Налог на прибыль

Звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації

05.08.2016 / 17:09

У зв’язку з тим, що Законом № 652 внесено низку суттєвих змін та доповнень до Податкового кодексу, пов’язаних з оподаткуванням неприбуткових організацій, з метою реалізації цих змін наказом № 553 затверджено нову форму Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації (далі — Звіт). Розглянемо нову форму Звіту та порядок його заповнення детальніше.

Основні відмінності

Порівняно з формою Звіту про використання коштів неприбуткових установ та організацій, затвердженою наказом № 85, новий Звіт суттєво скорочено, що значно спрощує його заповнення. Так, із 104 рядків, передбачених у попередній формі, новий Звіт містить лише 39. Це скорочення здійснено за рахунок уніфікації форми Звіту. Тобто згруповано всі види отриманих доходів неприбуткової організації без виділення доходів за окремими ознаками неприбутковості.

Таким чином, новою формою Звіту передбачено:

 • заповнення лише тих показників, які відображають особливості діяльності неприбуткової організації залежно від закону, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації;
 • відображення податкового зобов’язання з податку на прибуток у разі нецільового використання отриманих коштів, а також отримання доходу із джерел інших, ніж передбачені установчими документами;
 • нове поле для місячного податкового (звітного) періоду;
 • поле «Відомості про одночасне подання до звіту форм фінансової звітності»;
 • відображення у додатку ГД даних митної декларації за ввезеним товаром та показників нецільового використання гуманітарної допомоги.

Порядок складання Звіту

Як і у попередній формі, у загальній частині Звіту зазначаються: тип документа (звітний, звітний новий, уточнюючий); звітний (податковий) період, за який він подається.

У разі порушення неприбутковою організацією вимог п. 133.4 ст. 133 Податкового кодексу зазначаються номер календарного місяця, в якому вчинено таке порушення, а також звітний (податковий) період (календарний квартал, півріччя, три квартали, рік), у якому настає перший день місяця, що настає за місяцем вчинення порушення вимог цього пункту.

Крім того, у загальній частині Звіту зазначаються:

 • повне найменування неприбуткової організації згідно з реєстраційними документами;
 • код за ЄДРПОУ (неприбуткові організації, які не мають коду, зазначають реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючим органом);
 • код виду економічної діяльності (КВЕД);
 • податкова адреса неприбуткової організації;
 • номер телефону, електронна адреса та факс;
 • дата і номер рішення контролюючого органу про внесення неприбуткової організації до Реєстру;
 • ознака неприбуткової установи (організації);
 • найменування контролюючого органу, до якого подається Звіт.

Звіт складається з двох частин, для наочності наведених у таблиці.

Перша частина Звіту

Код рядка Звіту

Що відображається

Рядок 1

Загальна сума доходів, отримана неприбутковою організацією

Рядки 1.1 — 1.6

Доходи, одержані бюджетними установами неприбуткової організації

Рядки 2.1 — 2.2 

Суми видатків бюджетних установ за загальним та спеціальним фондами відповідно до затверджених в установленому порядку кошторисів

Рядок 1.7

Дотації або субсидії, отримані з державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або у межах технічної допомоги

Рядок 2.3

Сума витрат на утримання неприбуткової організації (крім бюджетних) у межах кошторису

Рядки 1.8 та 1.9

Разові або періодичні внески, відрахування засновників і членів, а також відображаються відповідно вступні, членські та цільові внески

Рядок 1.10

Доходи від продажу товарів, виконання робіт, надання послуг, які пропагують принципи та ідеї, для захисту яких було створено неприбуткову організацію

Рядок 2.4

Витрати, що здійснюються неприбутковими організаціями для провадження діяльності, визначеної для них як основна законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації    

Рядок 1.11

Вартість активів (коштів або майна), отриманих неприбутковою організацією
у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання
або перетворення)

Рядок 2.5

Вартість активів (коштів або майна), переданих неприбутковою організацією іншим неприбутковим організаціям або зарахованих до бюджету в результаті ліквідації (злиття, поділу, приєднання або перетворення)

Рядок 1.12

Доходи від надання культових послуг

Рядок 1.13

Сума коштів, що надходять до пенсійних фондів у вигляді внесків на недержавне пенсійне забезпечення або внесків на інші потреби, передбачені законом

Рядок 1.14

Пасивні доходи

Рядок 1.15

Загальна сума отриманих неприбутковою організацією безоплатних надходжень або надходжень у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, з яких*:

Рядок 1.15.1

благодійна допомога*

Рядок 1.15.2

гуманітарна допомога *, що дорівнює сумарному значенню графи 9 розділу 2 додатка ГД Звіту

Рядок 1.15.3 

суми коштів або вартість спеціальних засобів індивідуального захисту (касок, бронежилетів, виготовлених відповідно до військових стандартів), технічних засобів спостереження, лікарських засобів та медичних виробів, засобів особистої гігієни, продуктів харчування, предметів речового забезпечення, а також інших товарів, виконаних робіт, наданих послуг за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України, які добровільно перераховані (передані) Збройним Силам України, Національній гвардії України, Службі безпеки України, Службі зовнішньої розвідки України, Державній прикордонній службі України, Міністерству внутрішніх справ України, Управлінню державної охорони України, Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України, іншим утвореним відповідно до законів України військовим формуванням, їх з’єднанням, військовим частинам, підрозділам, установам або організаціям, що утримуються за рахунок коштів державного бюджету, для потреб забезпечення проведення антитерористичної операції*

Рядок 1.16

Передбачено для відображення інших доходів, не включених до рядків 1.1 — 1.15

*Аналогічно відображаються видатки неприбуткової організації щодо використаних безоплатних надходжень у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань (рядки 2.6 та 2.6.1, 2.6.2 додатка ГД, 2.6.3 відповідно).
При цьому до рядка 2.6.2 додатка ГД переноситься сумарне значення графи 8 розділу 3 додатка ГД Звіту.

Друга частина Звіту

Код рядка Звіту

Що відображається

Рядок 3

Сума коштів, витрачена не за цільовим призначенням, з яких:*

Рядок 3.1 ГД

гуманітарна допомога, що дорівнює сумарному значенню графи 7 розділу 4 додатка ГД Звіту

Рядок 4

доходи (прибутки) або їх частина, що були розподілені серед засновників (учасників), членів неприбуткової організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб*

Рядок 5

об’єкт оподаткування податком на прибуток, який розраховується виходячи із суми операції нецільового використання коштів, зазначеної у рядку 3, та суми доходу (прибутку) або їх частини, що були розподілені серед засновників (учасників), членів неприбуткової організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ним осіб, зазначеної у рядку 4*

Рядок 6

Визначається податкове зобов’язання шляхом множення значення рядка 5 на базову (основну) ставку податку на прибуток у відсотках, яка встановлена п. 136.1 ст.136 Податкового кодексу *

Рядки 7, 9, 8 або 10, при цьому:

Заповнюються у разі самостійного виправлення помилок шляхом уточнення показників Звіту відповідно до ст. 50 Податкового кодексу

Рядок 7

Збільшення (зменшення) податкового зобов’язання звітного (податкового) періоду, що уточнюється, позитивне (від’ємне) значення (рядок 6 — рядок 6 Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової  організації, що уточнюється)), або рядок 5 таблиці 2 додатка ВП до рядків 7 — 9 Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації (+, -)

Рядок 8 або 10

Сума штрафу (5 або 3%), яка нараховується та сплачується платником самостійно згідно з п. 50.1 ст. 50 Податкового кодексу

Рядок 9

Пеня, нарахована на виконання вимог пп. 129.1.2 п. 129.1 ст. 129 Податкового кодексу

*Рядки 3 — 6 заповнюються неприбутковими організаціями, які недотрималися вимог, визначених пп. 133.4.1 п. 133.4 ст. 133 Податкового кодексу

 

Зверніть увагу
Звіт складається у порядку, встановленому ст. 48 Податкового кодексу.
Дані, наведені у Звіті, повинні ґрунтуватися на даних бухгалтерського обліку та відповідати правилам складання податкової звітності. Достовірність даних підтверджується підписами керівника (уповноваженої особи) неприбуткової організації і головного бухгалтера (особи, яка відповідає за ведення бухгалтерського обліку та подання Звіту до контролюючого органу) та засвідчується печаткою (за наявності).
Звіт складається за формою, затвердженою наказом № 553, у гривнях. У разі необхідності Звіт подається з додатками ВП та ГД.

Додаток ВП

Додаток ВП до Звіту призначено для самостійного виправлення помилок. Додаток ВП до рядків 7 — 9 Звіту подається у разі виправлення помилок у складі Звіту (звітного або звітного нового), в якому наводиться інформація про виправлені помилки у раніше поданому Звіті. Цей додаток складається з двох таблиць. Таблиця 1 призначена для врахування помилки(ок) у звітному (податковому) періоді, що настає за періодом, у якому виявлено помилку(и). У табл. 2 відображаються результати виправлення помилок.

Додаток ВП до Звіту надається у разі виправлення помилок, пов’язаних з обчисленням податкового зобов’язання, у разі витрачання коштів за нецільовим призначенням та/або розподілу доходів (прибутків) організації серед засновників (учасників), її членів, членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

При цьому подання уточнюючого Звіту не звільняє неприбуткову організацію від відповідальності, визначеної п. 120.2 ст. 120 Податкового кодексу щодо накладення штрафу від суми самостійно нарахованого заниження податкового зобов’язання (недоплати).

Водночас за необхідності уточнення показників, що відображаються у частині І Звіту, неприбутковою організацією також може бути подано уточнюючий Звіт або звітний новий, навіть якщо це призводить до визначення податкових зобов’язань.

Додаток ГД

Додаток ГД до рядків 1.15.2, 2.6.2, 3.1 Звіту подається неприбутковими організаціями в обов’язковому порядку при здійсненні операцій з гуманітарною допомогою. Додаток ГД доповнено новим розділом «Гуманітарна допомога, використана не за цільовим призначенням за звітний (податковий) рік».

Розділ 2 «Отримано гуманітарну допомогу за звітний (податковий) рік» додатка ГД доповнено даними митної декларації, за якою було ввезено товар на митну територію України (дата, номер, номер товару).

Які організації подають Звіт

Звіт подається неприбутковими організаціями, які не є платниками податку на прибуток підприємств відповідно до п. 133.4 ст. 133 Податкового кодексу.

Нагадаємо, що до неприбуткових організацій, які не є платниками податку, зокрема, можуть бути віднесені:

 • бюджетні установи;
 • громадські об’єднання, політичні партії, творчі спілки, релігійні, благодійні організації, пенсійні фонди;
 • спілки, асоціації та інші об’єднання юридичних осіб;
 • житлово-будівельні кооперативи (з першого числа місяця, що настає за місяцем, у якому відповідно до закону здійснено прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом житлового будинку і такий житловий будинок споруджувався або придбавався житлово-будівельним (житловим) кооперативом), дачні (дачно-будівельні), садівничі та гаражні (гаражно-будівельні) кооперативи (товариства);
 • об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, асоціації власників жилих будинків;
 • професійні спілки, їх об’єднання та організації профспілок, а також організації роботодавців та їх об’єднання;
 • сільськогосподарські обслуговуючі ко-оперативи, кооперативні об’єднання сільськогосподарських обслуговуючих ко-оперативів;
 • інші юридичні особи, діяльність яких відповідає вимогам цього пункту.

Обов’язковою умовою для неприбуткових організацій є використання своїх доходів (прибутків) винятково для фінансування видатків на своє утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених установчими документами.

Строки подання Звіту

Податковим звітним періодом для неприбуткових організацій є календарний рік. Звіт подається неприбутковою організацією протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року до контролюючого органу за своїм місцезнаходженням, відомості про що містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців. Неприбуткові організації, визначені п. 133.4 ст. 133 Податкового кодексу, подають Звіт за формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної податкової політики, у строки, передбачені для подання податкової декларації з податку на прибуток підприємств.

випадки, за яких Звіт подається у місячний термін

Винятком щодо терміну подання Звіту є недотримання неприбутковою організацією вимог, визначених п. 133.4 ст. 133 Податкового кодексу.

Відповідно до пп. 133.4.3 вищезазначеного пункту у разі недотримання неприбутковою організацією вимог, визначених цим пунктом, така неприбуткова організація зобов’язана подати Звіт у термін, визначений для місячного податкового (звітного) періоду (20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця), за період з початку року по останній день місяця, в якому вчинено таке порушення, та зазначити суму самостійно нарахованого податкового зобов’язання з податку на прибуток. При поданні Звіту в загальній частині зазначається номер календарного місяця, в якому вчинено таке порушення.

Слід зауважити, що при здійсненні зазначених порушень неприбуткова організація виключається контролюючим органом з Реєстру і стає платником податку на прибуток на загальних підставах з першого дня місяця, що настає за місяцем, у якому вчинено таке порушення.

Надалі з першого дня місяця, що настає за місяцем, у якому вчинено таке порушення, до 31 грудня податкового (звітного) року неприбуткова організація зобов’язана щокварталу подавати до контролюючого органу квартальну фінансову і податкову звітність (з наростаючим підсумком) з податку на прибуток та сплачувати податок у термін, визначений для квартального періоду.

З наступного податкового (звітного) року така неприбуткова організація подає фінансову і податкову звітність та сплачує податок на прибуток у порядку, встановленому ст. 137 Податкового кодексу для неприбуткових організацій — платників податку на прибуток.

Крім того, згідно з пп. 133.4.4 п. 133.4 ст. 133 цього Кодексу якщо контролюючий орган встановить факт використання неприбутковою організацією доходів (прибутків) для цілей інших, ніж передбачені установчими документами, то такі дії є підставою для виключення такої організації з Реєстру. Крім того, такій організації нараховуються податкове зобов’язання з податку на прибуток підприємств, штрафні санкції і пеня відповідно до норм цього Кодексу. Податкові зобов’язання, штрафні санкції і пеня нараховуються починаючи з першого числа місяця, в якому вчинено таке порушення.

Способи подання Звіту

Способи, якими можна скористатися при поданні Звіту, наведено у п. 49.3 ст. 49 Податкового кодексу, згідно з яким податкова звітність подається за вибором платника податків, якщо інше не передбачено цим Кодексом, в один із таких способів:

 • особисто платником податків або уповноваженою на це особою;
 • надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення (не пізніше ніж за десять днів до закінчення граничного строку подання Звіту);
 • засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством.

Коли подається фінансова звітність

Неприбуткова організація, що порушила вимоги п. 133.4.3 п. 133.4 ст. 133 розділу ІІІ Податкового кодексу, подає до контролюючого органу разом зі Звітом квартальну фінансову звітність починаючи з першого дня місяця, що настає за місяцем, у якому вчинено таке порушення, до 31 грудня податкового (звітного) року. З наступного податкового (звітного) року така неприбуткова організація подає фінансову і податкову звітність та сплачує податок на прибуток.

Відмітки про подання кожної форми фінансової звітності проставляються у відповідних клітинках поля «Відомості про одночасне подання до звіту форм фінансової звітності».

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА
Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. Закон № 652 — Закон України від 17.07 2015 р. № 652-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування неприбуткових організацій». Наказ № 85 — наказ Мінфіну України від 27.01.2014 р. № 85 «Про затвердження форми Звіту про використання коштів неприбуткових установ та організацій та Порядок його складання». Наказ № 533 — наказ Мінфіну України від 17.06. 2016 р. «Про затвердження форми Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації»