Приказ

«Про затвердження Змін до Порядку повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до державного та місцевих бюджетів», наказ Мінфіну України від 06.04.2017 № 415

12.05.2017 / 16:00

(Витяг)

Зареєстровано в Міністерстві юстиції Україні
25 квітня 2017 р. за № 546/30414

Відповідно до Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України, Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, та з метою приведення у відповідність із законодавством

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до державного та місцевих бюджетів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 03 вересня 2013 року № 787, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2013 року за № 1650/24182 (зі змінами), що додаються.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр О. ДАНИЛЮК

ПОГОДЖЕНО:

В. о. Голови Державної фіскальної служби України М. В. ПРОДАН

Голова Державної казначейської служби України Т. Я. СЛЮЗ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
06 квітня 2017 року № 415

Зареєстровано в Міністерстві юстиції Україні
25 квітня 2017 р. за № 546/30414

ЗМІНИ
до Порядку повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до державного та місцевих бюджетів

1. У розділі I:

1) абзац перший пункту 2 після слова «зборів,» доповнити словом «пені,»;

2) в абзаці другому пункту 3 слова «готівковими коштами» замінити словами «у готівковій формі коштів»;

3) доповнити розділ після пункту 4 новим пунктом 4 1 такого змісту:

«4 1. У разі повернення надміру сплачених податкових зобов'язань з податку на додану вартість, зарахованих до бюджету з рахунка платника податку в системі електронного адміністрування податку на додану вартість у порядку, визначеному пунктом 200 1.5 статті 200 1 Податкового кодексу України, такі кошти підлягають поверненню виключно на рахунок платника в системі електронного адміністрування податку на додану вартість, а у разі його відсутності на момент звернення платника податків із заявою про повернення надміру сплачених податкових зобов'язань з податку на додану вартість чи на момент фактичного повернення коштів - шляхом перерахування на поточний рахунок платника податків в установі банку.»;

4) у пункті 5:

абзаци перший та третій після слова «зборів,» доповнити словом «пені,»;

в абзацах четвертому та восьмому слово «готівкою» замінити словами «у готівковій формі»;

5) пункт 9 1 викласти в такій редакції:

«9 1. Органи Казначейства здійснюють повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до місцевих бюджетів населених пунктів Донецької та Луганської областей, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень, перелік яких затверджений Кабінетом Міністрів України, за поданням органів, що контролюють справляння надходжень бюджету, погодженим відповідно з Донецькою та Луганською обласними військово-цивільними адміністраціями.

Донецька та Луганська обласні військово-цивільні адміністрації протягом двох робочих днів погоджують подання шляхом засвідчення підписом керівника відповідної обласної військово-цивільної адміністрації, скріпленим гербовою печаткою, і не пізніше наступного робочого дня після погодження повертають його органу, який подав подання, для подальшої передачі до органів Казначейства відповідно до законодавства.»;

6) у підпункті 1, абзаці першому підпункту 2 пункту 12 та абзаці другому пункту 13 слово «після» замінити словом «з»;

7) пункт 15 після слова «зборів,» доповнити словом «пені,».

2. Додаток 1 до Порядку після слів «керівник місцевого фінансового органу (підпис)» доповнити абревіатурою «М. П.».

Директор Департаменту прогнозування доходів бюджету та методології бухгалтерського обліку Ю. П. РОМАНЮК