Запрос  
   
Начиная с даты  
   
Заканчивая датой  
Новые ответы: Налог на прибыль
Представництво нерезидента зареєстровано як таке, що веде господарську діяльність і сплачує податок на прибуток в Україні на загальних підставах. Доходи на території України оподатковуються податком на прибуток за ставкою 18 %. Частину отриманої виручки представництво перераховує нерезиденту. Чи є операції з перерахунку частини виручки, отриманої представництвом в Україні, нерезиденту контро­льованими, якщо сума таких грошових переказів за рік перевищує 10 млн грн?
Чи має право на здійснення господарської діяльності шляхом реалізації рекламної (сувенірної) продукції благодійний фонд у статусі неприбуткової установи?
Підприємство утворено всередині 2019 року. Чи мало воно право застосовувати ставку податку на прибуток 0 %?
Чи враховується у податковому обліку для розрахунку амортизації вартість переоцінки основних засобів, здійснена при переході на міжнародні стандарти фінансової звітності?
Як у податковому обліку платника податку на прибуток відображаються операції з отримання послуг від неприбуткової організації?
За яких умов дебіторська заборгованість реорганізованої юридичної особи, яка не погашена внаслідок недостатності майна боржника, визнається безнадійною у правонаступника?
Чи потрібно бюджетній установі, яка має статус неприбуткової організації, сплачувати податок на прибуток у разі передання їй функцій замовника на проведення будівельних робіт, якщо ці роботи фінансуються за рішенням міської ради?
Підприємство самостійно виявило, що під час виплати доходу нерезиденту не утримало податок на доходи нерезидента та не сплатило його до бюджету, таку виплату також не відображено в декларації з податку на прибуток підприємств, але до подання уточнюючої декларації податок з таких доходів та штраф у розмірі 3 % сплачено. Чи нараховується контролюючим органом штраф, установлений ст. 127 ПКУ, та пеня?
За яких умов платник податку може не збільшувати фінансовий результат до оподаткування на 30 % вартості товарів, які придбані у неприбуткових організацій? Як підтверджується відповідність сум таких витрат цінам, визначеним за принципом «витягнутої руки»?
Підприємство планує надати благодійну допомогу резиденту Іспанії. Як оподатковується така виплата, та чи можливе звільнення від оподаткування?
Які вимоги до статуту громадської організації для перебування такої організації у статусі неприбуткової?
Чи виникають у платника податку коригувальні різниці внаслідок перерахунку кредиторської заборгованості в іноземній валюті за отриманою від нерезидента-засновника позикою?
У приєднаного підприємства залишилося неврахованим від’ємне значення об’єкта оподаткування минулих звітних періодів. Чи може підприємство-правонаступник у поточному звітному періоді на суму такого від’ємного значення зменшити свій фінрезультат до оподаткування?
Чи підлягає оподаткуванню податком на прибуток операція зі збільшення статутного капіталу ТОВ — платника податку на прибуток за рахунок нерозподіленого прибутку ?
Податок при виплаті дивідендів українській компанії утримано в США. Чи є право на зарахування сплаченої суми податку в Україні?
Чи вважається своєчасно сплаченою сума доплати з податку на прибуток та своєчасно поданим уточню­ючий розрахунок до податкової декларації з податку на прибуток підприємств за 2018 звітний податковий рік з метою здійснення самостійного коригування за ст. 39 ПКУ, якщо така сплата і подача уточнюючого розрахунку з податку на прибуток здійснені 01.10.2019 р.?
Чи коригується фінансовий результат до оподаткування за операцією з переоцінки та продажу незавершеного будівництва?
Чи може не перевищення суми доходів у розмірі 20 млн грн бути підставою для некоригування фінрезультату? Що слід розуміти під поняттям «останній річний звітний (податковий) період»?
Підприємство за умовами договору про надання прав використання товарного знака у 2018 році сплатило податок на дохід за податковим законодавством Республіки Білорусь. Довідку, що підтверджує сплату податку за межами України за податковий період 2018 року, отримано у 2019 році. Чи може платник зменшити базу оподаткування податком на прибуток у звітному податковому періоді?
Підприємство безоплатно отримало об’єкт основних засобів і використовує його у господарській діяльності. Які різниці формує платник за операціями з цим основним засобом, враховуючи те, що рішення про некоригування фінрезультату платником не приймалося?