Вопросы - ответы

Якщо кошти надійшли помилково
Який порядок оподаткування ПДВ грошових коштів, помилково перерахованих контрагентом на поточний рахунок підприємства, у разі їх повернення такому контрагенту у п’ятиденний термін?
Георгий Нечипоренко , главный государственный инспектор
Елена Прищепа , главный государственный инспектор

Об’єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з постачання товарів та послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до ст. 186 цього Кодексу (підпункти «а» та «б» п. 185.1 ст. 185 Податкового кодексу).

База оподаткування ПДВ зазначених операцій визначається відповідно до ст. 188 Кодексу.

Визначення термінів «постачання товарів/послуг» наведено в пп. 14.1.185 та пп. 14.1.191 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу, а саме:

  • постачання послуг — будь-яка операція, що не є постачанням товарів, чи інша операція з передачі права на об’єкти права інтелектуальної власності та інші нематеріальні активи чи надання інших майнових прав стосовно таких об’єктів права інтелектуальної власності, а також надання послуг, що споживаються в процесі вчинення певної дії або провадження певної діяльності;
  • постачання товарів — будь-яка передача права на розпоряджання товарами як власник, у тому числі продаж, обмін чи дарування такого товару, а також постачання товарів за рішенням суду.

Згідно з підпунктами «а» і «б» п. 187.1 ст. 187 Податкового кодексу датою виникнення податкових зобов’язань з постачання товарів/послуг вважається дата, яка припадає на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше:

  • дата зарахування коштів від покупця/замовника на банківський рахунок платника податку як оплата товарів/послуг, що підлягають постачанню, а в разі постачання товарів/послуг за готівку — дата оприбуткування коштів у касі платника податку, а в разі відсутності такої — дата інкасації готівки у банківській установі, що обслуговує платника податку;
  • дата відвантаження товарів, а в разі експорту товарів — дата оформлення митної декларації, що засвідчує факт перетинання митного кордону України, оформлена відповідно до вимог митного законодавства, а для послуг — дата оформлення документа, що засвідчує факт постачання послуг платником податку.

Інструкцією № 22 помилкове списання/зарахування коштів визначається як списання/зарахування коштів, внаслідок якого з вини банку або клієнта відбувається їх списання з рахунку неналежного платника та/або зарахування на рахунок неналежного отримувача.

Відповідно до ст. 6 Указу № 227 підприємства незалежно від форм власності мають повертати платникам у п’ятиденний термін помилково зараховані на їхні рахунки кошти. Якщо власник рахунку не повернув у зазначений термін помилково одержані кошти, то їх повернення має здійснюватись у загальному претензійно-позовному порядку.

Тобто грошові кошти, помилково зараховані на поточний рахунок підприємства, не включаються до бази оподаткування ПДВ у разі виконання таких умов:

  • відсутність договірних відносин між суб’єктами господарювання;
  • повернення коштів у встановлений для таких випадків п’ятиденний термін.

Отже, у разі відсутності договірних відносин між суб’єктами господарювання та повернення помилково зарахованих на поточний рахунок коштів у встановлений для таких випадків п’ятиденний термін податкові зобов’язання з ПДВ у підприємства не виникають.

Якщо між підприємствами існують договірні відносини щодо постачання товарів/послуг, то на дату надходження коштів на банківський рахунок у платника податку відповідно до ст. 187 Податкового кодексу виникають податкові зобов’язання з ПДВ.  Згідно з п. 201.1 ст. 201 цього Кодексу платник зобов’язаний скласти податкову накладну в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи та зареєструвати її в ЄРПН у встановлений цим Кодексом термін.

Порядок коригування податкових зобов’я­зань та податкового кредиту з ПДВ передбачено ст. 192 Податкового кодексу.

Так, відповідно до п. 192.1 цієї статті якщо після постачання товарів/послуг здійснюється будь-яка зміна суми компенсації їх вартості, включаючи наступний за постачанням перегляд цін, перерахунок у разі повернення товарів/послуг особі, яка їх надала, або при поверненні постачальником суми попередньої оплати товарів/послуг, суми податкових зобов’я­зань та податкового кредиту постачальника та отримувача підлягають відповідному коригуванню на підставі розрахунку коригування до податкової накладної, складеного в порядку, встановленому для податкових накладних, та зареєстрованого в ЄРПН.

Розрахунок коригування, складений до податкової накладної на отримувача — платника податку, підлягає реєстрації в ЄРПН:

постачальником (продавцем) товарів/послуг

отримувачем (покупцем) товарів/послуг

якщо передбачається збільшення суми компенсації їх вартості на користь такого постачальника або якщо коригування кількісних та вартісних показників у підсумку не змінює суму компенсації

якщо передбачається зменшення суми компенсації вартості товарів/послуг їх постачальнику, для чого постачальник надсилає складений розрахунок коригування отримувачу

Тобто якщо між підприємствами існують договірні відносини щодо постачання товарів/послуг, підприємство на дату отримання коштів на поточний рахунок повинно нарахувати податкові зобов’я­зання та скласти податкову накладну в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи та зареєструвати її в ЄРПН у встановлений Податковим кодексом термін, а у разі повернення таких коштів на дату їх повернення повинно скласти розрахунок коригування до податкової накладної та зменшити податкові зобов’я­зання після реєстрації його в ЄРПН особою, якій повернуто такі кошти (якщо така особа є зареєстрованим платником ПДВ).

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. Указ № 227 — Указ Президента України від 16.03.95 р. № 227/95 «Про заходи щодо нормалізації платіжної дисципліни в народному господарстві України». Порядок № 1307 — Порядок заповнення податкової накладної, затверджений наказом Мінфіну України від 31.12.2015 р. № 1307. УПК № 127 — Узагальнююча податкова консультація щодо окремих питань відображення у податковому обліку з податку на додану вартість звітного періоду податкових накладних, виписаних у попередніх періодах, та формування на їх підставі податкового кредиту, затверджена наказом ДПС України від 16.02.2012 р. № 127. Інструкція № 22 — Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затверд­жена постановою Правління Нацбанку України від 21.01.2004 р. № 22