Новости

Остановка регистрации налоговой накладной/расчета корректировки: действия плательщика НДС?

26.02.2021 / 14:40
Остановка регистрации налоговой накладной/расчета корректировки: действия плательщика НДС?

Ірина КОРОТКОВА, начальник Західного міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків для інтернет-видання «Галицький кореспондент», розповіла про порядок дій платників у разі зупинки реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних та про питання які виникають під час подання платниками пояснень і документів.


Критерії ризиковості визначено Порядком зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 11 грудня 2019 року № 1165 «Про затвердження порядків з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних» (далі – Порядок).

У разі зупинки реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування (ПН/РК), платнику першочергово необхідно з’ясувати причину зупинки, а саме ознайомитися з Квитанцією №1, що надходить до електронного кабінету платника і є підтвердженням зупинки.

Варіант перший – у квитанції зазначено п. 1-8 Критеріїв ризиковості платника податку на додану вартість. Це свідчить про те, що платника податку віднесено до переліку ризикових платників. Платник отримує рішення про відповідність критеріям ризиковості через Автоматизовану систему «Єдине вікно подання електронних документів» ДПС України у день прийняття такого рішення Комісією з питань зупинення реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування в ЄРПН Західного міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків (далі – Комісія). У рішенні зазначається підстава, відповідно до якої встановлено відповідність платника податку критеріям ризиковості платника податку.

В приватній частині Електронного кабінету (меню «Моніторинг ПН/РК») платникам забезпечено можливість доступу до інформації щодо відповідності Критеріям ризиковості, передбачених Порядком.

Платнику через Електронний кабінет рекомендується надати інформацію та копії документів для виключення його з переліку платників, які відповідають Критеріям ризиковості.

Інформація та копії документів, що подаються до ДПС в електронній формі засобами електронного зв’язку, повинні відповідати вимогам Закону України від 22 травня 2003 року № 851-ІV «Про електронні документи та електронний документообіг», Закону України від 05 жовтня 2017 року № 2155-VІІІ «Про електронні довірчі послуги» та Порядку обміну електронними документами з контролюючими органами, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 06 червня 2017 року № 557, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 03 серпня 2017 року за № 959/30827.

Ідентифікатор форми «Повідомлення про подання інформації та копій документів щодо невідповідності платника податку критеріям ризиковості» (далі – Повідомлення): J(F)1314901. Також, до Повідомлення додаються додатки у вигляді копій документів довільного формату (ідентифікатор форми додатків J/F1360102), у форматі PDF, PNG або JPG.

Кількість документів, що додаються до Повідомлення, не повинна перевищувати 100 шт. та відповідно до абзацу 10 пункту 6 Порядку це можуть бути:

- договори, зокрема зовнішньоекономічні контракти, з додатками;

- договори, довіреності, акти керівного органу платника податку, якими оформлено повноваження осіб, які одержують продукцію в інтересах платника податку для здійснення операції;

- первинні документи щодо постачання/придбання товарів/послуг, зберігання і транспортування, навантаження, розвантаження, складські документи (інвентаризаційні описи), у тому числі рахунки-фактури/інвойси, акти приймання-передачі товарів (робіт, послуг) з урахуванням наявних типових форм та галузевої специфіки, накладні;

- банківські виписки з особових рахунків та/або розрахункові документи;

- документи щодо підтвердження відповідності продукції (декларації про відповідність, паспорти якості, сертифікати відповідності);

- інші документи, що підтверджують невідповідність платника Критеріям ризиковості.

Інформацію та копії документів, подані платником ПДВ, Комісія розглядає протягом семи робочих днів, що настають за датою їх надходження, та приймає відповідне рішення, яке надсилається платнику в день прийняття, засобами електронного зв’язку в приватну частину Електронного кабінету.

Варіант другий – у квитанції зазначено п. 1- 6 Критеріїв ризиковості здійснення операцій, а саме:

п. 1 – відсутність товару/послуги, зазначеної в ПН, поданій для реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – Реєстр), у таблиці даних платника податку на додану вартість (далі – платник податку) як товару/послуги, що на постійній основі постачається, та обсяг постачання товару/послуги, зазначений у ПК/РК до ПН на збільшення суми податкових зобов’язань, яку подано для реєстрації в Реєстрі, дорівнює або перевищує величину залишку;

п. 2 – відсутність ліцензій, виданих органами ліцензування;

п. 3 – відсутність актуального запису в Реєстрі платників акцизного податку з реєстрації пального;

п. 4 – складення РК до ПН, що складена на отримувача платника податку, що передбачає зміну номенклатури товару/послуги (згідно з УКТЗЕД);

п. 5 – перевищення суми компенсації вартості зазначеної в РК на зменшення суми податкових зобов’язань;

п. 6 – складення РК на зменшення податкових зобов’язань до ПН, складеної на неплатника податку у строк, що перевищує 14 календарних днів.

Платник, протягом 365 календарних днів, що настають за датою виникнення податкового зобов’язання, відображеного у ПН/РК має право надати письмові пояснення та копії документів в електронній формі до контролюючого органу.

Письмові пояснення та копії документів подаються до ДПС в електронній формі засобами електронного зв’язку.

Перелік документів, необхідних для прийняття рішення про реєстрацію податкової накладної/ розрахунку коригування в Реєстрі наведено в наказі Міністерства фінансів України від 12.12.2019 р. № 520 «Про затвердження Порядку прийняття рішень про реєстрацію/відмову в реєстрації податкових накладних/розрахунків коригувань в Єдиному реєстрі податкових накладних».

Рішення приймаються Комісією протягом п’яти робочих днів та надсилається в електронному вигляді платнику.

У разі, якщо платник податків не згодний з рішенням Комісії він може оскаржити рішення в адміністративному порядку до ДПС України протягом 10 календарних днів з дня набрання чинності рішення комісії контролюючого органу про відмову у реєстрації ПН/РК в Реєстрі.

Рішення комісії центрального рівня з питань розгляду скарг не підлягає подальшому адміністративному оскарженню та може бути оскаржене в судовому порядку.

Розглянемо які проблеми виникають під час подання платниками пояснень та документів до ПН/РК, реєстрацію яких зупинено:

Подання платником повідомлення про розблокування ПН/РК, в той час коли платника віднесено до переліку ризикових платників податків згідно п. 1-8 «Критеріїв ризиковості платників податків». У разі віднесення платника податку до переліку ризикових, відповідно п. 1-8 «Критеріїв ризиковості платників податків» першочергово необхідно надати документи до Західного міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків на виключення з переліку ризикових. Алгоритм дій платника визначено у Постанові № 1165.

Також, проблемними питаннями під час подання платниками пояснень та документів до ПН/РК, реєстрацію яких зупинено є:

- ненадання платниками письмових пояснень щодо операцій, за результатами яких складено податкові накладні/розрахунки коригування. Порядком прийняття рішень передбачено, що рішення про відмову в реєстрації може бути прийнятим у разі не надання письмових пояснень стосовно підтвердження інформації, зазначеної в податковій накладній /розрахунку коригування, реєстрацію яких зупинено в Реєстрі;

- ненадання платниками документів, що підтверджують взаємовідносини з постачальниками та покупцями товарів (робіт/послуг) або ж надання документів, оформлених із порушенням законодавства.

- ненадання документів, що підтверджують джерело походження (придбання) товарів (робіт, послуг), що реалізуються;

- надання документів, що не відповідають умовам наданих договорів, укладених з постачальниками та покупцями товарів (робіт/послуг), а саме умовам поставки та порядку розрахунків;

- ненадання дозвільних документів (ліцензій, тощо), наявність яких передбачена законодавством;

- ненадання документів щодо підтвердження відповідності продукції (декларації про відповідність, паспорти якості, сертифікати відповідності), наявність яких передбачено договором та/або законодавством;

- ненадання банківських виписок з особових рахунків, щодо взаєморозрахунків з контрагентами.

Звертаємо увагу, що великі платники податків, які обслуговуються в Західному міжрегіональному управлінні ДПС по роботі з великими платниками податків, для отримання консультацій та довідкової інформації з питань: виведення платників з переліку ризикових; розблокування ПН/РК; заповнення таблиць даних платника податку можуть звертатись за телефоном (032) 297-33-24.