Новости

Медосмотр механизаторов – обязателен

30.04.2020 / 18:30

Дуже часто суб’єктів господарювання цікавить, чи необхідно проходити медичний огляд працівникам, що працюють на посаді механізаторів. Для того щоб відповісти на це запитання, заступник начальника відділу з питань гігієни праці Управління Держпраці у Сумській області Людмила Кучеренко роз’яснила, які ж є шкідливі фактори у роботі механізаторів, а також звернула увагу на шляхи зменшення їх впливу на здоров´я працівників та профілактику профзахворювань.

Сiльськогосподарське виробництво вiдноситься до найбiльш великої та багатопрофiльної галузi економiки з державною, акціонерною і приватною формами власності, зазначила фахівець. Роботи, що виконуються у сiльському господарствi, мають низку особливостей, якi суттєво вiдрiзняють їх вiд робiт у промисловому виробництвi та впливають на санiтарно-гiгiєнiчнi умови праці. А саме:

 • виконання робіт здебільшого у полі на вiдкритому повiтрi, часто при несприятливих метеорологiчних умовах;
 • сезоннiсть основних польових робiт (з ранньої весни до пiзньої осенi);
 • велика iнтенсивнiсть i добова тривалiсть працi, зумовлена необхiднiстю виконания робiт у стислi термiни;
 • вiдносно часта змiна робочих операцiй, якi виконує одна особа;
 • масштабна хiмiзацiя сiльського господарства (застосувания пестицидiв, мiнеральних добрив), яка призводить до забруднення шкiдливими хiмiчними речовинами не тiльки повiтря робочої зони, а й усього навколишнього середовища.
 • значне вiддалення мiсця виконання робiт вiд мiсця постiйного проживання працiвникiв та територiальне роззосередження мiсць виконання робiт у межах одного господарства (iнодi до 8– 10 км);

Людмила Кучеренко звернула увагу на те, що полiпшенню умов праці сприяє удосконалення технологій різних видiв сiльськогосподарського виробництва, механiзацiя трудомiстких робочих операцiй. Завдяки цьому також зменшується вмiст шкiдливих хiмiчних речовин як у повiтрi виробничих примiщень, так i під час застосування їх на вiдкритому повiтрi, знижується рiвень захворюваностi сiльськогосподарських працiвникiв.

Але разом із тим у сiльському господарствi й нині iснує потенцiйна можливiсть виникнення низки професiйних захворювань, обумовлених різними факторами впливу:

 • фiзичними факторами – вiбрацiйна хвороба, професiйна приглухуватiсть, захворювання нервово-м’язової i кiсткової тканин;
 • виробничих аерозолiв – пиловi та алергiйнi бронхiти, бiсиноз;
 • пестицидiв i мінеральних добрив – гocтpi i хронiчнi професiйнi інтоксикації;
 • біологічних факторiв – iнфекцiйнi, паразитарнi, алергiйнi та iншi захворювания.

Якщо говорити про умови пpaцi механізаторів, роз’яснила фахівець з питань гігієни праці Управління Держпраці, то на багатьох тракторах основними шкiдливими виробничими факторами, якi дiють на організм працівників, є:

 • несприятливий мiкроклiмат у кабiнi;
 • вiбрацiя, шум;
 • забруднення повiтря робочої зони пилом, вiдпрацьованими газами, пестицидами, мiнеральними добривами;
 • вимушена робоча поза (докладання значних зусиль при переключеннi важелiв керування машиною, що зумовлює компресiйну дiю на мiжхребцевi диски та сприяє розвитку викривлень хребтового стовпа й дефектiв постави).

Таким чином, Людмила Кучеренко наголосила, що попередні (під час прийняття на роботу) і періодичні (протягом трудової діяльності) медичні огляди для механізаторів є обов’язковими.