Вопросы - ответы по тегу

финансовый результат
У приєднаного підприємства залишилося неврахованим від’ємне значення об’єкта оподаткування минулих звітних періодів. Чи може підприємство-правонаступник у поточному звітному періоді на суму такого від’ємного значення зменшити свій фінрезультат до оподаткування?
Підприємство здійснило операцію з переведення боргу. Чи необхідно на суму такого боргу коригувати фінансовий результат до оподаткування?
Чи має право підприємство на зменшення об’єкта оподаткування податком на прибуток на суму поверненої поворотної фінансової допомоги, отриманої від неплатника цього податку, яку раніше було включено до об’єкта оподаткування цим податком?
Пунктом 140.3 ст. 140 Податкового кодексу передбачено, що відсотки, які не враховано при визначенні об’єкта оподаткування у попередніх звітних періодах, зменшують фінансовий результат до оподаткування майбутніх звітних періодів у сумі, зменшеній щороку на 5%. Як здійснити розрахунок такого показника?
Підприємство у декларації з податку на прибуток не зазначило інформацію про прийняте рішення щодо незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на усі різниці. Яким чином можна використати це право?
За договором купівлі-продажу підприємством було придбано цінні папери. На підставі додаткового договору такі цінні папери було повернено продавцеві. Як у податковому обліку слід відобразити таку операцію?
Чи підлягає коригуванню фінансовий результат до оподаткування за результатами кварталу, півріччя, дев’ять місяців у разі, якщо операція є контрольованою за результатами календарного року?
Материнська компанія (нерезидент) здійснює компенсацію коштів своєму представництву за реалізовані резиденту України товари. Чи підлягає сума такої компенсації коригуванню при визначенні фінансового результату?
Господарське товариство збільшило статутний капітал на суму внеску одного із своїх учасників. Чи враховується сума такого внеску у складі доходів товариства при визначенні фінансового результату до оподаткування?
Підприємство формує забезпечення для виплати пенсійних зобов’язань на пільгових умовах працюючих і непрацю­ючих співробітників, які заробили пільговий стаж на підприємстві до досягнення ними 60 років, та здійснює фактичні виплати за рахунок раніше створених під ці виплати забезпечень. Чи впливають такі операції на фінансовий результат до оподаткування?
Чи виникають податкові різниці на суму доходів, отриманих фінансовою установою від погашення заборгованості, списаної за рахунок частини резерву, на яку не збільшувався фінансовий результат до оподаткування?
Як платник податку на прибуток відображає у Декларації зменшення фінрезультату до оподаткування на суму поверненої поворотної фінансової допомоги платнику єдиного податку, яка раніше була включена до об’єкта оподаткування податком на прибуток?
Як відобразити у Декларації за 2016 р. суму списаних збитків, що утворилися у 2015 р.?
Як відображаються різниці, які виникають у зв’язку з формуванням резервів банківськими установами?
В течение какого периода действует задекларированное решение о неприменении корректировок финансового результата до налогообложения?
Корректируется ли финрезультат до налогообложения на суммы расходов на содержание объекта непроизводственного основного средства?
Каков порядок корректировки финрезультата до налогообложения на суммы штрафов, пени, неустоек, уплаченных контрагентам – юридическим лицам плательщика налога на прибыль, начисленные по условиям договора?
Облагаются ли налогом на прибыль денежные средства, поступаюющие на счет предприятия после перехода с упрощенной системы налогообложения на общую?
Предприятием списаны сверх установленных норм топливо и смазочные материалы. Корректируется ли финрезультат до налогообложения при их списании?
Предприятие по данным бухучета за 2016 г. получило убытки. Учитываются ли указанные убытки при заполнении декларации по налогу на прибыль предприятий за 2017 г.?
Корректируется ли финансовый результат до налогообложения в случае проведения операций с филиалом нерезидента?
В каком налоговом (отчетном) периоде корректировка финансового результата до налогообложения на 30 % стоимости приобретенных товаров у плательщика налога на прибыль, который осуществляет контролируемые операции, не делается?
На какую сумму осуществляется корректировка финансового результата до налогообложения, если плательщиком налога на прибыль в текущем году осуществлено перечисление денежных средств неприбыльным организациям, а по итогам предыдущего отчетного года получен убыток?
В ходе каких финансовых операций с неприбыльными организациями возникают разницы, изменяющие финрезультат до налогообложения?
Предприятие по итогам 2016 г. получило убыток. В 2017 г. такое предприятие планирует перечислить денежные средства неприбыльной организации. На какую сумму осуществить корректировку финансового результата?
Предприятие – плательщик налога для поддержки деятельности общественной организации, внесенной в Реестр, предоставляет возвратную финансовую помощь. Подлежит ли корректировке финрезультат предприятия на сумму такой помощи?
Предприятие, в прошлом году пребывающее на упрощенной системе налогообложения, предоставило услуги, денежные средства за которые получило в 2017 г., пребывая на общей системе налогообложения. Какой порядок определения объекта обложения налогом на прибыль?
Чи виникають різниці для коригування фінрезультату у разі якщо платником податку на прибуток у 2017 р. перераховано суми безповоротної фіндопомоги іншому платнику цього податку, а також юридичній особі — платнику єдиного податку третьої групи?
Підприємство з річним доходом менше 20 млн грн прийняло рішення про незастосування коригувань фінрезультату до оподаткування на різниці, але відкоригувало фінрезультат на суму витрат на оплату відпусток працівникам, відшкодованих за рахунок сформованих до 01.01.2015 р. забезпечень. Чи має право підприємство на таке коригування?
Підприємство не збільшило фінрезультат до оподаткування на 30 % вартості товарів відповідно до норм Податкового кодексу. Як виправити допущену помилку?
Підприємство у І кварталі 2017 р. перебувало на спрощеній системі оподаткування. З II кварталу перейшло на загальну систему оподаткування. Як правильно заповнити декларацію з податку на прибуток такому платнику, якщо показники декларації порівнюються з відповідним показником фінрезультату, який складається з початку року?
Як у бухобліку відобразити операції за договором з управління майном із метою визначення об’єкта оподаткування податком на прибуток за такими операціями?
Об’єкт основного засобу виведено з експлуатації на реконструкцію. Чи може підприємство нарахувати амортизацію на такий об’єкт ?
На підприємстві здійснюється списання природнього убутку продукції за встановленими нормами. Чи підлягає коригуванню фінансовий результат до оподаткування від таких операцій?
Які вимоги передбачено Податковим кодексом для застосування прискореної амортизації ОЗ?
Який порядок коригування фінрезультату до оподаткування у разі придбання товарів (робіт, послуг) у неприбуткових організацій за цінами, визначеними за принципом «витягнутої руки»?
За яких умов дебіторську заборгованість підприємств, які визнано банкрутами або припинено у зв’язку з ліквідацією, відносять до безнадійної? Чи зменшується фінрезультат до оподаткування на суму такої заборгованості?
Який порядок коригування фінрезультату до оподаткування на суму відсотків за кредитом з непов’язаною особою — резидентом, якщо гарантом за таким кредитом виступає пов’язана особа — нерезидент?
Як здійснюється коригування фінрезультату до оподаткування на різниці, які виникають при нарахуванні амортизації НА?
Чи враховуються при формуванні фінрезультату до оподаткування доходи від курсових різниць при продажу облігацій внутрішніх державних позик, номінованих в іноземній валюті?
Чи впливає на фінрезультат до оподаткування здійснення операцій з придбання послуг у бюджетної установи, яку віднесено до відання Національної академії наук України, з метою застосування пп. 140.5.4 п. 140.5 ст. 140 Податкового кодексу?
Підприємство у ІІ кварталі 2017 р. виконало будівельні роботи за кон­трактом, укладеним до 01.01.2015 р. Як у декларації за перше півріччя 2017 р. відоб­разити різниці, що виникли за цим договором, якщо при декларуванні за І квартал їх відобразили як «інші різниці»?
Як розраховується показник рядка 02 декларації сільськогосподарським виробником, який обрав річний податковий (звітний) період?
Підприємство у 2017 р. перейшло зі спрощеної системи оподаткування на загальну. Чи коригується фінрезультат до оподаткування на дохід, отриманий у поточному році за послуги, надані під час перебування на спрощеній системі оподаткування?
Чи підлягає коригуванню фінрезультат до оподаткування на вартість товарів (робіт, послуг), придбаних у неприбуткової організації чи нерезидента з офшорним статусом до 01.01.2015 р., витрати на придбання яких у бухобліку включено до складу витрат після 01.01.2015 р.?
Чи коригується фінрезультат до оподаткування на суми виконавчого збору та виконавчих витрат?
Чи необхідно було підприємству подавати додаток ЦП до декларації з податку на прибуток підприємств (далі — декларація) за 2015 р., якщо загальний дохід у такому році не перевищував 20 млн грн, та чи має право підприємство врахувати збитки за 2015 р. (у тому числі збитки від продажу цінних паперів) у зменшення доходу за 2017 р.?
Як коригується фінрезультат до оподаткування на суму дебіторської заборгованості при переуступці права вимоги третій особі?
У 2015 та 2016 рр. підприємство визначало об’єкт оподаткування податком на прибуток без коригування фінрезультату до оподаткування. Чи може підприємство врахувати такі доходи/витрати при коригуванні фінрезультату у 2017 р.?
Житлово-будівельний кооператив побудував будинок, який не введено в експлуатацію, але при цьому укладає договори про сплату пайових внесків між кооперативом та його членами. Чи оподатковуються податком на прибуток пайові внески, сплачені членами такого кооперативу, та чи підлягає коригуванню фінрезультат на різниці, що виникають на суми таких внесків?
Чи коригується фінрезультат до оподаткування на суму дебіторської заборгованості за оплачені, але не отримані послуги, за якою минув термін позовної давності, у разі якщо заходи щодо її стягнення у судовому порядку не здійснювалися?
Чи включаються при коригуванні фінрезультату до оподаткування різниці на суму витрат на ремонт, реконструкцію, модернізацію або інші поліпшення невиробничих орендованих основних засобів платниками податку на прибуток, які ведуть бухоблік за міжнародними стандартами?
У підприємства за попередній рік обсяг доходу становив менше 20 млн грн. Протягом ІІІ кварталу 2017 р. було здійснено виплати на користь нерезидентів та сплачено податок. За який період необхідно було декларувати такі виплати: у періоді виплати чи за підсумками року?
При здійсненні операцій із цінними паперами витрати за першою подією виникли у 2011 р. Як бути з такими витратами, якщо продаж цих паперів здійснювався у 2017 р.?
Мале підприємство помилково подало квартальну декларацію з податку на прибуток. Як виправити таку помилку?
Підприємство безоплатно отримало від неприбуткової організації для використання у господарській діяльності не­оборотні активи — трансформаторну підстанцію та кабельну лінію. Чи виникає при здійсненні такої операції податкова різниця для коригування фінрезультату до оподаткування на суму 30 % вартості таких необоротних активів, що зараховуються на баланс підприємства?
Чи коригується фінрезультат до оподаткування на суму знецінення фінансової інвестиції в дочірнє підприємство (володіння пакетом акцій), що обліковувалася за собівартістю згідно з МСФЗ?
Чи коригується фінансовий результат до оподаткування при списанні дебіторської заборгованості в результаті визнання боржника банкрутом?
Чи коригується фінансовий результат до оподаткування при здійсненні операцій з відчуження земельних ділянок?
Відсотки нараховано на користь нерезидента у минулі роки. Як включити їх до податкових різниць?
Дохід підприємства за 2017 р. — менше 20 млн грн. При визначенні фінансового результату коригування на різниці ним не застосовувалося. Чи необхідно при заповненні декларації подавати додатки РІ та АМ?
Дохід підприємства за 2017 р. — менше 20 млн грн. При визначенні фінансового результату коригування на різниці ним не застосовувалося. Чи необхідно при заповненні декларації подавати додатки РІ та АМ?
Чи коригується фінансовий результат до оподаткування на суму 30 % вартості товарів, придбаних у нерезидента, якщо така операція не є контрольованою?
Підприємство з доходом до 20 млн грн при визначенні фінансового результату коригування на різниці не застосовувало. Чи можливо суму дивідендів, отриманих від іншого платника податку на прибуток, відобразити в р. 3.2.3 додатка РІ до декларації?
Чи потрібно підприємству з доходом менше ніж 20 млн грн та відсутністю збитків минулих періодів подавати додаток РІ до декларації?
Дохід підприємства — понад 20 млн грн, коригування фінансового результату до оподаткування не здійснювалось. Як заповнити декларацію?
Чи визнаються операції компанії з управління активами (далі — КУА), що діє в інтересах та за рахунок інституту спільного інвестування (далі — ІСІ) з нерезидентами, конт­рольованими?
Чи застосовуватимуться податкові різниці до операцій з нерезидентом, організаційно-правову форму якого включено до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України, якщо такий нерезидент підтвердить довідкою, що у 2018 р. він сплатив податок на прибуток (корпоративний податок)?
Підприємство у 2017 р. придбало та ввело в експлуатацію нові основні засоби четвертої групи. Чи має право підприємство застосовувати прискорену амортизацію та чи може при цьому бути встановлено більший строк амортизації у бухобліку?
Чи зменшується фінансовий результат до оподаткування на суму від’ємного значення об’єкта оподаткування поперед­ніх років у разі зміни типу акціонерного товариства?
Операції з придбання товарів у нерезидента у 2017 р. визнані контрольованими і відображені у Звіті про контрольовані операції. Чи має право платник податку не здійснювати коригування фінансового результату до оподаткування у 2018 р. щокварталу на суму 30 % вартості придбаних товарів у нерезидента, організаційно-правова форма якого включена до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України?
Чи коригується фінансовий результат до оподаткування, якщо грошове забезпечення виконання зобов’язань згідно з договором не підлягає поверненню у разі порушення зобов’язань?
Підприємству нараховано штрафні санкції контролюючим органом за порушення строків розрахунків з нерезидентом. Чи можна врахувати суму штрафних санкцій у складі витрат?
Юрособа перебувала на спрощеній системі оподаткування, а з 01.10.2017 р. перейшла на загальну. Надання послуг відбулося на спрощеній системі, а оплата — на загальній. Чи мали застосуватися різниці для таких операцій, якщо підприємство є малодохідним?
Підприємство купує товар у нерезидента, організаційно-правову форму якого не включено до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України. Нерезидент є платником корпоративного податку, не є пов’язаною особою та не здійснює операції через комісіонерів-нерезидентів. Чи є такі операції контрольованими та чи збільшується фінансовий результат до оподаткування на 30 % за такими операціями?
Чи коригується фінансовий результат до оподаткування на 30 % у разі здійснення господарських операцій з придбання товарів (робіт, послуг) у нерезидента, який діє через своє постійне представництво?
Як коригується фінансовий результат до оподаткування, визначений у фінансовій звітності банку при списанні фінансового активу, що обліковується за амортизованою собівартістю?
Які показники декларації з податку на прибуток за 2017 р. слід врахувати, щоб визначити суму різниці для коригування фінансового результату до оподаткування у разі надання у 2018 р. безповоротної допомоги неприбутковій організації, а саме спортивній школі?
Підприємство платник податку на прибуток не повернуло заборгованість, за якою минув строк позовної давності, неплатнику такого податку. Як це вплине на фінансовий результат до оподаткування?
Чи може не перевищення суми доходів у розмірі 20 млн грн бути підставою для некоригування фінрезультату? Що слід розуміти під поняттям «останній річний звітний (податковий) період»?
Чи коригується фінансовий результат до оподаткування за операцією з переоцінки та продажу незавершеного будівництва?
За яких умов платник податку може не збільшувати фінансовий результат до оподаткування на 30 % вартості товарів, які придбані у неприбуткових організацій? Як підтверджується відповідність сум таких витрат цінам, визначеним за принципом «витягнутої руки»?
Як у податковому обліку платника податку на прибуток відображаються операції з отримання послуг від неприбуткової організації?