Письмо

«Щодо подання разом з податковою декларацією з податку на прибуток підприємств за 2018 рік звіту про управління та звіту про платежі на користь держави», лист ДФС України від 19.02.2019 № 5491/7/99-99-15-02-01-17

22.02.2019 / 10:10

Головним управлінням ДФС в областях та  м. Києві
Офіс великих платників податків
Державної фіскальної служби України

Державна  фіскальна  служба  України,  враховуючи  численні  запитання від  платників податків щодо подання разом з податковою декларацією з податку на прибуток підприємств за 2018 рік звіту про управління та звіту про платежі на користь держави та з метою належного адміністрування податку на прибуток підприємств повідомляє таке.

Відповідно до п. 46.2 ст. 46 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) платник податку на прибуток подає разом з відповідною податковою декларацією квартальну або річну фінансову звітність у порядку, передбаченому для подання податкової декларації з урахуванням вимог ст. 137 Кодексу.

Фінансова  звітність,  що складається  та  подається  відповідно до п. 46.2 ст. 46 Кодексу платниками податку на прибуток є додатком до податкової декларації з податку на прибуток підприємств (далі – Декларація) та її невід’ємною частиною.

Правові засади регулювання, організації, ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні визначені Законом України від 16 липня 1999 року № 996 «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» зі  змінами  та  доповненнями  (далі – Закон № 996).

Загальні вимоги до фінансової звітності визначені ст. 11 Закону № 996, зокрема порядок та строки подання фінансової звітності, консолідованої фінансової звітності, звіту про управління та звіту про платежі на користь держави до органів державної влади визначаються Кабінетом Міністрів України, для банків – Національним банком України.

Принципи складання, форма і склад статей фінансової звітності, вимоги до визнання і розкриття її елементів визначені Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 07.02.2013 № 73 (далі –  П(С)БО 1). 

Норми П(С)БО 1 застосовуються до фінансової звітності і консолідованої фінансової звітності юридичних осіб  (далі – підприємства)  усіх  форм  власності  (крім банків та бюджетних установ),  які зобов’язані подавати фінансову звітність згідно із законодавством (п. 2 розділу І П(С)БО 1).

Відповідно до пункту 1 розділу ІІ П(С)БО 1 фінансова звітність складається з: балансу (звіту про фінансовий стан), звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід) (далі – звіт про фінансові результати), звіту про рух грошових коштів, звіту про власний капітал і приміток до фінансової звітності (форми №№ 1– 5).

Загальні вимоги щодо подання фінансової звітності, настанови щодо її структури та мінімальні вимоги щодо її змісту встановлено Міжнародним стандартом бухгалтерського обліку 1 «Подання фінансової звітності» (далі – МСБО 1).

Згідно з пунктом 10 МСБО 1 повний комплект фінансової звітності повинен містити такі складові: звіт про фінансовий стан на кінець періоду;  звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід за період;  звіт про зміни у власному капіталі за період;  звіт про рух грошових коштів за період;  примітки, які містять стислий виклад суттєвих облікових політик та інші пояснення; порівняльну інформацію стосовно попереднього періоду; звіт про фінансовий стан на початок найбільш раннього порівняльного попереднього періоду, коли суб’єкт господарювання застосовує облікову політику ретроспективно або здійснює ретроспективний перерахунок статей своєї фінансової звітності, або коли він перекласифікує статті своєї фінансової звітності.

Порядок подання фінансової звітності затверджено постановою Кабінету Міністрів України  від  28.02.2000 №  419 (далі – Порядок №  419),  відповідно до п. 2 якого платники податку на прибуток у визначених законом випадках подають органам доходів і зборів у порядку, передбаченому Кодексом для подання Декларації, проміжну (I квартал, перше півріччя, дев’ять місяців) та річну фінансову звітність.

Пунктом 5 Порядку № 419 визначено, що проміжна (I квартал, перше півріччя, дев’ять місяців) або річна фінансова звітність подається підприємствами органам доходів і зборів у строки, передбачені для подання Декларації.

Слід зазначити, що статтею 11 Закону № 996 встановлено:

порядок та строки подання суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях, звіту про платежі на користь держави установлюються відповідно до Закону України «Про забезпечення прозорості у видобувних галузях»;

звіт про управління подається разом із фінансовою звітністю та консолідованою фінансовою звітністю в порядку та строки, встановлені законом.

Законом № 996 терміни визначені у статті 1, зокрема:

звіт про платежі на користь держави – документ, що містить узагальнену інформацію про діяльність суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях або заготівлю деревини, а також деталізовану інформацію про податки і збори, інші платежі, що були сплачені або належні до сплати на користь держави відповідно до закону. Звіт про платежі на користь держави подається суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях, відповідно до Закону України «Про забезпечення прозорості у видобувних галузях», а також підприємствами, що здійснюють заготівлю деревини і при цьому становлять суспільний інтерес;

звіт про управління – документ, що містить фінансову та нефінансову інформацію, яка характеризує стан і перспективи розвитку підприємства та розкриває основні ризики і невизначеності його діяльності.

Стосовно подання підприємствами річної фінансової та іншої звітності пунктом 2 Порядку № 419 передбачено:

підприємства (крім бюджетних установ, мікропідприємств та малих підприємств) подають разом з річною фінансовою звітністю звіт про управління. У разі подання підприємством консолідованої фінансової звітності подається консолідований звіт про управління. Середні підприємства мають право не відображати у звіті про управління нефінансову інформацію;

річна фінансова звітність, річна консолідована фінансова звітність, звіт про управління, консолідований звіт про управління, звіт про платежі на користь держави та консолідований звіт про платежі на користь держави, складення яких передбачено законодавством, повинні бути оприлюднені разом з аудиторським звітом на веб-сторінці або веб-сайті підприємства (у повному обсязі) та в інший спосіб у випадках, визначених законодавством, та в єдиному електронному форматі, визначеному Міністерством фінансів України, на основі таксономії фінансової звітності за міжнародними стандартами фінансової звітності.

Враховуючи зазначене вище, звіт про управління, консолідований звіт про управління, звіт про платежі на користь держави та консолідований звіт про платежі на користь держави, не є складовими фінансової звітності і, відповідно, обов’язку подання таких звітів до контролюючих органів разом з Декларацією  законодавством не визначено.   

Формою Декларації, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20.10.2015 № 897 (зі змінами), передбачено подання форм фінансової звітності як додатка ФЗ до Декларації із проставлянням позначки щодо  поданих до Декларації форм фінансової звітності:

Баланс (звіт про фінансовий стан);

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід);

Звіт про рух грошових коштів;

Звіт про власний капітал;

Примітки до річної фінансової звітності;

Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва (Баланс, Звіт про фінансові результати);

Спрощений фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва (Баланс, Звіт про фінансові результати).

Підтвердженням подання фінансової звітності разом з Декларацією є позначка «+» у клітинці «ФЗ» таблиці «Наявність додатків» та у таблиці «Наявність поданих до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств додатків – форм фінансової звітності».

Платником проставляється позначка у тих графах таблиці, що відповідають назвам форм фінансової звітності, поданої разом з Декларацією.

Головним управлінням ДФС в областях, м. Києві та Офісу великих платників податків ДФС довести зазначений лист до відома платників податку і підпорядкованих підрозділів з метою використання в роботі та забезпечити врахування під час проведення контрольно-перевірочної роботи. 

В.о. заступника Голови Є. БАМБІЗОВ