Вопросы - ответы по тегу

упрощенная система налогообложения
Підприємство — платник податку на прибуток з ІV кварталу 2016 р. переходить на спрощену систему оподаткування. Коли такому платнику слід подати декларацію з податку на прибуток? Чи має таке підприємство нараховувати та сплачувати авансовий внесок з податку на прибуток?
Як обчислюється авансовий внесок з податку на прибуток підприємств при виплаті дивідендів юридичною особою — платником єдиного податку та за який період необхідно подавати податкову декларацію з такого податку в цьому випадку?
Як правильно заповнювати у податковій декларації платника єдиного податку четвертої групи графу 1.1.Т «Порядковий номер за рік»?
Облагаются ли налогом на прибыль денежные средства, поступаюющие на счет предприятия после перехода с упрощенной системы налогообложения на общую?
Какую налоговую декларацию по плате за землю (в части земельного налога) и в какие сроки должно подать юридическое лицо в случае перехода в течение года с общей на упрощенную систему налогообложения или отказа от упрощенной системы налогообложения?
Должны ли уплачивать земельный налог субъекты хозяйствования, которые избрали упрощенную систему налогообложения и являются плательщиками единого налога третьей группы?
Физическое лицо – предприниматель нарушило условия пребывания на второй группе плательщиков единого налога, предоставив услуги юридическому лицу, которое применяет общую систему налогообложения. Какая ответственность предусмотрена нормами Налогового кодекса за такое нарушение?
Предприятие, в прошлом году пребывающее на упрощенной системе налогообложения, предоставило услуги, денежные средства за которые получило в 2017 г., пребывая на общей системе налогообложения. Какой порядок определения объекта обложения налогом на прибыль?
Підприємство у І кварталі 2017 р. перебувало на спрощеній системі оподаткування. З II кварталу перейшло на загальну систему оподаткування. Як правильно заповнити декларацію з податку на прибуток такому платнику, якщо показники декларації порівнюються з відповідним показником фінрезультату, який складається з початку року?
Як сплачувати військовий збір фізичній особі — підприємцю, яка в І кварталі поточного року перебувала на загальній системі оподаткування, а з ІІ кварталу перейшла на спрощену?
До якої дати фізична особа — підприємець, яка застосовує спрощену систему оподаткування та має намір перейти на загальну систему оподаткування і зареєструватися платником ПДВ, повинна подати відповідні заяви?
Чи зобов’язаний суб’єкт господарювання, який нараховує/виплачує дохід фізичній особі — підприємцю, для цілей неутримання податку на доходи фізичних осіб перевіряти систему оподаткування, на якій перебуває підприємець?
Фізична особа — підприємець перейшла на спрощену систему оподаткування з 1 липня. За який період у такому випадку визначається у поточному році дохід з метою перебування на спрощеній системі оподаткування?
Фізична особа — підприємець є інвалідом ІІ групи. Чи потрібно їй сплачувати ЄСВ за себе?
Який граничний термін установлено для переходу на загальну систему оподаткування у разі перевищення протягом календарного року обсягу доходу, що дає право на застосування спрощеної системи оподаткування юридичній особі — платнику єдиного податку третьої групи?
Підприємство у 2017 р. перейшло зі спрощеної системи оподаткування на загальну. Чи коригується фінрезультат до оподаткування на дохід, отриманий у поточному році за послуги, надані під час перебування на спрощеній системі оподаткування?
Яку адресу має зазначити фізична особа — підприємець у заяві про застосування спрощеної системи оподаткування, у разі якщо діяльність здійснюється нею на різних ринках України?
Чи може неприбуткова організація перейти на спрощену систему оподаткування та при цьому залишатися у Реєстрі неприбуткових установ та організацій?
Чи потрібно фізичним особам — платникам єдиного податку для уникнення подвійного оподаткування надавати підтвердні документи про застосування спрощеної системи оподаткування іншим суб’єктам господарювання (юридичним та фізичним особам)?
Протягом якого періоду від дати державної реєстрації або дати переходу зі спрощеної системи оподаткування на загальну фізичній особі — підприємцю потрібно зареєструвати Книгу обліку доходів та витрат?
Юридична особа з III кварталу 2017 р. перейшла зі спрощеної системи оподаткування на загальну. Чи застосовуються різниці на суму коштів, отриманих на загальній системі оподаткування, від операції з реалізації товарів, відвантажених на спрощеній системі оподаткування?
Особа з 24.01.2018 р. зареєструвалася як ФОП, яка застосовує спрощену систему оподаткування. Із зазначеної дати і до теперішнього часу вона не працювала та не одержувала доходу. Чи може вона не сплачувати ЄСВ?
Як подається фінансова звітність платниками податку на прибуток у разі переходу в середині року зі спрощеної на загальну систему оподаткування?
Фізична особа — підприємець хоче перейти на спрощену систему оподаткування і здійснювати діяльність на виставках та ринках, з місцезнаходженням яких ще не визначилася. Як заповнювати у заяві про застосування спрощеної системи рядок 7 «Місце провадження господарської діяльності»?
Засновником підприємства є міська рада, статутний капітал становить 0 грн, а обсяг доходу за 2017 р. не перевищив 5 млн грн. Чи може таке підприємство застосовувати спрощену систему оподаткування?
Чи потрібно кошти, отримані при продажу основних засобів (далі — ОЗ) за їх залишковою балансовою вартістю, враховувати для обчислення граничної суми доходу, що дає змогу підприємству залишитися на спрощеній системі оподаткування?
Чи може юридична особа перейти на третю групу спрощеної системи оподаткування з наступного кварталу, якщо такій особі без проведення податкової перевірки за рішенням контролюючого органу було анульовано реєстрацію платника єдиного податку у зв’язку з наявністю податкового боргу із земельного податку?
Чи є підставою для відмови у реєстрації платником єдиного податку наявність у статуті підприємства виду діяльності, який не надає права перебувати на спрощеній системі оподаткування, а саме продаж легкових автомобілів, кузовів до них, причепів та напівпричепів, мотоциклів (класи за КВЕД 45.11, 45.19, 45.40 розділу 45 ДК 009:2010), тобто торгівля підакцизними товарами, при цьому якщо фактично підприємство не здійснює та не планує здійснювати таку діяльність?
Підприємство створило дочірнє підприємство, яке застосовуватиме загальну систему оподаткування. Чи порушуються у такому разі умови перебування на спрощеній системі оподаткування головного підприємства та чи необхідно у такому разі переходити на загальну систему оподаткування?
Чи правомірне перебування підприємства на спрощеній системі оподаткування після відчуження ним корпоративних прав шляхом їх продажу у зв’язку з виходом зі складу засновників іншого підприємства, що перебуває на загальній системі оподаткування?
Чи може перебувати на спрощеній системі оподаткування платник єдиного податку третьої групи у разі продажу корпоративних прав у формі частки, яка належить йому, у статутному фонді іншої юридичної особи?
Чи може підприємство перейти на спрощену систему оподаткування у разі здійснення таких видів діяльності, як діяльність управління фінансовими ринками, агентства нерухомості, консультування з питань комерційної діяльності й керування, а також інша професійна, наукова і технічна діяльність?
Підприємство, перебуваючи на загальній системі оподаткування, у І кварталі 2017 р. отримало дохід понад 5 млн грн і протягом 2017 р. не змінювало систему оподаткування. У кінці 2017 р. підприємство отримало аванс у розмірі 12 млн грн за послуги, що надаються із січня 2018 р., який вважатиметься доходом у 2018 р. Чи має право підприємство перейти на спрощену систему оподаткування з ІV кварталу?
Підприємство — платник єдиного податку (5 %) здійснює діяльність, зазначену в Реєстрі платників єдиного податку, зокрема надає в оренду й експлуатацію власне та орендоване нерухоме і рухоме майно. У червні цього року підприємством продано вантажний автомобіль, який обліковувався на балансі у складі ОЗ. Чи зобов’язане підприємство перейти на загальну систему оподаткування у зв’язку із продажем автомобіля та чи має така операція оподатковуватися за подвійною ставкою єдиного податку?
Як визначається дохід у разі продажу ОЗ (частини будівлі), що використовувався підприємством у господарській діяльності понад 12 календарних місяців?
Як нараховується та сплачується єдиний податок при здійсненні операції з відчуження банком за невиконання зобов’язань за кредитним договором заставного майна (будівлі та земельної ділянки), що є власністю підприємства та обліковується на балансі як ОЗ?
Що є об’єктом оподаткування єдиним податком за подвійною ставкою у разі перевищення встановленого для платників третьої групи обсягу доходу?
Яка сума від реалізації ОЗ включається до розрахунку річного обсягу доходу, що дає право перебувати на спрощеній системі оподаткування?
Як підприємству, що є платником єдиного податку третьої групи, відобразити у декларації за півріччя повернення коштів у зв’язку з розірванням договору, отриманих та оподаткованих єдиним податком у 2016 р.?
Як визначається об’єкт оподаткування та дохід юридичної особи — платника єдиного податку третьої групи при здійсненні операцій з корпоративними правами?
Чи включаються до складу доходу суми курсових різниць від перерахунку фінансової поворотної допомоги або кредиту, які буде отримано від нерезидента в іноземній валюті, що знаходиться на рахунках платника податку в банку, та заборгованості в іноземній валюті?
Чи може підприємство застосовувати спрощену систему оподаткування у разі здійснення діяльності з виготовлення та реалізації (в тому числі на експорт) ювелірних виробів з дорогоцінного каміння органогенного утворення (бурштину)?
Що робити із залишками виробничих запасів та основних фондів, які є на дату переходу на спрощену систему оподаткування та за якими відображено податковий кредит?
У юридичної особи, яка станом на 01.01.2018 р. була платником єдиного податку, протягом II кварталу двічі відбувся перерозподіл часток статутного капіталу: після першого перерозподілу 100 % статутного капіталу належало юридичній особі, яка не є платником єдиного податку, після другого перерозподілу 80 % статутного капіталу стало належати юридичній особі — платнику єдиного податку. Чи може така юридична особа перейти на спрощену систему у IV кварталі, якщо у зв’язку зі зміною статутного капіталу у ІІ кварталі підприємство на виконання норм пп. 291.5.5 п. 291.5 ст. 291 Податкового кодексу у III кварталі цього року перейшло на загальну систему оподаткування?
Як відобразити на дату переходу на спрощену систему оподаткування дебіторську та кредиторську заборгованість, яка обліковувалася на загальній системі оподаткування?
Чи розраховується дохід для цілей оподаткування єдиним податком платником зі ставкою 3 % як різниця між доходом без ПДВ та витратами на господарську діяльність?
Чи є обмеження у застосуванні спрощеної системи оподаткування у разі укладання зі своїми працівниками договорів позички транспортного засобу на безоплатній основі?
Юрособа перебувала на спрощеній системі оподаткування, а з 01.10.2017 р. перейшла на загальну. Надання послуг відбулося на спрощеній системі, а оплата — на загальній. Чи мали застосуватися різниці для таких операцій, якщо підприємство є малодохідним?
Підприємство продало товари під час перебування на спрощеній системі оподаткування, а кошти отримало після того, як перейшло на загальну. Як у такому разі сплачується єдиний податок і податок на прибуток?
Юридична особа — платник єдиного податку має намір продати земельну ділянку, яку використовує понад рік. Як визначити дохід?
Платнику єдиного податку третьої групи повернуто суму частки внеску, внесеного ним до статутного капіталу іншого товариства, шляхом виплати коштів, внаслідок чого буде зменшено розмір статутного капіталу підприємства. Чи вважається сума таких коштів доходом та як визначити базу оподаткування єдиним податком?
Як платнику єдиного податку третьої групи відобразити у податковому обліку операції з отримання поворотної фінансової допомоги, якщо таку допомогу отримано під час перебування підприємства на загальній системі оподаткування та не повернено протягом року (коли підприємство вже перебувало на спрощеній системі оподаткування)?
Чи відноситься в цілях подальшого визначення бази оподаткування єдиним податком для платників третьої групи інвестиційна нерухомість до складу основних засобів та як визначається дохід від її продажу, у тому числі при її відображенні у балансі за залишковою (балансовою) вартістю?
Чи має підприємство сплачувати єдиний податок з суми вартості внесеного ним до статутного капіталу новоутвореного підприємства майна за умови відсутності руху коштів за цією операцією та чи не виникне обов’язок щодо переходу на загальну систему оподаткування у зв’язку з отриманням підприємством частки в статутному капіталі іншої юридичної особи?
Платник єдиного податку третьої групи — фермерське господарство має у постійному користуванні земельну ділянку і використовує її для ведення сільгоспдіяльності. Чи є таке господарство платником земельного податку та як визначити дохід, що оподатковується єдиним податком? Яку звітність подавати?
Фізичною особою — підприємцем на спрощеній системі оподаткування, яка є отримувачем пенсії за віком, подано до контролюючого органу звіт за формою № Д5 за 2017 р., у якому самостійно визначено зобов’язання в сумі 8 448,00 грн. Чи підлягає таке зобов’язання обов’язковій сплаті?
Фізична особа — підприємець, яка перебуває на спрощеній системі оподаткування, сплачує щомісяця ЄСВ за себе. Крім того, вона є найманим працівником у юридичної особи, за якого щомісяця нараховується і сплачується ЄСВ за рахунок роботодавця. Чи може така фізична особа — підприємець сплачувати ЄСВ як найманий працівник або як підприємець один раз, а не подвійно?
Як оподатковується єдиним податком дохід, одержаний емітентом (платником єдиного податку) від продажу опціонних та інвестиційних сертифікатів?
Чи необхідно включати до складу доходу різниці між вартістю переданої фізичній особі безоплатно за договором дарування частини ОЗ (приміщення офісу) та його залишковою балансовою вартістю?
Чи враховуються при визначенні доходу платника єдиного податку третьої групи кошти, які надходять з держбюджету на здійснення заходів із соціальної та професійної адаптації учасників АТО за договорами, укладеними з обласними та районними органами соціального захисту населення?
Чи відносяться з метою подальшого визначення бази оподаткування єдиним податком до складу ОЗ активи, що обліковуються на субрахунку 286 «Необоротні активи та групи вибуття, утримувані для продажу»?
Чи потрібно реєструвати нову Книгу обліку доходів та витрат (у паперовому вигляді) фізичній особі — підприємцю, якщо в попередніх періодах вона перебувала на загальній системі оподаткування, потім перейшла на спрощену та планує знову здійснювати діяльність на загальній системі, при цьому попередню Книгу не закінчено?
Фізична особа зареєструвалася суб’єктом підприємницької діяльності 19.09.2018 р., а статус «єдинника» отримала 01.10.2018 р. У цей період вона отримала дохід від здійснення підприємницької діяльності. Як оподатковуються та декларуються такі доходи?
Чи вважаються контрольованими господарські операції сільськогосподарського товаро-виробника — платника єдиного податку четвертої групи, здійснені з нерезидентом — пов’язаною особою?
Чи може юридична особа перебувати на спрощеній системі оподаткування у разі використання системи LiqPay для здійснення оплати за власні послуги?
Товариство застосовує спрощену систему оподаткування. Чи потрібно сплачувати єдиний податок з позитивної курсової різниці?
Чи може бути платником єдиного податку третьої групи юридична особа, у якої статутний фонд дорівнює нулю і яка має одного або кілька засновників — юридичних осіб?