Новости

COVID-19: является ли форс-мажор основанием для приостановления начисления пени за просрочку расчетов в сфере ВЭД?

06.05.2020 / 14:10

З часу введення в Україні карантину та визнання його Кабінетом міністрів України форс-мажором тема впливу непереборних обставин на відносини між підприємцями та можливих наслідків для бізнесу постала на перше місце. У 2020 році форс-мажорні обставини в Законі України «Про торгово-промислові палати в Україні» доповнилися поняттям «карантину». В міжнародній практиці використовується зазвичай поняття «форс-мажор», визначене в Застереженні Міжнародної торгової палати 2003 про форс-мажор (публ. МТП № 650).

Підприємства, які займаються експортом та/або імпортом товарів, доволі часто мають справу з негативними наслідками прострочення виконання зобов’язань сторонами зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД) не лише у вигляді збитків за порушення строків договору, але й пені за прострочення виконання грошових зобов’язань за договором або зобов’язань з поставки товару відповідно до Закону України «Про валюту і валютні операції», якщо Національним банком України встановлені граничні строки розрахунків за відповідними операціями з експорту та імпорту товарів.

В умовах карантину та несприятливої економічної ситуації не тільки в Україні, а і в усьому світі такі прострочення виконання зобов’язань за ЗЕД набирають значного поширення. Отже, чи можна уникнути нарахування та стягнення контролюючим органом пені за порушення граничних строків виконання зобов’язань за ЗЕД через форс-мажорні обставини?

Така можливість передбачена Законом України «Про валюту і валютні операції»: якщо виконання договору (в тому числі розрахунків за договором) зупиняється у зв’язку з виникненням форс-мажорних обставин, перебіг строку розрахунків та нарахування пені зупиняється на весь період дії форс-мажорних обставин.

Проте такі обставини мають бути доведені стороною, яка про них заявляє. Підтвердженням виникнення та закінчення дії форс-мажорних обставин є відповідна довідка, яку видає компетентний орган тієї країни, де такі форс-мажорні обставини виникли. В Україні такими повноваженнями наділено Торгово-промислову палату.

Торгово-промислова палата України та уповноважені нею регіональні торгово-промислові палати засвідчують форс-мажорні обставини та видають сертифікат про такі обставини протягом семи днів з дня звернення суб'єкта господарювання за собівартістю. Сертифікат про форс-мажорні обставини для суб'єктів малого підприємництва видається безкоштовно.

Як отримати сертифікат:

 

Звертаємо увагу, що видача сертифіката ТПП можлива, якщо заявник доведе  причинно-наслідковий зв’язок між форс-мажором і невиконанням компанією договірних зобов’язань. Розгляд документів Торгово-промисловою палатою та засвідчення таких обставин (видача сертифіката) платні (окрім випадків, коли заявник – представник малого бізнесу): на сьогодні це 9990,00 грн та 1850,40 грн відповідно. 

Підтвердженням дії форс-мажору органом іншої країни може слугувати, наприклад, легалізоване в консульській установі України в державі, де діють обставини непереборної сили, або засвідчене в посольстві відповідної держави в Україні та легалізоване в Міністерстві закордонних справ України.

Після припинення форс-мажорних обставин перебіг строків розрахунків продовжується з наступного дня.

Отже, при настанні форс-мажорних обставин для підприємства-експортера /імпортера для уникнення в подальшому відповідальності за порушення зобов’язань, у тому числі нарахування пені за прострочення граничних строків, встановлених НБУ, дуже важливо дотриматися послідовного плану дій, а саме:

1. Аналіз зовнішньо-економічного договору на предмет звільнення від відповідальності за невиконання або несвоєчасне виконання зобов’язань у разі настання форс-мажорних обставин.

2. Звернення до ТПП для отримання сертифікату про засвідчення форс-мажорних обставин.

3. У строки, передбачені контрактом з нерезидентом, повідомити останнього у спосіб, узгоджений сторонами договору, про настання форс-мажорних обставин та неможливість виконання зобов’язання у строк. До такого повідомлення додається отриманий в ТПП сертифікат.

4. Повідомити банк, в якому відкритий розрахунковий рахунок, що використовується для зарахування оплат за ЗЕД, про настання форс-мажорних обставин також з додаванням сертифіката ТПП – для зупинення строків та ненарахування пені за порушення граничних строків виконання зобов’язань за контрактом.

У разі успішного виконання всіх зазначених кроків пеня за прострочення граничних строків виконання зобов’язань за ЗЕД нарахована не буде.