Новости

Податок на прибуток підприємств: податкові різниці

03.01.2019 / 13:45

Підприємство здійснює ведення бухгалтерського обліку та складання фінзвітності за міжнародними стандартами. Згідно з наказом про облікову політику підприємства матеріальні об’єкти, які придбаваються для соціальної сфери, кваліфікуються як запаси (незалежно від строку використання та вартості) і списуються при придбанні на витрати звітного періоду. В податковому обліку такі об’єкти основними засобами не визнано. Чи потрібно коригувати фінрезультат до оподаткування?

Об’єктом оподаткування податком на прибуток підприємств, зокрема, є прибуток із джерелом походження з України та за її ме­жами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінрезультату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінзвітності підприємства відповідно до НПБО або МСФЗ, на різниці, які виникають відповідно до положень ПКУ.

Розрахунок амортизації основних засобів або нематеріальних активів здійснюється відповідно до НПБО або МСФЗ з урахуванням обмежень, установлених пп. 14.1.138 ст. 14 ПКУ, підпунктами 138.3.2 — 138.3.4 ст. 138 ПКУ. При такому розрахунку застосовуються методи нарахування амортизації, передбачені НПБО, крім «виробничого» методу.

Для розрахунку амортизації визначається вартість основних засобів та нематеріальних активів без урахування їх переоцінки (уцінки, дооцінки), проведеної відповідно до положень бухгалтерського обліку.

Отже, якщо актив обліковується платником у складі запасів у бухгалтерському обліку, то незалежно від того, чи відповідає такий актив вимогам щодо основ­них засобів у податковому обліку, у платника не виникають податкові різниці відповідно до ст. 138 ПКУ, оскільки витрати на їх придбання не амортизуються.