Приказ

«Про затвердження форми довідки про подану декларацію про майновий стан і доходи (про сплату або відсутність податкових зобов'язань) та Порядку її оформлення і видачі», наказ Мінфіну України від 13.06.2017 № 568

19.07.2017 / 17:00

(Витяг)

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
10.07.2017 р. за № 839/30707

Відповідно до пунктів 179.3, 179.12 статті 179 розділу IV Податкового кодексу України та підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити форму довідки про подану декларацію про майновий стан і доходи (про сплату або відсутність податкових зобов'язань) та Порядок оформлення і видачі довідки про подану декларацію про майновий стан і доходи (про сплату або відсутність податкових зобов'язань), що додаються.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства доходів і зборів України від 11 грудня 2013 року № 795 «Про затвердження форми довідки про подану декларацію про майновий стан і доходи (про сплату податку на доходи фізичних осіб та про відсутність податкових зобов'язань з такого податку) та Порядку її заповнення», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 09 січня 2014 року за № 8/24785.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр О. Данилюк

ПОГОДЖЕНО:

В. о. Голови Державної фіскальної служби України М. В. Продан

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
13.06.2017 року № 568

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
10.07.2017 р. за № 839/30707

Порядок
оформлення і видачі довідки про подану декларацію про майновий стан і доходи (про сплату або відсутність податкових зобов'язань)

1. Цей Порядок визначає механізм оформлення і видачі контролюючими органами довідки про подану декларацію про майновий стан і доходи (про сплату або відсутність податкових зобов'язань) (далі - Довідка) відповідно до пунктів 179.3, 179.12 статті 179 розділу IV Податкового кодексу України (далі - Кодекс).

2. Довідка видається безоплатно на підставі:

заяви платника податків про видачу Довідки за формою, наведеною у додатку до цього Порядку (далі - Заява);

податкової декларації про майновий стан і доходи (далі - податкова декларація).

3. Заява та податкова декларація подаються платником податків (уповноваженим представником) до контролюючого органу за місцем податкового обліку.

4. Заява складається з обов'язковим посиланням на відповідний пункт Кодексу, яким передбачено видачу контролюючим органом Довідки, та зазначенням найменування підприємства (установи, організації), до якого (якої) Довідку буде подано платником податків.

Заяву про видачу Довідки за вибором платника податку може бути подано засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням вимог законів щодо електронного документообігу та електронного цифрового підпису.

5. Відповідно до пункту 179.3 статті 179 розділу IV Кодексу платники податку - резиденти, які виїжджають за кордон на постійне місце проживання, зобов'язані подати до контролюючого органу податкову декларацію не пізніше 60 календарних днів, що передують виїзду.

6. Контролюючий орган після надходження податкової декларації зобов'язаний перевірити:

1) достовірність визначених у декларації доходів шляхом звірки з даними, наявними в інформаційних системах контролюючого органу;

2) обґрунтованість застосування ставок податку на доходи фізичних осіб, військового збору;

3) правильність визначення податкових зобов'язань та повноту їх сплати.

У разі неподання платником податку податкової декларації та/або за наявності невиконаних зобов'язань зі сплати податку на доходи фізичних осіб, військового збору (для платників податку - резидентів, які виїжджають за кордон на постійне місце проживання) контролюючий орган надає заявнику протягом десяти календарних днів вмотивовану відповідь щодо відмови в наданні Довідки.

7. Довідка видається контролюючим органом за місцем податкового обліку:

платникам податків, які звернулися відповідно до пункту 179.12 статті 179 розділу IV Кодексу, - протягом десяти календарних днів з дати отримання заяви;

платникам податку - резидентам, які виїжджають за кордон на постійне місце проживання та які звернулися відповідно до пункту 179.3 статті 179 розділу IV Кодексу, - протягом тридцяти календарних днів після надходження податкової декларації та сплати належної суми податку.

Довідка видається у паперовій та/або електронній формах. Довідку у паперовій формі отримує безпосередньо платник податків (уповноважений представник) за місцем податкового обліку.

Довідка в електронній формі видається з дотриманням вимог законів щодо електронного документообігу та електронного цифрового підпису.

8. Довідка заповнюється з дотриманням таких вимог:

1) у загальній частині зазначаються: найменування контролюючого органу, який видає Довідку, дата та номер Довідки; реєстраційний номер облікової картки платника податків / серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті); прізвище, ім'я, по батькові платника податків (згідно з даними податкової декларації); звітний податковий період (календарний рік), за який подано декларацію (зазначається арабськими цифрами);

2) у рядку 01 зазначається сума доходів, які включаються до загального річного оподатковуваного доходу, що зазначені у рядку 10 податкової декларації: заробітна плата, доходи від операцій з продажу (обміну) об'єктів нерухомого та/або рухомого майна, дохід від надання майна в лізинг тощо, інвестиційний прибуток, вартість успадкованого чи отриманого у дарунок майна, інші доходи, доходи фізичних осіб - підприємців та доходи, отримані фізичною особою, яка провадить незалежну професійну діяльність;

3) у рядку 02 зазначаються доходи, отримані з джерел за межами України, що зазначені у рядку 10.6 податкової декларації;

4) у рядку 03 зазначається сума доходів, які не включаються до загального річного оподатковуваного доходу, що зазначені у рядку 11 податкової декларації;

5) у рядку 04 зазначається загальна сума річного доходу (р. 01 + р. 03), що має дорівнювати загальній сумі річного доходу, зазначеній у рядку 12 податкової декларації;

6) у рядку 05 зазначається загальна сума податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору, визначених платником податку до сплати, що зазначені відповідно у рядках 22.1 та 23.1 податкової декларації;

7) інформація про повноту сплати або про відсутність податкових зобов'язань за даними поданої податкової декларації зазначається у Довідці станом на момент її формування.

9. Для фізичних осіб - платників податку - резидентів, які виїжджають за кордон на постійне місце проживання, Довідка дійсна протягом 60 календарних днів з дати її видачі за наявності документа, що посвідчує особу.

В. о. директора Департаменту податкової політики Л. П. Максименко