Новости

Звіт про КО: при складанні звіту за 2018 рік врахуйте нові зміни

07.09.2019 / 08:00
Звіт про КО: при складанні звіту за 2018 рік  врахуйте нові зміни

У червні Мінфін (наказ № 242) вніс зміни до форми та Порядку складання Звіту про контрольовані операції, затвердженого наказом Мінфіну від 18.01.2016 р. № 8 (далі — Звіт та Порядок).  Вони набрали чинності 09.08.2019 р.

АКЦЕНТИ 

Звіт про контрольовані операції, здійснені платниками податків протягом 2018 звітного року, заповнюється та подається за оновленою формою, затвердженою наказом № 242. Звіт за 2018 рік, поданий платником до 09.08.2019 р., вважається дійсними.

Зміни у Звіті та у додатках до нього

У формі Звіту таблицю «Загальні відомості про контрольовані операції» доповнено новим рядком «Разом», в якому у графі 4 відображається підсумок загальної суми контрольованих операцій, здійснених за звітний рік з усіма контрагентами.

Уточнено редакцію примітки щодо зазначення в облікових даних посадових осіб, які підписують Звіт, паспортних даних — для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

У новій редакції викладено інформацію про пов’язаність осіб, яка наводиться у додатку до Звіту «Відомості про особу, яка бере участь у контрольованих операціях».

Зміни у Порядку

У розділі ІІІ «Порядок заповнення основної частини Звіту «Загальні відомості про контрольовані операції» додано нові суб’єкти контролю за ТЦУ, — постійні представництва. Вони складатимуть Звіт за умови, що обсяг господарських операцій, що здійснюються між нерезидентом та його постійним представництвом в Україні, перевищує 10 млн грн (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік. При цьому варто враховувати, що для визнання контрольованими операціями також враховуються внутрішньогосподарські розрахунки між нерезидентом та його постійним представництвом (Закон № 2628).

Натомість, для постійного представництва нерезидента не встановлено критерію щодо обсягу отриманого річного доходу за відповідний податковий (звітний) рік для визнання господарських операцій контрольованими.

У розділі IV «Порядок заповнення додатка до Звіту» основні зміни стосуються контрольованих операцій між нерезидентом та його постійним представництвом в Україні, а саме:

в новій редакції викладено пп. 1 п. 4, який призначено для зазначення у додатку до Звіту «Відомості про особу, яка бере участь у контрольованих операціях» реквізиту «Повне найменування особи» — це як і раніше повне найменування, яке зазначено у контракті (угоді). У разі здійснення господарських операцій (у тому числі внутрішньогосподарських розрахунків) між нерезидентом та його постійним представництвом в Україні потрібно зазначати повне найменування нерезидента;

пункт 18 доповнено положенням щодо заповнення граф 14, 15 «Дата здійснення операції (з/по)» у разі здійснення господарських операцій (у тому числі внутрішньогосподарських розрахунків) між нерезидентом та його постійним представництвом в Україні — зазначається дата проведення відповідної господарської операції (внутрішньогосподарських розрахунків), зокрема дата отримання фінансування поточної діяльності постійного представництва;

у пункті 20 визначено, якщо предметом контрольованої операції є фінансування нерезидентом поточної діяльності його постійного представництва в Україні у грошовій формі, — у графі 16 «Ціна (тариф) за одиницю виміру (без ПДВ) (у валюті контракту/договору)» проставляється «0»;

пунктом 21 передбачено, що якщо предметом контрольованої операції є фінансування нерезидентом поточної діяльності його постійного представництва в Україні у грошовій формі, — у графі 17 «Кількість» зазначається сума фінансування у валюті операції.

Крім того, до пункту 12 внесено доповнення, яким уточнюється, що у разі здійснення контрольованої операції без контракту (договору), — у графах 7 та 8 «Контракт (договір) дата/№» зазначаються реквізити документа, на підставі якого проводилась контрольована операція.

Зміни у кодах ознаки пов’язаності осіб

Оскільки внаслідок доповнення Законом № 2245 положень пп. 14.1.159 ст. 14 ПКУ новими критеріями, які враховуються для визначення пов’язаних осіб, додаток 2 «Код ознаки пов’язаності осіб» до Порядку викладено у новій редакції.

Йдеться про такі нові критерії і коди:

для юридичних осіб:

кінцевим бенефіціарним власником (контролером) таких юридичних осіб є одна і та сама фізична особа — у додатку 2 присвоєно код ознаки 508;

повноваження одноособового виконавчого органу таких юридичних осіб здійснює одна і та сама особа — код ознаки 509;

для фізичної особи та юридичної особи:

фізична особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером) юридичної особи — код ознаки 515.

У зв’язку з чим коди ознаки, які у попередній редакції додатка 5 мали коди 508-512 та 513-515 в оновленій редакції цього додатка, відповідають кодам 510-514 та 516-518 відповідно.

Також нагадаємо, що з 01.01.2018 р. уточнено критерій щодо розміру частки володіння фізичних осіб корпоративними правами юридичних осіб через ланцюг — у розмірі, що становить 20 і більше відсотків.

Відповідні зміни внесено до положень Порядку, в яких передбачено конкретні коди ознаки пов’язаності осіб (пп. 7 п. 4 розділу ІV, п. 2, п. 6 розділу VІ Порядку).

Новими позиціями доповнені додатки 1, 4 — 5 до Порядку, зокрема:

код підстави віднесення господарських операцій до контрольованих (додаток 1) доповнено новим рядком за кодом 050 «Господарські операції (у тому числі внутрішньогосподарські розрахунки), що здійснюються між нерезидентом та його постійним представництвом відповідно до підпункту «ґ» підпункту 39.2.1.1 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 Податкового кодексу України»;

код типу предмета операції (додаток 4) — новим рядком за кодом 208 «Фінансування нерезидентом поточної діяльності його постійного представництва в Україні»;

коди сторони операції — новими рядками за кодами:

145

Нерезидент

Господарські операції
(у тому числі внутрішньогосподарські розрахунки) між нерезидентом та його постійним представництвом в Україні

146

Постійне
представництво нерезидента в Україні

Порядок звітування

Звіт про контрольовані операції, здійснені платниками податків протягом 2018 звітного року, заповнюється та подається за оновленою формою, затвердженою наказом № 242.

Водночас Звіт за 2018 рік, поданий платником до 09.08.2019 р., вважається дійсним.

 

ВИКОРИСТАНІ МАТЕРІАЛИ

Закон № 2245 — Закон України від 07.12.2017 р. № 2245-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році».

Закон № 2628 — Закон України від 23.11.2018 р. № 2628-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів».

Наказ № 242 — наказ Мінфіну від 10.06.2019 р. № 242 «Про затвердження Змін до форми та Порядку складання Звіту про контрольовані операції».