження форми Розрахунку частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 31 травня 2011 року за № 643/19381, визначено, що звітним періодом, за який подається розрахунок, є перший квартал, перше півріччя, три квартали, рік.

Розрахунок частини чистого прибутку (доходу) разом з фінансовою звітністю, складеною відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку, подається державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями до органів державної податкової служби у строк, передбачений для подання декларації з податку на прибуток підприємств.

Зважаючи на те, що частина чистого прибутку (доходу) сплачується наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності, базовим податковим (звітним) періодом для нарахування та сплати цього платежу є календарний квартал. Розрахунок частини чистого прибутку (доходу) разом з  фінансовою звітністю, складеною  відповідно  до положень (стандартів) бухгалтерського обліку, подається державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями до органів державної податкової служби за підсумками кварталу, півріччя, трьох кварталів та року у терміни, передбачені для квартальної звітності – протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу, та сплачується протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого Кодексом для подання податкової декларації.

У переліку податків і зборів, визначеному ст.ст. 9 і 10 Кодексу, відсутній такий платіж, як частина чистого прибутку (доходу) державних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до державного бюджету відповідно до закону.

Оскільки Кодекс регулює відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, то порядок розстрочення сплати податків і зборів (обов’язкових платежів) на частину чистого прибутку (доходу), що сплачується до Державного бюджету України державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями, не поширюється.

Враховуючи те, що частина чистого прибутку (доходу), що сплачується до державного бюджету державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями, не є податковим платежем, то сплата зобов’язання за ним не може бути здійснена за рахунок надміру сплачених податкових зобов’язань з інших податків відповідно до процедури, передбаченої ст. 43 Кодексу.