Письмо

«Щодо застосування Методики оцінювання фіскальних ризиків суб'єктів господарювання державного сектору економіки», лист Мінфіну України від 16.02.2018 № 24010-10-5/4520

22.02.2018 / 17:35

Міністерствам, іншим органам виконавчої влади,
державним колегіальним органам, суб'єктам господарювання,
функції з управління якими виконує Кабінет Міністрів України
(за списком)

Кабінетом Міністрів України прийнято постанову від 11 січня 2018 р. № 7 «Про затвердження Методики оцінювання фіскальних ризиків, пов'язаних з діяльністю суб'єктів господарювання державного сектору економіки» (далі - Методика).

Згідно з пунктом 2 Методики ця Методика застосовується міністерствами, іншими органами виконавчої влади та державними колегіальними органами, які уповноважені виконувати функції з управління об'єктами державної власності (далі - органи управління), під час проведення аналізу фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання державного сектору економіки (далі - суб'єкти господарювання) та оцінки фіскальних ризиків, пов'язаних з такою діяльністю, з метою мінімізації їх впливу на всі етапи бюджетного процесу.

Частиною 2 статті 22 Господарського кодексу України встановлено, що суб'єктами господарювання державного сектора економіки є суб'єкти, які діють на основі лише державної власності, а також суб'єкти, державна частка у статутному капіталі яких перевищує п'ятдесят відсотків чи становить величину, яка забезпечує державі право вирішального впливу на господарську діяльність цих суб'єктів.

Пунктом 3 Методики визначено, що фіскальними ризиками, пов'язаними з діяльністю суб'єктів господарювання, є можливе відхилення прогнозних показників фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання від запланованого рівня, що може призвести до зменшення надходжень бюджету та/або потребувати додаткових витрат бюджету.

Види фіскальних ризиків, пов'язаних з діяльністю суб'єктів господарювання, та фактори, які можуть призводити до їх виникнення визначені пунктами 4 та 5 Методики.

Пунктом 6 Методики визначені джерела інформації для аналізу фіскальних ризиків, пов'язаних з діяльністю суб'єктів господарювання, які можуть використовуватись органами управління.

На першому етапі органи управління проводять на основі інформації за останній звітний період (2017 рік) оцінку фіскальних ризиків, пов'язаних з діяльністю суб'єктів господарювання, окремо щодо кожного суб'єкта господарювання, що належить до сфери їх управління, згідно з додатком 1 до Методики.

За результатами проведеної оцінки органи управління на другому етапі подають Мінфіну в паперовому та електронному вигляді інформацію (згідно з додатками 1 - 7 до Методики) про діяльність:

суб'єктів господарювання, що є суб'єктами природних монополій;

суб'єктів господарювання, вартість активів яких згідно з даними фінансової звітності за останній звітний рік перевищує 2 млрд. гривень;

суб'єктів господарювання, які отримують від держави бюджетну підтримку (субсидії, субвенції, дотації тощо), позики або гарантії;

суб'єктів господарювання, що мають 1, 2 або 3-й ранг ризику (ранги ризику визначаються відповідно до пункту 8 Методики);

суб'єктів господарювання, які не належать до категорій, визначених в абзацах третьому - сьомому пункту 7 Методики, та операції (дії) яких можуть впливати на зменшення обсягу доходів та/або збільшення обсягу видатків державного бюджету, та/або на збільшення дефіциту державного бюджету або зростання державного боргу.

Інформація про діяльність вказаних суб'єктів господарювання подається Мінфіну разом із пояснювальною запискою, яка повинна містити результати аналізу фінансово-господарської діяльності та ризиків, пов'язаних з діяльністю суб'єктів господарювання, що можуть мати вплив на їх діяльність або фінансові результати, а також заходи щодо управління такими ризиками.

При цьому пояснювальна записка складається стосовно кожного суб'єкта господарювання окремо.

Суб'єкти господарювання, повноваження суб'єкта управління якими або загальних зборів яких (далі - функції з управління) виконує Кабінет Міністрів України, які належать до категорій, визначених в абзацах третьому - сьомому пункту 7 Методики, подають Мінфіну в паперовому та електронному вигляді (згідно з додатками 1 - 7 до Методики) інформацію про діяльність разом із пояснювальною запискою, яка повинна містити результати аналізу фінансово-господарської діяльності та ризиків, пов'язаних з діяльністю суб'єкта господарювання, що можуть мати вплив на його діяльність або фінансові результати, а також заходи щодо управління такими ризиками.

Інформація подається Мінфіну органами управління та суб'єктами господарювання, функції з управління якими виконує Кабінет Міністрів України, у строки:

- за рік - до 31 березня року, що настає за звітним періодом;

- за I, II і III квартали - до 31 травня, 31 серпня та 30 листопада року, що настає за звітним періодом.

На основі інформації про діяльність суб'єктів господарювання за звітний рік (2017 рік), отриманої від органів управління та суб'єктів господарювання, функції з управління якими виконує Кабінет Міністрів України, Мінфіном буде сформований перелік суб'єктів господарювання, з якими можуть бути пов'язані найбільші фіскальні ризики, який розміщуватиметься на офіційному веб-сайті Мінфіну.

Органи управління та суб'єкти господарювання, функції з управління якими виконує Кабінет Міністрів України, щоквартально подають Мінфіну інформацію згідно з додатками 1 - 4, 6 та 7 до Методики щодо суб'єктів господарювання, які включені до переліку, що оприлюднюється на офіційному веб-сайті Мінфіну.

Додатки 1 - 7 до Методики заповнюються окремо в розрізі періодів, визначених в примітках до вказаних додатків. Так, додаток 1 заповнюється окремо за 2017 рік (минулий рік), окремо за 2018 рік (плановий рік), окремо за 2019 та окремо за 2020 роки (два роки наступні за плановим).

Щоквартальна інформація згідно з додатками 1 - 3, 7 до Методики подається Мінфіну окремо:

- в розрізі звітних періодів (окремо за звітний квартал поточного року та окремо за аналогічний квартал минулого року) з розбивкою даних у відповідних графах на планові та фактичні;

- в розрізі планових та прогнозних даних на поточний рік (окремо заплановані показники на поточний рік та окремо прогнозні показники на поточний рік з урахуванням фактичних показників за звітні квартали поточного року).

Дані про планові та фактичні показники за звітний квартал та відповідні показники за аналогічний квартал минулого року заповнюється наростаючим підсумком.

Органи управління мають проводити постійну роботу з виявлення та управління ризиками суб'єктів господарювання, що належать до сфери їх управління, формувати регістр фіскальних ризиків, пов'язаних з діяльністю таких суб'єктів господарювання, та щоквартально інформувати Мінфін щодо матеріалізації фіскальних ризиків за формою, наведеною в додатку 4 до Методики.

Зазначене роз'яснення, а також форми додатків 1 - 7 до Методики для заповнення (у форматі файлів Excel) розміщені на офіційному веб-сайті Мінфіну у рубриці «Аспекти роботи» розділу «Управління фіскальними ризиками» підрозділу «Роз'яснення».

Інформація відповідно до Методики подається Мінфіну в паперовому та в електронному вигляді (у форматі файлів Excel).

В електронному вигляді надавати інформацію на електронну адресу: fr@mi№fi№.gov.ua, контактні особи: Вітель М. С. (тел. 201-56-27), Леванда Т. І. (тел. 201-56-27), Лутак В. А. (тел. 206-59-14).

Перший заступник Міністра О. МАРКАРОВА