Новости

Судебная практика — 2020: ВС о процессуальном порядке обращения налогоплательщика в административный суд

22.03.2021 / 08:55

За матеріалами Огляду судової практики Касаційного адміністративного суду
у складі Верховного Суду за 2020 рік


Про розмежування судової юрисдикції

Критеріями розмежування судової юрисдикції, тобто передбаченими законом умовами, за яких певна справа підлягає розгляду за правилами того чи іншого виду судочинства, є суб’єктний склад спірних правовідносин, предмет спору та характер спірних матеріальних правовідносин у їхній сукупності. Також таким критерієм може бути пряма вказівка в законі на вид судочинства, у якому розглядається визначена категорія справ.

Визначальною ознакою справи адміністративної юрисдикції є суть (зміст, характер) спору. Публічно-правовий спір, на який поширюється юрисдикція адміністративних судів, є спором між учасниками публічно-правових відносин і стосується саме цих відносин.

Приватноправові відносини вирізняються наявністю майнового чи особистого немайнового інтересу учасника. Спір має приватноправовий характер, якщо він обумовлений порушенням або загрозою порушення приватного права чи інтересу, як правило, майнового, конкретного суб’єкта, що підлягає захисту в спосіб, передбачений законодавством для сфери приватноправових відносин, навіть якщо до порушення приватного права чи інтересу призвели управлінські дії суб’єктів владних повноважень.

Участь у спорі суб’єкта владних повноважень як відповідача, якщо позивач уважає його винним у порушенні прав, не змінює його правового характеру.

/Постанова ВС від 23.12.2020 р. у справі № 815/6190/16/

 

Про належного відповідача у справі, коштом бюджетних асигнувань якого має відшкодовуватися шкода, заподіяна митним органом позивачеві

Управління наявними коштами Державного бюджету України, зокрема безспірне списання коштів державного бюджету та місцевих бюджетів на підставі рішення суду, належить до компетенції Держказначейства України.

/Постанова ВС від 16.09.2020 р. у справі № 420/5665/18/

 

Про публічне правонаступництво

Правонаступництво у сфері управлінської діяльності органів державної влади (публічне правонаступництво) передбачає повне або часткове передання (набуття) адміністративної компетенції одного суб’єкта владних повноважень до іншого внаслідок припинення первісного суб’єкта чи повного або часткового припинення його адміністративної компетенції.

/Постанова ВС від 06.10.2020 р. у справі № 804/958/17/

 

Про застосування заходів процесуального примусу щодо добросовісного користування представником сторони своїми процесуальними правами

Окрема ухвала має на меті усунення виявлених у процесі розгляду адміністративного позову порушень закону та є підставою для розгляду питання щодо відповідальності винних осіб та повинна містити обґрунтування незаконності дій сторони (представника сторони).

/Постанова ВС від 10.12.2020 р. у справі № 509/3882/16-а/

 

Про необхідність застосування судом засобу впливу, який забезпечить ефективність захисту позивача

Визнаючи бездіяльність протиправною суд повинен відповідно до закону застосувати і спонукаючий засіб впливу, зобов’язуючи відповідача виправити порушення у спосіб вчинення певної дії.

/Постанова ВС від 04.08.2020 р. у справі № 340/2074/19/

 

Про необхідність дотримання судами порядку надсилання учасникам справи копії судового рішення

Оприлюднення судового рішення в Єдиному державному реєстрі судових рішень не скасовує обов’язку суду видати копії судових рішень учасникам справи або надіслати їх у разі, якщо сторони не були присутні під час його проголошення.

/Постанова ВС від 11.08.2020 р. у справі № 404/4551/19 (2-а/404/262/19)/

 

Про преюдиційність обставин справи

Обставини, які були встановлені в постанові, що набрала законної сили, в одній адміністративній справі, не можуть бути оскаржені в іншій судовій справі за участю тих же сторін.

/Постанова ВС від 06.11.2020 р. у справі № 814/2499/16/

 

Про умови визнання бездіяльності суб’єкта владних повноважень протиправною

Протиправна бездіяльність суб’єкта владних повноважень має місце в тому разі, коли в межах визначеної законом компетенції суб’єкта владних повноважень існує обов’язок вчинити конкретні дії, але він не виконаний.

/Постанова ВС від 11.08.2020 р. у справі № 320/5970/17(2-а/320/26/18)/

 

Про подання до суду заяви про розподіл судових витрат на правничу допомогу

Дотримання строку подання до суду заяви про розподіл судових витрат на правничу допомогу є підставою для вирішення по суті питання про розподіл цих витрат.

/Постанова ВС від 17.03.2020 р. у справі № 520/8309/18/

 

Про застосування процесуальних строків оскарження рішень

Номер і дата реєстрації вхідної кореспонденції, проставленої адресатом в односторонньому порядку, не свідчать про дату отримання рішення суду, а лише фіксують факт реєстрації кореспонденції суду при надходженні до контролюючого органу.

/Постанова ВС від 03.12.2020 р. у справі № 826/6756/18/

 

Про строки звернення до адміністративного суду

Інститут строків сприяє досягненню юридичної визначеності в публічно-правових відносинах і стимулює суд та учасників адміністративного процесу добросовісно ставитися до виконання своїх обов’язків. Строки звернення до адміністративного суду з позовом обмежують час, протягом якого такі правовідносини вважаються спірними. Після їх завершення, якщо ніхто не звернувся до суду за вирішенням спору, відносини стають стабільними.

/Постанова ВС від 22.07.2020 р. у справі № 1.380.2019.001042/

 

Про інститут строків в адміністративному процесі

Поважними причинами пропуску строку визнаються лише ті обставини, які були чи об’єктивно є непереборними, тобто не залежать від волевиявлення особи, що звернулась з адміністративним позовом, пов’язані з дійсно істотними обставинами, перешкодами чи труднощами, що унеможливили своєчасне звернення до суду. Такі обставини мають бути підтверджені відповідними та належними доказами.

/Постанова ВС від 23.12.2020 р. у справі № 360/4485/19/

 

Про розмір відшкодування судових витрат

При вирішенні питання про розподіл судових витрат суд повинен враховувати, що розмір відшкодування судових витрат, не пов’язаних зі сплатою судового збору, має бути співмірним з ціною позову.

/Постанова ВС від 03.11.2020 р. у справі № 810/3213/16/

 

Про відшкодування витрат на професійну правову допомогу

Заява про відшкодування витрат на професійну правничу допомогу залишається без розгляду зі спливом п’яти днів після ухвалення рішення суду, зокрема, при подачі доказів про розмір витрат, які сторона сплатила у зв’язку з апеляційним розглядом справи.

/Постанова ВС від 24.11.2020 р. у справі № 1.380.2019.002189/

 

Про визначення порядку розподілу судових витрат у разі закриття провадження у справі

Поновлення прав платника податків до завершення судового процесу при визнанні та виправленні помилки контролюючим органом під час виконання своїх функцій є підставою для закриття провадження у справі. Судові витрати, пов’язані з розглядом справи, мають бути залишені за тими ж сторонами.

/Постанова ВС від 09.12.2020 р. у справі № 1.380.2019.001303/

 

Про передумови зупинення провадження у справі

Необхідною передумовою зупинення провадження у справі є неможливість її розгляду до вирішення по суті іншої справи, коли постановлення рішення можливе після підтвердження фактів, що мають преюдиційне значення для цієї справи, в іншій справі, яка розглядається в порядку конституційного, цивільного, господарського, кримінального чи адміністративного судочинства.

/Постанова ВС від 01.10.2020 р. у справі № 300/937/19/