Другие налоги

Облік платників єдиного внеску

19.08.2016 / 11:17

Питання обліку платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування в органах ДФС та ведення реєстру страхувальників регламентується Законом про ЄСВ та Порядком № 1162. Таким Порядком визначено питання взяття на облік, внесення змін до облікових даних та зняття з обліку платників єдиного внеску в територіальних органах ДФС (далі — контролюючі органи), надання Пенсійному фонду України та фондам загальнообов’язкового державного соціального страхування даних про взяття/зняття з обліку платників єдиного внеску. Розглянемо детальніше механізм взяття на облік, внесення змін до облікових даних платників єдиного внеску.

Взяття на облік платників єдиного внеску здійснюється контролюючим органом шляхом внесення відповідних відомостей до реєстру страхувальників.

Облік платників єдиного внеску в контролюючих органах ведеться за:

  • кодами з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України — для платників, які включаються до такого реєстру (юридичні особи та відокремлені підрозділи);
  • реєстраційними номерами облікових карток платників податків або серією та номером паспорта — для фізичних осіб, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта;
  • реєстраційними (обліковими) номерами платників податків, які присвоюються інвесторам (операторам) за угодою про розподіл продукції, дипломатичним представництвам і консульським установам іноземних держав.

Юридичні особи та ФОП, на яких поширюється дія Закону про держреєстрацію

Взяття на облік

Взяття на облік платників єдиного внеску, на яких поширюється дія Закону про держреєстрацію, здійснюється контролюючим органом за їх місцезнаходженням чи місцем проживання на підставі відомостей, наданих державним реєстратором згідно з цим Законом, у день отримання зазначених відомостей контролюючим органом.

Датою взяття на облік як платника єдиного внеску є дата внесення контролюючим органом запису щодо такого платника до реєстру страхувальників.

У порядку інформаційної взаємодії дані про взяття на облік платників єдиного внеску передаються державному реєстратору в день взяття їх на облік із зазначенням дати взяття на облік, найменування та коду за ЄДРПОУ контролюючого органу, в якому такого платника взято на облік, реєстраційного номера платника єдиного внеску.

Взяття на облік юридичних осіб (їх відокремлених підрозділів) та фізичних осіб — підприємців, відомості щодо яких містяться в Єдиному державному реєстрі, як платників єдиного внеску підтверджується випискою з Єдиного державного реєстру, яка надсилається (видається) цим юридичним особам (відокремленим підрозділам) та фізичним особам — підприємцям у порядку, встановленому Законом про держреєстрацію.

Підтвердження статусу бюджетної установи, підприємства та організації всеукраїнських громадських організацій інвалідів

Бюджетні установи, підприємства та організації всеукраїнських громадських організацій інвалідів, зокрема товариства УТОГ та УТОС, у яких кількість інвалідів становить не менш як 50% загальної чисельності працівників, і за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить не менш як 25% суми витрат на оплату праці, а також підприємства та організації громадських організацій інвалідів, у яких кількість інвалідів становить не менш як 50% загальної чисельності працюючих, і за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить не менш як 25% суми витрат на оплату праці, подають до контролюючого органу документи про підтвердження зазначеного статусу.

Після отримання від платника єдиного внеску документів, що підтверджують статус бюджетної установи, підприємства та організації всеукраїнських громадських організацій інвалідів, контролюючий орган вносить відповідний запис до реєстру страхувальників. Документи, отримані від платника, долучаються до облікової справи такого платника.

Внесення змін до облікових даних

У разі отримання контролюючим органом від державного реєстратора інформації про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі, на проведення державної реєстрації змін до установчих документів про юридичну особу із зазначенням номера та дати внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру та відомостей про проведення державної реєстрації змін до відомостей про фізичну особу — підприємця, які містяться в Єдиному державному реєстрі, а саме змін щодо імені фізичної особи, місця її проживання, реєстраційного номера облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб — платників податків або серії та номера паспорта (для фізичних осіб, які мають відмітку у паспорті про право здійснення платежів за серією та номером паспорта), контролюючий орган вносить відповідні зміни до реєстру страхувальників.

Зміна місцезнаходження (місця проживання)

Після надходження з Єдиного державного реєстру відомостей про зміну місцезнаходження (місця проживання) платника, пов’язану зі зміною адміністративно-територіальної одиниці, до реєстру страхувальників контролюючим органом до дати спливу одного місяця після отримання відомостей про зміну місцезнаходження (місця проживання) платника вноситься запис про переведення на облік такого платника до контролюючого органу, що відповідає новому місцезнаходженню (місцю проживання).

Облік відокремлених підрозділів

У разі отримання відомостей з Єдиного державного реєстру про створення відокремленого підрозділу юридичної особи такий новостворений підрозділ обліковується з приміткою «Неплатник».

У разі прийняття юридичною особою рішення про виділення відокремленого підрозділу на окремий баланс та перехід до самостійного ведення ним розрахунків із застрахованими особами юридична особа повідомляє про це в десятиденний строк з дня прийняття такого рішення контролюючий орган за місцезнаходженням відокремленого підрозділу. У зазначеному випадку на підставі такого повідомлення юридичної особи відокремлений підрозділ обліковується як платник єдиного внеску.

Якщо юридичною особою прийнято рішення про реорганізацію відокремленого підрозділу — страхувальника в такий підрозділ, який не має обов’язків чи повноважень щодо ведення окремого балансу та самостійного ведення ним розрахунків із застрахованими особами, юридична особа повідомляє про це в десятиденний строк з дня прийняття такого рішення контролюючий орган за місцезнаходженням такого відокремленого підрозділу. У цьому випадку за умови відсутності заборгованості на підставі такого повідомлення юридичної особи відокремлений підрозділ обліковується з приміткою «Неплатник».

Облік установ або організацій, які обслуговуються централізованою бухгалтерією

Установа або організація, яка обслуговується централізованою бухгалтерією у частині здійснення розрахунків з оплати праці із застрахованими особами, не має обов’язків чи повноважень щодо ведення окремого балансу, обліковується в реєстрі страхувальників з приміткою «Неплатник».

Для встановлення в реєстрі страхувальників примітки «Неплатник» установа або організація, яка обслуговується централізованою бухгалтерією, подає до контролюючого органу підтвердження від централізованої бухгалтерії факту її обслуговування.

У разі прийняття рішення про ведення окремого балансу та перехід до самостійного ведення установою або організацією розрахунків із застрахованими особами така установа чи організація в десятиденний строк з дня прийняття такого рішення повідомляє про це контролюючий орган за своїм місцезнаходженням із наданням підтвердних документів.

На підставі поданих документів контролюючий орган знімає примітку «Неплатник» у реєстрі страхувальників стосовно такої установи чи організації.

Платники єдиного внеску, на яких не поширюється дія закону про держреєстрацію

Взяття на облік

Взяття на облік платників єдиного внеску, на яких не поширюється дія Закону про держреєстрацію, контролюючим органом здійснюється за місцезнаходженням чи місцем проживання у день отримання від них заяви про взяття на облік платника єдиного внеску за формою № 1-ЄСВ.

До таких платників належать:

  • дипломатичні представництва і консульські установи іноземних держав, філії, представництва та інші відокремлені підрозділи іноземних підприємств, установ та організацій (у тому числі міжнародні), розташовані на території України (крім відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації);
  • військові частини;
  • інвестор (оператор) за угодою про розподіл продукції.

Особи, які провадять незалежну професійну діяльність (приватні нотаріуси, адвокати, які здійснюють адвокатську діяльність індивідуально, судові експерти та арбітражні керуючи), подають заяву за формою № 1-ЄСВ протягом 10 календарних днів після державної реєстрації незалежної професійної діяльності у відповідному уповноваженому органі та отримання документа, що підтверджує право фізичної особи на ведення незалежної професійної діяльності.

Платникам єдиного внеску, на яких не поширюється дія Закону про держреєстрацію, контролюючим органом наступного робочого дня з дня взяття на облік безоплатно надсилається (вручається) повідомлення про взяття їх на облік за формою № 2-ЄСВ.

Внесення змін до облікових даних

У разі зміни найменування, прізвища, імені чи по батькові платника єдиного внеску, організаційно-правової форми, місцезнаходження, місця проживання, основного виду діяльності платник єдиного внеску зобов’язаний у десятиденний строк з дня виникнення відповідних змін подати до контролюючого органу заяву за формою № 1-ЄСВ з приміткою «Зміни». До заяви додаються завірені копії документів, що зазнали змін.

Зміна місцезнаходження (місця проживання)

У разі зміни місцезнаходження (місця проживання) платника, пов’язаної зі зміною адміністративно-територіальної одиниці, до дати спливу одного місяця з дня отримання заяви та підтвердних документів про зміну місцезнаходження (місця проживання) платника до реєстру страхувальників вноситься запис про переведення на облік такого платника до контролюючого органу, що відповідає новому місцезнаходженню (місцю проживання).

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Закон про ЄСВ — Закон України від 08.07.2010 р. № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування». Закон про держреєстрацію — Закон України від 15.05.2003 р. № 755-IV «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань». Порядок № 1162 — Порядок обліку платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затверджений наказом Мінфіну України від 24.11.2014 р. № 1162