Новости

Недержавні пенсійні фонди, як неприбуткові організації, перебуватимуть в Реєстрі тільки до 01.07.2017 року

11.05.2017 / 17:00

Відповідно до підпункту 133.4.1 пункту 133.4 статті 133 Податкового кодексу України (далі — Кодекс) не є платником податку на прибуток неприбуткове підприємство, установа та організація (далі — неприбуткова організація), що одночасно відповідає вимогам, визначеним у цьому підпункті Кодексу.

Однією з таких вимог є заборона розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов'язаних з ними осіб (абзац третій пп. 133.4.1 п. 133.4 ст. 133 Кодексу).

Крім того, пп. 133.4.2 п. 133.4 ст. 133 Кодексу визначено, що доходи (прибутки) неприбуткової організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами.

Таким чином, вимога Кодексу до установчих документів у частині заборони розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників) неприбуткової організації для пенсійних фондів є такою, що узгоджується з положеннями Закону України від 09 07.2003 р. № 1057-ІV «Про недержавне пенсійне забезпечення» (далі — Закон № 1057)  по суті, оскільки цей Закон визначає заборону розподілу прибутку між засновниками пенсійного фонду, а також відповідає засадам недержавного пенсійного забезпечення, які полягають в отриманні додаткових пенсійних виплат виключно учасниками пенсійних фондів.

Проте слід зазначити, що потребує узгодження на законодавчому рівні визначення поняття «учасник пенсійного фонду», наведене в Законі № 1057 та абзаці третьому пп. 133.4.1 п. 133.4 ст. 133 Кодексу.

Крім того, необхідно узгодити порядок передачі активів пенсійних фондів, у разі їх ліквідації. Так, у Кодексі встановлено вимогу до установчих документів неприбуткових організацій як неплатників податку на прибуток, яка стосується передачі активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходів бюджету в разі припинення юридичної особи (в результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) (абзац четвертий пп. 133.4.1 п. 133.4 ст. 133 Кодексу). А Законом № 1057 визначено спеціальний порядок здійснення операцій з пенсійними активами та коштами при ліквідації пенсійних фондів, який, зокрема ст. 9, визначений як вимога до статутів пенсійних фондів.

Так, ст. 18 Закону № 1057 встановлюється, що пенсійні кошти передаються відповідно до заяв учасників пенсійного фонду, що ліквідується, а саме: до іншого пенсійного фонду, з яким учасником фонду буде укладено пенсійний контракт, або до банку, в якому буде відкрито пенсійний депозитний рахунок, або до страхової організації, з якою учасником банку буде укладено договір страхування довічної пенсії, якщо учасник фонду досягнув пенсійного віку.

При цьому лише у разі якщо учасник фонду в установлені строки не подав письмової заяви та копії пенсійного контракту, укладеного ним із іншим пенсійним фондом, або договору про відкриття пенсійного депозитного рахунка, або договору страхування довічної пенсії з обраною страховою організацією, зазначені пенсійні кошти підлягають передачі до відкритого пенсійного фонду, визначеного ліквідаційною комісією для всіх таких учасників фонду, на умовах та в порядку, встановлених Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

Такий порядок передачі активів при ліквідації пенсійного фонду не узгоджується з положеннями Кодексу, а отже, врегулювання цього питання передбачає внесення законодавчих змін, оскільки установчі документи пенсійних фондів відповідно до вимог Закону № 1057 не можуть містити обмеження щодо передачі пенсійних коштів у разі їх ліквідації виключно до інших пенсійних фондів. Зазначене підтримується Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

Таким чином, відповідно до Кодексу пенсійні фонди як неприбуткові організації можуть перебувати в Реєстрі неприбуткових установ та організацій до 01.07. 2017 р.

 (Лист Мінфіну України від 20.04.2017 р. № 11210-09-10/10846)