Налог на прибыль

Виплати на користь нерезидентів

26.09.2016 / 14:56

Чи сплачують резиденти юридичні особи — платники єдиного податку при виплаті нерезиденту — юридичній особі доходів із джерелом їх походження з України податок з таких доходів та яку звітність подають?

Відповідно до пп. 141.4.1 п. 141.4 ст. 141 Податкового кодексу доходи, отримані нерезидентом із джерелом їх походження з України, оподатковуються в порядку і за ставками, визначеними цією статтею.

Підпунктом 141.4.2 вищезазначеного пункту визначено, що резидент або постійне представництво нерезидента, що здійснюють на користь нерезидента або уповноваженої ним особи (крім постійного представництва нерезидента на території України) будь-яку виплату з доходу з джерелом його походження з України, утримують податок з таких доходів, за ставкою в розмірі 15 % (крім доходів, зазначених у підпунктах 141.4.3 — 141.4.6 п. 141.4 ст. 141 Податкового кодексу) їх суми та за їх рахунок, який сплачується до бюджету під час такої виплати, якщо інше не передбачено положеннями міжнародних договорів України з країнами резиденції осіб, на користь яких здійснюються виплати, що набрали чинності.

Водночас положеннями міжнародних договорів України про уникнення подвійного оподаткування щодо повного або часткового звільнення від оподаткування доходів нерезидентів із джерелом їх походження з України, які згідно з п. 3.1 ст. 3 Податкового кодексу є складовою податкового законодавства України, не передбачено виключень щодо порядку звільнення від оподаткування зазначених вище доходів для суб’єктів господарювання — резидентів України, які сплачують єдиний податок.

Підпунктом 141.4.3 п. 141.4 ст. 141 цього Кодексу встановлено, що центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, встановлює порядок надання резидентами або постійними представництвами нерезидента розрахунку податкових зобов’язань нерезидентів та звітів про справляння та внесення до відповідного бюджету податків, встановлених вищезазначеним пунктом.

Розрахунок (звіт) податкових зобов’язань нерезидентів, якими отримано доходи із джерелом їх походження з України, є додатком ПН до декларації з податку на прибуток підприємств, затвердженої наказом № 897, та є її невід’ємною частиною.

Податковими (звітними) періодами для податку на прибуток підприємств, крім випадків, передбачених п. 137.5 ст. 137 Податкового кодексу, є календарні: квартал, півріччя, три квартали, рік.

Річний податковий (звітний) період встановлюється, зокрема, для платників податку, у яких річний дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за показниками Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), за попередній річний звітний (податковий) період, не перевищує 20 млн грн (п. 137.5 ст. 137 Податкового кодексу).

Отже, у разі виплати на користь нерезидента або уповноваженої ним особи (крім постійного представництва нерезидента на території України) будь-якого доходу з джерелом походження з України юридичні особи — платники єдиного податку повинні утримувати та перераховувати до відповідного бюджету податок з доходів нерезидента, а також за підсумками податкового (звітного) року, в якому здійснено такі виплати, подавати до контролюючого органу за своїм місце­знаходженням декларацію з податку на прибуток та Розрахунок (звіт) податкових зобов’язань нерезидентів, якими отримано доходи із джерелом їх походження з України, як додаток до неї.

 

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. №  2755-VI. Наказ № 897 — наказ Мінфіну України від 20.10.2015 р. № 897 «Про затвердження Податкової декларації з податку на прибуток підприємств». МСБО 8 — Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки», виданий Радою з Міжнародних стандартів. ПБО 6 — Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах», затверджене наказом Мінфіну України від 28.05.99 р. № 137