Приказ

«Про затвердження Положення про проведення перевірок стану збереження майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі», наказ Мінфіну України від 16.06.2017 № 584

27.07.2017 / 09:30

(Витяг)

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
14.07.2017 р. за № 858/30726

Відповідно до статті 91 глави 9 розділу II Податкового кодексу України, Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про проведення перевірок стану збереження майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства доходів і зборів України від 10 жовтня 2013 року № 573 «Про затвердження Положення про проведення перевірок стану збереження майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 31 жовтня 2013 року за № 1843/24375.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр О. ДАНИЛЮК

ПОГОДЖЕНО:

В. о. Голови Державної фіскальної служби України М. В. ПРОДАН

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
16.06.2017 р. № 584

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
14.07.2017 р. за № 858/30726

ПОЛОЖЕННЯ
про проведення перевірок стану збереження майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі

I. Загальні положення

1. Це Положення розроблено відповідно до статті 91 глави 9 розділу II Податкового кодексу України (далі - Кодекс).

2. Це Положення регламентує правила проведення перевірок стану збереження майна, яке перебуває в податковій заставі (далі - перевірка стану збереження заставного майна).

3. Метою проведення перевірки стану збереження заставного майна є встановлення фактичної (фізичної) наявності у платника податків такого майна та документального підтвердження його руху за даними бухгалтерського та податкового обліку, що ведеться платником податків.

4. У цьому Положенні терміни вживаються у значеннях, наведених у Кодексі.

II. Проведення перевірок

1. Перевірка стану збереження заставного майна проводиться в разі поширення на майно платника податків права податкової застави.

2. Право на проведення перевірки стану збереження заставного майна належить контролюючому органу, на який згідно з Кодексом покладається виконання такої функції.

3. Виконання повноважень щодо проведення перевірок стану збереження заставного майна покладається на податкових керуючих.

4. Перевірка стану збереження заставного майна може проводитись протягом робочого дня платника податків, починаючи з дня опису майна у податкову заставу.

5. Для проведення перевірки стану збереження заставного майна оформлюється повідомлення про проведення перевірки стану збереження майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі (далі - повідомлення) (додаток 1).

Підставою для оформлення повідомлення є погоджене керівником контролюючого органу (його заступником або уповноваженою особою) подання податкового керуючого, в якому обґрунтовується необхідність проведення перевірки стану збереження заставного майна.

6. Перевірка стану збереження заставного майна може проводитись безпосередньо у платника податків (за його місцезнаходженням, за місцезнаходженням майна, що перебуває у податковій заставі, в інших місцях зберігання такого майна) або у відповідному контролюючому органі.

7. Перевірка стану збереження заставного майна може проводитись шляхом візуального контролю наявності у такого платника майна і стану його збереження, а також шляхом перевірки відповідних документів бухгалтерського та податкового обліку та іншої інформації щодо наявності такого майна, його руху та стану збереження на момент проведення перевірки.

8. Перевірка стану збереження заставного майна може проводитись одночасно з документальною (плановою або позаплановою) або фактичною перевіркою відповідно до вимог Кодексу з урахуванням особливостей, визначених цим Положенням.

III. Особливості проведення перевірок

1. Про проведення перевірки стану збереження заставного майна податковий керуючий попередньо повідомляє платника податків.

2. Безпосередньо перед початком проведення перевірки стану збереження заставного майна податковий керуючий пред'являє платнику податків такі документи:

службове посвідчення працівника контролюючого органу;

копію наказу контролюючого органу про призначення податковим керуючим такого платника податків;

повідомлення, підписане керівником контролюючого органу (його заступником або уповноваженою особою) та зареєстроване в такому контролюючому органі.

Зазначені документи є достатніми для проведення перевірки стану збереження заставного майна й оформлення додаткових документів не є необхідним.

3. У разі перебування майна платника податків не за місцем обліку платника податків, а в іншій адміністративно-територіальній одиниці, до проведення перевірки стану збереження заставного майна може бути залучено інший контролюючий орган.

У разі залучення до перевірки стану збереження заставного майна іншого контролюючого органу перевірка здійснюється з дотриманням вимог пункту 2 цього розділу.

4. Податковий керуючий при проведенні перевірки стану збереження заставного майна здійснює повноваження відповідно до цього Положення та інших нормативно-правових актів.

5. За результатами проведеної перевірки стану збереження заставного майна складається акт про проведення перевірки стану збереження майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі (далі - акт перевірки) (додаток 2), який реєструється в журналі реєстрації актів перевірок стану збереження майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі (додаток 3). Якщо платник податків не погоджується з фактами, зазначеними в акті перевірки, такий платник може на окремому аркуші висловити свої зауваження, які стануть невід'ємною частиною акта перевірки.

6. У разі недотримання податковим керуючим вимог, передбачених цим Положенням, платник податків може повідомити про цей факт керівника відповідного контролюючого органу (його заступника або уповноважену особу) або оскаржити дії податкового керуючого відповідно до чинного законодавства.

В. о. директора Департаменту податкової політики В. П. ОВЧАРЕНКО