Новости

Щотижневий огляд ІПК

11.06.2019 / 10:00

«Вісник» № 22(1022), від 8 червня 2019 р.

ПДВ

Право на використання торгової марки

У разі якщо умовами ліцензійного/субліцензійного договору передбачено надання покупцю права на використання об’єкта права інтелектуальної власності (у тому числі торгової марки) без можливості його продажу або здійснення відчуження в інший спосіб, то отримання постачальником платежу від покупця як винагороди за надання такого права на використання товарного знаку для цілей оподаткування ПДВ визначається як роялті та відповідно така операція не є об’єктом оподаткування ПДВ.

Якщо умовами ліцензійного/субліцензійного договору передбачено надання покупцю права на використання об’єкта права інтелектуальної власності (у тому числі торгової марки) з можливістю його продажу або здійснення відчуження в інший спосіб, отримання постачальником платежу від покупця як винагороди за надання права на використання товарного знаку не вважатиметься роялті та відповідно така операція оподатковується ПДВ у загальновстановленому порядку за ставкою 20 %.

/ІПК від 20.05.2019 р. № 2241/6/99-99-15-03-02-15/ІПК/

ПН з помилкою у назві покупця

ДФС України пояснила, що податкова накладна, в якій зазначено назву покупця, що на дату складання такої податкової накладної не відповідає формулюванню у його статутних документах, є такою, що складена з порушенням норм ПКУ, заважає ідентифікувати здійснену операцію, а отже, суми ПДВ за такою податковою накладною не можуть бути віднесені до податкового кредиту.

При цьому з приводу відмови продавця скласти розрахунок коригування до податкової накладної, у якій допущено помилку у назві покупця, зауважено, що врегулювання питань господарських правовідносин між підприємствами не належить до сфери компетенції ДФС.

/ІПК від 29.05.2019 р. № 2453/6/99-99-15-03-02-15/ІПК/

ПН/РК за щоденними підсумками операцій

Платник податку у податковій накладній, яка складається за щоденними підсумками операцій, згруповує в графі «Опис (номенклатура) товарів/послуг продавця» товари/послуги за групами, що відповідають певному коду товару за УКТ ЗЕД/коду послуги за Державним класифікатором продукції та послуг. При цьому графи 4, 5, 6 та 7 податкової накладної можуть не заповнюватися.

/ІПК від 30.05.2019 р. № 2475/6/99-99-15-03-02-15/ІПК/

Безкоштовне розповсюдження товарів в межах рекламних акцій

Якщо вартість безоплатно переданих товарів/готової продукції (придбаних (ввезених) чи виготовлених) та наданих послуг іншим особам для проведення маркетингових/рекламних заходів (у тому числі для безоплатного розповсюдження) безпосередньо платником або через інших осіб включається до складу вартості оподатковуваних операцій, зокрема, до вартості продажу товарів/готової продукції/послуг, які підлягають оподаткуванню та пов’язані з отриманням доходів, то такі товари/готова продукція/послуги вважаються використаними в оподатковуваних операціях в межах господарської діяльності такого платника. Тому їх безкоштовне розповсюдження не розглядається як окрема операція з постачання і додаткового нарахування податкових зобов’язань з ПДВ не вимагає.

Отже, податкові зобов’язання з ПДВ за п. 185.1 ст. 185 та п. 198.5 ст. 198 ПКУ під час здійснення операцій з безоплатного розповсюдження товарів/готової продукції/послуг в маркетингових/рекламних цілях не нараховуються. Якщо при придбанні товарів/послуг сума ПДВ не нараховувалася та, відповідно, не включалася до складу податкового кредиту, податкові зобов’язання з ПДВ відповідно до п. 198.5 ст. 198 ПКУ не нараховуються.

У разі якщо вартість безоплатно переданих товарів та наданих послуг, придбаних з ПДВ (сума нарахована (сплачена) та включена до складу податкового кредиту), не включається до складу вартості оподатковуваних операцій з постачання (реалізації) самостійно виготовлених товарів/послуг, то така передача/надання товарів/послуг розглядається як операція з безоплатного постачання товарів/послуг, яка є об’єктом оподаткування ПДВ та оподатковується у загальновстановленому порядку, виходячи із бази оподаткування ПДВ, визначеної п. 188.1 ст. 188 ПКУ. При нарахуванні платником податку зобов’язань з ПДВ виходячи із бази оподаткування таким податком, визначеної п. 188.1 ст. 188 ПКУ, додаткового нарахування зобов’язань з ПДВ за п. 198.5 ст. 198 ПКУ не здійснюється. Водночас якщо безкоштовне розповсюдження придбаних (ввезених) та/або самостійно виготовлених товарів в межах проведення рекламних акцій здійснюється не безпосередньо платником податку, а за його дорученням третіми особами, то їх послуги з розповсюдження зазначених товарів є об’єктом оподаткування ПДВ та підлягають оподаткуванню у загальновстановленому порядку. Базою оподаткування в цьому випадку визначатиметься вартість послуги з розповсюдження, а не вартість товарів, які підлягають розповсюдженню.

/ІПК від 23.05.2019 р. № 2343/6/99-99-15-03-02-15/ІПК/

Передача предмета іпотеки іпотекодержателю

Операція з передачі іпотекодавцем предмета іпотеки (нерухомого майна) іпотекодержателю шляхом набуття права власності на предмет іпотеки за іпотечним договором є об’єктом оподаткування за п. 185.3 ст. 185 ПКУ у загальновстановленому порядку. База оподаткування ПДВ за такою операцією визначається з урахуванням п. 188.1 ст. 188 ПКУ.

/ІПК від 22.05.2019 р. № 2498/6/99-99-15-03-02-15/ІПК/

Продаж стягнутого майна правонаступником банку

ДФС України пояснила, що норми п. 189.15 ст. 189 та  п. 197.12 ст. 197 ПКУ застосовуються виключно банками та іншими фінансовими установами при здійсненні ними операцій з постачання майна, набутого ними у власність внаслідок звернення стягнення, та не можуть бути застосовані до операцій з продажу такого майна, які здійснюються суб’єктами господарювання, які на момент продажу не є банками чи фінансовими установами.

/ІПК від 25.04.2019 р. № 1824/6/99-99-15-03-02-15/ІПК/

Списання ТМЦ знищених під час пожежі

Як зазначила ДФС України, п. 189.9 ст. 189 ПКУ передбачено незастосування правил, встановлених п. 198.5 ст. 198 ПКУ, стосовно випадків, коли основні виробничі або невиробничі засоби ліквідуються у зв’язку з їх знищенням або зруйнуванням внаслідок дії обставин непереборної сили.

Щодо операцій зі списання ТМЦ, то при здійсненні таких операцій платник податку зобов’язаний нарахувати податкові зобов’я­зання з ПДВ за правилами, встановленими п. 198.5 ст. 198 ПКУ, виходячи з бази оподаткування ПДВ, визначеної з урахуванням п. 189.1 ст. 189 ПКУ, оскільки на зазначену категорію норми п. 189.9 ст. 189 ПКУ не поширюються.

/ІПК від 30.05.2019 р. № 2481/6/99-99-15-03-02-15/ІПК/

Послуги з доставки навчальних посібників

Режим звільнення від оподаткування ПДВ, визначений пп. 197.1.25 ст. 197 ПКУ, поширюється на операції з:

  • постачання (передплати) та доставки періодичних видань друкованих засобів масової інформації (крім видань еротичного характеру) вітчизняного виробництва;
  • підготовлення (літературне, наукове і технічне редагування, коригування, дизайн та верстка), виготовлення (друк на папері чи запис на електронному носієві), розповсюдження книжок, у тому числі електронного контенту (крім видань еротичного характеру) та дитячих книжкових видань, вітчизняного виробництва, учнівських зошитів, підручників та навчальних посібників, словників українсько-іноземної або іноземно-української мови вітчизняного виробництва на митній території України.

При цьому операції з постачання послуг із доставки навчальних посібники не підпадають під дію пп. 197.1.25 ст. 197 ПКУ та відповідно оподатковуються ПДВ у загальновстановленому порядку за основною ставкою (20 %).

/ІПК від 24.05.2019 р. № 2363/6/99-99-15-03-02-15/ІПК/

Заповнення ПН при постачанні товарів у наборах

Визначення коду УКТ ЗЕД набору (комплекту) товарів, який містить декілька видів однієї товарної позиції та один (чи декілька) видів іншої товарної позиції, здійснюється з урахуванням правила 3 Основних правил інтерпретації УКТ ЗЕД.

Операція з постачання набору (комплекту) товарів, який містить декілька видів однієї товарної позиції та один (чи декілька) видів іншої товарної позиції, в податковій накладній відображається одним рядком.

Графи 6 та 7 податкової накладної щодо кількості та ціни постачання одиниці товару при постачанні наборів (комплектів) заповнюються у встановленому порядку (ціна одиниці набору (комплекту) товарів та кількість таких наборів (комплектів)).

/ІПК від 22.05.2019 р. № 2305/6/99-99-15-03-02-015/ІПК/

ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ

Продаж інвестиційної нерухомості

ГУ ДФС у м. Києві повідомила, що у разі здійснення операцій з продажу інвестиційної нерухомості, яка обліковується у фінансовому обліку за справедливою вартістю (амортизація та зменшення корисності не визнаються), коригування фінрезультату до оподаткування за нормами пунктів 138.1 та 138.2 ст. 138 ПКУ не здійснюється. Результат від продажу таких активів визначається за правилами бухгалтерського обліку та відображається у складі фінрезультату до оподаткування без коригувань.

/ІПК від 04.06.2019 р. № 2538/ІПК/26-15-12-03-11/

ОЗ на реконструкції

ДФС України зазначила, що платники податку, які застосовують положення міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, при обчисленні податку на прибуток не враховують амортизацію об’єктів основних засобів, переведених на реконструкцію, модернізацію, добудову, дообладнання, консервацію, при обчисленні податку на прибуток підприємств, оскільки період перебування основного засобу на реконструкції, модернізації, добудові, дообладнанні, консервації не є строком корисного використання (експлуатації) такого основного засобу.

/ІПК від 03.06.2019 р. № 2522/6/99-99-15-02-02-15/ІПК/

Придбання послуг у «неприбутківців»

У випадку придбання послуг у неприбуткових організацій, зокрема у вигляді користування коштами на депозитному або поточному рахунках, у разі якщо перевищення загальної суми вартості товарів, робіт та послуг, придбаних у таких організацій сукупно протягом звітного (податкового) року перевищує 25 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, банк повинен збільшити фінрезультат податкового (звітного) періоду на суму 30 % вартості таких послуг.

/ІПК від 03.06.2019 р. № 2521/6/99-99-15-02-02-15/ІПК/

Від’ємне значення об’єкта оподаткування у приєднаного платника

Враховуючи те, що ПКУ не передбачено різниць, що надають право платнику при реорганізації здійснювати врахування при визначенні об’єкта оподаткування податком на прибуток від’ємного значення об’єкта оподаткування приєднаного платника податку, фінрезультат до оподаткування платника податку — правонаступника не зменшується на суму від’ємного значення об’єкта оподаткування, що обліковувалось у платника податку (платників податків), який (які) припиняється (припиняються) в процесі реорганізації шляхом приєднання, перетворення, злиття, на дату затвердження передавального акта.

/ІПК від 03.06.2019 р. № 2514/6/99-99-15-02-02-15/ІПК/

Використання «неприбутківцем» процентів за депозитним вкладом

Отримання доходів у вигляді процентів від розміщення на депозитному рахунку банку тимчасово вільних залишків коштів неприбутковою організацією, внесеною до Реєстру неприбуткових установ та організацій, не призведе до порушення вимог, встановлених п. 133.4 ст. 133 ПКУ, за умови, що такі кошти спрямовуються неприбутковою організацією виключно на фінансування витрат при здійсненні своєї статутної діяльності без розподілу таких доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування ЄСВ), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

/ІПК від 30.05.2019 р. № 2465/6/99-99-15-02-02-15/ІПК/

ТЦУ

Виплата зарплати пов’язаним особам

З приводу визнання контрольованих операцій з виплати заробітної плати пов’язаній особі — нерезиденту зіставними з операціями по виплаті заробітної плати пов’язаним особам — резидентам для цілей трансфертного ціноутворення, ДФС України пояснила, що операції з виплати заробітної плати пов’язаній особі — резиденту не можуть бути джерелом інформації для визнання комерційних та фінансових умов операцій зіставними згідно з пп. 39.2.2 ст. 39 ПКУ.

/ІПК від 29.05.2019 р. № 2444/6/99-99-15-02-02-15/ІПК/

Операції сільгосптоваровиробника з нерезидентом

ДФС України зазначила, що якщо сільськогосподарський товаровиробник є платником єдиного податку четвертої групи та відповідно до п. 297.1 ст. 297 звільняється від обов’язку нарахування, сплати та подання податкової звітності, зокрема з податку на прибуток підприємств, то господарські операції такого платника, здійснені з нерезидентом, не підпадають під визначення контрольованих.

/ІПК від 03.06.2019 р. № 2516/6/99-99-15-02-02-15/ІПК
та № 2517/6/99-99-15-02-02-15/ІПК/

ПДФО/ВЗ/ЄСВ

«Незалежник»-пенсіонер: особливості сплати ЄСВ

ДФС України роз’яснила, що ФОП звільняються від обов’язку сплачувати ЄСВ за себе, якщо вони отримують пенсію за віком, або є особами з інвалідністю, або досягли пенсійного віку, та отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу. При цьому особа, яка провадить незалежну професійну діяльність та одночасно зареєстрована ФОП, не звільняється від обов’язку сплати ЄСВ з доходів, отриманих такою особою від зазначеної діяльності. Тобто така особа, перебуваючи на обліку у контролюючому органі, зобов’язана визначити базу нарахування ЄСВ та сплатити суму внеску у розмірі не менше мінімального страхового внеску на місяць.

/ІПК від 20.05.2019 р. № 2252/6/99-99-13-02-03-15/ІПК/

Підвищення кваліфікації працівників

Не включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу сума, сплачена будь-якою юридичною або фізичною особою на користь вітчизняних вищих та професійно-технічних навчальних закладів за здобуття освіти, за підготовку чи перепідготовку платника податку, але не вище трикратного розміру мінімальної зарплати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року (12 519 грн) за кожний повний або неповний місяць навчання, підготовки чи перепідготовки такої фізичної особи, а також сума витрат роботодавця у зв’язку з підвищенням кваліфікації (перепідготовкою) платника податку згідно із законом. Тобто у разі дотримання цих вимог сума витрат роботодавця, понесених ним у зв’язку з підвищенням кваліфікації працівників не оподатковується ПДФО і військовим збором.

/ІПК від 20.05.2019 р. № 2257/6/99-99-13-02-03-15/ІПК/

Оренда майна у фізособи

ДФС зазначила, що юридична особа як податковий агент при виплаті фізичній особі доходу від надання в оренду нерухомого майна (комплекс нежитлових приміщень та споруд) включає його до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу та оподатковує ПДФО і військовим збором.

/ІПК від 20.05.2019 р. № 2258/6/99-99-13-02-03-15/ІПК/

Внутрішнє сумісництво: ЄСВ у звіті

ДФС України нагадує, що для працівників, які виконують на одному тому самому підприємстві, в установі, організації поряд зі своєю основною роботою за трудовим договором ще й роботу за сумісництвом або за договором ЦПХ, при розрахунку бази нарахування ЄСВ враховується сукупний дохід зазначеного працівника за місяць. При цьому якщо загальна сума заробітної плати (включаючи заробітну плату за сумісництво) або заробітна плата за трудовим договором та винагорода за цивільно-правовим договором не перевищує розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід), сума ЄСВ розраховується з мінімальної заробітної плати. У таб­лиці 6 форми № Д4 за наявності декількох рядків щодо однієї застрахованої особи кількість календарних днів перебування у трудових/цивільно-правових відносинах протягом звітного місяця зазначається лише в одному, а саме у тому, в якому зазначаються дані про суми заробітної плати.

/ІПК від 22.05.2019 р. № 2295/6/99-99-13-03-02-15/ІПК/

Зміна місцезнаходження

ГУ ДФС у Запорізькій області зазначило, що у разі зміни місцезнаходження, що пов’язане зі зміною адміністративно-територіальної одиниці, протягом календарного року, сплата ПДФО та подання форми № 1ДФ здійснюється юридичною особою — податковим агентом до контролюючого органу, в якому платник податків перебував на обліку до реєстрації зміни місцезнаходження (за попереднім місцезнаходженням).

/ІПК від 21.05.2019 р. № 2282/ІПК/08-01-13-02-10/

Сплата за працівників підрозділів

ДФС роз’яснила, що якщо платник податку має власні та/або орендовані приміщення (будівлі) в різних регіонах (районах), в яких працюють та отримують заробітну плату наймані працівники, то платник податку зобов’язаний стати на облік як платник окремих видів податків та перераховувати ПДФО із доходів у вигляді заробітної плати до відповідного бюджету за місцезнаходженням (розташуванням) таких структурних підрозділів (неосновне місце обліку) на рахунки відкриті в органах Державної казначейської служби України.

/ІПК від 21.05.2019 р. № 2271/6/99-99-13-03-02-15/ІПК/

Податкова знижка: підтвердження витрат

До податкової знижки включаються фактично здійснені протягом звітного податкового року платником податку витрати, підтверджені відповідними платіжними та/або розрахунковими документами, в яких зазначено, що платіж здійснено безпосередньо особою, яка звертається за знижкою.

/ІПК від 22.05.2019 р. № 2322/Г/99-99-13-02-03-14/ІПК/

РЕНТНА ПЛАТА

Технічне обслуговування фонтанів

Чи має сплачувати рентну плату за спеціальне використання води підприємство, яке є спеціалізованою організацією, уповноваженою на здійснення технічного обслуговування мережі фонтанів та бюветних комплексів у м. Києві без отримання економічної вигоди, відповіла ДФС України та дійшла такого висновку.

Оскільки пп. 255.4.3 ст. 255 ПКУ визначено, що за обсяги води, які використовуються для потреб зовнішнього благоустрою територій міст та інших населених пунктів, рентна плата не справляється, то у підприємства відсутній обов’язок із сплати рентної плати.

/ІПК від 21.05.2019 р. № 2270/6/99-99-12-02-03-15/ІПК/

Звітування у разі закінчення терміну дії дозволу

ДФС України пояснила, що для суб’єкта господарювання, у якого закінчився термін дії дозволу на спеціальне водокористування або у разі його анулювання та припинено використання води (тобто об’єкт оподаткування відсутній), останнім податковим періодом, за який подається декларація разом з додатком(ами) 5 (в частині рентної плати за спеціальне використання вод), є звітний період, у якому закінчився термін дії дозволу на спеціальне водокористування.

/ІПК від 28.05.2019 р. № 2431/6/99-99-13-02-03-15/ІПК/

ПІДПРИЄМНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Ведення обліку

ДФС України нагадала, що фізичні особи — підприємці, які перебувають на загальній системі оподаткування, повинні вести облік доходів і витрат на підставі первинних документів, а також у порядку, встановленому законодавством вести облік товарних запасів на складах та/або за місцем їх реалізації, здійснювати продаж лише тих товарів (послуг), що відображені у такому обліку.

/ІПК від 21.05.2019 р. № 2272/6/99-99-13-02-03-15/ІПК/

Кошти від юрособи

ГУ ДФС у Кіровоградській області пояснило, що сума коштів, що виплачується юридичною особою фізичній особі — підприємцю — платнику єдиного податку, не є базою нарахування ЄСВ, якщо виконувані нею роботи (надані послуги) відповідають видам діяльності, які зазначені у ЄДР.

/ІПК від 27.05.2019 р. № 2399/11-28-13-01-17/ІПК/

Включення до витрат амортизаційних відрахувань

ДФС України роз’яснила, що фізична особа — підприємець на загальній системі оподаткування має право (за власним бажанням) включати до складу витрат, пов’язаних з провадженням його господарської діяльності, амортизаційні відрахування з вартості придбаних після 01.01.2017 р. основних засобів та нематеріальних активів або самостійно виготовлених основних засобів при наявності підтвердних на здійснення таких витрат документів (крім основних засобів подвійного призначення, визначених пп. 177.4.6 ст. 177 ПКУ: земельні ділянки; об’єкти житлової нерухомості; легкові та вантажні автомобілі). Також до складу витрат підприємця на загальній системі оподаткування не включаються, зокрема, витрати на утримання основних засобів подвійного призначення, визначених ст. 177 ПКУ.

/ІПК від 21.05.2019 р. № 2290/6/99-99-13-02-03-15/ІПК/

СПРОЩЕНА СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ

Утримання турзбору

ГУ ДФС у Донецькій області пояснило, що суми туристичного збору, утримані фізичною особою — підприємцем — платником єдиного податку третьої групи, який виступає податковим агентом щодо справляння та сплати цього збору, не є доходом такого платника єдиного податку і відповідно не відображається в декларації платника єдиного податку.

/ІПК від 21.05.2019 р. № 2288/10/05-99-13-07-19/ІПК/

Переуступка прав вимоги боргу

ДФС України нагадала, що укладення договору переуступки прав вимоги боргу фізичними особами — підприємцями — платниками єдиного податку є механізмом розрахунку по правочину купівлі-продажу товарів (робіт, послуг) не у грошовій формі, а отже, не дає права фізичній особі — підприємцю застосовувати спрощену систему оподаткування, обліку і звітності, оскільки така операція суперечить нормам п. 291.6 ст. 291 ПКУ.

/ІПК від 24.05.2019 р. № 2376/6/99-99-13-02-03-15/ІПК/

Виплата доходів нерезиденту

ДФС України пояснила, що у разі виплати на користь нерезидента або уповноваженої ним особи (крім постійного представництва нерезидента на території України) будь-якого доходу з джерелом походження з України юридичні особи — платники єдиного податку четвертої групи повинні утримувати й перераховувати до відповідного бюджету податок з доходів нерезидента, а також за підсумками податкового (звітного) року протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем такого звітного (податкового) року, подавати до контролюючого органу за своїм місцезнаходженням Декларацію та Розрахунок (звіт) податкових зобов’язань нерезидентів, якими отримано доходи із джерелом їх походження з України як додаток до неї.

/ІПК від 28.05.2019 р. № 2421/6/99-99-15-02-02-15/ІПК/

Діяльність на декількох територіях

ДФС України роз’яснила, що фізичні особи — підприємці — платники єдиного податку другої групи при здійсненні господарської діяльності на територіях більш як однієї сільської, селищної, міської ради або ради об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, застосовують максимальний розмір ставки єдиного податку, встановлений для таких видів господарської діяльності.

/ІПК від 29.05.2019 р. № 2455/6/99-99-13-02-03-15/ІПК/

ТУРИСТИЧНИЙ ЗБІР

Підтвердження сплати податковими агентами

ДФС України звернула увагу податкових агентів з туристичного збору на те, що у них як у суб’єктів ведення бухгалтерського обліку та нарахування податкових зобов’язань має бути підтвердний первинний документ, який містить відомості про господарську операцію щодо сплати цьому податковому агенту певної суми коштів платником туристичного збору.

/ІПК від 21.05.2019 р. № 2316/6/99-99-12-02-03-15/ІПК/

Повернення коштів

ГУ ДФС у Полтавській області нагадало, що якщо після сплати туристичного збору податковому агенту авансовим внеском платник вирішив зменшити тривалість свого проживання, у такого платника виникає необхідність у поверненні надміру сплаченої ним суми збору. Якщо необхідність повернення частки туристичного збору виникла у межах того звітного кварталу, у якому збір був сплачений податковому агенту (податковим агентом не здійснені нарахування збору за цей звітний квартал та сплата збору до місцевого бюджету), то повернення податковим агентом платнику збору зайво сплаченої ним суми відбувається в межах взаємовідносин, що регулюються ЦКУ.

/ІПК від 24.05.2019 р. № 2361/ІПК/16-31-12-03-19/

ПЛАТА ЗА ЗЕМЛЮ

Нову НГО не внесено до договору оренди

ГУ ДФС у Хмельницькій області пояснило, що якщо рішенням органу місцевого самоврядування з 01.01.2019 р. введено дію нову нормативну грошову оцінку, то підприємство для обчислення податкових зобов’язань з плати за землю та складання податкової декларації має застосовувати нову нормативну грошову оцінку незалежно від того, чи внесені відповідні зміни до договорів оренди земельних ділянок державної власності.

/ІПК від 24.05.2019 р. № 2388/ІПК/22-01-1204-11/

НЕЗАЛЕЖНА ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Витрати адвоката

ГУ ДФС в Одеській області роз’яснило, що витрати, пов’язані з організацією провадження фізичною особою — адвокатом незалежної професійної діяльності, які понесені до взяття її на облік як платника податків, зокрема сплата внеску на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування, не відносяться до витрат такої самозайнятої особи та не відображаються у Книзі обліку доходів і витрат.

/ІПК від 27.05.2019 р. № 2396/15-32-13-01-07/ІПК/

ОБЛІК І РЕЄСТРАЦІЯ

Визначення адреси для взяття на облік «незалежника»

Взяття на облік фізичної особи, яка провадить незалежну професійну діяльність, як самозайнятої особи та платника єдиного внеску здійснюється у контролюючому органі за місцем проживання такої особи, а особи, яка зареєстрована внутрішньо переміщеною особою, може бути здійснено у контро­люючому органі за фактичним місцем проживання/перебування такої внутрішньо переміщеної особи згідно з довідкою про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

/ІПК від 27.05.2019 р. № 2404/Т/99-99-08-02-01-14/ІПК/

РРО

Електронні гроші

При продажу (розповсюдженні, придбанні) електронних грошей за готівкові кошти та здійсненні розрахунків за товари (послуги) електрон­ними грошима РРО застосовуються на загальних підставах за вимогами чинного законодавства. Водночас при продажу (розповсюдженні, придбанні) електронних грошей виключно у безготівковій формі (шляхом переказу коштів із розрахункового рахунку на розрахунковий рахунок через установу банку) застосування РРО є не обов’язковим. Також РРО можна не застосовувати при здійсненні комерційним агентом операцій з розповсюдження електронних грошей на електронний гаманець споживача у разі відсутності місця проведення розрахунків, тобто, якщо оплата споживачем за поповнення продавцем електронного гаманця здійснюється через мережу Інтернет, а поповнення електронного гаманця споживача продавцем (розповсюджувачем) також здійснюється через мережу Інтернет.

/ІПК від 28.05.2019 р. № 2428/6/99-99-14-05-01-15/ІПК/

«Горячие линии»

Дата: 26 декабря, четверг
Время проведения: с 14:00 до 16:00
Контактный номер: (044) 501-06-42