Новости

Трудоустройство впервые: как оформить трудовую книжку

07.08.2019 / 18:00

Особи, які вперше шукають роботу і не мають трудової книжки, зобов’язані пред’явити паспорт, диплом або інший документ про освіту чи професійну підготовку.

Заповнення трудової книжки вперше проводиться власником або уповноваженим ним органом не пізніше тижневого строку з дня прийняття працівника на роботу або прийняття студента вищого, учня професійно-технічного навчального закладу, що здобули професію (кваліфікацію) за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник», «молодший спеціаліст», «бакалавр», «спеціаліст» та продовжують навчатися на наступному освітньо-кваліфікаційному рівні, на стажування.

Якщо особа працевлаштовується вперше, трудова книжка оформлюється через унесення відомостей про неї на першій сторінці (титульному аркуші).

На першій сторінці (титульному аркуші) трудової книжки працівника, який уперше стає до роботи, зазначаються такі основні відомості:

— прізвище, ім’я та по батькові, які можуть записуватися на підставі паспорта або свідоцтва про народження. Такі відомості зазначаються повністю, без скорочення або заміни імені та по батькові ініціалами;

— дата народження, що записується на підставі паспорта або свідоцтва про народження;

— дата заповнення трудової книжки.

Після зазначення дати заповнення трудової книжки працівник своїм підписом завіряє правильність унесених відомостей.

Першу сторінку (титульний аркуш) трудової книжки підписує особа, відповідальна за видачу трудових книжок, та ставиться вiдбиток печатки пiдприємства, установи, органiзацiї (або печатка кадрової служби), де вперше заповнювалася трудова книжка працiвника.

Змiна записiв першої сторiнки трудової книжки про прiзвище, iм’я, по батьковi та дату народження виконується власником або уповноваженим ним органом за останнiм мiсцем роботи на пiдставi документiв (паспорта; свiдоцтва про народження, шлюб, розiрвання шлюбу, змiну прiзвища, iм’я та по батьковi тощо) iз посиланням на номер i дату таких документiв.

Такi змiни вносяться на першу сторiнку (титульний аркуш) трудової книжки. Однiєю рискою закреслюється, наприклад, колишнє прiзвище або iм’я, по батьковi, дата народження i записуються новi данi з посиланням на вiдповiднi документи на внутрiшньому боцi обкладинки i завiряються пiдписом керiвника пiдприємства або печаткою вiддiлу кадрiв.

За матеріалами ГУ Держпраці у Херсонській області