Вопросы - ответы

Відсотки за кредитом
Який порядок коригування фінрезультату до оподаткування на суму відсотків за кредитом з непов’язаною особою — резидентом, якщо гарантом за таким кредитом виступає пов’язана особа — нерезидент?

Відповідно до пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Податкового кодексу об’єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фін­звітності підприємства відповідно до ПБО або МСФЗ, на різниці, які виникають відповідно до положень Кодексу.

Згідно з п. 140.2 ст. 140 Податкового кодексу для платника податку, в якого сума боргових зобов’язань, визначених у п. 140.1 цієї статті, що виникли за операціями з пов’я­заними особами — нерезидентами, перевищує суму власного капіталу більш ніж у 3,5 раза (для фінансових установ та компаній, що займаються винятково лізинговою діяльністю, — більш ніж у 10 разів), фінрезультат до оподаткування збільшується на суму перевищення нарахованих у бух­обліку відсотків за кредитом, позикою та іншими борговими зобов’язаннями, що виникли за операціями з пов’язаними особами — нерезидентами, над 50 % суми фінрезультату до оподаткування, фінансових витрат та суми амортизаційних відрахувань за даними фінзвітності звітного податкового періоду, в якому здійснюється нарахування таких відсотків.

Сума боргових зобов’язань, що виникли за операціями з пов’язаними особами — нерезидентами, та власного капіталу для цілей цього пункту визначається як середнє арифметичне значень боргових зобов’язань, що виникли за операціями з пов’язаними особами — нерезидентами, та власного капіталу на початок та кінець звітного податкового періоду з урахуванням відсотків, зазначених у п. 140.3 ст. 140 Податкового кодексу.

Згідно з п. 140.1 зазначеної статті під борговими зобов’язаннями для цілей цього пункту слід розуміти зобов’язання за будь-якими кредитами, позиками, депозитами, операціями РЕПО, зобов’язання за договорами фінансового лізингу та іншими запозиченнями незалежно від їх юридичного оформлення.

Відсотки, які перевищують суму обмеження, визначеного п. 140.2 цієї статті, та які збільшили фінрезультат до оподаткування, водночас зменшують фінрезультат до оподаткування майбутніх звітних податкових періодів у сумі, зменшеній щороку на 5 % суми процентів, що залишилися не врахованими у зменшення фінрезультату з урахуванням обмежень, установлених зазначеним пунктом.

Отже, процентні витрати на користь непов’язаних осіб — резидентів не підлягають коригуванню навіть за умови, що гарантом за таким кредитом виступатиме пов’язана особа — нерезидент.

Доступ к материалу ограничен и доступен подписчикам после авторизации
Подпишитесь на журнал и Вы получите доступ ко всем публикациям печатного издания