Другие налоги

Зустрічна звірка даних фізичної особи — підприємця: повноваження органів ДФС

19.08.2016 / 11:34

Главою 7 розділу II Податкового кодексу регламентовано інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності органів ДФС, а саме порядок збору та отримання ними податкової інформації.

Зокрема, для отримання податкової інформації органи ДФС мають право звернутися до будь-якої категорії платників податків із письмовим запитом про подання інформації та її документального підтвердження. Зазначене передбачено статтями 20 та 73 Податкового кодексу.

Вимоги до такого запиту викладено у п. 73.3 ст. 73 цього Кодексу.

Запит надсилається у письмовій формі за наявності, зокрема, обставини, коли за результатами аналізу податкової інформації, отриманої в установленому законом порядку, виявлено факти, які свідчать про порушення платником податків податкового, валютного законодавства, законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, а також у разі необхідності проведення зустрічної звірки.

На сьогодні право на проведення органами ДФС зустрічних звірок встановлено пп. 20.1.4 п. 20.1 ст. 20 та п. 73.5 ст. 73 Податкового кодексу.

Відповідно до статей 61 та 62 цього Кодексу зустрічна звірка є одним із заходів, які вживаються органами ДФС у межах здійснення податкового контролю за правильністю нарахування, повнотою і своєчасністю сплати податків і зборів, а також виконання платниками податків вимог законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи ДФС.

Згідно з п. 73.5 ст. 73 Податкового кодексу зустрічні звірки не є перевірками і проводяться в Порядку, затвердженому постановою № 1232.

Зустрічна звірка — це зіставлення даних первинних бухгалтерських та інших документів суб’єкта господарювання, що здійснюється органами ДФС з метою документального підтвердження господарських відносин з платником податків та зборів, а також підтвердження відносин, виду, обсягу і якості операцій та розрахунків, що здійснювалися між ними, для з’ясування їх реальності та повноти відображення в обліку платника податків (п. 73.5 ст. 73 Податкового кодексу).

Таким чином, під дію зустрічних звірок може потрапити будь-яка фізична особа — підприємець незалежно від обраної системи оподаткування та суми отриманих доходів, щодо діяльності якої є сумніви та/або необхідність дослідження факту здійснення нею окремих операцій.

З метою проведення зустрічної звірки орган ДФС, який є ініціатором, надсилає органу ДФС — виконавцю, на обліку в якому перебуває підприємець, запит про проведення зустрічної звірки для підтвердження даних, отриманих від іншого платника податків.

Водночас орган ДФС має право самостійно провести зустрічну звірку в разі коли суб’єкт господарювання перебуває на обліку в тому самому органі, в якому перебуває платник податків, або в межах одного населеного пункту.

За наявності достатньої інформації орган ДФС, який є виконавцем, проводить зустрічну звірку. У разі відсутності запитуваної інформації платнику податків надсилається запит у порядку, встановленому п. 73.3 ст. 73 Податкового кодексу.

Письмовий запит про подання інформації та її документального підтвердження надсилається платнику податків за його податковою адресою рекомендованим листом з повідомленням про вручення або особисто вручається під розписку.

Пунктом 73.3 ст. 73 Податкового кодексу також визначено, що платники податків та інші суб’єкти інформаційних відносин зобов’язані подавати інформацію, визначену у запиті органу ДФС, та її документальне підтвердження протягом одного місяця з дня, що настає за днем надходження запиту (якщо інше не передбачено цим Кодексом). При цьому в разі коли запит складено з порушенням установлених вимог, платник податків звільняється від обов’язку надавати відповідь на такий запит.

За результатами проведеної зустрічної звірки складається довідка, в якій відображається інформація щодо підтвердження або спростування фактів, які досліджуються. Після оформлення довідки платник податків зобов’язаний її підписати.

Довідка про проведення зустрічної звірки у десятиденний термін особисто вручається суб’єкту господарювання або його законному чи уповноваженому представникові під розписку або надсилається за його адресою (податковою адресою) рекомендованим листом із повідомленням про вручення.

У разі встановлення фактів, що не дають змогу провести зустрічну звірку у зв’язку із зняттям з обліку суб’єкта господарювання, встановленням його відсутності за податковою адресою, ненаданням інформації та документів для проведення зустрічної звірки, орган ДФС — виконавець складає акт про неможливість проведення зустрічної звірки. У такому разі підпис платника податків не вимагається.

Матеріали зустрічної звірки (довідка або акт про неможливість проведення зустрічної звірки) надсилаються до органу ДФС — ініціатора для врахування під час заходів податкового контролю.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА
Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. Постанова № 1232 — постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2010 р. № 1232 «Про затвердження Порядку проведення контролюючими органами зустрічних звірок»