Приказ

«Про затвердження Змін до Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон», наказ Мінфіну України від 28.07.2017 р. № 669

07.09.2017 / 15:50

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 02 лютого 2011 року N 98 "Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 13 березня 1998 року N 59, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 31 березня 1998 року за N 218/2658 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 березня 2011 року N 362), що додаються.

2. Департаменту видатків бюджету органів влади забезпечити подання в установленому порядку цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 Міністр О. Данилюк

ПОГОДЖЕНО:

В. о. Голови Державної фіскальної служби України М. В. Продан

Голова Державної аудиторської служби України Л. Гаврилова

Міністр внутрішніх справ України А. Б. Аваков

Голова Державної прикордонної служби України генерал-полковник В. Назаренко

 

Зміни
до Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон

1. У розділі I:

абзац перший пункту 1 після слів "керівника органу державної влади" доповнити словами "(поїздка державного службовця - за розпорядженням керівника державної служби)";

доповнити пункт 4 новим абзацом такого змісту:

"У разі якщо працівник застосував платіжну картку для проведення розрахунків у безготівковій формі, йому відшкодовується збір за переказ грошових коштів електронними засобами (згідно з правилами платіжної системи) за наявності документального підтвердження його сплати (виписка з карткового рахунку або інший документ на паперовому носії, що підтверджує суму сплаченого збору).";

доповнити перше речення пункту 5 словами "(у тому числі на оплату вартості послуг із здійснення Інтернет-замовлення та придбання електронних проїзних документів на транспортні засоби)";

доповнити пункт 13 після абзацу другого новим абзацом третім такого змісту:

"Державному службовцю, який направлений у службове відрядження, заробітна плата за весь період відрядження виплачується відповідно до Закону України "Про державну службу".".

У зв'язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим.

2. У розділі II:

у пункті 1:

абзац перший після слів "або його заступником" доповнити словами "(направлення у відрядження державного службовця здійснюється керівником державної служби)";

абзац другий після слів "або його заступником" доповнити словами "(строк відрядження державного службовця визначається керівником державної служби)";

доповнити новим абзацом такого змісту:

"Строк відрядження державного службовця протягом одного календарного року не може перевищувати 60 календарних днів, крім випадків, визначених законодавством. ";

доповнити пункт 7 новим абзацом такого змісту:

"У разі якщо у листі (зверненні) до Кабінету Міністрів України для оформлення службового відрядження міністру або керівнику іншого центрального органу виконавчої влади надавалося (на підставі наявних відомостей) обґрунтування необхідності здійснення зазначених в абзаці першому цього пункту витрат (із визначенням потреби у додаткових коштах) і дозвіл на це був отриманий до вибуття у відрядження, такі витрати відшкодовуються згідно з підтвердними документами (без повторного звернення до Першого віце-прем'єр-міністра або віце-прем'єр-міністра).";

у пункті 12:

абзац перший викласти в такій редакції:

"12. Витрати на відрядження відшкодовуються лише за наявності документів в оригіналі, що засвідчують вартість цих витрат, а саме: транспортних квитків або транспортних рахунків (багажних квитанцій), у тому числі електронних квитків за наявності посадкового талона, якщо його обов'язковість передбачена правилами перевезення на відповідному виді транспорту, та розрахункових документів про їх придбання за всіма видами транспорту, в тому числі на чартерні рейси; рахунків, отриманих із готелів (мотелів) або від інших осіб, що надають послуги з розміщення та проживання відрядженого працівника, в тому числі бронювання місць у місцях проживання; страхових полісів тощо.";

абзац другий доповнити словами "або роздрукований на паперовому носії електронний посадковий талон, отриманий у разі онлайн-реєстрації на авіарейс";

після абзацу другого доповнити новим абзацом третім такого змісту:

"У разі втрати, знищення або зіпсуття посадкового талона пасажира відрядженому працівникові з дозволу керівника (або особи, з якою відрядження було погоджено) можуть бути відшкодовані витрати на придбання електронного авіаквитка за умови надання оригіналу довідки авіаперевізника, якою засвідчено стан замовлення та статус електронного квитка, придбаного для окремого пасажира, факт використання електронного квитка повністю за визначеним маршрутом.".

У зв'язку з цим абзаци третій - дев'ятий вважати відповідно абзацами четвертим - десятим;

після абзацу сьомого доповнити двома новими абзацами такого змісту:

"У разі здійснення Інтернет-замовлення проїзних документів на автобусні пасажирські перевезення підставою для відшкодування витрат на придбання електронного квитка є роздрукований на паперовому носії проїзний документ.

У разі повернення проїзного документа на автобусні пасажирські перевезення до звіту додаються роздруковані на паперовому носії документи на повернення або лист (акт, довідка) про повернення проїзного документа, складений компанією-продавцем, у якому зазначаються сума повернутих коштів, комісійні та/або інші збори, пов'язані з його поверненням.".

У зв'язку з цим абзаци восьмий - десятий вважати відповідно абзацами десятим - дванадцятим.

3. У розділі III:

у пункті 1:

перше речення після слів "керівника підприємства" доповнити словами "(у разі відрядження державного службовця - відповідно до наказу керівника державної служби)";

друге речення доповнити словами та цифрами "(строк відрядження державного службовця протягом одного календарного року не може перевищувати 60 календарних днів, крім випадків, визначених законодавством)";

у пункті 3:

слова "членів Кабінету Міністрів України, працівників Секретаріату Кабінету Міністрів України, керівників центральних і місцевих органів виконавчої влади та їх заступників, Голови та державних уповноважених Антимонопольного комітету України" замінити словами "членів Кабінету Міністрів України, Державного секретаря Кабінету Міністрів України та його заступників, працівників Секретаріату Кабінету Міністрів України, керівників центральних і місцевих органів виконавчої влади та їх заступників, державних секретарів міністерств, Голови, його заступників та державних уповноважених Антимонопольного комітету України";

доповнити новим абзацом такого змісту:

"Рішення про службове відрядження державних службовців та працівників центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через відповідного міністра, а також працівників утворених органами державної влади підприємств, установ та організацій, які використовують кошти державного бюджету (крім державних службовців та військовослужбовців), приймаються відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 року N 710 "Про ефективне використання державних коштів".";

у пункті 7:

після абзацу одинадцятого доповнити двома новими абзацами такого змісту:

"Зазначені витрати відшкодовуються також супроводжуючому (не більше ніж одному) відрядженого працівника у разі, коли він має інвалідність I групи внаслідок порушення опорно-рухового апарату та зору.

Особам, що забезпечують урядовим зв'язком Президента України та Прем'єр-міністра України під час здійснення ними офіційних і робочих візитів за кордон, відшкодовуються витрати, які пов'язані зі службовою діяльністю (на наймання приміщень (кімнат) для урядового зв'язку; на оплату прокладання ресурсу телекомунікаційних мереж, а також на підключення та інсталяції виділених ліній Інтернету і їх тарифікації; на придбання карток мобільного зв'язку місцевих мобільних операторів з доступом до Інтернету, а також на придбання додаткових квитків для перевезення обладнання урядового зв'язку).".

У зв'язку з цим абзац дванадцятий вважати абзацом чотирнадцятим;

абзац чотирнадцятий викласти в такій редакції:

"Витрати на відрядження відшкодовуються лише за наявності документів в оригіналі, що засвідчують вартість цих витрат, а саме: транспортних квитків або транспортних рахунків (багажних квитанцій), у тому числі електронних квитків за наявності посадкового талона, якщо його обов'язковість передбачена правилами перевезення на відповідному виді транспорту, та розрахункових документів про їх придбання за всіма видами транспорту, в тому числі на чартерні рейси; рахунків, отриманих із готелів (мотелів) або від інших осіб, що надають послуги з розміщення та проживання відрядженого працівника, в тому числі бронювання місць у місцях проживання; страхових полісів тощо.";

у пункті 11:

абзац третій доповнити словами "або роздрукований на паперовому носії електронний посадковий талон, отриманий у разі онлайн-реєстрації на авіарейс";

після абзацу третього доповнити новим абзацом четвертим такого змісту:

"У разі втрати, знищення або зіпсуття посадкового талона пасажира відрядженому працівникові з дозволу керівника (або особи, з якою відрядження було погоджено) можуть бути відшкодовані витрати на придбання електронного авіаквитка за умови надання оригіналу довідки авіаперевізника, якою засвідчено стан замовлення та статус електронного квитка, придбаного для окремого пасажира, факт використання електронного квитка повністю за визначеним маршрутом.".

У зв'язку з цим абзаци четвертий - сьомий вважати відповідно абзацами п'ятим - восьмим;

після абзацу восьмого доповнити двома новими абзацами такого змісту:

"У разі здійснення Інтернет-замовлення проїзних документів на автобусні пасажирські перевезення підставою для відшкодування витрат на придбання електронного квитка є роздрукований на паперовому носії проїзний документ.

У разі повернення проїзного документа на автобусні пасажирські перевезення до звіту додаються роздруковані на паперовому носії документи на повернення або лист (акт, довідка) про повернення проїзного документа, складений компанією-продавцем, у якому зазначаються сума повернутих коштів, комісійні та/або інші збори, пов'язані з його поверненням.";

доповнити пункт 14 новим абзацом такого змісту:

"У разі якщо у листі (зверненні) до Кабінету Міністрів України для оформлення службового відрядження міністру або керівнику іншого центрального органу виконавчої влади надавалося (на підставі наявних відомостей) обґрунтування необхідності здійснення зазначених витрат (із визначенням потреби у додаткових коштах) і дозвіл на це був отриманий до вибуття у відрядження, такі витрати відшкодовуються згідно з підтвердними документами (без повторного звернення до Першого віце-прем'єр-міністра або віце-прем'єр-міністра).";

у пункті 16:

у підпункті 16.1:

підпункт "а" викласти в такій редакції:

"а) у разі відрядження з України до іноземних держав - згідно з наказом про відрядження за наявності одного чи декількох документальних доказів перебування працівника у відрядженні (відповідних первинних документів та/або будь-яких інших документів, що підтверджують фактичне перебування працівника у відрядженні - відміток прикордонних служб про перетин кордону, проїзних документів, рахунків на проживання тощо);";

підпункт "б" виключити.

У зв'язку з цим підпункт "в" вважати підпунктом "б";

абзац перший підпункту "б" викласти в такій редакції:

"б) у разі відсутності зазначених відповідно до підпункту "а" цього підпункту відповідних підтвердних документів добові витрати відрядженому працівникові не відшкодовуються.";

у підпункті 16.2:

підпункт "б" виключити.

У зв'язку з цим підпункти "в" - "е" вважати відповідно підпунктами "б" - "д";

в абзаці першому підпункту "б" слова "якщо відряджений, перебуваючи в дорозі до держав, в'їзд громадян України на територію яких не потребує наявності візи (дозволу на в'їзд), або повертаючись з такої держави" замінити словами "якщо відряджений, перебуваючи в дорозі до іноземних держав, або повертаючись з відповідної держави";

в абзаці другому підпункту "г" слова "держав - учасниць Шенгенської угоди, перетин кордонів яких здійснюється без відміток у закордонному паспорті, або до держав, в'їзд громадян України на територію яких не потребує наявності візи (дозволу на в'їзд)" замінити словами "держав, перетин кордонів яких здійснюється без відміток у закордонному паспорті";

у першому реченні абзацу другого підпункту "д" слово "виплати" замінити словами "компенсаційні виплати";

підпункт 16.4 виключити.

У зв'язку з цим підпункти 16.5 - 16.8 вважати відповідно підпунктами 16.4 - 16.7;

у першому реченні підпункту 16.5 слова "При вибутті у відрядження до України з держав, в'їзд громадян України на територію яких не потребує наявності візи (дозволу на в'їзд), якщо" замінити словами "Якщо у разі вибуття у відрядження до України з іноземних держав";

абзац п'ятий пункту 17 викласти в такій редакції:

"У разі відсутності первинних або будь-яких інших документів, що підтверджують фактичне перебування працівника у відрядженні, до звіту додаються завірені відділом кадрів або головним бухгалтером ксерокопії сторінок закордонного паспорта чи документа, що його замінює, з прізвищем відрядженого працівника та відмітками прикордонних служб про перетин кордону (за їх наявності) або довідка Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України щодо перетину відрядженим працівником державного кордону України (у якій зазначено пункт пропуску, дата та час перетину кордону, серія, номер, тип та назва паспортного документа).".

 Директор Департаменту видатків бюджету органів влади Л. О. Рожкова