Новости

Налоговая революция — 2020: какие они — новые принципы налогообложения?

01.06.2020 / 19:32

Група експертів KPMG в Україні

Нагадаємо, що 23 травня набрав чинності Закон України від 16.01.2020 р. № 466-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» (далі — Закон № 466).

Цей Закон, зокрема, спрямований на імплементацію в Україні таких восьми дій Плану протидії BEPS (Base Erosion and Profit Shifting):

 • Дія 3 BEPS «Розробка ефективних правил оподаткування контрольованих іноземних компаній»;
 • Дія 4 BEPS «Протидія розмиванню бази оподаткування шляхом виплати процентів та здійснення інших фінансових операцій»;
 • Дія 6 BEPS «Запобігання неправомірному застосуванню пільг, передбачених конвенціями про уникнення подвійного оподаткування»;
 • Дія 7 BEPS «Запобігання штучному уникненню статусу постійного представництва»;
 • Дії 8 — 10 BEPS «Узгодження наслідків трансфертного ціноутворення зі створенням вартості: нематеріальні активи, ризики та капітал, операції з високим рівнем ризику»;
 • Дія 13 BEPS «Документація з трансфертного ціноутворення та звітність у розрізі країн».

Розглянемо ключові нововведення Закону № 466.

Оподаткування доходів від опосередкованого продажу корпоративних прав в українських компаніях

До переліку доходів з джерелом походження з України включено прибуток від відчуження корпоративних прав або інших аналогічних прав в іноземних юридичних особах, якщо вартість таких корпоративних прав утворюється переважно за рахунок корпоративних прав в українській юридичній особі, вартість корпоративних прав якої переважно утворюється за рахунок нерухомого майна, розташованого в Україні.

Вартість корпоративних прав іноземної юридичної особи та вартість нерухомого майна української юридичної особи для цілей цього правила визначаються на підставі балансової (залишкової) вартості як найвища сума у будь-який момент часу впродовж 365 днів, що передують відчуженню та підлягають порівнянню з вартістю іншого майна (активів) згідно з балансовою (залишковою) вартістю такої юридичної особи.

Ці зміни наберуть чинності з 01.07.2020 р.

Розширено визначення поняття «дивіденди»

Для цілей оподаткування контролюючі органи можуть прирівняти до дивідендів суми доходів, що виплачуються на користь пов’язаних осіб — нерезидентів, нерезидентів з Переліку низькоподаткових юрисдикцій та Переліку організаційно-правових форм, затверджених Кабміном, у контрольованих операціях понад суму, яка відповідає принципу «витягнутої руки», зокрема:

 • суми доходів у вигляді платежів за цінні папери (корпоративні права);
 • вартість товарів (робіт, послуг), що придбаються у нерезидента;
 • сума заниження вартості товарів (робіт, послуг), які продаються нерезиденту.

Ці зміни наберуть чинності з 01.01.2021 р.

Розширено визначення поняття «пов’язані особи»

Так на сьогодні пов’язаними особами можуть бути як фізичні та юридичні особи, так і утворення без статусу юридичної особи.

Підвищено відсоток володіння корпоративними правами юридичної особи з 20 до 25 % для встановлення пов’язаності юридичних осіб між собою, а також фізичних та юридичних осіб.

Крім того, встановлено, що пов’язаними визнаються юридичні особи, якщо сума всіх кредитів (позик), поворотної фінансової допомоги від однієї юридичної особи та/або кредитів (позик), поворотної фінансової допомоги від інших юридичних осіб, гарантованих однією юридичною особою стосовно іншої юридичної особи (крім банків та міжнародних фінансових організацій, які відповідно до міжнародних договорів України наділені привілеями та імунітетами, та суб’єктів господарювання, власником істотної участі у розмірі 75 і більше відсотків у яких є такі міжнародні фінансові організації), перевищує суму власного капіталу більше ніж у 3,5 раза.

Змінено підхід до визначення наявності постійного представництва нерезидента в Україні

Розширено поняття «постійне представництво», зокрема це визначення включає:

 • осіб, які на підставі договору, іншого правочину або фактично мають та звичайно реалізують повноваження вести переговори щодо суттєвих умов правочинів, внаслідок чого нерезидентом укладаються договори (контракти) без суттєвої зміни таких умов та/або укладають договори (контракти) від імені нерезидента, у разі якщо зазначена діяльність здійснюється особою в інтересах, за рахунок та/або на користь виключно одного нерезидента та/або пов’язаних із ним осіб-нерезидентів,
 • осіб, які на підставі договору, іншого правочину або фактично мають і звичайно реалізують повноваження утримувати (зберігати) запаси (товари), що належать нерезиденту, зі складу яких здійснюється поставка запасів (товарів) від імені нерезидента, крім резидентів-утримувачів складу тимчасового зберігання або митного складу.

Передбачено невичерпний перелік ознак, які свідчать про наявність у особи фактичних повноважень здійснювати в інтересах, за рахунок та/або на користь нерезидента діяльність, яка має ознаки постійного представництва, зокрема:

 • надання обов’язкових до виконання вказівок нерезидентом, у тому числі засобами електронного зв’язку, та їх виконання особою в Україні;
 • використання особою корпоративної пошти нерезидента та/або його пов’язаних осіб для комунікації з нерезидентом та/або з третіми особами, з якими нерезидент уже уклав або надалі укладатиме договори чи інші правочини;
 • наявність в особи приміщень, орендованих від власного імені для зберігання майна, придбаного за ­рахунок нерезидента або яке належить нерезиденту чи третім особам та підлягає передачі третім особам за вказівкою нерезидента.

Передбачено, що постійне представництво нерезидента в Україні визнається також у разі якщо діяльність в Україні здійснюють кілька нерезидентів — пов’язаних осіб, якщо така діяльність сукупно виходить за межі діяльності підготовчого або допоміжного характеру для такої групи нерезидентів — пов’язаних осіб. У такому разі постійне представництво визнається для кожного такого нерезидента — пов’язаної особи.

Збільшено з 6 місяців до 12 місяців загальний строк тривалості робіт, пов’язаних з будівельним майданчиком, будівельним, складальним або монтажним об’єктом, наглядовою діяльністю, перевищення якого призводить до виникнення постійного представництва нерезидента в Україні.

Запроваджено можливість здійснення податкової перевірки діяльності нерезидента в Україні, що має ознаки постійного представництва. Податкові органи зможуть надсилати нерезиденту, діяльність якого в Україні має ознаки постійного представництва, акти перевірок, а також податкові повідомлення-рішення. У разі виявлення податковими органами постійного представництва в Україні без його реєстрації податкові органи зможуть самостійно брати таке постійне представництво нерезидента на податковий облік.

Запроваджено правила оподаткування контрольованих іноземних компаній (КІК)

Доходи іноземних юридичних осіб та утворень без статусу юридичної особи (зокрема, партнерств, трастів, фондів, інших установ та організацій) можуть оподатковуватися в Україні, якщо такі особи знаходяться під юридичним/фактичним контролем фізичних/юридичних осіб — резидентів України.

Наявність юридичного контролю встановлюється, якщо фізична/юридична особа — резидент України володіє часткою в іноземній юридичній особі у розмірі більше ніж 50 % або більше ніж 10 % за умови, що кілька фізичних/юридичних осіб — резидентів України володіють частками у такій іноземній юридичній особі, розмір яких сукупно становить 50 і більше відсотків.

Наявність фактичного контролю визначається, зокрема, але не виключно, за такими критеріями:

 • фізична/юридична особа — резидент України веде перемовини та узгоджує суттєві умови правочинів, які формально затверджуються або виконуються органами управління КІК без подальшого додаткового затвердження;
 • фізична/юридична особа — резидент України здійснює операції за банківськими рахунками КІК або має змогу блокувати операції за такими рахунками;
 • у фізичної/юридичної особи — резидента України є довіреність на здійснення суттєвих правочинів від імені КІК, видана та термін більш ніж один рік, що не передбачає попереднього погодження таких правочинів органами управління КІК;
 • фізична/юридична особа — резидент України зазначена як засновник (бенефіціара, фактичного вигодонабувача) КІК під час відкриття рахунків такою КІК.

Платником податку щодо доходів КІК є контролююча особа, тобто фізична/юридична особа — резидент України, що здійснює контроль над КІК. Об’єктом оподаткування для податку на доходи фізичних осіб (податку на прибуток підприємств) є частина скоригованого прибутку КІК, пропорційна частці, якою володіє або яку контролює контролююча особа.

Визначено умови, коли засновник утворення без статусу юридичної особи не вважатиметься контролюючою особою щодо частки в іноземній юридичній особі, яка входить до активів такого утворення без статусу юридичної особи.

Ці зміни наберуть чинності з 01.01.2021 р.

Доступ к материалу ограничен и доступен подписчикам после авторизации
Подпишитесь на журнал и Вы получите доступ ко всем публикациям печатного издания