Приказ

«Про затвердження Змін до Типового положення про службу охорони праці», наказ Мінсоцполітики України від 31.01.2017 № 148

12.04.2017 / 14:50

(Витяг)

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
21.02.2017 р. за № 236/30104

Відповідно до статей 15, 28 Закону України  «Про охорону праці», пункту 8 Положення про Міністерство соціальної політики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року № 423 (зі змінами), НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Типового положення про службу охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 15 листопада 2004 року № 255, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України  01 грудня 2004 року за № 1526/10125, що додаються.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр А. РЕВА

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства соціальної політики України
31.01.2017 № 148

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
21.02.2017 р. за № 236/30104

ЗМІНИ
до Типового положення про службу охорони праці

1. У главі 1:

1) у пункті 1.1 слова  «у процесі праці» замінити словами  «у процесі трудової діяльності»;

2) абзаци другий і третій пункту 1.2 виключити.

У зв’язку з цим абзац четвертий вважати абзацом другим;

3) у пункті 1.4:

в абзаці другому слово  «(суміщення)» виключити;

в абзаці третьому слова  «виробничий стаж роботи не менше трьох років і пройшли навчання з охорони праці» замінити словами  «відповідну підготовку»;

4) у пункті 1.5 слова та цифри  «Національного класифікатора України ДК 003:2005  «Класифікатор професій», затвердженого наказом Держспоживстандарту від 26.12.2005 № 375» замінити словами та цифрами  «Національного класифікатора України ДК 003:2010  «Класифікатор професій«, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 28 липня 2010 року № 327«.

2. У главі 3:

1) пункт 3.2 після слів  «проектів наказів» доповнити словом  «(розпоряджень)»;

2) пункт 3.5 після слів  «інструктажу з» доповнити словом  «питань»;

3) пункт 3.6 після слова  «аварій» доповнити словами  «на виробництві»;

4) абзац другий пункту 3.11 після слів  «нормативно-правовими актами» доповнити словами  «з охорони праці»;

5) у пункті 3.12:

абзац другий  після  слова  «Порядку» доповнити  словом   «проведення», слова та цифри  «25 серпня 2004 року  № 1112» замінити словами та цифрами   «30 листопада 2011 року № 1232»;

в абзаці третьому слова  «робочих місць» замінити словами  «умов праці», слово  «профзахворювань» замінити словами  «професійних захворювань (отруєнь)»;

абзац шостий після слів  «колективного договору,» доповнити словом  «інших»;

6) у пункті 3.14:

в абзаці другому після слів  «нещасних випадків» слово  «та» замінити словом  «і», після слів  «професійних захворювань» доповнити словами  «та аварій на виробництві»;

абзац четвертий після слів   «наявністю в» доповнити словом  «структурних».

3. Абзац третій глави 4 після слів  «механізмів, устаткування» доповнити словами  «та інших засобів виробництва».

4. У главі 5:

1) пункт 5.3 викласти в такій редакції:

 «5.3. Для проведення навчання, інструктажів, семінарів, лекцій, виставок може створюватись кабінет з охорони праці»;

2) пункт 5.5 після слова  «функцій» доповнити словами  «і завдань», слово  «та» замінити словом  «і», після слова  «положенням» доповнити словами  «та системою управління охороною праці на підприємстві».

5. У тексті слово  «устатковання» замінити словом  «устаткування».

Директор Департаменту заробітної плати та умов праці О. ТОВСТЕНКО

«Горячие линии»

Дата: 28 ноября, четверг
Время проведения: с 14:00 до 16:00
Контактный номер: (044) 501-06-42