Вопросы - ответы

Курсові різниці
Чи включаються до складу доходу суми курсових різниць від перерахунку фінансової поворотної допомоги або кредиту, які буде отримано від нерезидента в іноземній валюті, що знаходиться на рахунках платника податку в банку, та заборгованості в іноземній валюті?
Виктория Попова , заместитель начальника отдела методологического сопровождения администрирования ресурсных, рентных платежей и местных налогов Управления методологического сопровождения администрирования налогов

Частиною третьою п. 292.11 ст. 292 Податкового кодексу визначено, що суми фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, отриманої та поверненої протягом 12 календарних місяців з дня її отримання, та суми кредитів не включаються до складу доходу платника єдиного податку.

Юридичні особи — суб’єкти господарювання, які відповідають критеріям, визначеним пп. 3 п. 291.4 ст. 291 Кодексу, та застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, з метою складання фінансової звітності визнають доходи і витрати за НПБО.

Оскільки доходом юридичної особи — платника єдиного податку третьої групи є будь-який дохід, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі, то дохід, визначений як такий згідно з ПБО 15, має бути включено до об’єкта оподаткування єдиним податком.

Тобто до складу доходу включається не «тіло» фінансової допомоги або кредиту, а позитивне значення курсових різниць.

Згідно з п. 292.6 ст. 292 Податкового кодексу датою отримання доходу є дата надходження коштів платнику єдиного податку у грошовій (готівковій або безготівковій) формі.

Бухгалтерський облік операцій з іноземною валютою ведеться відповідно до вимог ПБО 21.

Курсова різниця — різниця між оцінками однакової кількості одиниць іноземної валюти при різних валютних курсах. Монетарні статті — статті балансу про грошові кошти, а також про такі активи й зобов’язання, які будуть отримані або сплачені у фіксованій (або визначеній) сумі грошей або їх еквівалентів (п. 4 ПБО 21).

Монетарні статті в іноземній валюті відображаються з використанням валютного курсу на кінець дня дати балансу (п. 7 цього ПБО).

Визначення курсових різниць за монетарними статтями в іноземній валюті проводиться на дату балансу, а також на дату здійснення господарської операції в її межах або за всією статтею (відповідно до облікової політики). Для визначення курсових різниць на дату балансу застосовується валютний курс на кінець дня дати балансу. При визначенні курсових різниць на дату здійснення господарської операції застосовується валютний курс на початок дня дати здійснення операції. Підприємство може здійснити перерахунок залишків на кінець дня за монетарними статтями в іноземній валюті, за якими протягом дня здійснювалися господарські операції із застосуванням валютного курсу, встановленого на кінець цього дня (п. 8 ПБО 21).

Отже, при визначенні курсових різниць за операціями, вираженими в іноземній валюті, заборгованості в іноземній валюті датою отримання доходу вважається дата балансу, а також дата здійснення господарської операції.

У податковій декларації юридичної особи — платника єдиного податку зазначається лише обсяг доходу, відображення витрат не передбачено.

Таким чином, позитивне значення курсових різниць від перерахунку іноземної валюти включається до складу доходів такого платника податку. Від’ємне значення курсових різниць від перерахунку іноземної валюти не зменшує базу оподаткування єдиним податком.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. Цивільний кодекс — Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-ІV. Наказ № 578 — наказ Мінфіну України від 19.06.2015 р. № 578 «Про затвердження форм податкових декларацій платника єдиного податку».  ПБО 10 — Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська заборгованість», затверджене наказом Мінфіну України від 08.10.99 р. № 237. ПБО 11 — Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 «Зобов’язання», затверджене наказом Мінфіну України від 31.01.2000 р. № 20. ПБО 15 — Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохід», затверджене наказом Мінфіну України від 29.11.99 р. № 290. ПБО 21 — Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 21 «Вплив змін валютних курсів», затверджене наказом Мінфіну України від 10.08.2000 р. № 193. ПБО 25 — Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва», затверджене наказом Мінфіну України від 25.02.2000 р. № 39

Доступ к материалу ограничен и доступен подписчикам после авторизации
Подпишитесь на журнал и Вы получите доступ ко всем публикациям печатного издания