Вопросы - ответы по тегу

Трансфертное ценообразование
Підприємство у 2015 р. придбало товари у компанії, зареєстрованої у Республіці Мальта, на загальну суму 18 млн грн. Частину товарів було придбано у березні (7 млн грн), частину — у червні (4 млн грн) та частину — у листопаді (6 млн грн). Перелік держав (територій) для цілей ст. 39 Податкового кодексу, до якого було включено Республіку Мальта, затверджено розпорядженням № 449-р тільки 14.05.2015 р., але згідно з розпорядженням № 977-р Мальту було виключено з цього переліку. Нормами ст. 39 Податкового кодексу передбачено, що операції з контрагентом, зареєстрованим у державі (на території), включеній до відповідного переліку Кабінету Міністрів України, визнаються контрольованими з дати включення держави (території) до такого переліку. Саме тому підприємство вважало, що сума операцій з цим нерезидентом для їх віднесення до контрольованих становить тільки 4 млн грн, а отже, Звіт про контрольовані операції не подавало. Податковою інспекцією було проведено документальну невиїзну перевірку та застосовано до підприємства штраф 365,4 тис. грн. Чи правомірні дії контролюючого органу?
Підприємство протягом 2015 р. згідно з контрактом із контрагентом — непов’язаною особою, зареєстрованою у Швейцарії, експортувало сільгосппродукцію. Сума реалізованої контрагенту продукції становить більше 70 млн грн. З 16.09.2015 р. Швейцарію було виключено із переліку Кабінету Міністрів України, затвердженого на виконання пп. 39.2.1.2 пп. 39.2.1 пп. 39.2 ст. 39 Податкового кодексу. Звіт про контрольовані операції за 2015 р. підприємством було подано своєчасно у квітні 2016 р. Але, враховуючи те, що на момент подання звіту Швейцарію було виключено із відповідного переліку, а отже, будь-які операції із контрагентом з цієї країни вже не вважались контрольованими, підприємство операції з контрагентом із Швейцарії до звіту не включало. Чи вважаються такі дії порушенням податкового законодавства?
Підприємство здійснює продаж товарів нерезиденту, зареєстрованому в Республіці Кіпр, через пов’язану особу комісіонера-резидента. Для кого ці операції вважаються контрольованими та хто має подавати Звіт про контрольовані операції?
Суб’єкт господарювання імпортує товари із Німеччини, які придбаває через компанію-резидента, що діє за договором комісії з комітентом, зареєстрованим у Німеччині. Водночас компанія-нерезидент є пов’язаною особою з комітентом та покупцем. Річний дохід покупця — більше 50 млн грн, а сума придбання товарів — 30 млн грн без ПДВ. Чи визнаються такі операції контрольованими?
Підприємство здійснює контрольовані операції та самостійно визначило, що ціна в таких операціях не відповідає принципу «витягнутої руки» і має здійснити самостійне коригування, передбачене пп. 39.5.4 п. 39.5 ст. 39 Податкового кодексу. В який звітний період результат такого коригування слід відобразити у декларації з податку на прибуток підприємств — у квартальній або за підсумками звітного року?
При підготовці документації з трансфертного ціноутворення за 2015 р. підприємством встановлено, що умови здійснених ним контрольованих операцій не відповідають принципу «витягнутої руки» та прийнято рішення здійснити самостійне коригування сум податкових зобов’язань та подати уточнюючу декларацію з податку на прибуток за 2015 р. із додатком ТЦ до неї. Чи зобов’язано підприємство сплатити штрафні санкції та пеню, передбачені статтями 50 та 129 Податкового кодексу?
Який дохід від операційної та неопераційної курсової різниці враховується при визначенні вартісного критерію обсягу господарських операцій платника податків з кожним контрагентом для цілей застосування трансфертного ціно­утворення?
В каком налоговом (отчетном) периоде корректировка финансового результата до налогообложения на 30 % стоимости приобретенных товаров у плательщика налога на прибыль, который осуществляет контролируемые операции, не делается?
Признаются ли операции контролируемыми между нерезидентом и его постоянным представительством в Украине, между постоянным представительством нерезидента в Украине и другим нерезидентом, осуществленные в 2016 г.?
Каков срок представления отчета о контролируемых операциях за 2016 г. и какие критерии учитываются при его составлении: те, которые действовали в 2016 г. во время осуществления хозяйственных операций, или те, которые установлены Налоговым кодексом на дату представления отчета?
В каком порядке определяется цена контролируемых операций, имеющих биржевую котировку?
Какие источники информации используются для анализа соответствия контролируемых операций принципу «вытянутой руки»?
Який діапазон цін використовується під час застосування методів ТЦ, якщо зіставна неконтрольована операція або юридична особа, яка не здійснює операції з пов’язаними особами, одна?
Які методи використовуються для встановлення відповідності умов контрольованої операції принципу «витягнутої руки»?
Як потрібно було визначати обсяг контрольованих операцій за 2016 р. — за правилами 2016 р. чи за новими нормами, що діють з 01.01.2017 р.?
Чи вважається дійсним звіт про КО за 2016 р., поданий за старою формою, та чи потрібно подавати оновлений звіт?
Чи потрібно заповнювати графу 25 додатка до звіту про КО «Відомості про контрольовані операції» у разі застосування методу порівняльної контрольованої ціни?
Компанія після подання звіту про КО за 2016 р. виявила, що до звіту помилково не включено операції з отримання послуг від нерезидента — пов’язаної особи. Чи може така компанія виправити помилку без застосування штрафних санкцій, встановлених ст. 120 Податкового кодексу?
При заповненні Інформації про пов’язаність осіб до додатка до звіту про КО щодо критеріїв за кодами пов’язаності 502, 503, 504, 506, а також при розкритті ланцюжка опосередкованого володіння який код необхідно зазначати у відповідній графі — код держави реєстрації нерезидента чи код самого нерезидента?
Чи можливо групувати КО для їх відображення у звіті про КО, які здійснюються за різними контрактами та з різними контрагентами?
Чи можна використовувати Настанови Організації економічного співробітництва та розвитку при формуванні документації з ТЦ?
Чи потрібно постійному представництву нерезидента зазначати у Звіті про КО за 2018 рік операції по внутрішньогосподарським розрахункам? Якщо так, то за яким кодом зазначати?
Що є критерієм для подання платником Звіту про КО: сума обороту компанії, сума реалізованого товару чи країна реєстрації нерезидента?
Чи потрібно повторно подавати Звіт про КО за 2018 рік, у разі, якщо його подано до внесення змін до Наказу № 8?
Чи враховуються постійним представництвом нерезидента при визначенні вартісного критерію для визнання операцій контрольованими сума коштів, отриманих від материнської компанії — нерезидента на його утримання, якщо загальна сума цих коштів перевищує 10 млн грн?
Як заповнювати Звіт про КО, якщо невідома країна походження товару?