Приказ

«Про затвердження Змін до Правил комісійної торгівлі непродовольчими товарами», наказ Мінекономрозвитку України від 20.12.2017 № 1850

14.02.2018 / 17:40

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
26 січня 2018 р. за № 111/31563

З метою приведення нормативно-правового акта у відповідність із законодавством України

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Правил комісійної торгівлі непродовольчими товарами, затверджених наказом Міністерства зовнішніх економічних зв'язків України від 13 березня 1995 року № 37, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 22 березня 1995 року за № 79/615 (зі змінами), що додаються.

2. Департаменту розвитку підприємництва та регуляторної політики забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра економічного розвитку і торгівлі України Нефьодова М. Є.

Перший віце-прем'єр-міністр
України - Міністр

С. І. Кубів

ПОГОДЖЕНО:

 

Виконуючий обов'язки Міністра
інфраструктури України

Ю. Лавренюк

Голова Державної служби України
з питань безпечності харчових
продуктів та захисту споживачів

В. Лапа

Міністр аграрної політики
та продовольства України

Т. Кутовий

Міністр фінансів України

О. Данилюк

В. о. Голови Державної
фіскальної служби України

М. В. Продан

В. о. Міністра охорони
здоров'я України

У. Супрун

Голова Правління Укркоопспілки

І. Л. Гороховський

В. о. Голови державної
регуляторної служби України

В. П. Загородній

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
20 грудня 2017 року № 1850

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
26 січня 2018 р. за № 111/31563

ЗМІНИ
до Правил комісійної торгівлі непродовольчими товарами

1. Главу 1 викласти в такій редакції:

«1. Загальні положення

1.1. Ці Правила регламентують порядок комісійної торгівлі непродовольчими товарами і поширюються на відносини, що виникають між суб'єктами господарювання будь-якої організаційно-правової форми та форми власності (комісіонер), які укладають з фізичними особами (комітент) договори комісії та здійснюють продаж прийнятих від них нових та вживаних товарів, і споживачами.

Ці Правила не поширюються на здійснення комісійної торгівлі транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери, та комісійної торгівлі ювелірними виробами з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння.

1.2. Товар, прийнятий комісіонером від комітента, може бути повернений особисто комітенту або уповноваженій ним особі.

Для повернення товару комітент пред'являє квитанцію, видану комісіонером, а уповноважена ним особа - квитанцію та документ, що підтверджує повноваження такої особи.».

2. У главі 2:

в абзаці сьомому пункту 2.3 слова «фізичних величин» замінити словом «вимірювання»;

у пункті 2.5:

в абзаці другому:

слова «суб'єкта підприємницької діяльності» замінити словом «підприємця»;

після слова «сертифікації» доповнити словами «в державній системі сертифікації»;

слова «та/або декларацій про відповідність, якщо це встановлено технічним регламентом» виключити;

абзаци третій - шостий викласти в такій редакції:

«Приймання на комісію та реалізація завезених із-за кордону партій уживаних товарів і товарів, що не підлягають обов'язковій сертифікації в державній системі сертифікації, за відсутності даних щодо їх безпечності для здоров'я населення дозволяються лише в разі наявності позитивного висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи щодо ввезення, реалізації та використання сировини, продукції (вироби, обладнання, технологічні лінії тощо) іноземного виробництва.

Товари, на які поширюється дія технічних регламентів, супроводжуються документами про відповідність згідно з вимогами цих технічних регламентів.

Гарантійні строки на нові товари встановлюються нормативно-правовими актами, нормативними документами чи договором та зазначаються в паспорті на товар або в будь-якому іншому документі, що додається до товару.

Технічно складні побутові товари, на які гарантійні строки не закінчилися, приймаються на комісію разом з технічним паспортом або іншим документом, що його замінює, з позначкою про дату продажу та розрахунковим документом, передбаченим Законом України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг», що під час продажу передаються споживачу. У цьому разі гарантійний строк не продовжується.»;

пункт 2.8 виключити.

У зв'язку з цим пункти 2.9, 2.10 вважати відповідно пунктами 2.8, 2.9.

3. У главі 5:

у пункті 5.3 слово «виробів» замінити словами «побутових товарів»;

друге речення пункту 5.4 після слів «купівлі товару» доповнити словами «, з позначкою про дату продажу»;

у пункті 5.5 слово «термін» замінити словом «строк»;

пункт 5.8 викласти в такій редакції:

«5.8. Гроші за проданий товар виплачуються комітенту відповідно до умов договору.»;

у пункті 5.10:

після слова «вимог» доповнити словами «Цивільного кодексу України,»;

слово «населення» замінити словами «на ринку споживчих товарів»;

у пункті 5.11 слово «споживача» замінити словом «покупця».

4. Главу 6 виключити.

Директор департаменту розвитку підприємництва та регуляторної політики Д. В. ГУТЕНКО