НДС

Операції з фінансового лізингу

28.09.2016 / 16:10

Який порядок оподаткування ПДВ операцій з передачі об’єкта у фінансовий лізинг та повернення такого об’єкта у разі дострокового припинення договору фінансового лізингу?

Згідно з підпунктами «а» і «б» п. 185.1 ст. 185 Податкового кодексу об’єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з постачання товарів/послуг, місце постачання яких відповідно до ст. 186 цього Кодексу розташовано на митній території України.

Під постачанням товарів слід розуміти будь-яку передачу права на розпоряджання товарами як власник, у тому числі продаж, обмін чи дарування такого товару, а також постачання товарів за рішенням суду. При цьому постачанням товарів також вважається фактична передача матеріальних активів іншій особі на підставі договору про фінансовий лізинг (повернення матеріальних активів згідно з договором про фінансовий лізинг) чи іншої домовленості, відповідно до якої оплата відстрочена, але право власності на матеріальні активи передається не пізніше дати здійснення останнього платежу (пп. 14.1.191 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу).

Водночас відповідно до пп. 196.1.2 п. 196.1 ст. 196 Податкового кодексу операції з нарахування та сплати процентів або комісій у складі орендного (лізингового) платежу у межах договору фінансового лізингу не є об’єктом оподаткування ПДВ.

Згідно з визначенням, наведеним у пп. «б» пп. 14.1.97 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу, фінансовий лізинг (оренда) — це господарська операція, що здійснюється фізичною або юридичною особою і передбачає передачу орендарю майна, яке є основним засобом відповідно до цього Кодексу і придбано або виготовлено орендодавцем, а також усіх ризиків та винагород, пов’язаних із правом користування та володіння об’єктом лізингу.

Лізинг (оренда) вважається фінансовим, якщо лізинговий (орендний) договір містить одну з таких умов:

об’єкт лізингу передається на строк, протягом якого амортизується не менш як 75 % його первісної вартості, а орендар зобов’язаний на підставі лізингового договору та протягом строку його дії придбати об’єкт лізингу з наступним переходом права власності від орендодавця до орендаря за ціною, визначеною у такому лізинговому договорі;

балансова (залишкова) вартість об’єкта лізингу на момент закінчення дії лізингового договору, передбаченого таким договором, становить не більш як 25 % первісної вартості ціни такого об’єкта лізингу, що діє на початок строку дії лізингового договору;

сума лізингових (орендних) платежів з початку строку оренди дорівнює первісній вартості об’єкта лізингу або перевищує її;

майно, що передається у фінансовий лізинг, виготовлене за замовленням лізингоотримувача (орендаря) та після закінчення дії лізингового договору не може бути використаним іншими особами, крім лізингоотримувача (орендаря), виходячи з його технологічних та якісних характеристик.

Під терміном «строк фінансового лізингу» слід розуміти передбачений лізинговим договором строк, який розпочинається з дати передання ризиків, пов’язаних із зберіганням або використанням майна, чи права на отримання будь-яких вигод чи винагород, пов’язаних із його використанням, або будь-яких інших прав, що випливають з прав на володіння, користування або розпоряджання таким майном, лізингоотримувачу (орендарю) та закінчується строком закінчення дії лізингового договору, включаючи будь-який період, протягом якого лізингоотримувач має право прийняти одноосібне рішення про продовження строку лізингу згідно з умовами договору.

Відповідно до п. 189.5 ст. 189 Податкового кодексу у разі постачання товарів за договорами фінансового лізингу, які було повернуто лізингоодержувачем, не зареєстрованим як платник податку у зв’язку з невиконанням умов такого договору, базою оподаткування є позитивна різниця між ціною продажу та ціною придбання таких товарів.

При цьому ціна продажу визначається відповідно до п. 188.1 ст. 188 Податкового кодексу, а ціна придбання — на рівні суми лізингових платежів у частині компенсації вартості об’єкта фінансового лізингу, що несплачені за такий об’єкт лізингу на дату такого повернення.

Датою виникнення податкових зобо­в’язань орендодавця (лізингодавця) для операцій фінансової оренди (лізингу) є дата фактичної передачі об’єкта фінансової оренди (лізингу) у користування орендарю (лізингоотримувачу) (п. 187.6 ст. 187 Податкового кодексу).

Датою збільшення податкового кредиту орендаря (лізингоотримувача) для операцій фінансової оренди (лізингу) є дата фактичного отримання об’єкта фінансового лізингу таким орендарем (п. 198.2 ст. 198 цього Кодексу).

Таким чином, оскільки повернення матеріальних активів за договором фінансового лізингу вважається постачанням товарів, то для лізингоотримувача, який повертає об’єкт фінансового лізингу лізингодавцю без придбання такого об’єкта у власність, така передача прирівнюється для цілей оподаткування ПДВ до зворотного продажу лізингоотримувачем такого об’єкта лізингодавцю.

Отже, якщо здійснюється повернення об’єкта фінансового лізингу лізингодавцю — платнику ПДВ:

лізингоотримувачем  платником ПДВ

лізингоотримувач — платник ПДВ зобов’язаний нарахувати податкові зобов’язання з ПДВ за ставкою 20 % на вартість такого об’єкта та скласти податкову накладну і зареєструвати її в ЄРПН на лізингодавця — платника ПДВ.

Лізингодавець — платник ПДВ при отриманні такого об’єкта фінасового лізингу включає суми ПДВ, визначені за такою операцією, до складу податкового кредиту на підставі податкової накладної, зареєстрованої в ЄРПН

лізингоотримувачем  ­неплатником ПДВ

при здійсненні такої операції лізингоотримувач — неплатник ПДВ податкових зобов’язань з ПДВ не визначає, а тому формування лізингодавцем — платником ПДВ податкового кредиту за такою операцією не здійснюється

 

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. Закон про РРО — Закон України від 06.07.95 р. № 265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг». Порядок № 1246 — Порядок ведення Єдиного реєстру податкових накладних, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2010 р. № 1246. Порядок № 1307 — Порядок заповнення податкової накладної, затверджений наказом Мінфіну України від 31.12.2015 р. № 1307