Вопросы - ответы

Оподаткування коштів за договором фрахту
Який порядок оподаткування доходів, отриманих резидентом Болгарії від надання послуг з міжнародних перевезень за договором фрахту?

Доходи, отримані нерезидентом із джерелом їх походження з України, оподатковуються в порядку і за ставками, визначеними пп. 141.4.1 п. 141.4 ст. 141 Податкового кодексу. Для цілей цього підпункту до доходів, отриманих нерезидентом із джерелом їх походження з України, віднесено, зокрема, фрахт.

Положеннями пп. 14.1.12 вищезазначеного пункту встановлено, що базовою ставкою фрахту вважається сума фрахту, включаючи витрати з навантаження, розвантаження, перевантаження та складування (схову) товарів, збільшена на суму витрат за рейс судна або іншого транспортного засобу, сплачуваних (відшкодовуваних) фрахтувальником згідно з укладеним договором фрахтування.

Сума фрахту, що сплачується резидентом нерезиденту за договорами фрахту, оподатковується за ставкою 6 % у джерела виплати таких доходів за рахунок цих доходів. При цьому базою для оподаткування є базова ставка такого фрахту; особами, уповноваженими справляти податок та вносити його до бюджету, є резидент, який виплачує такі доходи, незалежно від того, чи є він платником податку, а також суб’єктом спрощеного оподаткування (пп. 141.4.4 п. 141.4 ст. 141 Податкового кодексу).

Резидент або постійне представництво нерезидента, що здійснюють на користь нерезидента або уповноваженої ним особи (крім постійного представництва нерезидента на території України) будь-яку виплату з доходу з джерелом його походження з України, отриманого таким нерезидентом від провадження господарської діяльності (у тому числі на рахунки нерезидента, що ведуться в національній валюті), утримують податок з таких доходів, зазначених у пп. 141.4.1 п. 141.4 ст. 141 Податкового кодексу, за ставкою в розмірі 15 % (крім доходів, зазначених у підпунктах 141.4.3 — 141.4.6 та 141.4.11 цього пункту) їх суми та за їх рахунок, який сплачується до бюджету під час такої виплати, якщо інше не передбачено положеннями міжнародних договорів України з країнами резиденції осіб, на користь яких здійснюються виплати, що набрали чинності.

Згідно з п. 3.2 ст. 3 Податкового кодексу якщо міжнародним договором, згоду на обов’язковість якого надано Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені цим Кодексом, застосовуються правила міжнародного договору.

Статтею 8 «Міжнародний транспорт» Конвенції між урядами України та Республіки Болгарія визначено, що прибутки, одержані підприємством Договірної Держави від експлуатації морських, річкових і повітряних суден, дорожніх транспортних засобів у міжнародних перевезеннях оподатковуватимуться лише в цій Державі.

Згідно з порядком застосування міжнародних договорів України про уникнення подвійного оподаткування щодо повного або часткового звільнення від оподаткування доходів нерезидентів із джерелом їх походження з України, визначеним ст. 103 Податкового кодексу, особа (податковий агент) має право самостійно застосувати звільнення від оподаткування або зменшену ставку податку, передбачену відповідним міжнародним договором України на час виплати доходу нерезиденту, якщо такий нерезидент є бенефіціарним (фактичним) отримувачем (власником) доходу і є резидентом країни, з якою укладено міжнародний договір України.

Застосування міжнародного договору України в частині звільнення від оподаткування або застосування пониженої ставки податку дозволяється тільки за умови надання нерезидентом особі (податковому агенту) документа, який підтверджує статус податкового резидента згідно з вимогами п. 103.4 ст. 103 Податкового кодексу. При цьому п. 103.3 цієї статті встановлено, що бенефіціарним (фактичним) отримувачем (власником) доходу для цілей застосування пониженої ставки податку згідно з правилами міжнародного договору України до дивідендів, процентів, роялті, винагород тощо нерезидента, отриманих із джерел в Україні, вважається особа, що має право на отримання таких доходів.

Тлумачення терміна «бенефіціарний (фактичний) отримувач (власник) доходу» міститься в ухвалі № К/800/52155/13. Так, термін «фактичний отримувач доходу» визначається виходячи з мети, завдань міжнародних договорів про уникнення подвійного оподаткування, таких як «уникнення від сплати податків», і з урахуванням таких основних принципів, як «запобігання зловживання положеннями договору». Для визначення особи як фактичного отримувача доходу така особа повинна володіти не тільки правом на отримання доходу, але і згідно з міжнародною практикою застосування угод про уникнення подвійного оподаткування повинна бути особою, яка визначає подальшу економічну долю доходу.

Документом для визнання особи фактичним власником доходу може бути документ, який підтверджує право особи на такий дохід, зокрема, але не винятково, документ, виданий компетентним органом країни, з якою укладено міжнародний договір України.

Таким чином, якщо в межах договору про надання транспортно-експедиторських послуг між резидентами України (клієнт) та Болгарії (експедитор) перевезення вантажів автомобільним транспортом здійснюється безпосередньо експедитором, то доходи у вигляді фрахту, що сплачуються резидентом України на користь такого експедитора, згідно з Конвенцією між урядами України та Республіки Болгарія звільняються від оподаткування в Україні за умови надання ним довідки про резиденцію, що відповідає вимогам, визначеним ст. 103 Податкового кодексу.

При цьому якщо експедитор — резидент Республіки Болгарії з метою виконання договору транспортно-експедиторських послуг залучає третіх осіб, то компенсація вартості послуг, наданих такими особами, клієнтом — резидентом України експедитору-нерезиденту не підпадає під дію положень зазначеної Конвенції для застосування звільнення від оподаткування.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VІ. Конвенція між урядами України та Республіки Болгарії — Конвенція між Урядом України і Урядом Республіки Болгарія про уникнення подвійного оподаткування доходів і майна та попередження податкових ухилень, ратифікована Законом України № 136/96-ВР від 23.04.96 р. Конвенція між урядами України та Ірландії — Конвенція між Урядом України та Урядом Ірландії про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи та доходи від відчуження майна, ратифікована Законом України № 606-VIII від 15.07.2015 р. Закон № 898 — Закон України від 05.06.2003 р. № 898-IV «Про іпотеку». Закон № 3792 — Закон України від 23.12.93 р. № 3792-ХІІ «Про авторське право і суміжні права». Ухвала № К/800/52155/13 — ухвала Вищого адміністративного суду України від 24.03.2014 р. № К/800/52155/13. Інструкція № 233 — Інструкція з підготовки і подання податкових документів в електронному вигляді, затверджена наказом ДПА України від 10.04.2008 р. № 233

Доступ к материалу ограничен и доступен подписчикам после авторизации
Подпишитесь на журнал и Вы получите доступ ко всем публикациям печатного издания