Новости

Кредитные отношения: банки выдвигают жесткие требования к оценке предметов залога

06.01.2021 / 09:00

Олег Винокуров,
начальник відділу оцінки майна Дирекції інформаційно-аналітичного забезпечення
Торгово-промислової палати України


Глобальна фінансова криза, спричинена пандемією коронавірусу, вплинула практично на всі сектори економіки, що, в свою чергу, зумовило особливості надання послуг з незалежної оцінки майна та майнових прав, які полягають в організаційному, методичному та практичному забезпеченні проведення оцінки майна та майнових прав, розгляді та підготовці висновків щодо вартості за напрямами та спеціалізаціями, визначеними Фондом державного майна України.

Найбільш гостро поточна ситуація проявляється в оцінці комерційної/житлової нерухомості та автотранспорту. Велика невизначеність та динаміка зміни вартості таких об’єктів потребує їх переоцінки в нових економічних реаліях.

У зв’язку з загальною кризою ліквідності та відтоком іноземних інвестицій з України обсяги кредитування банками суттєво знизились, відповідно знизились і обсяги оціночних послуг з метою застави майна. Разом з тим, відчувається збільшення попиту на оцінку для цілей кредитування в тих випадках, коли раніше банками видавались кредити надійним кредиторам без проведення відповідних процедур застави, а сьогодні кредитування відбувається під забезпечену заставу. В цілому, спостерігається прискіплива увага банків до якості кредитів, у зв’язку з чим висуваються жорсткі вимоги до оцінки предметів застави, в тому числі до оцінки не тільки вартісних показників, але й показників ліквідності та прогнозних показників об’єкта оцінки, а також і до самих суб’єктів оціночної діяльності. Як приклад, Торгово-промислова палата України, як суб’єкт оціночної діяльності, успішно пройшла акредитацію в АТ «Ощадбанк». Звіти з оцінки майна, виконані оцінювачами ТПП України для суб’єктів господарської діяльності, враховуються банком під час прийняття рішень щодо кредитування бізнесу.

Треба зазначити також, що, в зв’язку з введенням в дію Постанови Правління Національного банку України №65 від 19.05.2020 р. «Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу» потреба банків в отриманні виваженої професіональної оцінки майна та майнових прав набуває ще більшого змісту.

Всі існуючі міжнародні та українські стандарти оцінки розроблені для ринкових умов при стабільних економічних відносинах. В умовах сучасної турбулентності рівень вимог до якості проведення оцінки значно зростає, що, в свою чергу, потребує від компаній вдосконалення системи надання оціночних послуг та підвищення рівня їх технологічності. Тільки великі оціночні компанії здатні забезпечити високий рівень надання послуг та швидко реагувати на зміни в суспільстві. В ситуації загального зниження ділової активності обсяги надання оціночних послуг суттєво не знизяться, але потребуватимуть залучення фахівців з більш високим рівнем професіональних знань та навичок. В цьому випадку необхідно обирати до співпраці суб’єкти оціночної діяльності з надійною діловою репутацією та відомим ім'ям, якою, зокрема, є Торгово-промислова палата  України.

Право торгово-промислових палат на проведення експертизи і контролю якості, кількості, комплектності товарів (у тому числі імпортних) та визначення їх вартості прямо передбачено ст. 11 Закону України «Про торгово-промислові палати в Україні» № 671/97-ВР від 02.12.1997 р., а експертні документи, видані торгово-промисловими палатами в межах їх повноважень, є обов’язковими для застосування на всій території України.

В рамках чинного законодавства, відповідно до потреб та на замовлення суб’єктів господарювання, фахівці ТПП України надають послуги з визначення вартості або оцінки майна, зокрема, об’єктів нерухомості, машин та обладнання, транспортних засобів, нематеріальних активів (в т. ч. об’єктів інтелектуальної власності), цілісних майнових комплексів, а також з проведення дослідження вартості та надання довідкової цінової інформації (світові, біржові, довідкові, експортні, імпортні, індикативні ціни, котирування тощо на сировину, продукцію, вироби, обладнання тощо на ринку України або на світових ринках та ін.).