Новости

Обзор ответов ГФС (май, часть II)

21.05.2019 / 15:00

Журнал «Вісник» № 19(1019) від 18 травня 2019 року

За поточними матеріалами Загальнодоступного інформаційно-довідкового ресурсу (ЗІР).

Категорія ЗІР

Запитання

Коротка відповідь

ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ

101.07

Визначення бази оподаткування в разі постачання товарів/послуг

 

Протягом якого терміну платник податку має можливість скласти розрахунок коригування до податкової накладної відповідно до ст. 192 ПКУ?

Нормами ПКУ визначено дату, на яку платник податку зобов’язаний скласти розрахунок коригування до податкової накладної, та термін, протягом якого платник податку зобов’язаний зареєструвати в ЄРПН розрахунок коригування до податкової накладної.

При цьому нормами ПКУ не визначено терміну, протягом якого платник податку має можливість скласти розрахунок коригування до податкової накладної

101.15

Коригування податкових зобов’язань та податкового кредиту

 

Яким чином вилучити зайві податкові накладні, що зазначені у розділі Б зведеної податкової накладної, складеної відповідно до п. 198.5 ст. 198 та/або п. 199.1 ст. 199 ПКУ, та додати нові податкові накладні, якщо такі зміни призведуть до збільшення суми ПДВ за такою податковою накладною?

Якщо із зведеної податкової накладної, складеної відповідно до вимог п. 198.5 ст. 198 та/або п. 199.1 ст. 199 ПКУ, необхідно вилучити зайві податкові накладні, які не підлягали включенню до такої податкової накладної, та додати ті податкові наслідки, які не було включено до зведеної податкової накладної, та таке додавання призведе до збільшення суми ПДВ за такою податковою накладною, то платник податку повинен:

скласти розрахунок коригування, в якому виводяться в «0» (обнуляються) відповідні рядки зведеної податкової накладної, в яких зазначено зайві податкові накладні. У такому розрахунку коригування зазначається код причини 201 «Коригування зведеної податкової накладної, складеної відповідно до п. 198.5 ст. 198 ПКУ», або 202 «Коригування зведеної податкової накладної, складеної відповідно до п. 199.1 ст. 199 ПКУ» (залежно від того, з яким типом причини складена зведена податкова накладна);

скласти нову зведену податкову накладну, в якій зазначити правильні дані, у тому числі позиції, не відображені в податковій накладній, складеній з помилками. Така податкова накладна складається на дату не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду, в якому платник податку зобов’язаний був визначити відповідні податкові зобов’язання з ПДВ на підставі п. 198.5 ст. 198 та/або п. 199.1 ст. 199 ПКУ

ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ

102.13

Інші питання щодо визначення фінансового результату

 

Що є об’єктом оподаткування податком на прибуток підприємств під час виконання угоди про розподіл продукції?

Об’єктом оподаткування податком на прибуток підприємств під час виконання угоди про розподіл продукції є прибуток інвестора (інвесторів), який визначається виходячи з вартості прибуткової продукції, визначеної відповідно до законодавства про розподіл продукції, набутої інвестором (інвесторами) та/або оператором у власність у результаті розподілу продукції, зменшеної на суму сплаченого інвестором єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, а також на суму інших витрат (включаючи накопичені витрати при виконанні робіт до появи першої прибуткової продукції), пов’язаних з виконанням угоди, але які не відшкодовуються (не підлягають відшкодуванню) компенсаційною продукцією відповідно до угоди. Якщо вартість прибуткової продукції за угодою про розподіл продукції виражена в іноземній валюті, для цілей обчислення податку на прибуток підприємств така вартість перераховується в гривні в порядку, передбаченому угодою про розподіл продукції. Будь-які інші доходи, отримані інвестором (оператором) протягом строку дії угоди від діяльності, пов’язаної з виконанням такої угоди, не розглядаються як об’єкт оподаткування та не враховуються під час його визначення

102.18

Особливості оподаткування нерезидентів

 

Протягом якого терміну платник податку може подати заяву про повернення зайво утриманого та перерахованого до бюджету податку на доходи нерезидента?

Заяву про повернення зайво утриманого та перерахованого до бюджету податку на доходи нерезидента платник податку може подати протягом 1095 днів від дня виникнення помилково та/або надміру сплаченої суми

102.23

Звітність

102.23.02

Заповнення звітності

 

Чи вважається поданою Податкова декларація з податку на прибуток підприємств (Звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації), якщо фінансова звітність була подана в електронному вигляді раніше ніж така Декларація (Звіт) з різницею в один день/місяць?

Враховуючи те, що контроль наявності поданих форм фінансової звітності до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств (далі — Декларація) (Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації (далі — Звіт)) здійснюється серед поданих раніше та зареєстрованих в центральній базі даних діючих форм фінансової звітності за відповідний звітний період (періоди), то Декларація (Звіт) вважається прийнятою, якщо фінансова звітність, як додаток до Декларації (Звіту), подана в електронному вигляді до органів ДФС раніше, ніж така Декларація (Звіт) з різницею в один день/місяць

ПОДАТОК НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

103.02

Об’єкт оподаткування

 

Чи зобов’язане підприємство при нарахуванні заробітної плати учням (слухачам) закладів професійної (професійно-технічної) освіти, які працевлаштовані під час проходження виробничої практики, утримувати ПДФО за умови, що така заробітна плата перераховується навчальному закладу, який виплачує її на користь учнів (слухачів)?

При нарахуванні заробітної плати учням (слухачам) закладів професійної (професійно-технічної) освіти, які проходять практику на підприємстві згідно з договором, підприємство як податковий агент зобов’язане утримати із суми такого доходу ПДФО за ставкою 18 % та перерахувати його до бюджету під час такої виплати

103.04

Доходи, які не включаються до складу загальногооподатковуваного доходу

 

Чи підлягає оподаткуванню ПДФО сума коштів, виплачена фізособі (працівнику) за придбані нею товари для потреб юр­особи за рахунок власних коштів, якщо юридична особа (працедавець) попередньо не видавала кошти під звіт?

Якщо придбання товарів (робіт, послуг) на користь роботодавця здійснюється працівником за рахунок власних коштів у зв’язку з виконанням дорученої йому роботи (трудової функції), то дохід у вигляді компенсації за придбані товари (роботи, послуги) не є доходом для цілей оподаткування ПДФО і військовим збором, за умови підтвердження роботодавцем доцільності та обґрунтованості здійснених таким працівником витрат. Водночас, якщо придбання товарів (робіт, послуг), яке здійснюється працівником на користь роботодавця за рахунок власних коштів, не пов’язано з виконання трудової функції таким працівником, то дохід, виплачений цьому працівнику за реалізовані (продані) товари (роботи, послуги), включається до його загального місячного (річного) оподатковуваного доходу як інший дохід та оподатковується ПДФО і військовим збором на загальних підставах

103.10

Оподаткування інвестиційного прибутку

 

Яким чином фізособі врахувати суму інвести­цій­них збитків минулих періодів при поданні податкової декларації про майновий стан і доходи та повернути надміру сплачену суму ПДФО, якщо торговець цінними паперами за результатами звітного року визначив суму інвестиційного прибутку?

Якщо за результатами звітного податкового року об’єкт оподаткування має від’ємне значення (отриманий інвестиційний збиток), його сума не враховується податковим агентом, а за результатами річного декларування може бути перенесена платником податків у зменшення інвестиційного прибутку, отриманого від операцій з інвестиційними активами. Водночас ст. 170 ПКУ та Методикою визначення інвестиційного прибутку професійним торговцем цінними паперами при виконанні функцій податкового агента передбачено випадки не врахування платником податку інвестиційного збитку під час визначення загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами

ПОДАТОК НА ДОХОДИ САМОЗАЙНЯТИХ ОСІБ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ НЕЗАЛЕЖНУ ПРОФЕСІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ

105.04

Порядок визначення доходів

 

Чи включаються до складу доходу самозайнятої особи, яка здійснює незалежну професійну діяльність, власні кошти, внесені на розрахунковий рахунок?

У разі внесення платником податку грошових коштів, отриманих як дохід з джерелом походження з України або за межами України та раніше оподаткованих відповідно до законодавства, на поточний рахунок, відкритий для здійснення незалежної професійної діяльності, такі грошові кошти до складу доходу самозайнятої особи, яка здійснює незалежну професійну діяльність, не включаються, повторно не оподатковуються та не відображаються в Книзі обліку доходів і витрат, яку ведуть фізичні особи — підприємці, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування, і фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність

ПОДАТОК НА НЕРУХОМЕ МАЙНО, ВІДМІННЕ ВІД ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

106.07

Порядок обчислення суми податку

 

Яким чином суб’єкт господарювання, який має об’єкти нерухомості, розташовані на територіях, підпорядкованих різним органам місцевого самоврядування, що обслуговуються різними контролюючими органами, може виправити помилку в декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, у разі невірно вказаного коду
за КОАТУУ органу місцевого самоврядування?

У разі самостійного виявлення неправильно вказаного коду за КОАТУУ органу місцевого самоврядування в декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (далі — Декларація), суб’єктом господарювання, який має об’єкт/об’єкти нерухомості, розташовані на територіях, підпорядкованих різним органам місцевого самоврядування, що обслуговуються різними контролюючими органами, подається: до контролюючого органу з неправильно вказаним кодом КОАТУУ — уточнююча Декларація, в якій відображається до зменшення податкове зобов’язання з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки; контролюючому органу за вірним КОАТУУ — Декларація за типом «Звітна»

 

З яким типом («звітна», «уточнююча») та порядковим номером подається декларація з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, у разі набуття права власності на об’єкт нерухомості у новій адміністративно-територіальній одиниці?

 

Суб’єкт господарювання, який набув право власності на об’єкт нерухомості у новій адміністра­тивно-територіальній одиниці, подає до контролюючого органу за місцезнаходженням об’єкта оподаткування податкову декларацію з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (далі — Декларація) за рік, у полі з типом Декларації «звітна» проставляє позначку «Х», а в рядку «Порядковий №» — «1».

У разі якщо платник податку подає до контролюючого органу за місцезнаходженням об’єкта оподаткування першу уточнюючу Декларацію, в якій уточнюється нарахована сума податку після настання граничного терміну подання Декларації, то у полі з типом Декларації «уточнююча» зазначається позначка «Х», а в рядку «Порядковий №» — «1». При поданні протягом року другої уточнюючої Декларації у рядку «Порядковий №» проставляється «2» і далі послідовно за порядком зростання кількості поданих з початку року Декларацій. 

В аналогічному порядку проводитиметься нумерація «звітних нових» Декларацій

ПОРЯДОК ЗАСТОСУВАННЯ РЕЄСТРАТОРІВ РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ

109.04

Суб’єкти господарської діяльності, які мають право здійснювати розрахунки з застосуванням книг обліку розрахункових операцій та розрахункових книжок, для яких встановлено граничний розмір річного обсягу розрахункових операцій

 

Чи застосовують РРО фізичні особи — підприємці — платники єдиного податку при наданні стоматологічних послуг?

Фізичні особи — підприємці — платники єдиного податку при наданні стоматологічних послуг не застосовують РРО, якщо обсяг доходу протягом календарного року не перевищує 1 000 000 грн. У разі перевищення в календарному році обсягу доходу понад 1 000 000 грн застосування РРО для таких платників єдиного податку є обов’язковим.

Водночас, якщо фізичні особи — підприємці — платники єдиного податку надають стоматологічні послуги та при цьому здійснюють реалізацію лікарських засобів і виробів медичного призначення, то незалежно від обсягу доходу такі платники зобов’язані проводити розрахунки через зареєстрований, опломбований у встановленому порядку та переведений у фіскальний режим роботи РРО з роздрукуванням відповідного розрахункового документа

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ВАЛЮТНИЙ КОНТРОЛЬ

114.02

Порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті

 

За яких умов сума надходжень в іноземній валюті може бути зменшена?

Зменшення суми грошових коштів, які мають надійти або на користь резидента від нерезидента як оплата за експорт товару або вартості товарів, що імпортуються, допускається за умови, якщо протягом виконання зобов’язань за договором виконуються умови, визначені у п. 12 Інструкції про порядок валютного нагляду банків за дотриманням резидентами граничних строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів, затвердженої постановою НБУ від 02.01.2019 р. № 7 

 

Чи здійснюється валютний нагляд за дотриманням резидентами граничних строків розрахунків за експортними операціями, які здійснюються без фактичного вивозу продукції за межі України?

Банк не здійснює валютний нагляд за дотриманням резидентами граничних строків розрахунків за операцією з експорту продукції, якщо резидент експортує продукцію без її вивезення з митної території України

114.10

Відповідальність

 

Чи застосовується відповідальність до суб’єкта господарювання за порушення граничних строків розрахунків за експортно-імпортними операціями, що відбулось до дати набрання чинності Законом України «Про валюту і валютні операції»?

Якщо граничні строки розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів, встановлені Законом України «Про порядок здійснення операцій в іноземній валюті» (далі — Закон № 185), було порушено до дати набрання чинності Законом України «Про валюту і валютні операції», то застосовуються строки та відповідальність, визначені Законом № 185

ЕКОЛОГІЧНИЙ ПОДАТОК

120.05

Порядок подання звітності та сплати податку

 

Чи подається податкова декларація екологічного податку СГ, який отримав дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення, але не здійснював викидів забруднюючих речовин з дати отримання такого дозволу (не мав об’єктів оподаткування)?

Якщо суб’єкт господарювання з дати отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення не здійснював викиди забруднюючих речовин (не мав об’єктів оподаткування), то він не подає податкову декларацію екологічного податку (далі — податкова декларація), оскільки не виникає обов’язку задекларувати податкові зобов’язання по екологічному податку. Податкова декларація подається вперше за календарний квартал, у якому здійсняться викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря

 

Як заповнюється додаток 1 до Податкової декларації екологічного податку за І квартал 2019 року та наступні звітні квартали в частині викидів двоокису вуглецю в атмосферне повітря, у разі перевищення фактичного обсягу цих викидів протягом року 500 тонн?

 

Після перевищення граничного річного обсягу викидів двоокису вуглецю у розмірі 500 т платники при декларуванні податкових зобов’язань з Податку за викиди двоокису за період у якому відбулося таке перевищення у групі рядків 4-4.n (де n — порядковий номер рядка) розрахунка за викиди забруднюючих речовин за викиди у атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення (Додаток 1 до Декларації) зазначають:

у колонці 2 рядків 4.n «код забруднюючої речовини» — визначений відповідно до додатка 7 Декларації код двоокису вуглецю, що викидається в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення — 243.4.001;

у колонці 3 рядків 4.n «фактичний обсяг викидів» — обсяг викидів двоокису вуглецю, що є базою оподаткування Податком за звітний (податковий) період, обчислений як різниця між фактичним обсягом викидів двоокису вуглецю за звітний (податковий) період та граничною нормою викидів у розмірі 500 т;

у колонці 4 рядків 4.n «ставка податку» — ставку Податку за викиди двоокису встановлена п. 243.4 ст. 243 ПКУ;

у колонці 5 рядків 4.n «величина» — суму податкового зобов’язання з Податку за Викиди двоокису обчислена як добуток між фактичним обсягом викидів двоокису (к. 3 р. 4.n) та ставкою Податку за Викиди двоокису (к. 4 р. 4. n);

у колонці 5 рядка 4 «величина» – величину податкового зобов’язання з Податку за викиди двоокису за звітний (податковий) період, визначена як сума рядків 4.n колонки 5

ТУРИСТИЧНИЙ ЗБІР

123.03

Порядок сплати збору

 

Коли розпочинається відлік доби проживання для цілей справляння туристичного збору?

Відлік доби проживання розпочинається з 12 години дня, що передує дню виїзду, та триває 24 години до розрахункової години, встановленої готелем

РЕНТНА ПЛАТА ЗА СПЕЦІАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ

125.04

Порядок обчислення та сплати

 

Який код органу місцевого самоврядування за КОАТУУ зазначається у рядку 2 Податкової декларації з рентної плати та рядках 3 і 4 додатків 8 та 9 до неї?

У рядку 2 «Код органу місцевого самоврядування за КОАТУУ» Податкової декларації з рентної плати (далі — Декларація) зазначається код органу місцевого самоврядування за КОАТУУ за місцезнаходженням контролюючого органу, до якого подається Декларація, відповідно до примітки 8 до декларації. У рядках 3 «Код органу місцевого самоврядування за КОАТУУ» додатків 8 та 9 до декларації вказується код органу місцевого самоврядування за КОАТУУ, вказаний у рядку 2 Декларації, до якої додаються такі додатки. У рядку 4 «Код органу місцевого самоврядування за КОАТУУ за місцезнаходженням лісової ділянки» додатка 8 зазначається код одиниці адміністративно-територіального устрою (міст обласного значення, районний, об’єднаних територіальних громад) за місцезнаходженням лісової ділянки на якій заготовляється деревина в порядку рубок головного користування. У рядку 4 «Код органу місцевого самоврядування за КОАТУУ за місцезнаходженням лісової ділянки» додатка 9 вказується код одиниці адміністративно-територіального устрою (міст обласного значення, районний, об’єднаних територіальних громад) за місцезнаходженням лісової ділянки, на якій здійснюється спеціальне використання лісових ресурсів

ВІЙСЬКОВИЙ ЗБІР

132.05

Порядок сплати (перерахування, повернення) збору

 

В який термін необхідно сплатити військовий збір з суми доходу у вигляді процентів, що нараховані на державні цінні папери, емітовані центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику?

Сума доходів, отриманих платниками податку у вигляді процентів, нарахованих на облігації внутрішніх державних позик, емітованих Мінфіном України, є об’єктом оподаткування військовим збором. При цьому юридична особа, під час нарахування доходу у вигляді процентів, нарахованих на облігації внутрішніх державних позик, емітованих Мінфіном України, зобов’язана виконати встановлені ПКУ функції податкового агента щодо нарахування, утримання та сплати військового збору до бюджету. Отже, військовий збір сплачується під час нарахування зазначеного доходу.

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ

135.02

Загальні питання щодо податкової звітності

 

Чи має право аудиторська фірма (представник) на підставі договору аутсорсингу бухгалтерських послуг з суб’єктом господарювання ставити свій підпис в поле «керівник» або «головний бухгалтер» за такого платника на податковій звітності в паперовому вигляді?

Якщо документ податкової звітності подається у паперовій формі та підписується уповноваженою особою платника податків, яка не є посадовою особою платника, або особою, яка може вчиняти дії від імені юридичної особи, використовується інформація з долученого до документа податкової звітності оригіналу або належним чином оформленої копії документа, який засвідчує повноваження такої уповноваженої особи

135.04

Загальні питання щодо стану розрахунків з бюджетом

 

До якого контролюючого органу необхідно подавати заяву на повернення помилково та/або надміру сплачених сум грошового зобов’язання та пені, крім ЄСВ?

Для повернення помилково та/або надміру сплачених сум грошового зобов’язання та пені, крім ЄСВ, платнику податків необхідно подати заяву у довільній формі до територіального органу ДФС за місцем адміністрування (обліку) помилково та/або надміру сплаченої суми протягом 1095 днів від дня її виникнення

 

Чи можуть бути повернені надміру сплачені кошти платнику податків, якого ліквідовано та знято з обліку в контролюючому органі?

Повернення органами ДФС сум надміру сплачених грошових зобов’язань платнику податків, що ліквідується можливе у період, що передує зняттю з обліку у контролюючих органах та виключно на підставі заяви платника податків

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ

140.03

Використання сервісу Електронний кабінет

 

Чи має право платник податків надіслати заяву про повернення помилково та/або надміру сплачених грошових зобов’язань та пені через Електронний кабінет?

Платник податків має право надіслати заяву про повернення помилково та/або надміру сплачених грошових зобов’язань та пені у довільній формі через меню «Листування з ДФС» приватної частини Електронного кабінету.

Протягом одного робочого дня після надсилання листа до органу ДФС автора електронного листа буде повідомлено про вхідний реєстраційний номер та дату реєстрації запиту в органі ДФС, до якого даний запит направлено. Інформацію щодо отримання та реєстрації листів в органі ДФС користувач може переглянути у вкладці «Вхідні документи» меню «Вхідні/вихідні документи»

«Горячие линии»

Дата: 4 июня, четверг
Время проведения: с 14:00 до 16:00
Контактный номер: (044) 501-06-42