Новости

Отчет об использовании доходов (прибыли) неприбыльной организации за 2018 год: какие особенности составления

19.02.2019 / 17:30

Неприбуткові підприємства, установи та організації подають Звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації (далі — Звіт) та річну фінзвітність. Професійні спілки, їх об’єднання та організації профспілок звітують тільки у разі порушень умов «неприбутковості», визначених п. 133.4 ст. 133 ПКУ.

Форму Звіту затверджено наказом Мінфіну від 17.06.2016 р. № 553. Фінзвітність є додатком та невід’ємною частиною Звіту.

ПБО 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва» встановлено, що його норми застосовуються, зокрема:

 • суб’єктами малого підприємництва для складання Фінансового звіту суб’єкта малого підприємництва (форма № 1-м, форма № 2-м);
 • суб’єктами малого підприємництва, що відповідають критеріям мікропідприємництва для складання спрощеного фінансового звіту суб’єкта малого підприємництва (форма № 1-мс, форма № 2-мс).

Мікропідприємствами є підприємства, показники яких на дату складання річної фінзвітності за рік, що передує звітному, відповідають щонайменше двом із таких критеріїв:

 • балансова вартість активів — до 350 тис. євро;
 • чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) — до 700 тис. євро;
 • середня кількість працівників — до 10 осіб.

Малими є підприємства, які не відповідають критеріям для мікропідприємств та показники яких на дату складання річної фінзвітності за рік, що передує звітному, відповідають щонайменше двом із таких критеріїв:

 • балансова вартість активів — до 4 млн євро;
 • чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) — до 8 млн євро;
 • середня кількість працівників — до 50 осіб.

Отже, неприбуткові організації, які підпадають під критерії мікропідприємств, подають скорочену за показниками фінзвітність (форма № 1-мс, форма № 2-мс).

Звіт разом із фінзвітністю подається протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року.

Граничний термін подання Звіту за 2018 рік — не пізніше 01.03.2019 р.

Інформація про додатки («Наявність додатків 4»), що додаються до Звіту, є обов’язковим реквізитом форми Звіту і у відповідних клітинках проставляється позначка «+», а інформація про подану фінзвітність відображається в комірці «ФЗ 6».

У Звіті заповнюються лише ті показники, які відображають особливості діяльності неприбуткової організації залежно від закону, що регулює її діяльність.

Формування доходів та видатків, що відображаються у Звіті, здійснюється за правилами бухгалтерського обліку, тобто момент їх виникнення не залежить від дати надходження або сплати коштів.

Частину І Звіту заповнюють всі неприбуткові організації, у рядках 1.1 — 1.11 відображаються доходи, одержані неприбутковими організаціями, а у рядках 2.1 — 2.6 — суми видатків (витрат).

Додаток ГД до Звіту подається неприбутковими організаціями при здійсненні операцій з гуманітарною допомогою.

У рядку 1.6 Звіту відображається загальна сума отриманої неприбутковою організацією безповоротної фінансової допомоги, добровільних пожертвувань, милосердя тощо, у тому числі:

 • у рядку 1.6.1 — благодійна допомога;
 • у рядку 1.6.2 ГД — гуманітарна допомога, яка дорівнює сумарному значенню графи 9 розд. ІІ додатка ГД до Звіту;
 • у рядку 1.6.3 — суми коштів або вартість товарів, робіт, послуг за переліком, що визначається КМУ, які добровільно перераховані (передані) неприбутковій організації згідно з абзацом другим п. 33 підрозділу 4 розділу ХХ ПКУ.

У рядку 1.6 Звіту (та відповідно у рядках 1.6.1, 1.6.2 ГД та 1.6.3) відображається вартість фактично отриманих неприбутковою організацією безоплатних надходжень активів (кошів, майна), товарів (робіт, послуг), у тому числі надходжень на розрахунковий рахунок (або/та в касу) у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань.

Аналогічно відображаються видатки неприбуткової організації щодо використаних безоплатних надходжень або надходжень у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань (рядок 2.4 та рядки 2.4.1, 2.4.2 ГД, 2.4.3 Звіту відповідно). При цьому до рядка 2.4.2 ГД Звіту переноситься сумарне значення графи 8 розділу ІІІ додатка ГД до Звіту.

Відповідно у рядку 2.6 (та рядках 2.6.1, 2.6.2 ГД і 2.6.3) відображається вартість фактично переданих безоплатно (використаних) активів (кошів, майна), товарів (робіт, послуг), сум безповоротної фіндопомоги, благодійної допомоги чи добровільних пожертвувань, у тому числі перерахованих з розрахункового рахунку (або/та виданих з каси).

Частина ІІ Звіту заповнюється лише неприбутковими організаціями, які не дотримались вимог «неприбутковості», визначених п. 133.4 ст. 133 ПКУ, та передбачена для розрахунку податкового зобов’язання з податку на прибуток підприємств.

Так, у рядку 5 Звіту відображається розрахунок об’єкта оподаткування податком на прибуток підприємств та дорівнює сумі рядків 3 та 4 Звіту.

Об’єкт оподаткування розраховується із суми операції (операцій) нецільового використання активів (рядок 3) та/або суми доходу (прибутку) або її частини, що була розподілена серед засновників (учасників), членів неприбуткової організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб (рядок 4).

Сума операції (операцій) нецільового використання активів складається із суми рядка 3.1 ГД «гуманітарна допомога» (дорівнює рядку «Усього» графи 7 розділу IV додатка ГД) та рядка 3.2 «вартість активів (коштів або майна), вартість товарів (робіт, послуг), які використані на цілі інші, ніж фінансування видатків на утримання неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених установчими документами, та/або для здійснення неприбуткової (добродійної) діяльності, передбаченої законом для релігійних організацій».  

За матеріалами ГУ ДФС у Запорізькій області

«Горячие линии»

Дата: 24 октября, четверг
Время проведения: с 14:00 до 16:00
Контактный номер: (044) 501-06-42