Акциз

Декларування податкових зобов’язань з акцизного податку

31.08.2016 / 12:53

З метою забезпечення належного декларування зобов’язань з акцизного податку в умовах запровадження системи електронного адміністрування реалізації пального (далі  — СЕАРП) та оформлення і реєстрації акцизних накладних в Єдиному реєстрі акцизних накладних ДФС України розроблено проект наказу Мінфіну України «Про внесення змін до форми декларації акцизного податку та Порядку заповнення та подання декларації акцизного податку», який на сьогодні проходить стадію погодження із відповідними міністерствами та відомствами. Проект наказу розміщено на офіційному порталі ДФС України в розділі «Діяльність» («Регуляторна політика»/«Проекти регуляторних актів»/«2016 рік») з метою громадського обговорення.

Статтею 46 Податкового кодексу передбачено, що застосування нової форми декларації (розрахунків) можливо після набрання нею чинності, тобто її оприлюднення, та лише з податкового періоду, що настає за податковим періодом, у якому відбулося її оприлюднення.


ДОВІДКОВО

До визначення нових форм декларацій (розрахунків), які набирають чинності для складання звітності за податковий період, що настає за податковим періодом, у якому відбулося їх оприлюднення, є чинними форми декларацій (розрахунків), чинні до такого визначення.


Чинну форму декларації акцизного податку затверджено наказом № 14.

Водночас відповідно до п. 49.21 ст. 49 Податкового кодексу платники, визначені пп. 212.1.15 п. 212.1 ст. 212 цього Кодексу (тобто особи, які реалізують пальне), а також платники, які мають діючі (у тому числі призупинені) ліцензії на право здійснення діяльності з підакцизною продукцією, яка підлягає ліцензуванню згідно із законодавством, зобов’язані за кожний встановлений Податковим кодексом звітний період подавати податкові декларації незалежно від того, чи провадили такі платники господарську діяльність у звітному періоді.


ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

До набрання чинності новою формою декларації платники акцизного податку, визначені пп. 212.1.15 п. 212.1 ст. 212 Податкового кодексу, незалежно від того, чи провадили вони господарську діяльність у звітному періоді, повинні подавати декларації акцизного податку до контролюючого органу за основним місцем обліку за чинною формою.


У разі відсутності об’єкта оподаткування акцизним податком декларація подається такими платниками шляхом заповнення титульного аркуша до декларації (без заповнення рядка 05), заповнення рядків 15 та 16 додатка 1 до декларації з нулями та перенесення їх до розділу В самої декларації (графа В 1).

У разі виникнення об’єкта оподаткування, тобто наявності операцій з реалізації будь-яких обсягів пального понад обсяги, визначені пп. 213.1.12 п. 213.1 ст. 213 Податкового кодексу, платники податку з реалізації пального повинні задекларувати ці зобов’язання за чинною формою декларації шляхом заповнення додатка 1 до декларації та перенесення суми податкового зобов’язання до розділу В самої декларації (графа В 1).

Інші платники акцизного податку, зокрема виробники пального, які здійснюють реалізацію пального відповідно до пп. 212.1.1 п. 212.1 ст. 212 зазначеного Кодексу, та суб’єкти господарювання роздрібної торгівлі пальним, що здійснюють реалізацію згідно з пп. 212.1.11 цього пункту, декларують зобов’язання з акцизного податку за чинною формою декларації.

Для платників, що здійснюють роздрібну торгівлю підакцизними товарами, крім товарів, зазначених у пп. 215.3.4 п. 215.3 ст. 215 Податкового кодексу, тобто пального, ставка акцизного податку та порядок нарахування податкових зобов’язань залишилися незмінними — 5% вартості (з ПДВ та без урахування акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів), що реалізовані відповідно до пп. 213.1.9 п. 213.1 ст. 213 цього Кодексу.

Для платників акцизного податку — суб’єктів господарювання роздрібної торгівлі, які здійснюють реалізацію пального, з 01.01.2016 р. (з набранням чинності Законом № 909) адвалорну ставку акцизного податку (5%) змінено на специфічну ставку —  0,042 євро за кожний літр реалізованого (відпущеного) товару.

Зміни внесено також до ст. 217 Податкового кодексу щодо порядку обчислення податку з товарів, вироблених на митній території України, а також реалізованих суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі. Так, згідно з абзацом другим п. 217.3 цієї статті податок з товарів (продукції), реалізованих суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі, на які встановлено ставки податку в іноземній валюті, сплачується у національній валюті і розраховується за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим Нацбанком України, що діє на 20 день місяця, що передує кварталу, в якому здійснюється реалізація товару (продукції), і залишається незмінним протягом звітного кварталу.

Наприклад

Для розрахунку акцизного податку з роздрібної торгівлі пальним у ІІ кварталі 2016 р. необхідно застосовувати курс євро, встановлений Нацбанком України станом на 20.03.2016 р. За даними Нацбанку України, станом на 20.03.2016 р. 1 євро = 30,200342 грн., відповідно для ІІ кварталу 2016 р. ставка акцизного податку у гривнях за 1 л реалізованого (відпущеного) пального становить: 0,042 євро × 30,200342 грн. = 1,268414364.

Таким чином, для платників акцизного податку, що здійснюють роздрібну торгівлю пальним, змінено порядок нарахування акцизного податку. Враховуючи те, що зазначені норми набрали чинності з 01.01.2016 р., а базовий податковий період для сплати податку відповідає календарному місяцю (п. 223.1 ст. 223 Податкового кодексу), обов’язок задекларувати та сплатити податкове зобов’язання за новими правилами виникає у платників починаючи з січня 2016 р. Відтак не пізніше 22 серпня поточного року платники акцизного податку — суб’єкти господарювання роздрібної торгівлі, які здійснюють реалізацію пального, повинні подати декларацію акцизного податку, в якій відобразити податкові зобов’язання, розраховані відповідно до обсягів реалізованого (відпущеного) пального за ставкою 0,042 євро за кожний літр реалізованого (відпущеного) пального.

З метою однакового підходу до обчислення податкового зобов’язання з роздрібного продажу пального (до запровадження нових форм звітності) ДФС України рекомендується використовувати таку формулу розрахунку за кожним видом товару:

ПЗ = Vл × (0,042є × Кє), де

ПЗ — податкове зобов’язання з роздрібного продажу пального, що підлягає сплаті до бюджету,

— об’єм реалізованого (відпущеного) пального у літрах,

0,042є — ставка акцизного податку, встановлена п. 215.3.10 п. 215.3 ст. 215 Податкового кодексу,

Кє — офіційний курс гривні до іноземної валюти (євро), встановлений Нацбанком України, що діє на 20 день місяця, що передує кварталу, в якому здійснюється реалізація товару (продукції), і залишається незмінним протягом звітного кварталу.

Відомості щодо такого розрахунку ДФС України рекомендується відобразити у рядках додатка 9 «Зразок доповнення до декларації акцизного податку відповідно до п. 46.4 ст. 46 глави 2 розділу ІІ Кодексу» до декларації акцизного податку.

Водночас відомості про суми податкового зобов’язання щодо кожного рядка виду товару (палива) обов’язково повинно бути перенесено до відповідних рядків додатка 6 до декларації акцизного податку.


ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

Згідно з п. 7 розділу ІІ Порядку № 14 усі показники в декларації акцизного податку (крім додатків) проставляються у гривнях без копійок з відповідним округленням за загальновстановленими правилами.


Таким чином, платник акцизного податку, що здійснює роздрібну торгівлю пальним, має заповнити розділ Ґ декларації акцизного податку та подати у її складі:

Додаток 6 до декларації

Заповнити заголовну частину, зокрема, зазначивши у полі «Код КОАТУУ» обов’язковий реквізит — код органу місцевого самоврядування за Класифікатором об’єктів адміністративно-територіального устрою України, що відповідає адміністративно-територіальній одиниці (одиницям), на якій (яких) здійснюється роздрібна торгівля пальним, та лише графу 7 «Сума податкового зобов’язання, що підлягає сплаті до бюджету» і підсумковий рядок «Усього»

Додаток 9 до декларації

Відобразити відомості щодо розрахунку суми акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі пального

ПРИКЛАДИ

 

 


ДОВІДКОВО

Відповідно до п. 120.1 ст. 120 Податкового кодексу неподання або несвоєчасне подання платником податків або іншими особами, зобов’язаними нараховувати та сплачувати податки, збори, податкових декларацій (розрахунків) тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 170 грн. за кожне таке неподання або несвоєчасне подання. Ті самі дії, вчинені платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за таке порушення, тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 1020 грн. за кожне таке неподання або несвоєчасне подання.


Щодо оподаткування пального, при виробництві якого як сировини використано інші оподатковувані підакцизні товари, то згідно зі змінами, внесеними Законом № 909 до ст. 217 Податкового кодексу, передбачено, що для пального, при виробництві якого як сировини використано інші оподатковувані підакцизні товари, сума податку до сплати зменшується на суму податку, розрахованого для такої сировини.

Сума податку щодо сировини, що підлягає відніманню, обчислюється із застосуванням ставок податку на таку сировину, чинних на дату реалізації пального. У разі якщо така сума перевищує суму податку з пального, виробленого з такої сировини, різниця платнику не відшкодовується.

Зазначені норми застосовуються під час функціонування СЕАРП, визначеної ст. 232 Податкового кодексу.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. Закон № 909 — Закон України від 24.12.2015 р. № 909-VІІІ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році». Наказ № 14 — наказ Мінфіну України від 23.01.2015 р. № 14 «Про затвердження форми декларації акцизного податку, Порядку заповнення та подання декларації акцизного податку». Порядок № 14 — Порядок заповнення та подання декларації акцизного податку, затверджений наказом Мінфіну України від 23.01.2015 р. № 14