Приказ

«Про затвердження Змін до Правил перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні», наказ Міністерства інфраструктури України від 03.06.2019 № 413

22.07.2019 / 10:00

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
21 червня 2019 р. за № 649/33620

Відповідно до статті 47 Закону України "Про автомобільний транспорт", підпункту 37 пункту 4 Положення про Міністерство інфраструктури України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 червня 2015 року № 460 (зі змінами), з метою вдосконалення нормативно-правової бази у галузі автомобільного транспорту та усунення надмірного державного регулювання у сфері автомобільних перевезень

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Правил перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 14 жовтня 1997 року № 363, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 20 лютого 1998 року за № 128/2568 (зі змінами), що додаються.

2. Департаменту стратегічного розвитку дорожнього ринку та автомобільних перевезень забезпечити:

оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті Міністерства інфраструктури України;

подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр

В. Омелян

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державного агентства
з питань електронного урядування України

О. Риженко

Голова Державної регуляторної служби України

К. Ляпіна

Голова Національної поліції України

С. М. Князєв

В. о. Міністра охорони здоров'я України

У. Супрун

Голова Державної служби
України з безпеки на транспорті

М. Ноняк

Заступник Міністра з питань європейської інтеграції

О. Трофімцева

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства інфраструктури України
03 червня 2019 року № 413

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
21 червня 2019 р. за № 649/33620

Зміни
до Правил перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні

1. Абзац двадцять сьомий глави 1 викласти в такій редакції:

"Товарно-транспортна накладна - єдиний для всіх учасників транспортного процесу документ, призначений для обліку товарно-матеріальних цінностей на шляху їх переміщення, розрахунків за перевезення вантажу та обліку виконаної роботи, та є одним із документів, що може використовуватися для списання товарно-матеріальних цінностей, оприбуткування, складського, оперативного та бухгалтерського обліку, що може бути складений у паперовій та/або електронній формі та має містити обов'язкові реквізити, передбачені цими Правилами.".

2. Пункт 8.26 глави 8 викласти в такій редакції:

"8.26. Вантаження і розвантаження вважаються закінченими після надання водієві належним чином оформлених товарно-транспортних накладних, оформлених у паперовій та/або електронній формі, на навантажений або вивантажений вантаж.".

3. Главу 11 викласти в такій редакції:

"11. Правила оформлення документів на перевезення

11.1. Основним документом на перевезення вантажів є товарно-транспортна накладна, форму якої наведено в додатку 7 до цих Правил.

Товарно-транспортну накладну суб'єкт господарювання може оформлювати без дотримання форми, наведеної в додатку 7 до цих Правил, за умови наявності в ній інформації про назву документа, дату і місце його складання, найменування (прізвище, ім'я, по батькові) Перевізника та/або експедитора, замовника, вантажовідправника, вантажоодержувача, найменування та кількість вантажу, його основні характеристики та ознаки, які дають можливість однозначно ідентифікувати цей вантаж, автомобіль (марка, модель, тип, реєстраційний номер), причіп/напівпричіп (марка, модель, тип, реєстраційний номер), пункти навантаження та розвантаження із зазначенням повної адреси, посади, прізвища та підписів відповідальних осіб вантажовідправника, вантажоодержувача, водія та/або експедитора.

Оформлення товарно-транспортної накладної в електронній формі (далі - е-ТТН) здійснюється відповідно до абзацу четвертого цього пункту.

Е-ТТН підписується за допомогою електронного підпису (далі - ЕП) водія та/або експедитора, відповідальних осіб вантажовідправника, вантажоодержувача.

Створення, відправлення, передавання, одержання, зберігання, оброблення, використання, знищення е-ТТН здійснюється відповідно до Законів України "Про електронні документи та електронний документообіг", "Про електронні довірчі послуги".

Сторони можуть внести до товарно-транспортної накладної будь-яку іншу інформацію, яку вони вважають необхідною.

Залежно від виду вантажу та його специфічних властивостей до основних документів додаються інші (сертифікати, свідоцтва тощо), що визначається правилами перевезень зазначених вантажів у паперовому та/або електронному вигляді.

У разі оформлення е-ТТН супровідні документи також додаються в електронній формі. У разі оформлення товарно-транспортної накладної у паперовій формі супровідні документи додаються в паперовій формі за підписом відповідальних осіб.

11.2. Оформлення перевезень вантажів товарно-транспортними накладними здійснюється незалежно від умов оплати за роботу автомобіля.

11.3. Товарно-транспортну накладну на перевезення вантажів автомобільним транспортом виписує Замовник (вантажовідправник) у трьох примірниках.

Замовник (вантажовідправник) засвідчує всі примірники товарно-транспортної накладної підписом.

Засоби, що використовуються для реєстрації та обробки даних е-ТТН, мають відповідати вимогам Закону України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності" та забезпечувати захист інформації відповідно до Законів України "Про захист персональних даних", "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах".

11.4. Після прийняття вантажу згідно з товарно-транспортною накладною водій (експедитор) підписує всі її примірники.

11.5. У разі використання товарно-транспортної накладної у паперовій формі перший примірник товарно-транспортної накладної залишається у Замовника (вантажовідправника), другий - водій (експедитор) передає вантажоодержувачу, третій примірник, засвідчений підписом вантажоодержувача, передається Перевізнику.

У разі використання е-ТТН Замовник (вантажовідправник) друкує, підписує і надає водію (експедитору Перевізника) в одному примірнику паперову копію е-ТТН, відповідно до вимог Закону України "Про електронні документи та електронний документообіг", для пред'явлення особам, уповноваженим здійснювати контроль на автомобільному транспорті та у сфері безпеки дорожнього руху.

Водій (експедитор Перевізника) ставить свій підпис на паперовій копії е-ТТН про прийняття ним вантажу для перевезення.

11.6. У тих випадках, коли в товарно-транспортній накладній немає можливості зазначити всі найменування вантажу, підготовленого для перевезення, до такої накладної Замовник додає документ довільної форми з обов'язковим зазначенням відомостей про вантаж (графи 1 - 10 товарно-транспортної накладної).

У таких випадках в товарно-транспортній накладній зазначається, що до неї додається як товарний розділ документ у паперовій або електронній формі, без якого товарно-транспортна накладна вважається недійсною і не може використовуватись для розрахунків із Замовником.

11.7. Час прибуття (вибуття) автомобіля для завантаження і розвантаження Замовник зобов'язаний зазначати відповідно до пунктів 8.25, 8.26 глави 8 цих Правил.

11.8. У разі перевантаження вантажу в процесі перевезення на інший автомобіль складається акт довільної форми в паперовій або електронній формі, в якому обов'язково зазначаються:

повне найменування, місцезнаходження (для юридичних осіб) або прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання (для фізичних осіб - підприємців) власника транспортного засобу, який прийняв вантаж;

прізвище, ім'я, по батькові водія, який прийняв вантаж;

реєстраційний номер транспортного засобу Перевізника, який прийняв вантаж;

реєстраційний номер транспортного засобу Перевізника, який здав вантаж.

Акт складається у двох примірниках, які підписують представники (водії) обох Перевізників (по одному для кожного), проставляючи особисті підписи або ЕП.".

4. У главі 15:

1) пункт 15.1 після слів "оформлюються актом" доповнити словами ", що може бути складений у паперовій або електронній формі,";

2) у пункті 15.6 слово "записується" замінити словом "зазначається".

5. У главі 16:

1) пункт 16.2 викласти в такій редакції:

"16.2. Під час перевезень вантажів автомобільним транспортом право на пред'явлення Перевізнику претензій мають:

а) вантажовідправник або вантажоодержувач - у разі втрати вантажу і за умови подання товарно-транспортної накладної з підписом водія (експедитора Перевізника) про прийняття ним вантажу для перевезення або е-ТТН;

б) вантажоодержувач - у разі недостачі, зіпсуття або ушкодження вантажу і за умови подання товарно-транспортної накладної із відповідними записами або відповідного акта, якщо такий акт складався, або у разі подання е-ТТН, з відповідними записами та/або акта в електронній формі;";

2) абзац другий пункту 16.10 після слів "належним чином засвідчених копіях" доповнити словами ", крім е-ТТН".

6. Пункт 17.25 глави 17 після слів "засвідчивши її своїм підписом" доповнити словами "(або ЕП у разі оформлення е-ТТН)".

7. У тексті глав 17, 19, 20, 24, 25 слово "виписувати" в усіх відмінках та числах замінити словом "надавати" у відповідних відмінках та числах.

8. У додатках до Правил:

1) у пункті 2.3.4 додатка 1 слово "відмічати" замінити словом "зазначати";

2) додаток 7 до Правил викласти в новій редакції, що додається;

3) у тексті додатків:

літери "М. П." виключити;

після слова "підпис" доповнити словами "/електронний підпис".

Директор Департаменту стратегічного розвитку дорожнього ринку та автомобільних перевезень В. Сасін