Новости

Предоставление (получение) кредита: как заполнить Отчет о КО?

12.10.2020 / 12:30

Який порядок заповнення граф Звіту про контрольовані операції у випадку надання (отримання) кредиту (у тому числі зміни кредитної ставки протягом звітного (податкового) року)?

Відповідно до пп. «г» пп. 39.2.1.4 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) господарською операцією для цілей трансфертного ціноутворення є всі види операцій, договорів або домовленостей, документально підтверджених або непідтверджених, що можуть впливати на об’єкт оподаткування податком на прибуток підприємств платника податків, зокрема, фінансові операції, включаючи лізинг, участь в інвестиціях, кредитах, комісії за гарантію тощо.

Враховуючи те, що умовою для визнання операцій контрольованими є вплив таких операцій на об’єкт оподаткування податком на прибуток, то при визначенні вартісного критерію контрольованої операції враховується не сума наданих (отриманих) кредитів, а сума нарахованих процентів за такими операціями.

Форму Звіту про контрольовані операції (далі – Звіт) та Порядок складання Звіту про контрольовані операції затверджено наказом Міністерства фінансів України від 18.01.2016 № 8 (далі – Порядок) зі змінами та доповненнями.

Згідно з п. 5 розділу ІV Порядку у розділу «Відомості про контрольовані операції» додатка до Звіту зазначаються деталізовані відомості про всі контрольовані операції, здійснені з платником податків у звітному періоді із особою, інформація про яку зазначена у розд. «Відомості про особу, яка бере участь у контрольованих операціях» цього додатку.

При цьому відображена контрольована операція повинна бути ідентифікована згідно з первинними документами відповідної господарської операції.

У випадку надання (отримання) кредиту при заповненні розділу «Відомості про контрольовані операції» додатка до Звіту (далі – Додаток) зазначається наступна інформація:

у графі 2 «Код найменування операції» – код «005» – кредит, позика;

у графі 3 «Код типу предмета операції» – код «206» – фінансова послуга (крім банківських послуг);

у графі 4 «Опис предмета операції» – опис предмета операції відповідно до первинних документів, який дає змогу його ідентифікувати, тобто – кредит;

у графі 5 «Код товару за УКТ ЗЕД» проставляється «0»;

у графі 6 «Код послуги згідно з Класифікацією зовнішньоекономічних послуг» – код послуги відповідно до Класифікації зовнішньоекономічних послуг (КЗЕП), затвердженої наказом Державної служби статистики України від 27.02.2013 № 69 зі змінами та доповненнями, у разі здійснення зовнішньої торгівлі послугами. В іншому разі у графі проставляється «0»;

у графах 7 «Дата контракту (договору)» та 8 «№ контракту (договору)» – інформація про контракт (договір), згідно з яким здійснювалась фінансова послуга із надання (отримання) кредиту. У разі здійснення фінансової послуги із надання (отримання) кредиту без контракту (договору) зазначаються реквізити документа, на підставі якого проводилась така фінансова послуга;

у графі 9 «Код сторони операції» – інформація про сторону операції, яка зазначена у розд. «Відомості про особу, яка бере участь у контрольованих операціях» Додатка. У разі коли такою стороною є «Кредитодавець (позикодавець)» зазначається код «109», «Кредитор» – код «110», «Позичальник» – код «111»;

у графі 10 «Код країни походження предмета операції» – код країни походження фінансової послуги із надання (отримання) кредиту згідно зі Статистичною класифікацією країн світу, затвердженою наказом Державної служби статистики України від 30.12.2013 № 426 зі змінами та доповненнями;

графа 11 «Умови поставки (Інкотермс)» не заповнюється;

у графі 12 «Назва торговельної марки предмета операції або іншого об’єкта авторського права/інтелектуальної власності (за наявності у товаросупровідних та комерційних документах)» проставляється «0»;

у графі 13 «Виробник предмета операції (за наявності у товаросупровідних та комерційних документах)» проставляється «0»;

у графах 14 та 15 «Дата здійснення операції: з/по» – дата нарахування/отримання процентів за кредитом у разі надання/отримання кредиту в залежності від того хто є стороною операції;

у графі 16 «Ціна (тариф) за одиницю виміру (без ПДВ) (у валюті контракту/договору)» – відсоткова ставка фінансової послуги із надання (отримання) кредиту в річному обчисленні;

у графі 17 «Кількість» – сума відсотків, нарахованих (сплачених) або отриманих від фінансової послуги із надання (отримання) кредиту у валюті контракту.

у графі 18 «Одиниця виміру» – код «2423» – відсоток;

у графі 19 «Код валюти» – код валюти згідно з Класифікатором іноземних валют та банківських металів, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 04 лютого 1998 року № 34 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 19 квітня 2016 року № 269) зі змінами. У разі застосування гривні як валюти контракту (договору) зазначається код «980»;

у графі 20 «Загальна вартість операції (за вирахуванням непрямих податків) (грн.)» – сума відсотків за кредитом, що відображена в бухгалтерському обліку платника податку;

у графі 21 «Код методу встановлення відповідності умов контрольованої операції принципу «витягнутої руки» – код відповідно до додатка 6 до Порядку;

у графі 22 «Показник рентабельності» – код відповідно до додатка 7 до Порядку, який використано платником податків у разі застосування методів, передбачених підпунктами 39.3.1.2 – 39.3.1.4 пп. 39.3.1 п. 39.3 ст. 39 ПКУ. У разі застосування методів, визначених підпунктами 39.3.1.1 та 39.3.1.5 пп. 39.3.1 п. 39.3 ст. 39 ПКУ, графа не заповнюється;

у графі 23 «Цифрове значення показника рентабельності контрольованих операцій» – цифрове значення показника рентабельності контрольованої операції (сукупності контрольованих операцій) у відсотках, зазначеного платником податку у графі 22, з точністю до другого знака після коми; 

графа 24 «Інформація щодо групування контрольованих операцій у їх сукупність» заповнюється у разі групування контрольованих операцій у їх сукупність для відображення узагальненої інформації у випадках, передбачених п. 6 розд. I Порядку. У такому разі у графі проставляється цифра «1»;

у графі 25 «Сторона, що досліджується» – інформація про сторону, що досліджується відповідно до пп. 39.3.2.7 пп. 39.3.2 п. 39.3 ст. 39 ПКУ. У випадках, якщо платник податків обирає себе стороною, що досліджується, зазначається «1», якщо обрано особу-контрагента у контрольованих операціях, зазначається «0». У разі застосування методів, визначених підпунктами 39.3.1.1 та 39.3.1.5 пп. 39.3.1 п. 39.3 ст. 39 ПКУ, графа 25 не заповнюється.

 У разі якщо протягом звітного (податкового) року відбувається зміна кредитної ставки за наданим (отриманим) кредитом, то показники граф у розділі «Відомості про контрольовані операції» Додатка відображаються окремими рядками за кожною кредитною ставкою із зазначенням первинного документу, на підставі якого відбулась зміна кредитної ставки.

ЗІР, категорія 131.07