Новости

Изменения к НКУ: в Раду внесли еще один законопроект

01.10.2019 / 15:20

Альтернативний законопроект № 1210-1 «Про внесення змін  до Податкового кодексу України  щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» зареєстровано у Верховній Раді 19 вересня.

Законопроектом пропонується внесення таких змін до ПКУ:

- запровадження концепції оподаткування прибутку контрольованих іноземних компаній на рівні контролюючої особи — фізичної або юридичної особи, що є контролюючою особою такої компанії. При цьому  контрольованою іноземною компанією вважається будь-яка юридична особа, зареєстрована в іноземній державі або на території, яка визнається такою, що знаходиться під контролем фізичної особи — резидента України відповідно до правил, визначених ПКУ;

- уточнення порядку врахування процентів, що сплачуються за кредитами, позиками та іншими борговими зобов’язаннями, а саме пропонується розповсюдити обмеження по врахуванню таких процентів щодо кредитів, позик та інших боргових зобов’язань, отриманих як від пов’язаних, так і непов’язаних осіб. Також пропонується залишити один критерій застосування зазначеного порядку — за умови , що загальна сума нарахованих процентів за згаданими зобов’язаннями перевищує 30 % суми фінансового результату до оподаткування, фінансових витрат та суми амортизаційних відрахувань за даними фінансової звітності звітного (податкового) періоду, в якому здійснюється нарахування таких процентів;

- уточнення визначення постійного представництва, зокрема через унеможливлення уникнення вимоги щодо реєстрації постійного представництва шляхом дроблення діяльності в Україні;

- запровадження можливості реєстрації платниками податків нерезидентів, що здійснюють свою діяльність через розташоване в Україні постійне представництво без його реєстрації платником податків;

- запровадження трирівневої структури документації для міжнародних груп компаній, яка включає в себе документацію з трансфертного ціноутворення (локальний файл), глобальну документацію (майстер-файл) та звіт у розрізі країн (country-by-country reporting).

Наразі компанії подають контролюючим органам тільки документацію з трансфертного ціноутворення (local file) — звіт про контрольовані операції. Це документ, що містить інформацію про контрольовані операції, здійснені платником податків, та обґрунтування відповідності їх умов принципу «витягнутої руки». Таким чином, податкові органи мають у своєму розпорядженні лише обмежену інформацію про діяльність платника податків, яка не дає цілісного розуміння діяльності групи. Тому оцінити загальний розмір прибутку та його розподіл в межах групи  компаній неможливо.

З введенням рекомендацій плану дій BEPS компанії повинні будуть подавати податковим органам 2 додаткових документи: глобальну документацію (майстер-файл) та звіт у розрізі країн (country-by-country reporting).

Глобальна документації (майстер-файл) дає загальне уявлення про діяльність всієї групи та містить аналіз ключових операцій групи, опис підходу до ціноутворення, опис нематеріальних активів, механізми фінансування і розподілу фінансових потоків в групі і, нарешті, фінансову звітність групи. Обов’язок щодо подання глобальної документації виникає у платників податків, які входять до міжнародної групи компаній з консолідованим доходом більше 50 млн євро, та подається на запит ДФС протягом 90 днів, але не раніше 12 місяців після завершення фінансового року групи.

Звіт у розрізі країн (country-by-country reporting) — розгорнутий документ, який передбачає розкриття транснаціональними корпораціями деталізованої інформації про свої відокремлені підрозділи (дочірні підприємства, філії, представництва) в розрізі кожної країни, де вони проводять діяльність. Звіт у розрізі країн подається материнськими компаніями або уповноваженими особами міжнародної групи компаній, консолідований дохід якої становить 750 млн. євро та містить певний перелік фінансових і інших показників, таких як дані про прибуток і податкові виплати у кожній країні, кількість співробітників, матеріальні активи та функції компаній.

З метою забезпечення контролю за поданням глобальної документації та звіту в розрізі країн платники зобов’язані одночасно зі звітом про контрольовані операції подавати в електронному вигляді повідомлення про участь у міжнародній групі компаній;

- імплементація положень 8 — 10 кроків Плану дій BEPS щодо контролю за розподілом функцій, ризиків та нематеріальних активів всередині групи компаній, вдосконалення правил для операцій з сировинними товарами шляхом виключення обмеження на застосовування виключно біржових котирувань певних бірж та надання можливості  використовувати котирувальні ціни на такі товари;

- уточнення критеріїв визнання осіб пов’язаними та запровадження штрафних санкцій, пропорційних порушенню норм законодавства;

- визначення порядку проведення процедури взаємного узгодження, що передбачає механізм подачі заяви на розгляд справи за процедурою взаємного узгодження, вимоги до такої заяви, порядок дій контролюючого органу, тощо;

- запровадження концепції оподаткування прирівняних до дивідендів платежів, що передбачає коригування за методологією, передбаченими для контролю за трансфертним ціноутворенням, при здійсненні операцій з нерезидентами.

- запровадження в межах ПКУ принципу винної відповідальності платника податку за податкові правопорушення;

- визначення вимог щодо вмотивованості рішення контролюючих органів про накладення штрафів, а саме передбачаються в якості обов’язкових описової та мотивувальної частин податкового повідомлення-рішення;

- закріплення переліку податкових правопорушень контролюючих органів, які серед іншого, будуть включати недотримання ними процедури реєстрації платників податку чи порушення у сфері відшкодування податку на додану вартість;

 - визначення в ПКУ невиключного переліку збитків, яких можуть зазнавати платники податку;

- закріплення матеріальної відповідальності органу за неправомірні діяння його посадових осіб та безвинну відповідальність контролюючих органів.

- реформування пені: пеню пропонується розглядати не як штрафну санкцію, що при її одночасному застосуванні із штрафом призводить до подвійної фінансової відповідальності за одне правопорушення, а як засіб дисконтування грошей в часі, тобто приведення їх до реальної вартості в часі;

- запровадження колегіального розгляду матеріалів податкової перевірки комісією з питань розгляду заперечень та встановлення чіткого переліку обставин, які підлягають встановленню під час розгляду матеріалів;

- створення при центральному органі виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику постійно діючого колегіального органу Апеляційної ради з питань розгляду скарг платників податків на рішення центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику.

До Апеляційної ради можуть бути оскаржені:

а) податкове повідомлення-рішення контролюючого органу, відповідно до якого сума грошового зобов'язання, зменшення суми бюджетного відшкодування та/або від'ємного значення суми податку на додану вартість та/або зменшення від’ємного значення об’єкта оподаткування податком на прибуток та/ або зменшення податкового кредиту з податку на додану вартість, визначена за таким рішенням, без урахування пені  та\або штрафних (фінансових) санкцій, в тисячу чи більше разів перевищує розмір прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року;

б) податкові повідомлення-рішення контролюючого органу, відповідно до яких сума грошового зобов'язання та/або зменшення суми бюджетного відшкодування та/або від'ємного значення суми податку на додану вартість та/або зменшення від’ємного значення об’єкта оподаткування податком на прибуток та/ або зменшення податкового кредиту з податку на додану вартість, визначена за таким рішенням, без урахування пені штрафних (фінансових) санкцій, у сукупності в тисячу чи більше разів перевищує розмір прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року.