Новости

НПБУ: налоговики об изменениях в стандартах бухгалтерского учета

04.11.2020 / 13:20

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області доводить до відома платників, що Міністерство фінансів України наказом від 29.09.2020 р. № 588 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку» (далі – Наказ № 588) (зареєстрований в Міністерстві юстиції України 19.10.2020 р. за № 1020/35303) вніс зміни до більшості Положень (стандартів) бухгалтерського обліку (далі – ПБО).

Наказом № 588 у назви 25-ти стандартів бухгалтерського обліку додано слово «національні».

Також внесено певні уточнення та доповнення до НПБО, а саме: до НПБО 25 «Спрощена фінансова звітність» та НПБО 17 «Податок на прибуток».

Так, у ПБО 17 уточнено, що відстрочені податкові активи та відстрочені податкові зобов'язання відображаються в балансі окремими статтями необоротних активів і довгострокових зобов'язань за недисконтованою сумою, що підлягає відшкодуванню або сплаті.

З НПБО 25 виключено згадку про заборгованість засновників з формування статутного капіталу зі статті «Поточна дебіторська заборгованість». Крім того, уточнено, що у статті «Неоплачений капітал» відображається сума заборгованості власників (учасників) за внесками до статутного капіталу. Суми за цією статтею вираховуються під час визначення підсумку власного капіталу.

Форму № 1-мс після позиції «Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)» доповнили новою позицією «Неоплачений капітал».

Відповідно мікропідприємства отримають нову форму Балансу за ф. № 1-мс та після її набрання чинності саме її мають заповнювати.

Наказ № 588 опубліковано у бюлетені «Офіційному віснику» від 03.11.2020 р. № 86 і він набрав чинності також 03.11.2020 р.