Огляд ІПК (від 08.12.2018 р.)

11.12.2018 / 15:37

ПДВ

Винагорода за право використання товарного знаку

У разі якщо умовами цивільно-правового договору, укладеного між постачальником та покупцем, передбачено надання покупцю права на використання об’єкта права інтелектуальної власності (у тому числі торговельної марки (знака на товари і послуги)) без можливості його продажу або здійснення відчуження в інший спосіб, то отримання постачальником платежу від покупця як винагороди за надання такого права на використання товарного знака для цілей оподаткування ПДВ визначається як роялті та відповідно така операція не є об’єктом оподаткування ПДВ. 

Якщо умовами цивільно-правового договору передбачено надання покупцю права на використання об’єкта права інтелектуальної власності (у тому числі торговельної марки (знака на товари і послуги)) з можливістю його продажу або здійснення відчуження в інший спосіб, отримання постачальником платежу від покупця як винагороди за надання права на використання товарного знака не вважатиметься роялті та відповідно така операція повинна оподатковуватись ПДВ у загальновстановленому порядку за ставкою 20 %.

/ІПК від 30.11.2018 р. № 5037/ІПК/-04-36-12-01-16/

Операція з уступки покупцем права вимоги

Операція з уступки покупцем (первинним кредитором) права вимоги новому кредитору не спричиняє податкових наслідків з ПДВ для постачальника. Постачальник (боржник) на дату заміни кредитора у зобов’язанні не коригує податкові зобов’язання з ПДВ, визначені на дату отримання ним попередньої (авансової) оплати, оскільки відсутні законодавчо визначені підстави для такого коригування, та не складає податкову накладну на нового кредитора, оскільки податкова накладна вже складена на дату першої події операції (отримання авансу).

/ІПК від 30.11.2018 р. № 5032/ІПК/26-15-12-01-18/

Отримання послуг ФОП-неплатником ПДВ від нерезидента

Будь-яка фізична особа — підприємець, у тому числі, яка знаходиться на спрощеній системі оподаткування та не зареєстрована як платник ПДВ, що отримує послуги від нерезидента, місце постачання яких визначено на митній території України, є податковим агентом такого нерезидента в частині нарахування та сплати ПДВ до бюджету за такими операціями незалежно від суми здійснюваних операцій.

/ІПК від 15.11.2018 р. № 4831/Н/99-99-13-01-02-14/ІПК/

Звільнення від ПДВ послуг з перевезення пасажирів

ДФС України стверджує, що звільнення від оподаткування ПДВ, передбачене пп. 197.1.8 ст. 197 ПКУ, може застосовуватись до операцій з надання послуг з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування у випадку, якщо послуги з перевезення здійснюються у межах населеного пункту та тарифи на такі перевезення встановлено уповноваженим органом. Усі інші операції з надання послуг з перевезення пасажирів на митній території України, крім перелічених звільнених від оподаткування операцій, підлягають оподаткуванню ПДВ у загальновстановленому порядку за ставкою 20 %.

/ІПК від 26.11.2018 р. № 4963/6/99/99-15-03-02-15/ІПК/

Оплата за рахунок бюджетних коштів

У разі постачання товарів/послуг з оплатою за рахунок бюджетних коштів датою виникнення податкових зобов’язань є дата зарахування таких коштів на банківський рахунок платника податку або дата отримання відповідної компенсації у будь-якій іншій формі, включаючи зменшення заборгованості такого платника податку за його зобов’язаннями перед бюджетом. Підтвердженням того, що товари/послуги оплачуються за рахунок бюджетних коштів, є наявність у договорі на поставку товарів/послуг умови, що оплата за поставлені товари/послуги здійснюється з відповідного рахунка Державного казначейства України.

/ІПК від 26.11.2018 р. № 4965/6/99-99-15-03-02-15/ІПК/

Складання ПН у разі отримання кількох авансових платежів за одним договором протягом дня

Періодичність складання податкових накладних протягом звітного (податкового) періоду на одного контрагента-покупця, у тому числі і зведених податкових накладних за операціями з постачання, які мають ритмічний характер, може бути передбачена у цивільно-правовому договорі з таким покупцем. У разі отримання кількох авансових платежів протягом одного дня від одного і того самого покупця за один і той самий товар у межах одного і того самого договору не вважатиметься помилкою, якщо постачальником буде складена одна податкова накладна на загальну суму таких авансових платежів.

/ІПК від 27.11.2018 р. № 4978/6/99-99-15-03-02-15/ІПК/

Придбання товарів для використання у звільнених від ПДВ операціях

ДФС України зазначено, що ПКУ не встановлено залежність нарахування податкових зобов’язань відповідно до п. 198.5 ПКУ у разі використання придбаних товарів/послуг у операціях, передбачених цим пунктом, від факту формування податкового кредиту за операціями з придбання таких товарів/послуг на підставі зареєстрованих в ЄРПН податкових накладних (крім товарів/послуг, придбаних або виготовлених до 01.07.2015 р.). Тобто якщо товари/послуги були придбані/виготовлені з ПДВ після 01.07.2015 р. для використання в операціях, звільнених від оподаткування, то податкові зобов’язання відповідно до п. 198.5 ПКУ мають бути нараховані платником податку в звітному (податковому) періоді, в якому у нього виникли підстави для включення сум ПДВ, сплачених (нарахованих) при їх придбанні, до складу податкового кредиту незалежно від того, були фактично віднесені такі суми ПДВ до податкового кредиту чи ні.

/ІПК від 28.11.2018 р. № 5000/6/99-99-15-03-02-15/ІПК/

Безоплатна передача обладнання у користування за договором позички

Операція з безоплатної передачі обладнання за договором позички у строкове користування (передбачає його повернення) без переходу на нього права власності не є об’єктом оподаткування ПДВ у розумінні п. 185.1 ПКУ, оскільки така операція не відповідає поняттю операцій з постачання товарів/послуг, наведеному у пп. 14.1.185 та пп. 14.1.191 ст. 14 ПКУ.

При цьому операція платника податку з надання позички (надання послуг з оренди обладнання), у тому числі на безоплатній основі, місцем надання якої визначено митну територію України, є об’єктом оподаткування ПДВ та підлягає оподаткуванню у загальновстановленому порядку за ставкою 20 %, виходячи з бази оподаткування ПДВ, визначеної відповідно до п. 188.1 ПКУ, незалежно від того, хто є власником такого обладнання.

/ІПК від 29.11.2018 р. № 5015/6/99-99-15-03-02-15/ІПК/

ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ

Подання доповнення до декларації

ДФС України роз’яснено, що за необхідності платник податків може подати разом із податковою декларацією з податку на прибуток підприємств доповнення до цієї декларації, складене в довільній формі, що вважатиметься невід’ємною частиною податкової декларації. Це доповнення подається з поясненням мотивів його подання. Платник податків, який подає звітність в електронній формі, подає таке доповнення в електронній формі. Якщо підприємство подає доповнення до декларації, воно нумерує їх і вказує суть, зміст доповнення.

/ІПК від 27.11.2018 р. № 4977/6/99-99-15-02-01-15/ІПК/

Виправлення самостійно виявленої помилки в декларації

ДФС України повідомлено, що сплата податку на прибуток та авансових внесків, нарахованих на суму дивідендів та прирівняних до них платежів здійснюється за різними кодами виду сплати. У разі якщо у майбутніх податкових періодах платник податків самостійно (у тому числі за результатами електронної перевірки) виявляє помилки, що містяться у раніше поданій ним податковій декларації, він зобов’язаний надіслати уточню­ючий розрахунок до такої податкової декларації за формою, що є чинною на час подання уточнюючого розрахунку. 

Платник податків має право не подавати такий розрахунок, якщо відповідні уточнені показники зазначаються ним у складі податкової декларації за будь-який наступний податковий період, протягом якого такі помилки були самостійно (у тому числі за результатами електронної перевірки) виявлені.

/ІПК від 27.11.2018 р. № 4979/6/99-99-15-02-01-15/ІПК/

Оподаткування доходів нерезидента за операціями з продажу корпоративних прав

ДФС України зазначено, що доходи нерезидента у вигляді прибутку від здійснення операцій з продажу або іншого відчуження корпоративних прав підлягають оподаткуванню відповідно до вимог пп. 141.4.2 ст. 141 ПКУ, якщо інше не встановлено правилами міжнародного договору, незалежно від місця здійснення зазначених операцій. Якщо міжнародним договором, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені ПКУ, застосовуються правила міжнародного договору.

/ІПК від 30.11.2018 р. № 5039/6/99-99-15-02-02-15/ІПК/

Транспортно-експедиторські послуги

Доходи за договором транспортного експедирування з надання послуг з міжнародних перевезень автомобільним транспортом, які отримує резидент Сполученого Королівства Великої Британії, що не має постійного представництва в Україні (експедитор), звільняються від оподаткування в Україні за умови надання резидентом Королівства довідки, яка підтверджує його резидентство.

/ІПК від 29.11.2018 р. № 5008/6/99-99-15-02-02-15/ІПК/

Оподаткування доходів нерезидента, виплачених через ескроу-рахунки

Якщо клієнт банку, який є власником домінуючого пакета акцій, здійснює виплату доходу на користь акціонерів-нерезидентів (юридичних осіб) за операціями з придбання акцій через ескроу-рахунки, то утримання податку на прибуток з таких доходів нерезидента та його подальшу сплату до бюджету повинен здійснювати власник такого рахунку (заявник вимоги).

/ІПК від 30.11.2018 р. № 5040/6/99-99-15-02-02-15/ІПК/

Виплати неприбутковими організаціями на користь засновників

ГУ ДФС у Донецькій області нагадало, що не вважаються розподілом доходу (прибутків) виплати неприбуткової організації на користь засновників (учасників), працівників, членів такої організації (у тому числі на підставі цивільно-правового договору), якщо такі витрати є фінансуванням видатків на своє утримання, реалізацію мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених установчими документами такої неприбуткової організації.

/ІПК від 30.11.2018 р. № 5028/ІПК/05-99-12-03-12/

ТЦУ

Виплата процентів резиденту Республіки Кіпр

ГУ ДФС у м. Києві роз’яснило, якщо обсяг господарських операцій платника податків, зокрема нарахування (виплата) процентів за позикою з резидентом Республіки Кіпр, визначений за правилами бухгалтерського обліку, не перевищує 10 млн грн (за вирахуванням непрямих податків) за 2017 р., то такі господарські операції з метою ТЦУ не визнаються контрольованими і у такого платника податків відсутній обов’язок щодо подання звіту про контрольовані операції відповідно до пп. 39.4.2 ст. 39 ПКУ.

/ІПК від 26.11.2018 р. № 4940/ІПК/26-15-12-03-11/

ПДФО/ВЗ/ЄСВ

Витрати відряджених: без ПДФО та ВЗ

ДФС дотримується думки, що не включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку — фізичної особи сума відшкодованих їй роботодавцем витрат, понесених таким платником під час відрядження за кордон або у межах України (користування послугами таксі), за умови виконання вимог, встановлених п. 170.9 ст. 170 ПКУ (за наявності підтвердних документів).

/ІПК від 26.11.2018 р. № 4948/6/99-99-13-02-03-15/ІПК/

Майно в дарунок від нерезидента

Дохід у вигляді вартості майна, отриманого у дарунок обдаровуваним — членом сім’ї дарувальника другого ступеня споріднення, оподатковується ПДФО за нульовою ставкою. Крім того, вказаний дохід звільняється від оподаткування ВЗ. Водночас зазначений дохід, отриманий обдаровуваним від фізичної особи — нерезидента (дарувальника), оподатковується ПДФО за ставкою 18 % та ВЗ 1,5 %.

/ІПК від 26.11.2018 р. № 4949/К/99-99-13-02-03-14/ІПК/

Форма № 1ДФ: відображення доходів самозайнятих осіб

ГУ ДФС у Житомирській області нагадало, що у разі нарахування (виплати) доходів податковий агент повинен відобразити у формі № 1ДФ такі виплачені доходи на користь усіх платників податків, у тому числі виплачені доходи на користь самозайнятих осіб (фізичних осіб — підприємців та осіб, що проводять незалежну професійну діяльність). Сума винагород та інших виплат, нарахованих (виплачених) на користь таких фізичних осіб — підприємців, відображається у формі № 1ДФ за ознакою доходу «157».

При цьому якщо фізичною особою — підприємцем не надано копію документа, що підтверджує її держреєстрацію як СПД, при виплаті їй доходу утримується ПДФО та ВЗ.

/ІПК від 26.11.2018 р. № 4951/ІПК/06-30-13-01-31/

Внесок в обмін на корпоративні права

ГУ ДФС у м. Києві зазначило, що до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включається сума майнового та немайнового внеску платника податку до статутного фонду юридичної особи — емітента корпоративних прав в обмін на такі корпоративні права. Натомість юридична особа — емітент корпоративних прав виступає як податковий агент лише в частині відображення в формі № 1ДФ під ознакою доходу «178» суми грошових коштів або майна, внесених фізичною особою до статутного фонду такої юридичної особи в обмін на корпоративні права.

/ІПК від 26.11.2018 р. № 4971/10/26-15-13-06-12-ІПК/

Дивіденди за період 2016 — 2017 рр.: ставка ПДФО

Доходи у вигляді дивідендів, нараховані суб’єктом господарювання — платником єдиного податку за період 2016 — 2017 рр., оподатковуються ПДФО за ставкою 9 %. 

Крім того, дивіденди, нараховані платникові податку за акціями або іншими корпоративними правами, що мають статус привілейованих або інший статус, що передбачає виплату фіксованого розміру дивідендів чи суми, яка перевищує суму виплат, розраховану на будь-яку іншу акцію (корпоративне право), емітовану таким платником податку, оподатковуються за ставкою 18 %.

/ІПК від 28.11.2018 р. № 4991/10/26-15-13-06-12-ІПК/

ЄСВ з суми компенсації за невикористану відпустку

ДФС України констатовано, що у разі нарахування та виплати підприємством суми грошової компенсації за невикористані дні щорічної відпустки звільненому працівнику ЄСВ на такі суми не нараховується, оскільки суми зазначеної грошової компенсації є платою за невідпрацьований час, а підприємство не має обов’язку страхувальника щодо звільненого працівника.

/ІПК від 29.11.2018 р. № 5003/6/99-99-13-02-03-15/ІПК/

Подання звіту з ЄСВ підприємцем, що не провадить діяльність

ФОП, який обрав спрощену систему оподаткування, зобов’язаний своєчасно та в повному обсязі нараховувати, обчислювати і сплачувати ЄСВ, сума якого не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску, та подавати звіт до органів доходів і зборів незалежно від того, провадить він господарську діяльність чи ні.

/ІПК від 29.11.2018 р. № 5004/Г/99-99-13-02-03-14/ІПК/

Сплата ЄСВ «незалежником», який одночасно є ФОП

ДФС України дійшла висновку, що особа, яка провадить незалежну професійну діяльність, зобов’язана сплачувати ЄСВ незважаючи на те, що вона одночасно є платником ЄСВ — фізичною особою — підприємцем. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску на місяць.

/ІПК від 29.11.2018 р. № 5006/В/99-99-13-02-03-14/ІПК/

Подання форми № 1ДФ за основним/неосновним місцем обліку

ДФС зазначила, що податковий агент, який нараховує ПДФО з доходів за здавання фізичними особами в оренду (суборенду, емфітевзис) земельних ділянок, земельних часток (паїв) та сплачує його до відповідного бюджету за місцезнаход­женням таких об’єктів оренди, зобов’я­заний стати на облік за неосновним місцем обліку у контролюючому органі за місцезнаходженням таких об’єктів оренди. 

При цьому форма № 1ДФ подається у вигляді окремої порції до контролю­ючого органу за своїм місцезнаходженням (основне місце обліку) та надсилається копія такої форми до контролюючого органу за місцезнаходженням об’єктів оренди (суборенди, емфітевзису) земельних ділянок, земельних часток (паїв) (не­основне місце обліку).

/ІПК від 29.11.2018 р. № 5018/6/99-99-13-01-01-15/ІПК/

ПДФО за найманих працівників підрозділу

Юридична особа, яка створює підрозділ із використанням праці найманих осіб за місцезнаходженням (розташуванням) на іншій території, ніж така юридична особа, і не уповноважений нею нараховувати (сплачувати) ПДФО, то цей податок, нарахований працівникам відокремленого підрозділу, юридична особа перераховує до місцевого бюджету за місцезнаходженням такого підрозділу.

/ІПК від 29.11.2018 р. № 5019/6/99-99-13-01-01-15/ІПК/

ПОДАТОК НА НЕРУХОМІСТЬ

Звільнення від сплати

ГУ ДФС у Дніпропетровській області нагадало, що звільнення від сплати земельного податку поширюється на платників за умови використання ними земельної ділянки для провадження господарської діяльності. Тобто якщо надання нерухомого майна у оренду є одним з видів господарської діяльності платника, то у разі надання в оренду належної йому частини будівлі підставою для звільнення від сплати земельного податку є цивільно-правова угода, дія якої поширюється не тільки на частину будівлі, а й на земельну ділянку, на якій ця будівля розташована.

/ІПК від 29.11.2018 р. № 5020/ІПК/04-36-12-04-21/

ПЛАТА ЗА ЗЕМЛЮ

Подання уточненої декларації

Чи подавати уточнюючу податкову декларацію з плати за землю у разі наявності у користуванні земельної ділянки, інформація про яку не внесена до Держземкадастру та по якій відсутній код класифікації видів цільового призначення земель? ДФС України вважає, що підставою для надання уточнюючої податкової декларації з плати за землю є наявність рішення ради про затвердження технічної документації з НГО, яке набрало чинності, та наявність витягу з технічної документації про НГО.

/ІПК від 27.11.2018 р. № 4986/6/99-99-12-02-03-15/ІПК/

РЕНТНА ПЛАТА

Одночасне використання води у власних потребах і комерційних цілях

ДФС України вважає, що якщо цільовим призначенням використання води згідно з дозволом на спеціальне використання води передбачено у тому числі й отримання економічної вигоди від передачі обсягів води іншим суб’єктам господарювання, то підприємство, яке має такий дозвіл, є платником рентної плати за фактичний обсяг вилученої з підземного об’єкта води.

/ІПК від 27.11.2018 р. № 4987/6/99-99-12-02-03-15/ІПК/

Лісорубний квиток виписано у II кварталі: як задекларувати у звітності

ГУ ДФС у Рівненській області пояснило, що платник рентної плати, який отримав спеціальний дозвіл (лісорубний квиток) у II кварталі звітного року, має задекларувати в податковій звітності з рентної плати за спецвикористання лісових ресурсів за II квартал звітного року 2/4 суми рентної плати, що зазначена в лісорубному квитку (за І та II квартали звітного року з урахуванням того, що строк нарахування і сплати рентної плати за І квартал минув), а за III і IV квартали цього року — по 1/4 зазначеної суми.

/ІПК від 28.11.2018 р. № 5002/ІПК/10/17-00-12-03-08/

СПРОЩЕНА СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ

Оплата за товар після зміни системи оподаткування

ГУ ДФС у Полтавській області пояснило, що у разі відвантаження товарів під час перебування на спрощеній системі оподаткування, але отримання оплати за них після переходу на загальну систему оподаткування об’єкт оподаткування єдиним податком не виникає.

/ІПК від 26.11.2018 р. № 4954/ІПК/16-31-12-04-23/

РРО

Виїзна торгівля продовольчими товарами

ФОП — платники єдиного податку другої групи, обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 1 млн грн, при здійсненні виїзної торгівлі продовольчими товарами (крім підакцизних товарів) мають право не застосовувати РРО. У разі перевищення в календарному році обсягу доходу понад 1 млн грн такі ФОП при проведенні розрахунків у разі здійснення торгівлі продовольчими товарами (крім підакцизних товарів) зобов’язані застосовувати РРО або використовувати РК та КОРО, дотримуючись умов та форм, визначених постановою КМУ від 23.08.2000 р. № 1336.

/ІПК від 22.11.2018 р. № 4920/Г/99-99-14-05-01-14/ІПК/

Торгівля вживаною складною побутовою технікою

ГУ ДФС у Запорізькій області повідомлено, що при роздрібній торгівлі складною побутовою технікою, яка була у використанні, фізичним особам — підприємцям — платникам єдиного податку необхідно проводити розрахункові операції із застосуванням переведеного у фіскальний режим роботи РРО.

/ІПК від 29.11.2018 р. № 5010/ІПК/08-01-14-08-09/

Розрахунки з використанням РOS-терміналу та платіжних карток

ГУ ДФС у м. Києві роз’яснено, що у разі здійснення розрахункових операцій із застосуванням РOS-терміналу та платіжних банківських карток платник єдиного податку другої групи, обсяг доходу якого протягом календарного року не перевищує 1 000 000 грн, може проводити розрахункові операції без застосування РРО.

/ІПК від 26.11.2018 р. № 4953/ІПК/26-15-14-09-15/