Новости

Огляд поточних індивідуальних податкових консультацій

24.09.2019 / 16:30

Відшкодування суми збитків, завданих у ДТП

Кошти, що надходять платнику ПДВ на банківський рахунок як відшкодування збитків за пошкоджене або знищене майно (без урахування штрафних санкцій і пені), розцінюються як компенсація вартості такого майна та відповідно включаються до бази оподаткування ПДВ.

При цьому норми п. 198.5 ст. 198 ПКУ у такому випадку не застосовуються.

/ІПК від 12.09.2019 р. № 158/6/99-00-07-03-02-15/ІПК/

Уцінка товарів та їх подальший продаж

Операція з уцінки товарів не є об’єктом оподаткування ПДВ, оскільки при її здійсненні не відбувається постачання товарів.

Якщо платник ПДВ здійснив уцінку товарів та у подальшому планує постачання таких товарів, то податкові зобов’язання з ПДВ за операцією з їх постачання нараховуються виходячи із бази оподаткування ПДВ, встановленої п. 188.1 ст. 188 ПКУ, яка не повинна бути нижче ціни придбання товарів (для раніше придбаних товарів) або нижче звичайних цін (для самостійно виготовлених товарів).

/ІПК від 10.09.2019 р. № 99/6/99-00-07-15-03-02-15/ІПК/

Послуги з організації ремонту транспортних засобів за межами митної території України

Оскільки операція резидента України — платника ПДВ з постачання іншому резиденту України послуг, пов’язаних із транспортними засобами (у тому числі послуги з організації ремонту транспортних засобів за межами митної території України), є об’єктом оподаткування ПДВ та оподатковується податком за основною ставкою, то обсяг та сума ПДВ за такою операцією відображаються у рядку 1.1 розділу І «Податкові зобов’язання» податкової декларації з ПДВ.

У рядку 5 розділу І «Податкові зобов’язання» податкової декларації з ПДВ відображаються обсяги операцій з постачання послуг за межами митної території України та послуг, що надаються за межами митної території України з урахуванням їх місця постачання відповідно до пунктів 186.2, 186.3 ст. 186 ПКУ. При цьому для платників податку, які заповнюють рядок 5 розділу І «Податкові зобов’язання» декларації з ПДВ, обов’язковим є подання додатка 6 до декларації з ПДВ (далі — Додаток (Д6)). Додаток (Д6) заповнюється у розрізі операцій, зокрема операцій з постачання послуг за межами митної території України, та послуг, що надаються за межами митної території України, з урахуванням їх місця постачання відповідно до пунктів 186.2, 186.3 ст. 186 ПКУ.

/ІПК від 10.09.2019 р. № 99/6/99-00-07-15-03-02-15/ІПК/

Відшкодування збитків за пошкодження посівів

Кошти, що надходять платнику ПДВ на його банківський рахунок як відшкодування збитків за пошкоджене або знищене майно, розцінюються як компенсація вартості такого майна та відповідно включаються до бази оподаткування ПДВ і підлягають оподаткуванню ПДВ на загальних підставах з нарахуванням податкових зобов’язань з ПДВ.

Таким чином, платник податку, який отримав від компанії з видобування корисних копалин, яка здійснила пошкодження посівів сільськогосподарських культур при установці бурового обладнання, оплату за заподіяну шкоду, повинен нарахувати податкові зобов’язання, скласти податкову накладну та зареєструвати її в ЄРПН.

/ІПК від 11.09.2019 р. № 121/6/99-00-07-03-02-15/ІПК/

Списання ТМЦ з подальшою їх переробкою та постачанням як вторсировини

При списанні ТМЦ (пляшок), які не можуть бути використані у межах господарської діяльності платника податку, податкові зобов’язання з ПДВ не нараховуються за умови, що їх вартість включається до вартості товарів/послуг, операції з постачання яких є об’єктом оподаткування ПДВ та пов’язані з отриманням доходів.

У разі недотримання цієї умови при списанні таких ТМЦ платник зобов’язаний визначити зобов’язання з ПДВ за основною ставкою за пп. «г» п. 198.5 ст. 198 ПКУ виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до п. 189.1 ст. 189 ПКУ, та скласти не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду і зареєструвати в ЄРПН в терміни, встановлені ПКУ для такої реєстрації, зведену податкову накладну, оскільки такі товари не використовуються в оподатковуваних операціях.

При подальшому постачанні вторинної сировини (склобою), отриманої після переробки ТМЦ (пляшок), податкові зобов’язання з ПДВ визначаються за правилом «першої події» за п. 187.1 ст. 187 ПКУ виходячи з бази оподаткування, визначеної за правилами п. 188.1 ст. 188 ПКУ (у випадку, описаному у зверненні, виходячи з договірної ціни продажу такої вторинної сировини, яка відповідає її балансовій вартості).

/ІПК від 11.09.2019 р. № 123/6/99-00-07-03-02-15/ІПК/

Право на бюджетне відшкодування за несвоєчасно зареєстрованими ПН

Сума ПДВ, зазначена у податковій накладній, яка була несвоєчасно зареєстрована в ЄРПН, може бути включена до складу податкового кредиту у податковій звітності з ПДВ за звітний (податковий) період, у якому така податкова накладна зареєстрована в ЄРПН, або будь-якого наступного звітного (податкового) періоду в межах 1095 календарних днів з дати складання податкової накладної, та відповідно може брати участь у розрахунку суми ПДВ, яка підлягає бюджетному відшкодуванню, починаючи з періоду відображення такої суми у податковій звітності з ПДВ.

/ІПК від 22.08.2019 р. № 3947/6/99-99-15-03-02-15/ІПК/

Віднесення договору до категорії довгострокових

У разі якщо згідно з умовами цивільно-правового договору на виконання робіт з довготривалим (більше одного року) технологічним циклом, укладеного між замовником і виконавцем, передбачено поетапне здавання робіт (здавання черг будівництва) замовнику, що оформлюється згідно з чинним законодавством, то для цілей оподаткування ПДВ такий договір не вважається довгостроковим договором (контрактом). У такому випадку за операціями замовника з придбання робіт у виконавця податковий кредит формується за правилом «першої події» відповідно до п. 198.2 ст. 198 ПКУ.

У разі якщо згідно з умовами цивільно-правового договору на виконання робіт з довготривалим (більше одного року) технологічним циклом з урахуванням внесених змін до такого договору), укладеного між замовником виконавцем, не передбачено поетапного здавання робіт (здавання черг будівництва) замовнику, то для цілей оподаткування ПДВ такий договір розцінюється як довгостроковий договір (контракт). У такому випадку за операціями замовника з придбання робіт у виконавця податковий кредит формується на дату фактичного отримання замовником результатів робіт (оформлених актами виконаних робіт) за такими договорами (контрактами).

/ІПК від 12.09.2019 р. № 163/6/99-00-07-03-02-15/ІПК/

Операції з передачі майна за договором управління

Операції з передачі установником управління (у тому числі фізичною особою) майна управителю та повернення такого майна управителем у межах договору управління майном ПДВ не оподатковуються, оскільки не відбувається переходу права власності на таке майно.

Операція з надання послуги по управлінню майном, яка здійснюється управителем — платником ПДВ за плату (винагороду) та в інтересах установника управління в межах договору управління майном, є операцією з поставки послуг, що оподатковується ПДВ на загальних підставах (за основною ставкою).

З огляду на те, що відповідно до договору управитель, крім винагороди, має право на відшкодування необхідних витрат, зроблених ним у зв’язку з управлінням майном, то таке відшкодування за своєю суттю є компенсацією окремих елементів витрат, з яких складається вартість послуги з управління майном, та включається до бази оподаткування ПДВ.

Таким чином, відображення у податковій звітності з ПДВ операцій по отриманню управителем винагороди в межах договору управління майном, відшкодування витрат, здійснених у зв’язку з управлінням майном, здійснюється відповідно до Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість, затвердженого наказом Мінфіну від 28.01.2016 р. № 21, як операція з постачання послуг, що оподатковується ПДВ на загальних підставах.

При цьому якщо управителем передаються установнику управління грошові кошти, отримані управителем у результаті здійснення операцій з майном, така операція не є операцією з постачання товарів/послуг та ПДВ не оподатковується і у податковій звітності з ПДВ не відображається.

/ІПК від 16.09.2019 р. № 242/6/99-00-07-01-01-15/ІПК/

ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ

Коли можна відмовитися від коригування фінрезультату

Платник податків, доходи якого від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначені за правилами бухгалтерського обліку не перевищували 20 млн грн, але при цьому такий платник застосовував коригування фінансового результату до оподаткування на усі різниці (крім від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років), визначені відповідно до положень розділу III ПКУ, має право один раз в будь-якому році безперервної сукупності років в кожному з яких розмір доходу не перевищує 20 млн грн прийняти рішення про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування, та зазначити про прийняття такого рішення у податковій декларації з податку на прибуток підприємств за такий податковий (звітний) рік.

/ІПК від 11.09.2019 р. № 117/ІПК/05-99-12-03-08/

Дохід нерезидента у вигляді процентів на дисконтні ОВДП

Доходи, отримані нерезидентами у вигляді процентів або доходу (дисконту) на дисконтні облігації внутрішньої державної позики (далі — ОВДП), або у вигляді інших доходів (у тому числі доходи від продажу ОВДП), що виплачуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, не підлягають оподаткуванню податком на доходи нерезидента.

/ІПК від 13.09.2019 р. № 173/6/99-00-07-02-02-15/ІПК/

Операції на умовах маржинальної торгівлі

Виплати нерезиденту доходів від проведення операцій з торгівлі валютою на умовах маржинальної торгівлі розглядаються як інші доходи від провадження нерезидентом (постійним представництвом цього або іншого нерезидента) господарської діяльності на території України (пп. «й» пп. 141.4.1 ст. 141 ПКУ), з яких утримується податок у розмірі 15 % їх суми та за рахунок такого нерезидента під час виплати таких доходів, якщо інше не передбачено положеннями чинних міжнародних договорів.

/ІПК від 16.09.2019 р. № 254/6/99-00-07-02-02-15/ІПК/

Надання безповоротної фіндопомоги

Положеннями ПКУ не передбачено коригування фінансового результату до оподаткування на суму безповоротної фінансової допомоги, наданої іншому платнику податку на прибуток на загальних підставах, який не оподатковується за ставкою 0 % відповідно до п. 44 підрозділу 4 розділу XX ПКУ. Такі операції відображаються за правилами бухгалтерського обліку.

Водночас у разі перерахування коштів на користь неприбуткової організації формується різниця відповідно до положень підпунктів 140.5.9 та 140.5.10 ст. 140 ПКУ.

Так, фінансовий результат податкового (звітного) періоду збільшується на: суму коштів або вартості товарів, виконаних робіт, наданих послуг, безоплатно перерахованих (переданих) протягом звітного (податкового) року неприбутковим організаціям, внесеним до Реєстру неприбуткових установ та організацій на дату такого перерахування коштів, передачі товарів, робіт, послуг (крім неприбуткової організації, яка є об’єднанням страховиків, якщо участь страховика у такому об’єднанні є умовою проведення діяльності такого страховика відповідно до закону, та неприбуткових організацій, до яких застосовуються положення пп. 140.5.13 ст. 140 ПКУ), у розмірі, що перевищує 4 % оподатковуваного прибутку попереднього звітного року (пп. 140.5.9 ст. 140 ПКУ).

/ІПК від 12.09.2019 р. № 148/6/99-00-07-02-02-15/ІПК/

ТРАНСФЕРТНЕ ЦІНОУТВОРЕННЯ

Кошти з продажу сплачено на рахунок представництва

Отримання постійним представництвом коштів від резидента України за продане нерезидентом — материнською компанією нерухоме майно за своєю сутністю є фінансуванням нерезидентом поточної діяльності постійного представництва (внутрішньогосподарськими розрахунками), а тому є господарською операцією для цілей трансфертного ціноутворення, у зв’язку з чим вона відповідно до пп. 39.2.1.7 ст. 39 ПКУ в повному обсязі враховуються таким представництвом при визначенні вартісного критерію обсягу господарських операцій для цілей застосування трансфертного ціноутворення за датою отримання такого фінансування.

/ІПК від 12.09.2019 р. № 151/6/99-00-05-05-01-15/ІПК/

ПДФО/ВЗ/ЄСВ

Виправлення помилок у формі № 1ДФ

Коригування поданої і прийнятої форми № 1ДФ проводяться на підставі самостійно виявлених податковим агентом помилок, а також на підставі повідомлень про помилки, виявлені контролюючим органом.

Уточнююча форма № 1ДФ подається у разі необхідності проведення коригувань цієї форми після закінчення строку її подання. Уточнююча форма може подаватися як за звітний період, так і за попередні періоди. При цьому порядок заповнення звітної нової та уточнюючої форм є однаковим. Звітна нова та уточнююча форми подаються на підставі інформації з попередньо поданої форми і містять інформацію лише за рядками й реквізитами, які уточнюються. Для заповнення також використовується інформація з повідомлень про виявлені помилки, які відправляються контролюючими органами до податкового агента.

Разом із звітною новою та уточнюючою формою платник податку має право надати до контролюючого органу пояснення проведених виправлень.

/ІПК від 11.09.2019 р. № 116/6/99-00-04-07-03-15/ІПК/

Дарунок від нерезидента

Дохід у вигляді вартості майна, отриманого у дарунок обдаровуваним — членом сім’ї дарувальника першого та другого ступеня споріднення, оподатковується ПДФО за нульовою ставкою. Крім того, вказаний дохід звільняється від оподаткування військовим збором. Водночас зазначений дохід, отриманий обдаровуваним від фізичної особи — нерезидента (дарувальника), оподатковується ПДФО за ставкою 18 % та військовим збором 1,5 %.

/ІПК від 09.09.2019 р. № 75/П/99-00-04-07-03-14/ІПК/

Внесок до статутного капіталу

Сума майнового внеску (обладнання) платника податку — фізичної особи до статутного капіталу юридичної особи — резидента не є об’єктом оподаткування ПДФО та військовим збором. При цьому юридична особа як податковий агент відображає відомості щодо суми майнового внеску платника податку до статутного фонду юридичної особи — емітента корпоративних прав у формі № 1ДФ. Водночас дохід, отриманий платником податку — фізичною особою від продажу товару у вигляді обладнання (міксери, пічки, холодильники тощо) юридичній особі включається до його загального місячного (річного) оподатковуваного доходу як інші доходи та оподатковується ПДФО і військовим збором на загальних підставах.

/ІПК від 10.09.2019 р. № 110/6/99-00-04-07-03-15/ІПК/

Навчання працівника

Сума витрат роботодавця (не вище 12 519,00 грн за кожний повний або неповний місяць навчання, підготовки чи перепідготовки), понесених ним у зв’язку з навчанням працівника, не включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу такого працівника та не оподатковується ПДФО і військовим збором.

/ІПК від 12.09.2019 р. № 129/6/99-00-04-07-03-15/ІПК/

ПІДПРИЄМНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Зміна податкової адреси

ГУ ДФС у Донецькій області пояснило, що у разі зміни податкової адреси (місця проживання), пов’язаної зі зміною адміністративного району, фізичній особі, яка провадить незалежну професійну діяльність, необхідно зареєструвати нову Книгу обліку доходів і витрат (далі — Книга) у контролюючому органі за новим місцем обліку.

У разі зміни податкової адреси (місця проживання) в межах одного адміністративного району зазначена фізична особа продовжує здійснювати записи наростаючим підсумком у зареєстрованій Книзі.

/ІПК від 27.08.2019 р. № 3991/05-99-13-07-14/ІПК/

Врахування у витратах амортизаційних відрахувань

ДФС України нагадала, що фізична особа — підприємець на загальній системі оподаткування має право включати до складу витрат, пов’язаних з провадженням його господарської діяльності, амортизаційні відрахування з вартості придбаних після 01.01.2017 р. ОЗ та НА або самостійно виготовлених ОЗ за наявності підтверджуючих на здійснення таких витрат документів (крім ОЗ подвійного призначення, визначених пп. 177.4.6 ст. 177 ПКУ: земельні ділянки; об’єкти житлової нерухомості; легкові та вантажні автомобілі).

/ІПК від 28.08.2019 р. № 4051/6/99-99-13-02-03-15/ІПК/

СПРОЩЕНА СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ

Продаж майна

ГУ ДФС у Хмельницькій області роз’яснило, що у разі якщо майно, яке перебуває у власності фізичної особи реалізовується такою особою, то у платника не виникає обов’язку щодо складання (виписки) податкової накладної згідно з цією операцією та податковим зобов’язанням з ПДВ. Але у випадку реалізації майна фізичною особою — підприємцем, платник податків зобов’язаний скласти та зареєструвати податкову накладну та включити її в податкове зобов’язання податкової декларації з ПДВ.

/ІПК від 27.08.2019 р. № 4000/ІПК/22-01-50-06/

Подання «єдинником» заяви щодо періоду відпустки

З метою уникнення порушення термінів сплати авансових платежів рекомендовано подавати до контролюючого органу заяву щодо щорічної відпустки до початку відпустки. Нормами ПКУ не передбачено розірвання строків відпустки.

/ІПК від 28.08.2019 р. № 4017/6/99-99-13-02-03-15/ІПК/

Послуги нерезиденту

Якщо особою-резидентом, що перебуває на спрощеній системі оподаткування третьої групи зі сплатою єдиного податку за ставкою 5 %, здійснюються операції з постачання нерезиденту послуг, то у такої особи як надавача послуг не виникає обов’язку щодо нарахування і сплати ПДВ до бюджету та подання податкової звітності з ПДВ, у тому числі Розрахунку податкових зобов’язань, нарахованих отримувачем послуг, не зареєстрованим як платник ПДВ, які постачаються нерезидентом, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими як платники податків, на митній території України.

/ІПК від 28.08.2019 р. № 4044/6/99-99-13-02-03-15/ІПК/

Торгівля відходами та брухтом

Фізична особа — підприємець — платник єдиного податку другої групи має право здійснювати господарську діяльність КВЕД 46.77 «Оптова торгівля відходами та брухтом» за умови дотримання критеріїв, визначених п. 291.4 ст. 291 ПКУ та з урахуванням обмежень, визначених ПКУ.

/ІПК від 28.08.2019 р. № 4052/6/99-99-13-02-03-15/ІПК/

Здійснення забороненого виду діяльності

ДФС України нагадала, що фізична особа — підприємець, у разі здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування, зокрема діяльності у сфері фінансових послуг (надання поворотної фінансової допомоги), зобов’язана перейти на сплату інших податків і зборів з першого числа місяця, наступного за звітним кварталом, в якому здійснювався такий вид діяльності.

/ІПК від 28.08.2019 р. № 4033/6/99-99-13-02-03-15/ІПК/

Обмеження частки засновників у статутному фонді

У разі, якщо засновниками суб’єкта господарювання, які не є платниками єдиного податку, прий­нято рішення не формувати статутний фонд, на нього не можуть поширюватися обмеження щодо частки засновників у статутному фонді такого суб’єкта. Отже, на суб’єкт господарювання, засновником якого є неприбуткова організація, у якого не передбачено статутний капітал, не поширюється обмеження щодо частки засновників (учасників) у статутному фонді такої юридичної особи.

/ІПК від 28.08.2019 р. № 4054/ІПК/10/12.4-09/

ЕКОЛОГІЧНИЙ ПОДАТОК

Перевищення граничного обсягу викидів

ДФС України вважає, що, зокрема, у звітному (податковому) періоді 2019 року, у якому фактичний сукупний (всіма стаціонарними джерелами забруднення платника екологічного податку за викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення у частині викидів двоокису вуглецю) обсяг викидів двоокису перевищив граничний обсяг викидів двоокису в розмірі 500 т на рік, податкові зобов’язання обчислюються за об’єктом оподаткування, що є різницею між фактичним та граничним обсягом, та декларуються з урахуванням заяви (про звітний (податковий) період, у якому очікується перевищення граничного обсягу всіма його джерелами). У наступних звітних (податкових) періодах об’єкт оподаткування податком за двоокис відповідає фактичному у такому періоді обсягу викидів двоокису.

/ІПК від 27.08.2019 р. № 4010/6/99-99-12-02-03-15/ІПК/

ПЛАТА ЗА ЗЕМЛЮ

Умови для надання пільги

Пільга щодо сплати земельного податку за земельну ділянку для ведення товарного сільськогосподарського виробництва надається тільки за умови передачі її в оренду платнику єдиного податку четвертої групи. Якщо земельна ділянка для ведення товарного сільськогосподарського виробництва обробляється самостійно, контролюючий орган нараховує податкове зобов’язання з земельного податку згідно з нормами ПКУ.

/ІПК від 27.08.2019 р. № 4038/Ж/99-99-13-02-03-14/ІПК/

РРО

Продаж товарів/надання послуг через Інтернет

Суб’єкти господарювання при продажу товарів (наданні послуг) через мережу Інтернет повинні застосовувати РРО на загальних підставах та видавати покупцю розрахунковий документ встановленої форми. Такі суб’єкти господарювання реєструють РРО на загальних підставах за адресою розміщення інтернет-магазинів, а у разі доставки власною кур’єрською службою можуть зареєструвати РРО на транспортний засіб, яким здійснюється доставка. Водночас у разі здійснення розрахунків виключно у безготівковій формі (із розрахункового рахунку на розрахунковий рахунок) застосування РРО є не обов’язковим. Також РРО не застосовується у разі надання послуг через мережу Інтернет за умови оплати за такі послуги за допомогою платіжних систем та відсутності місця здійснення розрахунків (наприклад, реалізації комп’ютерної програми, доставка та установка якої здійснюється через мережу Інтернет).

/ІПК від 13.09.2019 р. № 171/ІПК/08-01-05-08-08/