Новости

Валютні рахунки: використання резидентами і нерезидентами в Україні

26.06.2019 / 14:00

«Вісник» № 24(1024), від 22 червня 2019 р.

Масштабна валютна реформа, введена в дію в лютому 2019 р., безперечно позначилася на режимі валютних рахунків, відкритих у вітчизняних банках. Основним нормативним актом, який встановлює режим валютних рахунків, є Положення № 5. Це комплексний нормативний акт, який охоплює багато питань у сфері валютного регулювання, в тому числі порядок використання рахунків в іноземній валюті як резидентами, так і нерезидентами. У цілому можна стверджувати, що у резидентів та нерезидентів з’явились нові можливості для проведення різного роду валютних операцій. Розглянемо детальніше такі нові правила.

Валютні операції для резидентів — суб’єктів господарювання

Резиденти України, які є суб’єктами господарської діяльності, можуть проводити такі операції по своїх валютних рахунках (п. 109 Положення № 5):

 • проводити розрахунки за зовнішньоекономічними контрактами;
 • отримувати від нерезидентів і надавати нерезидентам фінансову допомогу;
 • отримувати від нерезидентів і повертати нерезидентам кредити (позики);
 • здійснювати платежі обов’язкового характеру іноземним судовим, нотаріальним органам, іноземним юридичним компаніям;
 • сплачувати податки і збори, які передбачені в іноземних державах;
 • адвокатські компанії-резиденти можуть без будь-яких перешкод отримувати валютні кошти від нерезидентів за надання юридичних послуг;
 • здійснювати всі платежі, пов’язані з інвестиційною діяльністю (інвестування за кордон, отримання доходів від інвестицій тощо);
 • проводити розрахунки на підставі договорів комісії,  доручення, консигнації або агентських договорів;
 • вкладати валютні кошти на депозитні рахунки і отримувати ці кошти з нарахованими відсотками;
 • виплачувати або повертати кошти на відрядження за кордон;
 • перераховувати валютні кошти за кордон для участі в міжнародних виставках і конференціях, здійснювати платежі для участі в конференціях;
 • інші валютні операції.
АКЦЕНТИ
Перелік операцій, які можуть проводитися за валютними рахунками, істотно збільшений. Важливим наслідком проведеної валютної реформи є можливість юридичним особам — нерезидентам відкривати валютні рахунки в Україні і проводити різні операції за цими рахунками. Валютні рахунки фізичних осіб — резидентів і нерезидентів мають практично однаковий режим. Статус валютного рахунку юридичної особи та фізичної особи — підприємця — подібний.

Обмеження для ФОП

Статус валютного рахунку юридичної особи та фізичної особи — підприємця абсолютно однаковий. Однак  слід врахувати, що ФОП заборонено переказувати кошти зі свого валютного рахунку на особистий валютний рахунок на підставі п. 113 Положення № 5. Очевидним є той факт, що завдяки валютній лібералізації у суб’єктів підприємницької діяльності України з’явилася можливість отримувати кредити і позики на свої валютні рахунки.

Валютні операції фізосіб-резидентів та фізосіб-нерезидентів

Щодо поточних валютних рахунків фізичних осіб — резидентів, то на підставі п. 118 Положення № 5 за ними можна проводити такі  валютні операції:

 • переказувати кошти за кордон зі своїх валютних рахунків за неторговельними операціями;
 • отримувати платежі з-за кордону на свої валютні рахунки;
 • проводити платежі, пов’язані з переказом на власний рахунок умовного зберігання (ескроу) в іноземній валюті з метою проведення розрахунків з нерезидентом-інвестором;
 • переказувати  валютні кошти на рахунки резидентів у межах України та відповідно отримувати платежі в іноземній валюті (за умови, що такі платежі здійснюються між родичами);
 • перерахування або компенсація витрат на відряд­ження;
 • торгівля валютними цінностями;
 • отримувати платежі в порядку спадкування чи на підставі договору дарування;
 • отримувати платежі на підставі судових рішень;
 • отримувати доходи від обігу цінних паперів, емітентами яких є іноземці, оборот яких здійснюється на території України;
 • погашати заборгованості по кредитах в іноземній валюті;
 • із переказу коштів кредитору для виконання зобов’язань за боржника за договором поруки;
 • з надання нерезиденту, одержання від нерезидента поворотної фінансової допомоги та її повернення з використанням рахунку нерезидента, відкритого в Україні та/або за кордоном;
 • інші платежі.

Порівняно з раніше діючим законодавством фізичні особи — резиденти вже мають  можливість проводити операції за валютними рахунками ескроу, отримувати кредити, надавати позики, отримувати та надавати безповоротну фінансову допомогу нерезидентам, перераховувати компенсацію нерезиденту-поручителю, проводити торгівлю валютними цінностями.

Щодо валютних рахунків фізичних осіб — нерезидентів, то на підставі аналізу п. 119 Положення № 5 можна дійти висновку, що валютні рахунки фізичних резидентів і нерезидентів мають практично однаковий режим. Проте низка відмінностей все ж таки є. Наприклад, нерезиденти сплачують деякі податки і збори в іноземній валюті. Крім того, на валютні рахунки нерезидентів може зараховуватися заробітна плата за умови, що ці нерезиденти є співробітниками офіційних представництв. Установлені п. 119 правила валютних рахунків для нерезидентів не передбачають використання рахунків ескроу. А ось на відміну від резидентів нерезидент може переказувати кошти зі свого валютного депозитного рахунку, який відкрито в Україні, за межі  України. Інші відмінності не є суттєвими, що є позитивним фактором для залучення іноземних валютних активів у національну банківську систему.

Офіційні та постійні представництва

Положення № 5 також встановлює режим валютних рахунків для офіційних представництв і постійних представництв.

Офіційними представництвами вважаються іноземні дипломатичні, консульські, торговельні та інші офіційні представництва, що користуються імунітетом і дипломатичними привілеями (пп. 8 п. 2 Положення № 5). 

Їм дозволено проводити такі валютні операції:

 • операції з чеками і готівкою;
 • операції з торгівлею валютними цінностями;
 • із виплати/повернення коштів на відрядження за кордон;
 • перерахування коштів з-за кордону для потреб власника рахунку;
 • переказ валютних коштів в межах України відповідно до національного законодавства;
 • нарахування заробітної плати співробітникам, які не є резидентами України;
 • перерахування за кордон валютних коштів для купівлі обладнання;
 • переказ грошових коштів за межі України на рахунки відповідних органів іноземних держав та юридичних осіб, інтереси яких представляють в Україні ці представництва;
 • із переказу коштів на рахунок юридичної особи  — резидента як благодійного внеску;
 • інші операції (п. 124 положення № 5).

Ще раз хотілося б підкреслити, що зазначені рахунки не можна використовувати для підприємницької діяльності. Тут мало що змінилося порівняно зі старим валютним законодавством.

Для валютних рахунків постійних представництв встановлено такі правила:

 • операції з готівкою та чеками;
 • операції з торгівлі іноземною валютою;
 • виплата або компенсація коштів для закордонних відряджень;
 • переказ грошових коштів з-за кордону;
 • переказ грошових коштів з валютного рахунку і на валютний рахунок у межах України;
 • переказ грошових коштів з власного поточного рахунку на власний депозитний рахунок і навпаки;
 • зарахування надходжень, отримання яких не супе­речить законодавству України.

Нагадаємо, що постійними представництвами називаються представництва юридичних осіб — нерезидентів та міжнародних організацій, що представляють їх інтереси в Україні, через які повністю або частково здійснюється підприємницька діяльність нерезидентів, діяльність міжнародних організацій на території України. Платежі за цими  рахунками можуть бути пов’язані із здійсненням підприємницької діяльності.

Валютні рахунки для юросіб-нерезидентів

Важливим  наслідком проведеної валютної реформи є  можливість юридичним особам — нерезидентам відкривати валютні рахунки в Україні і проводити різні операції за цими рахунками.

Для цього було внесено істотні зміни до Інструкції № 492, нову редакцію якої затверджено постановою № 56, яка набрала чинності з 04.04.2019 р. У цьому документі передбачено порядок відкриття і закриття рахунків, в тому числі для юридичних осіб — нерезидентів. А п. 127 Положення № 5 для них передбачено порядок використання валютних рахунків.

Отже, юридичні особи — нерезиденти можуть проводити такі операції за своїми валютними рахунками:

 • розрахунки з резидентами за експорт-імпорт товарів та послуг;
 • розрахунки щодо повернення позики від резидента-позичальника (враховуючи сплату процентів та інших платежів);
 • пов’язані зі здійсненням іноземних інвестицій в Україну та їх поверненням (включаючи повернення прибутків, доходів, інших коштів, одержаних від інвестиційної діяльності іноземних інвесторів в Україні);
 • на підставі рішень судів або рішень інших органів (посадових осіб), які підлягають примусовому виконанню;
 • щодо сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів;
 • із переказу коштів на свої інші рахунки як за кордоном, так і відкриті в банках України;
 • з розміщення вкладів та повернення коштів за такими операціями, включаючи проценти за вкладами, а також за залишками коштів на їхніх рахунках;
 • із переказу коштів з поточних рахунків та на поточні рахунки інших нерезидентів — юридичних осіб в Україні;
 • із переказу коштів  з рахунків та на рахунки  інших нерезидентів за кордоном;
 • із торгівлі іноземною валютою;
 • одержання кредитів або позик від фінансових установ;
 • із переказу коштів з поточного рахунку та на поточний рахунок власного представництва в Україні;
 • пов’язані з наданням резиденту/отриманням від резидента поворотної фінансової допомоги та її поверненням;
 • із переказу коштів для погашення заборгованості перед резидентом за кредитним договором, договором позики (включаючи проценти та інші платежі з обслуговування кредиту, позики, встановлені відповідним договором);
 • інші платежі.

Як бачимо, режим валютних рахунків, відкритих юридичним особам —  нерезидентам, не відрізняється від аналогічних рахунків для резидентів України, які є суб’єктами підприємницької діяльності. Абсолютно очевидно, таке нововведення сприятиме активізації діяльності іноземних компаній на території України та притоку іноземних капіталів.

У цілому слід зазначити, що законодавчі зміни, які мали місце в сфері валютного регулювання, істотно вплинули на режим  валютних рахунків. Це відкриває більше перспектив і можливостей як для резидентів, так  і нерезидентів. Перелік операцій, які можуть проводитися за валютними рахунками, істотно збільшено. Такі нововведення є позитивним кроком вперед для подальшого процесу  лібералізації валютної політики.

ВИКОРИСТАНІ МАТЕРІАЛИ

Положення № 5 — Положення про заходи захисту та визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті, затверджене постановою Правління НБУ від 02.01.2019 р. № 5. Постанова № 56 — постанова Правління НБУ від 01.04.2019 р. № 56 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України». Інструкція № 492 — Інструкція про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків-резидентів і нерезидентів, затверджена постановою Правління НБУ № 492 від 12.11.2003 р.

«Горячие линии»

Дата: 12 декабря, четверг
Время проведения: с 14:00 до 16:00
Контактный номер: (044) 501-06-42