Вопросы - ответы по тегу

нерезидент
Как в налоговой декларации по НДС отражается распределение налогового кредита по налоговой накладной, составленной плательщиком при получении услуг от нерезидента на таможенной территории Украины, если эти услуги используются частично в налогооблагаемых операциях, а частично — нет?
Підприємство здійснює господарські операції з нерезидентом, який зареєстрований у державі, що не включена до переліку держав (територій), затвердженого Кабінетом Міністрів України. Обсяг таких операцій перевищує 5 млн. грн., банківський рахунок такого нерезидента відкрито в офшорній зоні. Чи вважатимуться такі операції контрольованими?
У складі учасників ТОВ є нерезидент (резидент Кіпру), який володіє понад 51 % статутного капіталу. Цей нерезидент не має в Україні постійного представництва. При виплаті дивідендів учаснику-нерезиденту ТОВ утримало податок на прибуток за ставкою 15 %. Учасник-нерезидент, отримавши дивіденди за мінусом суми податку, пред’явив вимогу про повне перерахування суми дивідендів, посилаючись на положення п. 5 ст. 10 Конвенції між урядами України та Кіпру про уникнення подвійного оподаткування. Чи правомірна така вимога?
Нерезидент отримав доходи із джерелом їх походження з України та сплатив податок без врахування положень чинної угоди про уникнення подвійного оподаткування. Яким чином він може повернути різницю між сплаченою сумою податку та сумою податку, належною до сплати відповідно до положень угоди?
Іноземна компанія отримує доходи від здавання в оренду нерухомого майна, що знаходиться на території України. Чи підлягає оподаткуванню в Україні такий дохід, якщо ця компанія надала довідку, якою підтверджується, що вона є резидентом Нідерландів?
За якою ставкою оподатковуються дивіденди, що виплачуються товариству — резиденту Австрії — бенефіціарному (фактичному) отримувачу (власнику) доходу, який володіє 99 % статутного капіталу резидента України?
Пунктом 140.3 ст. 140 Податкового кодексу передбачено, що відсотки, які не враховано при визначенні об’єкта оподаткування у попередніх звітних періодах, зменшують фінансовий результат до оподаткування майбутніх звітних періодів у сумі, зменшеній щороку на 5%. Як здійснити розрахунок такого показника?
Чи визнаються господарські операції контрольованими, якщо платник податків, у якого річний дохід перевищує 50 млн. грн. за 2015 р., здійснює внутрішні господарські операції з постійним представництвом нерезидента, зареєстрованого на території, що включена до переліку держав, затвердженого Кабінетом Міністрів України (представництво добуває сировину на території України та реалізує її без вивезення/ввезення з території України)?
Материнська компанія (нерезидент) здійснює компенсацію коштів своєму представництву за реалізовані резиденту України товари. Чи підлягає сума такої компенсації коригуванню при визначенні фінансового результату?
Який контролюючий орган обчислює податок на нерухоме майно та куди надсилаються податкові повідомлення-рішення про сплату сум такого податку фізичним особам — нерезидентам?
В яких рядках річної Декларації відображають виплати доходів нерезидентам?
Как страховой компании рассчитать разницы для увеличения финрезультата до налогообложения в случае несения расходов по начислению роялти в пользу нерезидента?
Как облагаются проценты, выплачиваемые по кредитному договору резидентом Украины в пользу нерезидента?
Предприятие-нерезидент получает прибыль по договору о совместной деятельности без образования юридического лица с нерезидентами. Каков порядок налогообложения налогом на прибыль таких операций?
Представительство нерезидента имеет остатки горючего, приобретенного до введения СЭАРГ, которое оно реализует контрагентам (транспортным компаниям) уже в условиях СЭАРГ. Нужно ли представительству или юридическому лицу – нерезиденту регистрироваться плательщиком акцизного налога?
Чи потрібно представництву нерезидента реєструватися платником податку на прибуток та подавати звітність із цього податку?
Яку звітність з податку на прибуток має подавати до контролюючих органів постійне представництво нерезидента? Чи враховуються доходи нерезидента при розрахунку зобов’язань зі сплати податку на прибуток підприємств, визначеного шляхом застосування до суми отриманого доходу коефіцієнта 0,7?
Який порядок коригування фінрезультату до оподаткування на суму відсотків за кредитом з непов’язаною особою — резидентом, якщо гарантом за таким кредитом виступає пов’язана особа — нерезидент?
Яким чином оподатковуються податком на доходи фізичних осіб суми добових витрат, які виплачуються юридичною особою (роботодавцем) працівнику-нерезиденту у разі відрядження його за кордон?
Підприємець (резидент України) в межах своєї підприємницької діяльності надавав послуги нерезиденту (юридичній особі) зі Швеції та отримав від нього дохід. Яким чином оподатковується така винагорода?
Суб'єкт господарювання здійснює операції з нерезидентом — непов’язаною особою, що виключена з Переліку низькоподаткових юрисдикцій. Як обґрунтувати, що ціна таких операцій відповідає принципу «витягнутої руки»?
Чи вважається роялті платіж нерезиденту за придбання у нього операційної системи управління (програми)?
Нерезидент отримав дохід у вигляді винагороди за продаж операційної системи управління (комп’ютерної програми) та надання послуг з її обслуговування. Чи включаються винагорода за використання комп’ютерної програми та компенсація вартості послуг з її обслуговування до об’єкта оподаткування податком на прибуток?
Який порядок розрахунку податку на прибуток нерезидентами, які провадять свою діяльність на території України через постійне представництво, та яку звітність вони повин­ні подавати?
Чи повинні утримувати та сплачувати податок на доходи нерезидента неприбуткові організації при виплаті таких доходів на користь нерезидентів?
Чи підлягає коригуванню фінрезультат до оподаткування на вартість товарів (робіт, послуг), придбаних у неприбуткової організації чи нерезидента з офшорним статусом до 01.01.2015 р., витрати на придбання яких у бухобліку включено до складу витрат після 01.01.2015 р.?
Відокремлений підрозділ нерезидента відповідає визначенню постійного представництва. Як такому підрозділу стати на облік у контролюючих органах?
Як оподатковується сума винагороди, виплаченої на користь Посольства Канади в Україні за провадження культурної, освітньої, релігійної, спортивної, розважальної діяльності, яке здійснює на території України офіційну діяльність?
При заповненні Інформації про пов’язаність осіб до додатка до звіту про КО щодо критеріїв за кодами пов’язаності 502, 503, 504, 506, а також при розкритті ланцюжка опосередкованого володіння який код необхідно зазначати у відповідній графі — код держави реєстрації нерезидента чи код самого нерезидента?
Що є об’єктом оподаткування податком на репатріацію при погашенні нерезидентом векселя, придбаного ним з дисконтом у іншого нерезидента?
Чи утримується податок на доходи нерезидентів під час виплати нерезиденту винагороди за договором про надання брокерських послуг, які надаються за межами митної території України?
Чи оподатковуються виплати членських внесків неприбутковій міжнародній організації?
Чи утримується податок на доходи нерезидента при перерахуванні представництвом нерезидента виручки від продажу товарів (робіт, послуг), отриманої на території України?
Чи існують будь-які заборони або обмеження, пов’язані з продажем за кордоном товару, який придбано у іншого нерезидента, без ввезення такого товару на територію України?
У підприємства за попередній рік обсяг доходу становив менше 20 млн грн. Протягом ІІІ кварталу 2017 р. було здійснено виплати на користь нерезидентів та сплачено податок. За який період необхідно було декларувати такі виплати: у періоді виплати чи за підсумками року?
Якими документами підтверджується сплата податку на прибуток (корпоративного податку) нерезидентом, організаційно-правова форма якого включена до Переліку № 480?
Юридичною особою — нерезидентом для оптимізації власної господарської діяльності створено траст відповідно до ст. 2 Гаазької конвенції для керування українськими товариствами. Чи підпадають такі особи під визначення «пов’язані особи»?
Відсотки нараховано на користь нерезидента у минулі роки. Як включити їх до податкових різниць?
Чи повинен резидент, який здійснив контрольовані операції з постійним представництвом нерезидента — пов’язаною особою з таким резидентом та з постійним представництвом нерезидента, зареєстрованим у державі, яка включена до затвердженого Кабінетом Міністрів України переліку, подавати звіт про контрольовані операції?
Операції з придбання товарів у нерезидента у 2017 р. визнані контрольованими і відображені у Звіті про контрольовані операції. Чи має право платник податку не здійснювати коригування фінансового результату до оподаткування у 2018 р. щокварталу на суму 30 % вартості придбаних товарів у нерезидента, організаційно-правова форма якого включена до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України?
Чи визнаються господарські операції платника податків з контрагентами-нерезидентами контрольованими у разі виключення держави (території) із затвердженого Кабінетом Міністрів України переліку?
Чи підлягає оподаткуванню ПДВ операція із внесення до статутного фонду резидента нерезидентом через представництво, яке зареєстровано платником ПДВ, нерухомого майна, розташованого на митній території України?
Як отримувачу послуги від нерезидента на митній території України — неплатнику ПДВ виправити помилку у розрахунку податкових зобов’язань?
З 01.01.2018 р. постійні представництва нерезидентів є платниками податку на прибуток згідно зі ст. 39 Податкового кодексу. Чи є товариство з обмеженою відповідальністю, в якому засновником є компанія-нерезидент, постійним представництвом і чи застосовуються до такого товариства норми цієї статті?
Чи втрачає право підприємство на списання процентних витрат на користь пов’язаних осіб — нерезидентів, якщо у 2016 р. не скористалося цим правом? Чи може платник списати у майбутному залишок несписаних процентів, що дорівнює сумі щорічного 5-процентного зменшення залишку процентних витрат?
Чи може резидент — юридична особа отримати кредит в іноземній валюті від нерезидента?
Яка сума є базою оподаткування єдиним податком при наданні інформаційно-консультаційних послуг нерезидентам: кошти, що надійшли на поточний рахунок підприємства, чи кошти у валюті, що надійшли на рахунок фінансової небанківської установи від нерезидента України?
Чи повинно підприємство сплачувати податок на доходи нерезидента, якщо воно є платником єдиного податку і надає комісійні та посередницькі послуги з продажу товарів за рахунок та на користь нерезидентів у рамках своєї основ­ної діяльності?
Чи звільняються від оподаткування доходи нерезидента у вигляді процентів за позикою, яку було надано до 31.12.2016 р., якщо згідно з договором про надання позики змінюється позичальник або якщо боргові цінні папери не було погашено?
Підприємство купує товар у нерезидента, організаційно-правову форму якого не включено до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України. Нерезидент є платником корпоративного податку, не є пов’язаною особою та не здійснює операції через комісіонерів-нерезидентів. Чи є такі операції контрольованими та чи збільшується фінансовий результат до оподаткування на 30 % за такими операціями?
Чи коригується фінансовий результат до оподаткування на 30 % у разі здійснення господарських операцій з придбання товарів (робіт, послуг) у нерезидента, який діє через своє постійне представництво?
Чи може покупець марок акцизного податку передавати придбані марки нерезидентам, які не є виробниками, для маркування підакцизних товарів, що підлягають ввезенню на митну територію України?
Чи повинен резидент під час виплати доходу нерезиденту за договором лізингу/оренди нерухомого майна, яке знаходиться за межами митної території України, утримувати податок на доходи нерезидента?
Експедитор організував послугу з поставки флексітанків за договором на транспортно-експедиторське обслуговування. Виконавцем послуги є нерезидент, який для підприємства є пов’язаною особою. Наприкінці місяця експедитор надає підприємству акт виконаних робіт та підтверджує виконання робіт. За договором на транспортно-експедиторське обслуговування вартість послуг експедитора (винагорода) узгоджується сторонами в заявках. Вартість послуг третіх осіб не залежить від експедитора та відшкодовується клієнтом з огляду на вартість рахунків, виставлених експедитору такими особами. Чи підпадає зазначена операція під дію пп. 140.5.4 ст. 140 ПКУ для такого підприємства?
Підприємство здійснило експорт продукції. Чи може бути зменшена сума коштів надходжень, яка має надійти за експорт продукції, та за яких умов?
Чи потрібно постійному представництву нерезидента зазначати у Звіті про КО за 2018 рік операції по внутрішньогосподарським розрахункам? Якщо так, то за яким кодом зазначати?
Що є критерієм для подання платником Звіту про КО: сума обороту компанії, сума реалізованого товару чи країна реєстрації нерезидента?
Чи враховуються постійним представництвом нерезидента при визначенні вартісного критерію для визнання операцій контрольованими сума коштів, отриманих від материнської компанії — нерезидента на його утримання, якщо загальна сума цих коштів перевищує 10 млн грн?
Чи підлягає коригуванню фінансовий результат до оподаткування на суму пені на користь нерезидента за порушення виконання умов зовнішньоекономічного договору, якщо при виплаті такої пені податок на репатріацію з певних причин не було утримано?
Як оподатковується вартість спадщини (подарунка), отриманого фізичною особою — резидентом від фізичної особи — нерезидента?
Чи визнаються господарські операції з продажу корпоративних прав нерезидента контрольованими? Якщо так, то у яких випадках?
Покупець-нерезидент за умовами зовнішньоекономічної угоди здійснив повернення частини раніше експортованого товару платнику податку — експортеру. Зазначений товар після переукомплектації підлягає подальшій реалізації на митній території України. Чи включається сума ПДВ, сплачена при поверненні товару на митну територію України, до податкового кредиту?
Нерезидент через постійне представництво надає в оренду власну нерухомість, яка знаходиться на території України. Чи необхідно представництву при перерахуванні на користь нерезидента доходу від надання майна в оренду утримувати податок у розмірі 15 %?
Чи утримують податок на доходи нерезидента платники єдиного податку третьої групи при виплаті доходів із джерелом їх походження з України? Яку звітність у цьому випадку подають до ДПС такі платники?
Засновник-нерезидент, який є єдиним учасником підприємства, планує прийняти рішення про зменшення статутного капіталу. За наслідками такого рішення підприємство має виплатити засновнику відповідну вартість його частки. Чи має підприємство в такому разі утримувати податок на доходи нерезидента?
Юридична особа — нерезидент має намір створити корпоративний інвестиційний фонд (КІФ). Як оподатко­вуватимуться дивіденди, які сплачуватимуться КІФ на користь учасника-нерезидента?
Підприємство — платник єдиного податку третьої групи уклало договори з нерезидентами України. За цими договорами підприємство зобов’язується від свого імені та за рахунок нерезидентів забезпечити приймання від замовників платежів за товари/послуги, поставлені їм нерезидентами, та перераховувати такі платежі нерезидентам. За надання таких послуг підприємство отримуватиме від нерезидентів винагороду. Як оподатковуватимуться доходи, отримані нерезидентами?
Представництво нерезидента зареєстровано як таке, що веде господарську діяльність і сплачує податок на прибуток в Україні на загальних підставах. Доходи на території України оподатковуються податком на прибуток за ставкою 18 %. Частину отриманої виручки представництво перераховує нерезиденту. Чи є операції з перерахунку частини виручки, отриманої представництвом в Україні, нерезиденту контро­льованими, якщо сума таких грошових переказів за рік перевищує 10 млн грн?
Яким чином визначається резидентський статус фізичної особи?
Чи можливе зменшення суми грошових коштів, які мають надійти на користь резидента від нерезидента як оплата за експорт товару, або вартості товарів, що імпортуються, та у яких випадках?