Другие налоги

Перевірки самозайнятих осіб

07.11.2016 / 13:03

ДФС України послідовно впроваджує принцип мінімізації втручання у господарську діяльність сумлінних самозайнятих осіб, згідно з яким до плану-графіка проведення документальних планових перевірок платників податків (далі — план-графік) включаються лише самозайняті особи, які мають ризики щодо несплати податкових платежів. Про особливості відбору самозайнятих осіб для включення до плану-графіка проведення документальних перевірок йтиметься у цій статті.

Для здійснення відбору до плану-графіка використовується зібрана податкова інформація та результати її опрацювання (п. 74.2 ст. 74 Податкового кодексу).

Наявний у ДФС України обсяг інформації дає змогу автоматизовано (засобами інформаційних систем ДФС) формувати переліки самозайнятих осіб з найбільшими ризиками несплати податкових платежів з мінімальним втручанням у бізнес та виключенням впливу людського фактора. Водночас проводиться доперевірочний аналіз діяльності таких платників податків.

У разі виявлення ризиків заниження об’єкта оподаткування з дотриманням вимог абзаців другого — третього п. 77.2 ст. 77 вищезазначеного Кодексу встановлюється належність самозайнятої особи до одного із трьох ступенів ризику, а також з урахуванням обмежень у частині періодичності проведення документальних планових перевірок здійснюється розрахунок періоду перевірки, термінів її проведення, виконання інших вимог, передбачених законом.

Під час формування плану-графіка необхідним є врахування також вимог п. 102.1 ст. 102 Податкового кодексу в частині граничних строків визначення грошового зобов’язання платника податків і періоду діяльності, який не було охоплено перевіркою.

Пунктом 5 розділу І Порядку № 524 (зі змінами, внесеними наказом № 723) передбачено, що план-графік складається із планів-графіків територіальних органів ДФС України та затверджується Головою ДФС.

Затверджений план-графік є обов’яз­ковим для виконання всіма підрозділами територіальних органів ДФС України.

Особи, що відбираються до плану-графіка

Розділом IV Порядку № 524 встановлено порядок відбору до плану-графіка самозайнятих осіб, зокрема, до розділу ІІІ плану-графіка відбираються платники податків — самозайняті особи, які:

 • є фізичними особами — підприємцями;
 • здійснюють незалежну професійну діяльність за умови, що такі особи не є працівниками в межах такої підприємницької чи незалежної професійної діяльності.

До переліку самозайнятих осіб відбираються платники податків, які провадять фінансово-господарську діяльність, сплачують податки, збори, інші платежі та взяті на облік як платники податків за основним місцем обліку або зареєстровані у контролюючих органах.

Критерії відбору

Порядком № 524 затверджено 22 критерії ризиків несплати самозайнятими особами податкових та інших платежів:

 • 11 критеріїв високого ступеня ризику;
 • 8 критеріїв середнього ступеня ризику;
 • 3 критерії незначного ступеня ризику.

Віднесення платника податків до категорії самозайнятих осіб з високим ступенем ризику можливе за умови встановлення хоча б одного з таких критеріїв:

 • перевищення сумою доходів, отриманих платником податків за ознаками, визначеними Довідником ознак доходів, наведеним у додатку до Порядку № 4 (далі — Довідник ознак доходів), 127 (інші доходи) та/або 157 (дохід, виплачений самозайнятій особі), суми доходу від провадження господарської діяльності на 10 та більше відсотків;
 • перевищення обсягів експортних операцій над задекларованою сумою доходу на 10 та більше відсотків;
 • заниження податкового зобов’язання в обсязі, що становить 10 та більше відсотків суми задекларованих податкових зобов’язань з ПДВ за календарний рік, та/або завищення податкового кредиту з ПДВ в обсязі, що становить 5 та більше відсотків суми задекларованого податкового кредиту з ПДВ;
 • декларування сум доходу на рівні або менше рівня витрат, які враховуються при визначенні об’єкта оподаткування;
 • розмір інших витрат, у тому числі вартість виконаних робіт, наданих послуг, становить 30 або більше відсотків задекларованої в податковій звітності вартості документально підтверджених витрат, пов’язаних з господарською діяльністю платника податків;
 • наявність розбіжностей між сумою чистого оподатковуваного доходу, відображеною в декларації про майновий стан і доходи, та сумою доходу, зазначеною у звіті про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску, на 5 та більше відсотків;
 • нарахування та виплата доходів за ознаками, визначеними Довідником ознак доходів, 101 (заробітна плата, нарахована (виплачена)) та/або 102 (виплати відповідно до умов цивільно-правового договору) без утримання, перерахування до бюджету податку на доходи фізичних осіб та/або єдиного внеску;
 • порушення встановлених строків сплати єдиного внеску більше ніж на 365 днів;
 • невідповідність обсягів імпортних операцій задекларованому доходу або обсягам постачання на 20 та більше відсотків;
 • наявність інформації, що свідчить про ухилення від оподаткування виплаченої (нарахованої) найманим особам (у тому числі без документального оформлення) заробітної плати, пасивних доходів, додаткових благ, інших виплат та відшкодувань, що підлягають оподаткуванню, у тому числі внаслідок неукладення платником податків трудових договорів з найманими особами згідно із законом;
 • загальна сума витрат, відображених у декларації про майновий стан і доходи, становить 75 або більше відсотків суми загального доходу, задекларованого у такій декларації.

У разі виявлення ознак високого ступеня ризику контролюючий орган, керуючись абзацом другим п. 77.2 ст. 77 Податкового кодексу, може прийняти рішення про включення такого платника податків до плану-графіка не частіше одного разу на календарний рік.

До показників середнього ступеня ризику належать:

 • кількість найманих працівників менша за кількість зареєстрованих РРО (окремо на господарську одиницю);
 • декларування від’ємного значення з ПДВ при здійсненні імпортних, експортних операцій або міжнародних перевезень;
 • декларування податкових зобов’язань з ПДВ на рівні податкового кредиту;
 • наявність розбіжностей між задекларованою сумою загального оподатковуваного доходу або податкових зобов’язань з ПДВ та сумою розрахункових операцій, проведених із застосуванням РРО (книги обліку розрахункових операцій), у обсязі, що перевищує 10 %;
 • загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню згідно з розділом V Податкового кодексу, у тому числі з використанням локальної або глобальної комп’ютерної мережі, нарахована (сплачена) особі, яка не зареєстрована платником ПДВ, протягом останніх 12 календарних місяців, перевищує обсяг, визначений ст. 181 розділу V Кодексу, більш як на 2 %;
 • наявність відносин із контрагентами, які перебувають у розшуку, або ліквідовані, або визнані банкрутами, якщо сума операцій перевищує 10 % загального обсягу постачання;
 • ввезення на митну територію України підакцизних товарів у обсягах понад 50 % задекларованої суми доходу за рік;
 • порушення встановлених строків сплати єдиного внеску менше ніж на 365 днів.

Слід зауважити, що платники податків із середнім ступенем ризику включаються до плану-графіка не частіше, ніж раз на два календарних роки.

До категорії платників податків з незначним ступенем ризику належать самозайняті особи:

 • які мають заниження податкового зобов’язання в обсязі, що становить менше 10 % суми задекларованих податкових зобов’язань з ПДВ за календарний рік, та/або завищення податкового кредиту з ПДВ в обсязі, що становить менше 5 % суми задекларованого податкового кредиту з ПДВ;
 • у яких обсяг операцій із пов’язаними особами перевищує 20 % задекларованої в податковій звітності вартості документально підтверджених витрат, що враховуються при визначенні об’єкта оподаткування;
 • які декларують суми ПДВ до відшкодування з бюджету.

Самозайняті особи з незначним ступенем ризику включаються до плану-графіка не частіше, ніж раз на три календарних роки.

Після затвердження плану-графіка територіальними органами ДФС України вживаються заходи контрольно-перевірочної роботи, передбачені чинним законодавством, на підставі рішення керівника контролю­ючого органу, яке оформлюється наказом.

Отже, діяльність ДФС України спрямовано на зниження адміністративного тиску на сумлінних платників податків, підвищення ефективності контрольних заходів до найбільш ризикових суб’єктів господарювання, вдосконалення методів податкового контролю. При цьому основ­ним завданням такої роботи є не тільки відбір платників із найбільшими ризиками ухилення від оподаткування, а й забезпечення прозорості такої процедури.

Зауважимо, що Порядок № 524, який містить перелік критеріїв ризиків від провадження діяльності платників податків, поділених за ступенями значущості (високий, середній і незначний), на сьогодні доступний для бізнесу та розміщений на офіційному сайті Мінфіну України, завдяки чому зростає рівень поінформованості платників щодо критеріїв ризиковості та можливості уникнення ними в подальшому потрапляння до зазначеної категорії.

На сьогодні всі платники податків мають змогу самостійно оцінити ризики та ймовірність проведення у них податкових перевірок.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. Наказ № 723 — наказ Мінфіну України від 04.08.2016 р. № 723 «Про внесення змін до Порядку формування плану-графіка проведення документальних планових перевірок платників податків». Порядок № 4 — Порядок заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, затверджений наказом Мінфіну України від 13.01.2015 р. № 4. Порядок № 524 — Порядок формування плану-графіка проведення документальних планових перевірок платників податків, затверджений наказом Мінфіну України від 02.06.2015 р. № 524