Вопросы - ответы по тегу

налог на прибыль
У приєднаного підприємства залишилося неврахованим від’ємне значення об’єкта оподаткування минулих звітних періодів. Чи може підприємство-правонаступник у поточному звітному періоді на суму такого від’ємного значення зменшити свій фінрезультат до оподаткування?
Как в налоговом учете плательщика налога на прибыль отражаются расходы на демонтаж основных средств в случае их ликвидации?
Підприємство здійснило операцію з переведення боргу. Чи необхідно на суму такого боргу коригувати фінансовий результат до оподаткування?
Підприємство планує здійснити виплату дивідендів нерезиденту (Австрія), який є агентом юридичної особи. Чи можна при оподаткуванні такої виплати застосувати понижену ставку податку на прибуток згідно з правилами міжнародного договору, укладеного Україною з Австрією.
Підприємство здійснює господарські операції з нерезидентом, який зареєстрований у державі, що не включена до переліку держав (територій), затвердженого Кабінетом Міністрів України. Обсяг таких операцій перевищує 5 млн. грн., банківський рахунок такого нерезидента відкрито в офшорній зоні. Чи вважатимуться такі операції контрольованими?
За якою формою необхідно подати декларацію з податку на прибуток за підсумками трьох кварталів поточного року?
Чи має право платник податку на прибуток, що звітує щокварталу, на зменшення зобов’язання з цього податку на суму податку на нерухоме майно у квартальній декларації з податку на прибуток? Якщо так, то в яких рядках декларації така сума відображається?
Підприємство декларує податок на прибуток щокварталу. Чи мало право таке підприємство на зменшення податкового зобов’язання з податку на прибуток за підсумками I кварталу поточного року на суму сплачених протягом цього кварталу авансових внесків при виплаті дивідендів та на суми неврахованих авансових внесків, сплачених при виплаті дивідендів у минулих періодах?
Чи зазначається в додатку АМ до декларації з податку на прибуток підприємств вартість основних засобів, що не використовуються у господарській діяльності?
Чи має право підприємство на зменшення об’єкта оподаткування податком на прибуток на суму поверненої поворотної фінансової допомоги, отриманої від неплатника цього податку, яку раніше було включено до об’єкта оподаткування цим податком?
Підприємство подає звітність з податку на прибуток щокварталу. Чи має таке підприємство право на зменшення податкового зобов’язання з податку на прибуток, зазначеного у квартальній звітності, на суму податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки?
Відповідно до п. 38 підрозділу 4 розділу ХХ Податкового кодексу платники податку на прибуток підприємств сплачують до 31.12.2016 р. авансовий внесок з цього податку у розмірі 2/9 податку на прибуток, нарахованого у податковій звітності за три квартали 2016 р. Чи можна суму таких авансових внесків сплачувати частинами?
Підприємство декларує та сплачує податкові зобов’язання з податку на прибуток щокварталу. Чи мало таке підприємство право на зменшення податкового зобов’язання з цього податку за підсумками першого кварталу поточного року на суму сплачених протягом цього кварталу авансових внесків при виплаті дивідендів та списання у наступних періодах суми неврахованих авансових внесків попередніх звітних періодів?
Від яких штрафних санкцій було звільнено платників податку на прибуток за наслідками діяльності за 2015 р.?
Чи впливає на фінансовий результат до оподаткування податкового (звітного) періоду від’ємний або позитивний результат, отриманий від продажу або іншого відчуження цінних паперів? Як у декларації з податку на прибуток відображається збиток та прибуток, отриманий від продажу різних видів цінних паперів?
Підприємство у декларації з податку на прибуток не зазначило інформацію про прийняте рішення щодо незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на усі різниці. Яким чином можна використати це право?
Як слід сплачувати податок на прибуток платнику, який з 01.01.2012 р. перейшов з єдиного податку (третя група) на загальну систему оподаткування?
Підприємство — платник податку на прибуток з ІV кварталу 2016 р. переходить на спрощену систему оподаткування. Коли такому платнику слід подати декларацію з податку на прибуток? Чи має таке підприємство нараховувати та сплачувати авансовий внесок з податку на прибуток?
Чи повинен сплачувати авансові внески з податку на прибуток за підсумками трьох кварталів платник, у якого звітним періодом є календарний рік?
У підприємства з податку на прибуток обліковується переплата з цього податку. Чи можна суму такої переплати зарахувати у рахунок сплати авансового внеску, нарахованого у податковій звітності за три квартали 2016 р.?
Чи підлягає коригуванню фінансовий результат до оподаткування за результатами кварталу, півріччя, дев’ять місяців у разі, якщо операція є контрольованою за результатами календарного року?
Нерезидент — власник корпоративних прав товариства- резидента прийняв рішення реінвестувати нараховані йому дивіденди у збільшення статутного капіталу цього товариства. Чи необхідно вносити до бюджету авансовий внесок з податку на прибуток при виплаті таких дивідендів?
Чи повинне державне підприємство, що належить до науково-дослідних установ, включене до Державного реєстру наукових установ, сплачувати до державного бюджету частину чистого прибутку (доходу)?
Материнська компанія (нерезидент) здійснює компенсацію коштів своєму представництву за реалізовані резиденту України товари. Чи підлягає сума такої компенсації коригуванню при визначенні фінансового результату?
Господарське товариство збільшило статутний капітал на суму внеску одного із своїх учасників. Чи враховується сума такого внеску у складі доходів товариства при визначенні фінансового результату до оподаткування?
Підприємство формує забезпечення для виплати пенсійних зобов’язань на пільгових умовах працюючих і непрацю­ючих співробітників, які заробили пільговий стаж на підприємстві до досягнення ними 60 років, та здійснює фактичні виплати за рахунок раніше створених під ці виплати забезпечень. Чи впливають такі операції на фінансовий результат до оподаткування?
Бухгалтер при складанні декларації з податку на прибуток виявив помилку у фінансовій звітності, яку вже було подано до органів держстатистики, та виправив її. Які показники такої звітності необхідно відобразити у декларації з податку на прибуток, з помилками чи виправлені?
Платником податку допущено помилку при розрахунку авансового внеску у розмірі 2/9 податкового зобов’язання з податку на прибуток, визначеного у Декларації за дев’ять місяців 2016 р. (занижено суму авансового внеску). Чи має право такий платник без застосування штрафних санкцій здійснити уточнення зазначених сум авансового внеску шляхом подання уточненого розрахунку до закінчення граничного терміну їх сплати (тобто до 31.12.2016 р.)? Як у Декларації відобразити таке уточнення?
Платник перейшов зі спрощеної системи оподаткування на загальну з ІІ кварталу 2016 р. Який порядок заповнення і подання Декларації?
Платник єдиного податку четвертої групи сплачував авансові внески при виплаті дивідендів під час перебування на спрощеній системі оподаткування. Чи має право такий платник на зарахування суми сплачених внесків у зменшення податкового зобов’язання з податку на прибуток після переходу на загальну систему оподаткування?
Як платник податку на прибуток відображає у Декларації зменшення фінрезультату до оподаткування на суму поверненої поворотної фінансової допомоги платнику єдиного податку, яка раніше була включена до об’єкта оподаткування податком на прибуток?
Як відобразити у Декларації за 2016 р. суму списаних збитків, що утворилися у 2015 р.?
Чи має право підприємство на зменшення фінрезультату до оподаткування за 2016 р. на суму збитків, які помилково не відображено в Декларації за 2015 р.?
В яких рядках додатка РІ до рядка 03 Декларації відображаються різниці, що виникають за процентними витратами?
В яких рядках річної Декларації відображають виплати доходів нерезидентам?
Як відображаються різниці, які виникають у зв’язку з формуванням резервів банківськими установами?
В течение какого периода действует задекларированное решение о неприменении корректировок финансового результата до налогообложения?
Предприятие в 2016 г. инвестировало средства в уставный фонд юридического лица – плательщика единого налога IV группы. В 2017 г. предприятие планирует выйти из состава учредителей такого плательщика и вернуть внесенные инвестиции. Как подобные операции изменяют объект обложения налогом на прибыль инвестора?
Считаются ли распределением доходов (прибылей) ОСМД выплаты за услуги по уборке придомовой территории привлеченным членам ОСМД на основании гражданско-правового договора?
Как страховой компании рассчитать разницы для увеличения финрезультата до налогообложения в случае несения расходов по начислению роялти в пользу нерезидента?
Как банк рассчитывает и отображает разницы, возникающие в связи с перерасчетом резерва от обесценения (уменьшения полезности) активов?
Каковы предельные сроки подачи налоговой декларации по налогу на прибыль предприятий за 2016 г.?
Предприятие задекларировало за 2015 г. отрицательное значение объекта обложения налогом на прибыль. По итогам 2016 г. предприятие также имеет отрицательное значение объекта налогообложения. Учитывается ли отрицательное значение, полученное за 2015 г., при заполнении декларации за 2016 г.?
Нужно ли в годовой декларации за 2016 г. заполнять поле «Наявність рішення», если его заполняли в прошлом году в декларации за 2015 г. и было принято решение о неприменении корректировок финансового результата на все разницы?
Корректируется ли финрезультат до налогообложения на суммы расходов на содержание объекта непроизводственного основного средства?
Предприятие подало декларацию по налогу на прибыль за 9 месяцев и до 31.12.2016 г. выявило занижение суммы авансового взноса в размере 2/9 налога на прибыль. Нужно ли подавать уточняющую декларацию и применяются ли в таком случае штрафные санкции?
В какой строке декларации за 2016 г. отражается сумма авансового взноса в размере 2/9 налога на прибыль?
Как заполняется строка «Звітний (податковий) період» заглавной части декларации при ликвидации предприятия?
Предприятие в I — III кварталах 2016 г. применяло упрощенную систему налогообложения, а с IV квартала перешло на общую систему налогообложения. За какой период определяется финрезультат до налогообложения при составлении годовой декларации?
Облагаются ли налогом на прибыль денежные средства, поступаюющие на счет предприятия после перехода с упрощенной системы налогообложения на общую?
Корректируется ли финансовый результат до налогообложения в случае проведения операций с филиалом нерезидента?
Предприятием самостоятельно выявлено, что информацию за 2015 г. в представленном Отчете о контролируемых операциях отражено не в полном объеме. Применяется ли ограничение для штрафа, если предприятие неотраженные операции уточняет более одного раза?
В каком налоговом (отчетном) периоде корректировка финансового результата до налогообложения на 30 % стоимости приобретенных товаров у плательщика налога на прибыль, который осуществляет контролируемые операции, не делается?
При подаче уточняющей декларации по прибыли предприятия за 2013 г в программе электронной отчетности M.E.Doc есть две формы «Декларации по прибыли»: Прибыль (код J0100115) и прибыль (годовая) (код J0108103). Как отобразить самостоятельно исправленные показатели в форме уточняющей декларации и какая именно форма применяется при заполнении электронной отчетности «Уточняющая декларация по прибыли за 2013 г.» и за 2014 – 2015 гг.?
Неприбыльная организация не осуществляет хозяйственную деятельность, а осуществляет только волонтерскую и бесплатную деятельность. Имеет ли право такая организация в соответствии со ст. 49 Налогового кодекса не представлять нулевые отчеты в налоговую инспекцию?
Предприятие предоставило безвозвратную финансовую помощь неприбыльной организации, статус которой на момент предоставления такой помощи был подтвержден наличием в Реестре неприбыльных учреждений и организаций. Однако в дальнейшем эта организация была исключена из Реестра за нарушение законодательства. Какие налоговые последствия возникают у предприятия?
Плательщиком налога на прибыль предоставлена возвратная финансовая помощь для поддержки деятельности общественной организации, внесенной в Реестр. Увеличивает ли такая операция финрезультат до налогообложения?
В ходе каких финансовых операций с неприбыльными организациями возникают разницы, изменяющие финрезультат до налогообложения?
Предприятие в апреле 2016 г. приобрело у неприбыльной организации, имеющей собственную оранжерею, продукцию для украшения офиса на общую сумму 64 000 грн. Как отражается такая операция в налоговом учете?
Как рассчитывается разница, возникающая по операции по приобретению услуг у неприбыльной организации на общую сумму, превышающую 50 размеров минимальной заработной платы: из всей стоимости приобретенных услуг или из суммы превышения?
Изменяет ли финрезультат до налогообложения роялти, уплачиваемый за пользование музыкальными произведениями через посредника – неприбыльную организацию?
Предприятие-нерезидент получает прибыль по договору о совместной деятельности без образования юридического лица с нерезидентами. Каков порядок налогообложения налогом на прибыль таких операций?
Какие финансовые санкции предусмотрены за занижение сумм налога на прибыль во время выплаты дохода в пользу другого налогоплательщика?
Предприятие по итогам 2016 г. получило убыток. В 2017 г. такое предприятие планирует перечислить денежные средства неприбыльной организации. На какую сумму осуществить корректировку финансового результата?
Предприятие предоставило безвозвратную финансовую помощь неприбыльной организации, которая на момент предоставления была включена в Реестр. Однако в дальнейшем неприбыльная организация исключена из Реестра за нарушение законодательства. Каковы налоговые последствия у предприятия?
По итогам 2016 г. общество планирует выплатить дивиденды своей материнской компании, налоговое обязательство за год погашено. Должно ли общество уплачивать авансовый взнос по налогу на прибыль во время такой выплаты?
Основной деятельностью предприятия является ремонт авиационной техники и авиационных двигателей. Какие льготы может применять такое предприятие?
Может ли быть счет-фактура (инвойс) основанием для отражения в бухучете хозяйственной операции?
Предприятие, в прошлом году пребывающее на упрощенной системе налогообложения, предоставило услуги, денежные средства за которые получило в 2017 г., пребывая на общей системе налогообложения. Какой порядок определения объекта обложения налогом на прибыль?
Подлежит ли корректировке финансовый результат до налогообложения по договорам добровольного медицинского страхования в случае прекращения трудовых отношений между страхователем и застрахованным лицом – работником?
Чи виникають різниці для коригування фінрезультату у разі якщо платником податку на прибуток у 2017 р. перераховано суми безповоротної фіндопомоги іншому платнику цього податку, а також юридичній особі — платнику єдиного податку третьої групи?
Підприємство з річним доходом менше 20 млн грн прийняло рішення про незастосування коригувань фінрезультату до оподаткування на різниці, але відкоригувало фінрезультат на суму витрат на оплату відпусток працівникам, відшкодованих за рахунок сформованих до 01.01.2015 р. забезпечень. Чи має право підприємство на таке коригування?
Підприємство за 2016 р. отримало річний дохід понад 20 млн грн. У який термін слід звітувати та сплачувати податок на прибуток у 2017 р.?
Підприємство не збільшило фінрезультат до оподаткування на 30 % вартості товарів відповідно до норм Податкового кодексу. Як виправити допущену помилку?
Підприємство отримало дохід за 2016 р. менше 20 млн грн. З якого періоду настає обов’язок звітувати з податку на прибуток щокварталу, якщо у платника протягом І кварталу дохід від усіх операцій перевищив граничну межу 20 млн грн?
Підприємство зареєстровано у 2016 р. Річний дохід за рік не перевищив 3 млн грн, кількість працівників — двоє, їх заробітна плата становить 5 100 і 2 500 грн відповідно. Чи може таке підприємство застосовувати нульову ставку з податку на прибуток у 2017 р.?
Чи нараховується амортизація на транспортні засоби, передані юридичною особою військовим комісаріатам на підставі мобілізаційних повідомлень?
Як виправити помилки, допущені у раніше поданій Декларацій у наступних періодах звітного року?
Підприємство у І кварталі 2017 р. перебувало на спрощеній системі оподаткування. З II кварталу перейшло на загальну систему оподаткування. Як правильно заповнити декларацію з податку на прибуток такому платнику, якщо показники декларації порівнюються з відповідним показником фінрезультату, який складається з початку року?
Як виправити помилку, допущену у попередньому періоді, та у яких рядках податкової декларації її відобразити?
Страховою компанією, що складає фінзвітність за МСФЗ, за результатами І кварталу 2017 р. подано фін­звітність з примітками. Чи потрібно при поданні фінзвітності з примітками, складеними відповідно до МСФЗ, повідомляти про це ДФС?
Чи потрібно представництву нерезидента реєструватися платником податку на прибуток та подавати звітність із цього податку?
Як у бухобліку відобразити операції за договором з управління майном із метою визначення об’єкта оподаткування податком на прибуток за такими операціями?
Чи може новостворене у 2017 р. підприємство, яке планує займатись виробництвом та продажем (у тому числі нерезиденту) біопалива, застосовувати ставку податку на прибуток 0 %?
Чи підлягає оподаткуванню дохід, отриманий неприбутковою організацією від продажу власних об’єктів нерухомості?
Чи нараховується амортизація на об’єкти соціально-культурного призначення (палац культури, гуртожиток, спортивний комплекс тощо)?
Яку звітність з податку на прибуток має подавати до контролюючих органів постійне представництво нерезидента? Чи враховуються доходи нерезидента при розрахунку зобов’язань зі сплати податку на прибуток підприємств, визначеного шляхом застосування до суми отриманого доходу коефіцієнта 0,7?
На підприємстві здійснюється списання природнього убутку продукції за встановленими нормами. Чи підлягає коригуванню фінансовий результат до оподаткування від таких операцій?
Чи підпадають під визначення контрольованих операцій господарські операції платника податків з контрагентом — нерезидентом — пов’язаною особою, якщо нерезидент вийшов із числа засновників і операції з ним у статусі пов’язаних осіб протягом 2016 р. не набрали достатнього обсягу?
Як відобразити у декларації з податку на прибуток операції з повернення суми скасованого податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на об’єкти житлової та нежитлової нерухомості на період тимчасової окупації?
Чи враховуються суми кредитів при визначенні вартісного критерію контрольованих операцій?
В які строки державні унітарні підприємства та їх об’єднання сплачують частину чистого прибутку (доходу)?
Який порядок відображення у додатку АВ до декларації з податку на прибуток підприємств нарахованих сум авансового внеску при виплаті дивідендів державними унітарними підприємствами?
Як здійснюється амортизація основних засобів та нематеріальних активів у разі проведення їх уцінки або дооцінки?
Як здійснюється коригування фінрезультату до оподаткування на різниці, які виникають при нарахуванні амортизації НА?
До яких груп НА належать витрати на придбання права користування комп’ютерними програмами та права посилених сертифікатів відкритих ключів електронного цифрового підпису (ЕЦП)?
За якими групами класифікуються ОЗ та інші необоротні активи для цілей податкового обліку та які мінімально допустимі строки їх амортизації?
Чи підлягають амортизації транспортні засоби, передані для потреб військкомату?
Який порядок відображення у податковому обліку викрадення ОЗ до закінчення періоду нарахування амортизації?
Чи підлягають амортизації у податковому обліку витрати на поліпшення (ремонт) орендованих ОЗ та чи враховується сума такої амортизації при коригуванні фінрезультату до оподаткування?
Чи підлягають амортизації у податковому обліку безоплатно отримані ОЗ (у тому числі до 01.01.2015 р.)?
Які вимоги для здійснення розрахунку прискореної амортизації ОЗ групи 4 та з якого періоду її можна застосовувати?
Чи підлягають податковій амортизації бібліотечні фонди?
Як у податковому обліку відображаються операції із внесення до статутного фонду іншої юридичної особи ОЗ та НА або повернення внеску засновнику у вигляді ОЗ?
Чи враховуються при формуванні фінрезультату до оподаткування доходи від курсових різниць при продажу облігацій внутрішніх державних позик, номінованих в іноземній валюті?
Чи мають право на застосування пільги зі сплати податку на прибуток підприємств суб’єкти господарювання, що здійснюють обслуговування літаків?
Як розраховується авансовий внесок з податку на прибуток при виплаті дивідендів, якщо за результатами податкового (звітного) року об’єкт оподаткування податку на прибуток має від’ємне значення?
Підприємство з ІІ кварталу перейшло зі сплати єдиного податку четвертої групи на загальну систему оподаткування. Чи включаються при коригуванні фінрезультату до оподаткування суми, отримані платником у ІІ кварталі, якщо послуги було надано у І кварталі при застосуванні строщеної системи оподаткування?
Суб'єкт господарювання здійснює операції з нерезидентом — непов’язаною особою, що виключена з Переліку низькоподаткових юрисдикцій. Як обґрунтувати, що ціна таких операцій відповідає принципу «витягнутої руки»?
Чи вважається роялті платіж нерезиденту за придбання у нього операційної системи управління (програми)?
Нерезидент отримав дохід у вигляді винагороди за продаж операційної системи управління (комп’ютерної програми) та надання послуг з її обслуговування. Чи включаються винагорода за використання комп’ютерної програми та компенсація вартості послуг з її обслуговування до об’єкта оподаткування податком на прибуток?
Чи впливає на фінрезультат до оподаткування здійснення операцій з придбання послуг у бюджетної установи, яку віднесено до відання Національної академії наук України, з метою застосування пп. 140.5.4 п. 140.5 ст. 140 Податкового кодексу?
Яким документом слід підтвердити право на застосування пониженої ставки податку при виплаті доходів фактичному власнику?
Чи може товарна біржа, яка не отримує прибутку, бути внесена до Реєстру неприбуткових установ та організацій?
Який порядок розрахунку податку на прибуток нерезидентами, які провадять свою діяльність на території України через постійне представництво, та яку звітність вони повин­ні подавати?
Підприємство у ІІ кварталі 2017 р. виконало будівельні роботи за кон­трактом, укладеним до 01.01.2015 р. Як у декларації за перше півріччя 2017 р. відоб­разити різниці, що виникли за цим договором, якщо при декларуванні за І квартал їх відобразили як «інші різниці»?
Який звітній період для сплати податку на прибуток у платника єдиного податку третьої групи, що з 01.04.2017 р. перейшов на загальну систему оподаткування?
Чи потрібно у декларації за ІІ квартал 2017 р. розшифровувати інформацію про подані до неї форми фінзвітності?
Чи повинні утримувати та сплачувати податок на доходи нерезидента неприбуткові організації при виплаті таких доходів на користь нерезидентів?
Як розраховується показник рядка 02 декларації сільськогосподарським виробником, який обрав річний податковий (звітний) період?
Товариство, що здійснює діяльність за кордоном, сплатило податок на прибуток до бюджету іншої держави. У якій послідовності враховуються платежі у зменшення нарахованої суми податку на прибуток підприємств і чи можна послідовність такого зарахування обрати самостійно?
У які строки сільськогосподарські виробники подають декларацію у 2017 р.?
Чи коригується фінрезультат до оподаткування на суми виконавчого збору та виконавчих витрат?
Чи необхідно було підприємству подавати додаток ЦП до декларації з податку на прибуток підприємств (далі — декларація) за 2015 р., якщо загальний дохід у такому році не перевищував 20 млн грн, та чи має право підприємство врахувати збитки за 2015 р. (у тому числі збитки від продажу цінних паперів) у зменшення доходу за 2017 р.?
Підприємство, що веде облік та складає звітність за МСФЗ у бухобліку, виділило зі складного (багатокомпонентного) об’єкта основних засобів ( далі — ОЗ) окремі компоненти. Чи потрібно у податковому обліку проводити такі операції? Які строки корисного використання для таких компонентів застосовуються у податковому обліку, якщо строк корисного використання ОЗ у бухобліку більше встановленого Податковим кодексом, а компонента — менше?
Як оподатковується сума винагороди, виплаченої на користь Посольства Канади в Україні за провадження культурної, освітньої, релігійної, спортивної, розважальної діяльності, яке здійснює на території України офіційну діяльність?
Як коригується фінрезультат до оподаткування на суму дебіторської заборгованості при переуступці права вимоги третій особі?
За якою формою подавати звіт про контрольовані операції за 2016 р. та які критерії цих операцій враховуються при його складанні?
Який діапазон цін використовується під час застосування методів ТЦ, якщо зіставна неконтрольована операція або юридична особа, яка не здійснює операції з пов’язаними особами, одна?
Які методи використовуються для встановлення відповідності умов контрольованої операції принципу «витягнутої руки»?
Підприємство продало фізичній особі власний службовий транспортний засіб за ціною вище залишкової балансової вартості. Чи потрібно було при продажу автомобіля обов’язково проводити експертну оцінку та чи мало підприємство право продавати автомобіль за ціною, визначеною в договорі купівлі-продажу виходячи з власних економічних міркувань і стану такого авто, не враховуючи середньоринкову вартість аналогічних транспортних засобів? Які податкові наслідки виникають у підприємства при здійсненні такої операції? Чи буде при цьому підприємство виступати податковим агентом?
Як платник податків, який подав до контролюючого органу податкову декларацію з податку на прибуток підприємств у електронному вигляді за неправильним ідентифікатором форми, може виправити таку помилку до закінчення граничного терміну її подання та чи застосовуються при цьому штрафні санкції?
Чи можна використовувати Настанови Організації економічного співробітництва та розвитку при формуванні документації з ТЦ?
Який порядок оподаткування роялті, виплаченого резиденту Ірландії як винагорода за використання або надання права на використання комп’ютерних програм?
Який порядок оподаткування податком на прибуток вартості нерухомого майна, що передається іпотеко­держателю (банку)?
Чи може неприбуткова організація перейти на спрощену систему оподаткування та при цьому залишатися у Реєстрі неприбуткових установ та організацій?
Що є об’єктом оподаткування податком на репатріацію при погашенні нерезидентом векселя, придбаного ним з дисконтом у іншого нерезидента?
Який порядок оподаткування доходів, отриманих резидентом Болгарії від надання послуг з міжнародних перевезень за договором фрахту?
У 2015 та 2016 рр. підприємство визначало об’єкт оподаткування податком на прибуток без коригування фінрезультату до оподаткування. Чи може підприємство врахувати такі доходи/витрати при коригуванні фінрезультату у 2017 р.?
Житлово-будівельний кооператив побудував будинок, який не введено в експлуатацію, але при цьому укладає договори про сплату пайових внесків між кооперативом та його членами. Чи оподатковуються податком на прибуток пайові внески, сплачені членами такого кооперативу, та чи підлягає коригуванню фінрезультат на різниці, що виникають на суми таких внесків?
Чи має право платник податку зменшити нараховану суму податку на прибуток, якщо податок сплачено за межами України у 2016 р., а довідку, що підтверджує сплату податку за кордоном, надано ним у 2017 р.?
Чи коригується фінрезультат до оподаткування на суму дебіторської заборгованості за оплачені, але не отримані послуги, за якою минув термін позовної давності, у разі якщо заходи щодо її стягнення у судовому порядку не здійснювалися?
Як виправити помилки, допущені при нарахуванні (ненарахуванні) податку на доходи нерезидента або авансового внеску з податку на прибуток при виплаті дивідендів? Чи застосовуються штрафні санкції до платника, який самостійно виправив зазначені помилки?
Чи підпадають під визначення контрольованих операції з резидентами Об’єднаних Арабських Еміратів, організаційно-правова форма яких відсутня у переліку держав з низькоподатковою юрисдикцією?
Чи включаються при коригуванні фінрезультату до оподаткування різниці на суму витрат на ремонт, реконструкцію, модернізацію або інші поліпшення невиробничих орендованих основних засобів платниками податку на прибуток, які ведуть бухоблік за міжнародними стандартами?
Чи оподатковуються виплати членських внесків неприбутковій міжнародній організації?
Чи враховується у складі витрат сума, сплачена за послуги оренди, якщо підтвердним документом є бухгалтерська довідка?
Чи утримується податок на доходи нерезидента при перерахуванні представництвом нерезидента виручки від продажу товарів (робіт, послуг), отриманої на території України?
Підприємство самостійно виявило помилку, допущену у попередних звітних періодах, та надало уточнюючу декларацію з податку на прибуток. Чи обов’язково подавати разом з уточнюючою декларацією фінзвітність?
Підприємство при складанні звітності з податку на прибуток за І квартал та півріччя 2017 р. використало стару форму декларації і при її заповненні було помилково включено до додатка ЗП суму сплаченого податку на нерухоме майно та зменшено на цю суму податок на прибуток. Чи вважається це порушенням? Якщо так, то як виправити помилку?
Для малого підприємства звітним періодом є рік. Чи поширюється на такі підприємства норма щодо обов’язкового подання фінзвітності щокварталу?
При здійсненні операцій із цінними паперами витрати за першою подією виникли у 2011 р. Як бути з такими витратами, якщо продаж цих паперів здійснювався у 2017 р.?
Чи виникають різниці у разі безоплатного отримання підприємством — платником податку на прибуток основних засобів від неприбуткової організації? Якщо так, то від якої вартості розраховується різниця?
Мале підприємство помилково подало квартальну декларацію з податку на прибуток. Як виправити таку помилку?
Підприємство з березня 2014 р. перераховувало до бюджету авансові внески з податку на прибуток за 2013 р. За підсумками І кварталу 2014 р. воно отримало збитки, тому з травня припинило нарахування таких внесків. На кінець 2014 р. у підприємства виникла переплата авансових внесків, сплачених у березні та квітні 2014 р. У зв’язку з тим що у 2014 — 2016 рр. воно мало збитки, таку переплату не було враховано у зменшення податкового зобов’язання з податку на прибуток. Чи має право підприємство переплату авансових внесків, сплачених у 2014 р., зарахувати у зменшення податкового зобов’язання з податку на прибуток у 2017 р.?
Підприємство у декларації з податку на прибуток за ІІІ квартал 2017 р. не відобразило переплату авансового внеску з податку на прибуток, не використану у 2016 р. Як виправити таку помилку?
Чи визнаються господарські операції з продажу товарів за договором комісії контрольованими, якщо комітент та комісіонер є резидентами, а покупець — нерезидентом (Limited Liability Partnership, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії)?
Чи коригується фінрезультат до оподаткування на суму знецінення фінансової інвестиції в дочірнє підприємство (володіння пакетом акцій), що обліковувалася за собівартістю згідно з МСФЗ?
Якими документами підтверджується сплата податку на прибуток (корпоративного податку) нерезидентом, організаційно-правова форма якого включена до Переліку № 480?
Юридична особа з III кварталу 2017 р. перейшла зі спрощеної системи оподаткування на загальну. Чи застосовуються різниці на суму коштів, отриманих на загальній системі оподаткування, від операції з реалізації товарів, відвантажених на спрощеній системі оподаткування?
Який граничний строк подання податкової декларації з податку на прибуток за 2017 р.?
Відсотки нараховано на користь нерезидента у минулі роки. Як включити їх до податкових різниць?
Який граничний строк подання розрахунку частини чистого при­бутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями, за 2017 р.?
Організація за підсумками 2015 р. задекларувала збитки. У 2016 р. її було включено до Реєстру неприбуткових установ та організацій (далі — Реєстр), а з другого півріччя 2017 р. виключено з нього. Чи можна збитки за 2015 р. врахувати при визначенні об’єкта оподаткування за 2017 р.?
Дохід підприємства за 2017 р. — менше 20 млн грн. При визначенні фінансового результату коригування на різниці ним не застосовувалося. Чи необхідно при заповненні декларації подавати додатки РІ та АМ?
Дохід підприємства за 2017 р. — менше 20 млн грн. При визначенні фінансового результату коригування на різниці ним не застосовувалося. Чи необхідно при заповненні декларації подавати додатки РІ та АМ?
Чи потрібно подавати податкову декларацію з податку на прибуток підприємств у разі відсутності господарської діяльності?
Чи коригується фінансовий результат до оподаткування на суму 30 % вартості товарів, придбаних у нерезидента, якщо така операція не є контрольованою?
Як відобразити у декларації за 2017 р. від’ємне значення за результатами 2016 р.?
Підприємство здійснює виправлення помилок шляхом подання додатка ВП. Чи необхідно подавати додатки до декларації, на які є посилання у додатку ВП?
З якої дати нараховується пеня у разі самостійного виправлення помилок у декларації?
Підприємство з доходом до 20 млн грн при визначенні фінансового результату коригування на різниці не застосовувало. Чи можливо суму дивідендів, отриманих від іншого платника податку на прибуток, відобразити в р. 3.2.3 додатка РІ до декларації?
Чи потрібно підприємству з доходом менше ніж 20 млн грн та відсутністю збитків минулих періодів подавати додаток РІ до декларації?
За результатами перевірки контролюючими органами за дев’ять місяців 2017 р. прострочену кредиторську заборгованість на отримані аванси не визнано доходом. Як у декларації з податку на прибуток за 2017 р. відобразити результати перевірки?
Яку декларацію подавати підприємству з доходом до 20 млн грн та 10 най­маними працівниками?
Дохід підприємства — понад 20 млн грн, коригування фінансового результату до оподаткування не здійснювалось. Як заповнити декларацію?
Чи визнаються господарські операції за договорами комісії, що здійснюються між комітентом-нерезидентом та комісіонером-резидентом, контрольованими?
Особа — сторона КО змінила назву та адресу, при цьому код особи не змінився. Як відобразити це у звіті про контрольовані операції?
Чи визнаються операції компанії з управління активами (далі — КУА), що діє в інтересах та за рахунок інституту спільного інвестування (далі — ІСІ) з нерезидентами, конт­рольованими?
Фінансову звітність до органу державної статистики подано з помилками, але до моменту подання декларації з податку на прибуток їх було виявлено. Як подати фінансову звітність до органів ДФС у даному випадку?
Чи застосовуватимуться податкові різниці до операцій з нерезидентом, організаційно-правову форму якого включено до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України, якщо такий нерезидент підтвердить довідкою, що у 2018 р. він сплатив податок на прибуток (корпоративний податок)?
Чи зменшується фінансовий результат до оподаткування на суму від’ємного значення об’єкта оподаткування поперед­ніх років у разі зміни типу акціонерного товариства?
Чи зобов’язаний платник податку здійснити виправлення показників у рядках 01 та 02 декларації з податку на прибуток підприємства, які відображені на підставі фінансових звітів, що підлягають виправленню шляхом коригування сальдо нерозподіленого прибутку на початок звітного року?
Операції з придбання товарів у нерезидента у 2017 р. визнані контрольованими і відображені у Звіті про контрольовані операції. Чи має право платник податку не здійснювати коригування фінансового результату до оподаткування у 2018 р. щокварталу на суму 30 % вартості придбаних товарів у нерезидента, організаційно-правова форма якого включена до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України?
Чи потрібно при складанні декларації та заповненні рядка 1.1.1 додатка РІ до суми, нарахованої в бухобліку амортизації, включати суму амортизації малоцінних необоротних матеріальних активів, оскільки буде невідповідність рядку 2515 розділу ІІІ «Елементи операційних витрат» Звіту про фінансові результати на суму амортизації?
Чи можна подати уточнюючий розрахунок з податку на прибуток після уточнення Звіту про контрольовані операції протягом 2555 днів?
Сільськогосподарське підприємство — платник єдиного податку четвертої групи реалізує продукцію на експорт. Чи визнаються такі операції контрольованими?
Як оподатковується дохід, виплачений резиденту Польщі, за оренду виробничого обладнання?
Для якого періоду застосовується перелік організаційно-правових форм нерезидентів, які не сплачують податок на прибуток для визнання господарських операцій контро­льованими?
Чи потрібно подавати до контролюючих органів декларацію з податку на прибуток підприємств (звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації) та фінансову звітність у разі відсутності об’єктів оподаткування?
Чи сплачується авансовий внесок з податку на прибуток під час сплати частини чистого прибутку підприємством — суб’єктом літакобудування при застосуванні пільги з податку на прибуток?
Чи зменшується фінансовий результат до оподаткування на дохід, нарахований від участі в капіталі платника єдиного податку четвертої групи?
Після проведення перевірки було здійснено донарахування податкових зобов’язань (зменшено податкові збитки). Які особливості заповнення декларації в такому випадку?
Протягом якого терміну з дня держреєстрації установа має подати заяву за формою № 1-РН для отримання статусу «неприбутківця»?
Які критерії розподілу платників податків враховуються при визначенні обов’язку подання податкової звітності до контролюючого органу в електронній формі?
Як визначається повторне правопорушення щодо суб’єкта господарювання, який перебуває на обліку в контролюючих органах за основним та неосновним місцем обліку, з метою застосування штрафних санкцій за неподання або несвоєчасне подання податкової звітності?
Чи коригується фінансовий результат до оподаткування, якщо грошове забезпечення виконання зобов’язань згідно з договором не підлягає поверненню у разі порушення зобов’язань?
Чи здійснюється коригування фінансового результату до оподаткування на суму нарахованої амортизації основ­них засобів (далі — ОЗ), яка капіталізується та формує вартість об’єкта незавершеного будівництва?
Як переоцінка незавершеного будівництва впливає на об’єкт оподаткування податком на прибуток?
Чи підлягає коригуванню фінансовий результат до оподаткування на суму відсотків за кредитом з непов’язаною особою — резидентом, якщо гарантом за таким кредитом виступає пов’язана особа — нерезидент?
Підприємство володіє будівлями, належність яких до промислових підтверджено висновком Державного науково-дослідницького інституту автоматизованих систем у будівництві згідно з ДК 018-2000. Основний вид господарської діяльності підприємства належить до КВЕД секції С «Переробна промисловість». Вищезазначені будівлі надаються в оренду іншим підприємствам для виробництва продукції. Чи є в такому випадку підприємство платником податку на нерухомість?
Підприємству нараховано штрафні санкції контролюючим органом за порушення строків розрахунків з нерезидентом. Чи можна врахувати суму штрафних санкцій у складі витрат?
Підприємством було отримано поворотну фінансову допомогу. Минуло три роки і прийнято рішення її не повертати, оскільки підприємство, що надавало цю допомогу, припинило діяльність. Чи включати таку допомогу до доходу?
З 01.01.2018 р. постійні представництва нерезидентів є платниками податку на прибуток згідно зі ст. 39 Податкового кодексу. Чи є товариство з обмеженою відповідальністю, в якому засновником є компанія-нерезидент, постійним представництвом і чи застосовуються до такого товариства норми цієї статті?
Чи втрачає право підприємство на списання процентних витрат на користь пов’язаних осіб — нерезидентів, якщо у 2016 р. не скористалося цим правом? Чи може платник списати у майбутному залишок несписаних процентів, що дорівнює сумі щорічного 5-процентного зменшення залишку процентних витрат?
Платник єдиного податку планує виплатити дивіденди своїм засновникам. Чи потрібно нараховувати авансовий внесок?
Для оподаткування податком на прибуток страхових платежів та страхових виплат на користь нерезидента за ставкою 0 % платнику податків необхідно підтвердити рейтинг фінансової надійності перестраховика-нерезидента за договорами перестрахування ризику. Яку інформацію для такого підтвердження необхідно подати до органів ДФС?
Чи можливе припинення зобов’язань за експортно-імпортними операціями шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог на суму валютної виручки?
Чи коригується фінансовий результат у разі ліквідації основ­них засобів, що використовувались у господарській діяльності підприємства?
Роботодавець оплатив працівнику стаціонарне лікування. Як такі витрати відображаються в обліку?
Чи вважається роялті для цілей оподаткування податком на прибуток підприємств платіж за використання програмного забезпечення?
Чи застосовуються штрафні санкції у разі затримки сплати до держбюджету частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями?
Чи повинно підприємство сплачувати податок на доходи нерезидента, якщо воно є платником єдиного податку і надає комісійні та посередницькі послуги з продажу товарів за рахунок та на користь нерезидентів у рамках своєї основ­ної діяльності?
Юрособа перебувала на спрощеній системі оподаткування, а з 01.10.2017 р. перейшла на загальну. Надання послуг відбулося на спрощеній системі, а оплата — на загальній. Чи мали застосуватися різниці для таких операцій, якщо підприємство є малодохідним?
Чи коригується фінансовий результат до оподаткування на 30 % у разі здійснення господарських операцій з придбання товарів (робіт, послуг) у нерезидента, який діє через своє постійне представництво?
Чи можуть місцеві пожежно-рятувальні підрозділи, створені сільськими та селищними радами, перебувати в Реєстрі неприбуткових установ та організацій, надаючи платні послуги?
Підприємство планує оплатити відпочинок дітей своїх працівників у дитячому таборі. Послугу надаватиме профспілка (неприбуткова організація). Чи здійснювати коригування фінансового результату до оподаткування податком на прибуток на 30 %?
Які переваги в оподаткуванні податком на прибуток підприємств для суб’єктів господарювання у разі надання ними благодійної допомоги?
Підприємство продало товари під час перебування на спрощеній системі оподаткування, а кошти отримало після того, як перейшло на загальну. Як у такому разі сплачується єдиний податок і податок на прибуток?
Як коригується фінансовий результат до оподаткування, визначений у фінансовій звітності банку при списанні фінансового активу, що обліковується за амортизованою собівартістю?
Які показники декларації з податку на прибуток за 2017 р. слід врахувати, щоб визначити суму різниці для коригування фінансового результату до оподаткування у разі надання у 2018 р. безповоротної допомоги неприбутковій організації, а саме спортивній школі?
Чи має право покупець включити до складу витрат вартість товарів, отриманих від постачальника, за якими заблоковано податкову накладну?
Один із засновників передає корпоративні права підприємству в обмін на майно у вигляді основних засобів, що належать такому підприємству. Які наслідки такої операції для оподаткування податком на прибуток підприємств?
Підприємство платник податку на прибуток не повернуло заборгованість, за якою минув строк позовної давності, неплатнику такого податку. Як це вплине на фінансовий результат до оподаткування?
Чи повинен резидент під час виплати доходу нерезиденту за договором лізингу/оренди нерухомого майна, яке знаходиться за межами митної території України, утримувати податок на доходи нерезидента?
Чи потрібно платникам податків подавати уточнюючу податкову декларацію з податку на прибуток підприємств та нараховувати штрафні санкції у зв’язку із доповненням ПКУ нормою пп. 38.6 п. 38 підрозділу 10 розділу ХХ?
Експедитор організував послугу з поставки флексітанків за договором на транспортно-експедиторське обслуговування. Виконавцем послуги є нерезидент, який для підприємства є пов’язаною особою. Наприкінці місяця експедитор надає підприємству акт виконаних робіт та підтверджує виконання робіт. За договором на транспортно-експедиторське обслуговування вартість послуг експедитора (винагорода) узгоджується сторонами в заявках. Вартість послуг третіх осіб не залежить від експедитора та відшкодовується клієнтом з огляду на вартість рахунків, виставлених експедитору такими особами. Чи підпадає зазначена операція під дію пп. 140.5.4 ст. 140 ПКУ для такого підприємства?
Чи може голова облдержадміністрації встановити туристичним фірмам, санаторіям, приватним підприємствам, навчальним закладам податкову пільгу з податку на прибуток підприємств?
Серед ТОВ досить поширеною є практика виплати дивідендів поквартально. При цьому багато з них є річними платниками податку на прибуток підприємств (річний обсяг доходу від усіх видів діяльності — менше 20 млн грн без ПДВ). Як сплачується авансовий внесок з податку на прибуток при виплаті дивідендів за IV квартал, якщо декларацію буде подано за результатами року і податок сплачено на її підставі?
Як у декларації з податку на прибуток підприємств відображати суми амортизації за активами вартістю менше 6 000 грн?
Чи коригується фінрезультат до оподаткування на суму забезпечень (резервів), створених підприємством для відшкодування майбутніх витрат, пов’язаних з виплатою пенсійних зобов’язань, разових виплат працівникам при виході на пенсію у зв’язку з наданням допомоги при народженні дитини, на поховання?
Чи коригується фінрезультат на суму перерахованих профспілковій організації роботодавцем членських внесків робітників — членів профспілки?
Платник податку на прибуток надає неприбутковим організаціям безповоротну фіндопомогу. Як йому відображати суми такої допомоги у податковому обліку?
ОСББ уклало договір міни нерухомого майна. Отримані доходи використовуються виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених установчими документами. Чи є це підставою для виключення такого ОСББ з Реєстру неприбуткових установ та організацій?
Чи потрібно при виплаті доходу нерезиденту за організацію, експедиційні послуги та відшкодування витрат за перевезення вантажу залізничним або автомобільним транспортом утримувати 6-відсотковий податок з фрахту, якщо країною отримання доходу є Угорщина і нерезидент надав довідку про підтвердження статусу нерезидента, яку завірено нотаріально з перекладом?
Чи потрібно постійному представництву нерезидента зазначати у Звіті про КО за 2018 рік операції по внутрішньогосподарським розрахункам? Якщо так, то за яким кодом зазначати?
Які строки корисного використання основних засобів застосовуються у податковому обліку у разі їх зміни в бухгалтерському обліку? Чи може такий строк у податковому обліку бути меншим за мінімально допустимі строки, встановлені ПКУ?
Чи може благодійний фонд, який має статус неприбуткової організації, придбавати у власність корпоративні права господарського товариства?
Чи підлягає коригуванню фінансовий результат до оподаткування на суму пені на користь нерезидента за порушення виконання умов зовнішньоекономічного договору, якщо при виплаті такої пені податок на репатріацію з певних причин не було утримано?
Чи може платник податку зменшити фінансовий результат до оподаткування на суму доходів внаслідок прощення банком (кредитором) боргу (частини боргу) на умовах плану реструктуризації?
Чи матиме право платник податку на прибуток у декларації за 2019 рік прийняти рішення про незастосування коригувань фінрезультату на податкові різниці зважаючи на те, що у 2018 р. він мав перевищення 20-мільйонної межі обсягу річного доходу, а у 2019 році звітує щокварталу, проте за 2019 рік обсяг доходів не перевищить 20 млн грн?
Чи може підприємство амортизувати у податковому обліку виробничі основні засоби, що знаходяться на консервації/капітальному ремонті, у разі якщо таке підприємство веде облік за міжнародними стандартами та має право на їх амортизацію у бухобліку?
Чи підлягає коригуванню фінрезультат податкового звітного періоду, якщо підприємство (загальна система оподаткування) сплатило на користь платника, який застосовує спрощену систему оподаткування, суму простроченого боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також 3 % річних від простроченої суми?
До якої групи ОЗ для нарахування податкової амортизації слід віднести самохідний автонавантажувач, який за УКТ ЗЕД має код товарної позиції 8427?
У декларації за І квартал 2019 р. бухгалтер помилково у рядку 03 РІ не переніс збитки 2018 р., а задекларував прибуток і сплатив податок. Як виправити таку помилку та які її наслідки?
Як заповнювати декларацію, якщо за результатом перевірки було здійснено донарахування податкових зобов’язань (зменшено податкові збитки)?
Чи вважаються контрольованими господарські операції сільськогосподарського товаро-виробника — платника єдиного податку четвертої групи, здійснені з нерезидентом — пов’язаною особою?
Підприємство у І кварталі 2019 р. надало неприбутковій організації безповоротну фіндопомогу у розмірі 100 000 грн. На яку суму і в якому звітному періоді потрібно збільшити фінрезультат до оподаткування, якщо оподатковуваний прибуток підприємства за попередній рік становив 520 000 грн?
До якої групи ОЗ для цілей амортизації у податковому обліку слід віднести повторне поліпшення ОЗ, що орендується?
Чи може платник податків після подання річної декларації (за 2018 р.) змінити рішення про непроведення коригувань фінрезультату до оподаткування за пп. 134.1.1 ст. 134 ПКУ? Якщо може, то як це зробити?
Чи визнаються господарські операції з продажу корпоративних прав нерезидента контрольованими? Якщо так, то у яких випадках?
Підприємство у 2018 році створило резерв сумнівних боргів і використало його у повному обсязі. Крім того, у тому ж році для переходу на МСФЗ із наступного року створено резерв за очікуваними кредитними збитками. В І кварталі звітного року за рахунок створеного за МСФЗ резерву списано безнадійну заборгованість та нараховано резерв за очікуваними кредитними збитками. Які різниці виникають, і як вони відображаються у декларації?
Підприємство здійснило переоцінку незавершеного будівництва. Як така переоцінка впливає на об’єкт оподаткування податком на прибуток підприємств?
Який порядок подання декларацій з податку на прибуток підприємств при реорганізації (перетворенні) державного підприємства на приватне акціонерне товариство?
Підприємство — платник податку на прибуток на загальних підставах планує надати спонсорську допомогу фізичній особі. Які податкові наслідки виникнуть у підприємства при визначенні об’єкта оподаткування податком на прибуток, якщо підприємство застосовує коригувальні різниці?
Підприємство на підставі ліцензійного договору користується торговою маркою, власником якої є юридична особа — платник єдиного податку. Чи виникає різниця у підприємства за операціями з нарахування роялті за таким ліцензійним договором?
Податок при виплаті дивідендів українській компанії утримано в США. Чи є право на зарахування сплаченої суми податку в Україні?
Як оподатковуються доходи нерезидента, нараховані у вигляді процентів за відстрочення оплати боргу за фінансовою аграрною розпискою?
Чи не порушується право перебування у Реєстрі неприбуткових установ та організацій благодійним фондом у разі отримання послуг від фізичної особи — платника єдиного податку?
Підприємство за умовами договору про надання прав використання товарного знака у 2018 році сплатило податок на дохід за податковим законодавством Республіки Білорусь. Довідку, що підтверджує сплату податку за межами України за податковий період 2018 року, отримано у 2019 році. Чи може платник зменшити базу оподаткування податком на прибуток у звітному податковому періоді?
Чи може не перевищення суми доходів у розмірі 20 млн грн бути підставою для некоригування фінрезультату? Що слід розуміти під поняттям «останній річний звітний (податковий) період»?
Представництво нерезидента зареєстровано як таке, що веде господарську діяльність і сплачує податок на прибуток в Україні на загальних підставах. Доходи на території України оподатковуються податком на прибуток за ставкою 18 %. Частину отриманої виручки представництво перераховує нерезиденту. Чи є операції з перерахунку частини виручки, отриманої представництвом в Україні, нерезиденту контро­льованими, якщо сума таких грошових переказів за рік перевищує 10 млн грн?
Чи коригується фінансовий результат до оподаткування за операцією з переоцінки та продажу незавершеного будівництва?
Чи вважається своєчасно сплаченою сума доплати з податку на прибуток та своєчасно поданим уточню­ючий розрахунок до податкової декларації з податку на прибуток підприємств за 2018 звітний податковий рік з метою здійснення самостійного коригування за ст. 39 ПКУ, якщо така сплата і подача уточнюючого розрахунку з податку на прибуток здійснені 01.10.2019 р.?
Підприємство самостійно виявило, що під час виплати доходу нерезиденту не утримало податок на доходи нерезидента та не сплатило його до бюджету, таку виплату також не відображено в декларації з податку на прибуток підприємств, але до подання уточнюючої декларації податок з таких доходів та штраф у розмірі 3 % сплачено. Чи нараховується контролюючим органом штраф, установлений ст. 127 ПКУ, та пеня?
За яких умов платник податку може не збільшувати фінансовий результат до оподаткування на 30 % вартості товарів, які придбані у неприбуткових організацій? Як підтверджується відповідність сум таких витрат цінам, визначеним за принципом «витягнутої руки»?
Підприємство планує надати благодійну допомогу резиденту Іспанії. Як оподатковується така виплата, та чи можливе звільнення від оподаткування?
Які вимоги до статуту громадської організації для перебування такої організації у статусі неприбуткової?
Чи виникають у платника податку коригувальні різниці внаслідок перерахунку кредиторської заборгованості в іноземній валюті за отриманою від нерезидента-засновника позикою?
У приєднаного підприємства залишилося неврахованим від’ємне значення об’єкта оподаткування минулих звітних періодів. Чи може підприємство-правонаступник у поточному звітному періоді на суму такого від’ємного значення зменшити свій фінрезультат до оподаткування?
Чи підлягає оподаткуванню податком на прибуток операція зі збільшення статутного капіталу ТОВ — платника податку на прибуток за рахунок нерозподіленого прибутку ?
Чи потрібно бюджетній установі, яка має статус неприбуткової організації, сплачувати податок на прибуток у разі передання їй функцій замовника на проведення будівельних робіт, якщо ці роботи фінансуються за рішенням міської ради?
Як у податковому обліку платника податку на прибуток відображаються операції з отримання послуг від неприбуткової організації?
Підприємство утворено всередині 2019 року. Чи мало воно право застосовувати ставку податку на прибуток 0 %?