Новости

Еженедельный обзор ответов ГНС

27.11.2019 / 09:40

«Вісник» від 23.11.2019 р. № 43-44

За поточними матеріалами Загальнодоступного інформаційно-довідкового ресурсу (ЗІР), листопад, частина ІІ.

Категорія ЗІР

Запитання

Коротка відповідь

ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ

101.07

Визначення бази оподаткування в разі постачання товарів/послуг

 

Чи оподатковуються ПДВ операції з надання працівнику засобів індивідуального захисту (у тому числі спеціального одягу та взуття), якщо під час звільнення працівника такі засоби працедавцю не повертаються і їх вартість утримується із заробітної плати працівника?

Операції з надання працівникам засобів індивідуального захисту (далі — ЗІЗ), необхідних для виконання ними професійних обов’язків, у межах переліку, затвердженого постановою КМУ від 27.06.2003 р. № 994 «Про затвердження переліку заходів та засобів з охорони праці», та передбачених у нормативно-правових актах з охорони праці за нормами безоплатної видачі працівникам ЗІЗ, не є операціями з постачання товарів.

При цьому якщо працівник платника податку звільняється, але термін використання ЗІЗ не настав і його вартість утримується із заробітної плати працівника у зв’язку з тим, що такий одяг не повертається платнику податку, то такий платник податку повинен нарахувати податкове зобов’язання, виходячи з бази оподаткування, визначеної за ст. 188 ПКУ

101.17

Електронне адміністрування

 

Протягом якого терміну комісією центрального рівня розглядається скарга на рішення комісії регіонального рівня про відмову у реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН?

Скарга на рішення комісії регіонального рівня про відмову у реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН розглядається комісією центрального рівня протягом 10 календарних днів з дня отримання такої скарги центральним органом виконавчої влади, що реалізує, зокрема, державну податкову політику. Термін розгляду скарги не може бути продовженим

 

Чи будуть у платника податку змінюватися рахунки, відкриті в СЕА ПДВ у зв’язку із запровад­женням міжнародного номера банківського рахунку (IBAN) в Україні?

У зв’язку із запровадженням міжнародного номера банківського рахунку (IBAN) в Україні рахунки, відкриті в системі електронного адміністрування ПДВ, підлягають зміні

101.23

Порядок заповнення та подання податкової звітності з ПДВ

 

Як у податковому обліку з ПДВ продавця відображаються кошти, що надходять як відшкодування вартості (реімбурсації) відпущених ліків за програмою «Доступні ліки»?

Операції з постачання (продажу) лікарських засобів, які підлягають реімбурсації, є об’єктом оподаткування ПДВ. Кошти, отримані з бюджету як відшкодування вартості (реімбурсації) відпущених ліків за програмою «Доступні ліки», включаються постачальником до бази оподаткування у звітному періоді їх отримання з нарахуванням податкових зобов’язань у загальновстановленому порядку

ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ

102.05

Нарахування амортизації

 

Чи нараховується амортизація відповідно до ст. 138 ПКУ на ОЗ та нематеріальні активи, внесені до статутного фонду підприємства, та на яку вартість?

У податковому обліку не передбачено обмежень щодо нарахування амортизації на основні засоби та нематеріальні активи, внесені до статутного фонду підприємства, тому такі основні засоби та нематеріальні активи, які призначені для використання в господарській діяльності платника податку, підлягають амортизації згідно з п. 138.3 ст. 138 ПКУ.

При цьому амортизації підлягає погоджена засновниками (учасниками) підприємства їх справедлива вартість з урахуванням витрат, передбачених п. 8 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби» та п. 11 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи»

102.18

Особливості оподаткування нерезидентів

 

Чи повинна фізична особа — резидент при виплаті доходів, визначених пп. 141.4.1 п. 141.4 ст. 141 ПКУ, нерезиденту — юридичній особі утримувати податок на доходи нерезидента та подавати Податкову декларацію з податку на прибуток підприємств?

Фізична особа — резидент при виплаті доходів, визначених пп. 141.4.1 п. 141.4 ст. 141 ПКУ, нерезиденту — юридичній особі не повинна утримувати податок на доходи нерезидента та подавати Податкову декларацію з податку на прибуток підприємств

102.23

Звітність

102.23.01

Терміни подання звітності

 

Який граничний термін подання виправлених показників додатка ТЦ до декларації з податку на прибуток підприємств у разі самостійного коригування відповідно до ст. 39 ПКУ без застосування штрафних санкцій і пені (30 вересня чи 1 жовтня року, що настає за звітним)?

Граничним терміном подання виправлених показників додатка ТЦ «Самостійне коригування ціни контрольованої операції і сум податкових зобов’язань платника податку» до декларації з податку на прибуток підприємств за попередній податковий (звітний) рік без застосування штрафних санкцій і пені є строк до 1 жовтня року, що настає за звітним

102.23.02

Заповнення звітності

 

Чи подаються та яким способом примітки до фінансової звітності та чи проставляється позначка у Податковій декларації з податку на прибуток підприємств про подання приміток до фінансової звітності, що складається відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності?

Для підприємств, які складають фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності, не встановлено окремої форми приміток до фінансової звітності.

Якщо фінансова звітність складається за міжнародними стандартами, то примітки до фінансової звітності можуть подаватись у складі фінансових звітів як додаток до них у самостійно обраному вигляді (письмове пояснення, таблиця, графік тощо). При цьому позначка про подання приміток до фінансової звітності у таблиці «Наявність поданих до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств додатків — форм фінансової звітності» не проставляється

ПОДАТОК НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

103.02

Об’єкт оподаткування

 

Чи застосовуються норми постанови НБУ від 20.06.2019 р. № 82 в частині заокруглення сум до нарахованого доходу з метою оподаткування його ПДФО та військовим збором?

Нормами ПКУ не передбачено врахування будь-яких заокруглень при нарахуванні, утриманні та сплаті (перерахуванні) ПДФО та військового збору

103.25

Порядок заповнення та подання податковими агентами податкового розрахунку за № 1ДФ

 

Як у податковому розрахунку за формою № 1ДФ заповнюються графи 3, 3а та 4, 4а у разі наявності у фізичної особи в звітному кварталі двох ознак податкової соціальної пільги «02» та «04» за однією ознакою доходу «101»?

У разі наявності у фізичної особи в звітному кварталі двох ознак податкової соціальної пільги «02» та «04» за однією ознакою доходу «101» податковий агент у податковому розрахунку за формою № 1ДФ щодо такої фізичної особи формує два рядки, в кожному з яких у графі 5 зазначає ознаку доходу «101», а у графі 8 — ознаку податкової соціальної пільги «02» та «04» відповідно. При цьому перший рядок заповнюється в загальному порядку з відображенням усіх граф, а в другому рядку у графах 3а, 3, 4а, 4 проставляються прочерки

ЄДИНИЙ ПОДАТОК ДЛЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ — СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ (СПРОЩЕНА СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ)

108.01

Третя група

108.01.01

Умови та порядок переходу на спрощену систему оподаткування

 

Як визначається дохід за попередній календарний рік у разі прийняття юридичною особою рішення про застосування спрощеної системи оподаткування з 1 січня наступного року?

У разі прийняття юридичною особою рішення про перехід на спрощену систему оподаткування з 1 січня наступного року заява до контролюючого органу подається не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку нового року разом із розрахунком доходу за попередній календарний рік, що передує року переходу на спрощену систему оподаткування.

Отже, дохід за попередній календарний рік, що передує року переходу на спрощену систему оподаткування, визначається на момент подання заяви із врахуванням запланованої суми отримання доходу за період, що залишився до кінця року після подання заяви

ЛІЦЕНЗУВАННЯ ВИРОБНИЦТВА ТА ОБІГУ СПИРТУ, АЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ, ТЮТЮНОВИХ ВИРОБІВ ТА ПАЛЬНОГО

115.02

Ліцензування оптової торгівлі спиртом, алкогольними напоями, тютюновими виробами та пальним

 

Чи може суб’єкт господарювання, який має ліцензію на право оптової торгівлі алкогольними напоями (тютюновими виробами), здійснювати продаж алкогольних напоїв (тютюнових виробів) через мережу Інтернет?

Суб’єкт господарювання, який має ліцензію на право оптової торгівлі алкогольними напоями (тютюновими виробами), не може здійснювати продаж алкогольних напоїв (тютюнових виробів) через мережу Інтернет, оскільки такі товари повинні зберігатися у місцях, внесених до Єдиного державного реєстру місць зберігання, а їх реалізація (відвантаження) повинна здійснюватися безпосередньо з місць, внесених до даного реєстру

115.03

Ліцензування роздрібної торгівлі алкогольними напоями, тютюновими виробами та пальним

 

Чи необхідно суб’єкту господарювання, який має діючу ліцензію на роздрібну торгівлю алкогольними напоями та статус ресторанного господарства і планує здійснювати продаж алкогольних напоїв на розлив, мати у назві слова «кафе», «бар» або «ресторан»?

Здійснювати продаж алкогольних напоїв на розлив має право винятково підприємство ресторанного господарства або спеціалізований відділ, що має статус суб’єктів господарювання громадського харчування, суб’єктів господарювання з універсальним асортиментом товарів за умови наявності ліцензії на роздрібну торгівлю алкогольними напоями та зареєстрованими видами економічної діяльності за кодами класифікації КВЕД-2010 56.10 — 56.30 незалежно від того, чи є у назві слова «кафе», «бар» або «ресторан»

 

Чи потрібно придбавати ліцензію на реалізацію алкогольних напоїв та тютюнових виробів, якщо суб’єкт господарювання планує під час проведення рекламної акції (презентації) безоплатно розповсюд­жувати алкогольні напої (тютюнові вироби)?

При розповсюдженні алкогольних напоїв та тютюнових виробів шляхом безоплатного їх надання споживачеві право власності на них переходить до споживача. Тому такі операції розглядаються як операції з продажу і можуть здійснюватись лише за наявності ліцензій на роздрібну торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами

АКЦИЗНИЙ ПОДАТОК

116.07

Складання та подання звітності

 

Яким чином виправити помилку, допущену в додатку 11, при поданні уточнюючої декларації акцизного податку за звітні періоди до 01.09.2019 р., якщо такий додаток
не передбачав внесення даних за акцизними складами/акцизними складами пересувними із зазначенням їх унікального номера?

При виправленні помилки у додатку 11 «Розрахунок суми акцизного податку з реалізації пального відповідно до підпункту 213.1.12 пункту 213.1 статті 213 Кодексу» за звітні періоди до 01.09.2019 р. суб’єкти господарювання подають уточнюючу декларацію акцизного податку з додатком 11 та додатком 8 «Розрахунок суми акцизного податку, що збільшує або зменшує податкові зобов’язання внаслідок виправлення самостійно виявленої помилки, допущеної в попередніх звітних періодах» за формою, чинною на час подання уточнюючої декларації. Дані до додатка 11 вносяться за акцизними складами/акцизними складами пересувними із зазначенням їх унікального номера в розрізі товарів (продукції) за кодами згідно з УКТ ЗЕД

116.11

Акцизні склади та контроль за сплатою податку

 

Який порядок включення транспортних засобів до Переліку транспортних засобів, що переміщують пальне або спирт етиловий, а також їх реєстрації в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового?

Включення/виключення транспортних засобів, що набули статусу акцизних складів пересувних, а також транспортних засобів, що використовуються суб’єктом господарювання, який не є розпорядником акцизного складу, для переміщення на митній території України власного пального або спирту етилового для потреб власного споживання чи промислової переробки до/з Переліку транспортних засобів, що переміщують пальне або спирт етиловий, здійснюється автоматично на підставі:

даних акцизних накладних, зареєстрованих в ЄРАН;

заявок на переміщення пального або спирту етилового транспортними засобами, що не є акцизними складами пересувними, із зазначенням періоду переміщення такого пального або спирту етилового;

митних декларацій при переміщенні пального або спирту етилового митною територією України прохідним транзитом або внутрішнім транзитом, визначеним МКУ.

Транспортні засоби реєструються в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового як акцизні склади пересувні автоматично в разі, коли такі транспортні засоби зазначені в акцизних накладних, зареєстрованих в ЄРАН, складених на операції, під час здійснення яких переміщується та/або зберігається пальне або спирт етиловий у таких транспортних засобах, зокрема згідно з даними акцизної накладної, складеної в одному примірнику на підставі даних відповідної митної декларації платником акцизного податку, який ввозить пальне або спирт етиловий на митну територію України

116.13

Система електронного адміністрування реалізації пального або спирту етилового та акцизні накладні

 

Який порядок заповнення графи «номер держав­ної/міжнародної/іноземної реєстрації транспортного засобу» акцизної накладної, якщо пальне/спирт етиловий переміщується тягачем з причепом?

Враховуючи що при переміщенні пального/спирту етилового тягачем з причепом фізично таке пальне/спирт етиловий перебуває саме в причепі, який є транспортним засобом та містить номерні знаки, то в графі «номер державної/міжнародної/іноземної реєстрації транспортного засобу» акцизної накладної зазначається номер такого причепа

116.13.03

Акцизні накладні

 

Який термін реєстрації та які особливості заповнення акцизних накладних, складених на пальне, реалізоване платником для власного споживання з акцизного складу, який є місцем роздрібної торгівлі пальним (АЗС)?

При реалізації пального для власного споживання з акцизного складу, який є місцем роздрібної торгівлі пальним (АЗС), акцизна накладна може бути складена за кожним акцизним складом, кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД та зареєстрована в ЄРАН не пізніше останнього дня звітного місяця на загальний обсяг пального, використаного для власного споживання протягом такого місяця.

При цьому у верхній лівій частині акцизної накладної зазначаються:

у полі «Коди операцій для складання в одному примірнику» — цифра «1»;

у полі «Умови оподаткування» — ознака щодо умов оподаткування пального «0»;

у полі «Напрям використання» — напрям «0»

 

Яким чином складається та заповнюється акцизна накладна платником акцизного податку, якщо відбувається внутрішнє переміщення пального між його філіями або пальне реалізується (у тому числі з філії) на користь філії іншого платника акцизного податку?

Суб’єкт господарювання, який здійснює внутрішнє переміщення пального між акцизними складами/акцизними складами пересувними власних філій (структурних підрозділів), складає акцизну накладну у двох примірниках. При цьому:

у верхній лівій частині акцизної накладної поля «Коди операцій для складання в одному примірнику» зазначається цифра «0» (платник здійснює операцію, яка не належить до операцій, на які акцизна накладна складається в одному примірнику);

у рядку «Особа, що реалізує пальне» вказуються реквізити особи (суб’єкта господарювання — платника податку), яка здійснює внутрішнє переміщення пального, при цьому у рядку «Код філії» може зазначатися числовий номер філії (структурного підрозділу), яка здійснила складання такої акцизної накладної;

у рядку «Особа — отримувач пального» також вказуються реквізити особи (суб’єкта господарювання — платника податку), яка здійснює внутрішнє переміщення пального, при цьому у рядку «Код філії» може зазначатися числовий номер філії (структурного підрозділу) такої особи (за потреби).

 

 

У разі якщо пальне реалізується (у тому числі з філії) на користь іншого платника акцизного податку, а отримувачем пального є його філія, то акцизна накладна складається у двох примірниках, при цьому:

у верхній лівій частині акцизної накладної поля «Коди операцій для складання в одному примірнику» зазначається цифра «0» (платник здійснює операцію, яка не належить до операцій, на які акцизна накладна складається в одному примірнику);

у рядку «Особа, що реалізує пальне»  — вказуються реквізити особи (суб’єкта господарювання — платника податку), яка здійснює реалізацію пального, при цьому якщо така реалізація здійснюється з філії (структурного підрозділу), то у рядку «Код філії» зазначається визначений таким платником податку числовий номер філії (структурного підрозділу);

у рядку «Особа — отримувач пального»  — вказуються реквізити суб’єкта господарювання — отримувача пального, при цьому у рядку «Код філії» може бути зазначено числовий номер філії (структурного підрозділу) особи — суб’єкта господарювання — отримувача пального (за потреби)

ОБЛІК ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ

119.09

Реєстрація фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків

 

Яка інформація зазначається іноземцями при заповненні рядків «адреса реєстрації місця проживання» та «адреса фактичного місця проживання» у заявах за формою № 1-ДР або № 5-ДР, у тому числі, якщо в паспортному документі відсутня інформація про місце проживання?

Якщо у паспортному документі іноземця відсутня інформація про місце проживання 
та якщо така особа подає документи для реєстрації та/або внесення змін до Державного реєстру особисто, то в обліковій картці фізичної особи — платника податків за формою № 1ДР/Заяві про внесення змін до Державного реєстру фізичних осіб — платників податків за формою № 5ДР при заповненні рядків «адреса реєстрації місця проживання
та/або адреса фактичного місця проживання» вказує адресу місця проживання у країні постійного проживання/перебування.

Іноземець та особа без громадянства, які мають посвідку на постійне або тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, у рядках «адреса реєстрації місця проживання» зазначають інформацію про реєстрацію місця проживання/перебування в Україні, зазначену в таких документах

ТРАНСФЕРТНЕ ЦІНОУТВОРЕННЯ

137.03

Контрольовані операції

 

Чи враховуються при визначенні критеріїв, передбачених пп. 39.2.1.7 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 ПКУ, курсові різниці за операціями в іноземній валюті?

Для обчислення річного доходу платника податків від будь-якої діяльності враховується дохід від операційної курсової різниці для цілей трансфертного ціноутворення. При цьому не враховуються для обчислення обсягу господарських операцій платника податків з кожним контрагентом для цілей застосування трансфертного ціноутворення дохід від операційних курсових різниць та витрати від операційних курсових різниць

137.07

Складення та подання звіту про контрольвані операції та документації з трансфертного ціноутворення для податкового контролю

 

Чи враховується при визначенні вартісного критерію контрольованих операцій за звітний рік, в якому відбулось постачання (надання) товару (послуги), та при заповненні Звіту про контрольовані операції кредит-нота, яка подана нерезидентом у наступному звітному році, що настає за звітним?

Кваліфікація контрольованих операцій за звітний рік має розглядатися з урахуванням договірних умов, обставин та підстав здійснення, а також первинних документів, які супровод­жували їх оформлення.

Отже, у Звіті про контрольовані операції зазначаються контрольовані операції, зокрема й операції, пов’язані із застосуванням кредит-ноти, відповідно до показників бухгалтерського обліку відповідної операції

 

Який порядок заповнення граф Звіту про контрольовані операції у випадку надання (отримання) кредиту (у тому числі зміни кредитної ставки протягом звітного (податкового) року)?

Якщо протягом звітного (податкового) року відбувається зміна кредитної ставки за наданим (отриманим) кредитом, то показники граф у розділі «Відомості про контрольовані операції» додатка до Звіту про контрольовані операції відображаються окремими рядками за кожною кредитною ставкою із зазначенням первинного документа, на підставі якого відбулась зміна кредитної ставки

137.10

Окремі норми щодо відповідальності платників податків

 

Чи передбачена відповідальність до платника податків, який при застосуванні методу порівняльної неконтрольованої ціни, визначеної пп. 39.3.1.1 пп. 39.3.1 п. 39.3 ст. 39 ПКУ, помилково заповнив графу 25 розділу «Відомості про контрольовані операції» додатка до Звіту про контрольовані операції?

ПКУ не передбачено застосування штрафних санкцій у разі самостійного виправлення платником податків методологічних помилок, допущених при складанні Звіту про контрольовані операції (далі — Звіт), що не призвели до недекларування або несвоєчасного декларування контрольованих операцій у раніше поданому Звіті, тому відповідальність до платника податків, який при застосуванні методу порівняльної неконтрольованої ціни, визначеної пп. 39.3.1.1 ст. 39 ПКУ, помилково заповнив графу 25 розділу «Відомості про контрольовані операції» додатка до Звіту, не застосовується. Водночас такий платник зобов’язаний подати уточнюючий Звіт у порядку передбаченому пп. 39.4.2 ст. 39 ПКУ та п. 2 розділу І Порядку складання Звіту