Бухучет

Витрати на озеленення: особливості обліку

24.06.2016 / 12:45

Пунктом 1 ст. 12 Закону про благоустрій, зокрема, встановлено, що одними із суб’єктів благоустрою є підприємства. Складовою комплексу робіт із благоустрою населених пунктів є озеленення прилеглої території, офісів, складів, виробничих приміщень тощо. Про те, як в обліку підприємства відображаються витрати на озеленення, йтиметься у цій статті.

Загальні аспекти

Згідно з п. 2 ст. 18 Закону про благоустрій серед обов’язків підприємства є:

  • утримувати в належному стані об’єкти благоустрою (їх частини), що перебувають у їх власності або користуванні, а також прилеглу до цих об’єктів територію;
  • утримувати в належному стані закріплені за ними на умовах договору з балансоутримувачем об’єкти благоустрою (їх частини);
  • усувати на закріплених за ними об’єктах благоустрою (їх частинах) за власний рахунок та в установлені строки пошкодження інженерних мереж або наслідки аварій, що сталися з їх вини;
  • усувати на закріплених за ними об’єктах благоустрою (їх частинах) наслідки надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в установленому порядку тощо.

Приблизний перелік робіт щодо озеленення наведено у додатках 1 (капітальний ремонт) та 2 (поточний ремонт) до Порядку № 154.

Схема

Бухгалтерській облік

Згідно з пп. 5.1.8 п. 5 ПБО 7 багаторічні насадження належать до складу об’єктів основних засобів. Відповідно, у разі здійснення витрат на придбання та висадку багаторічних зелених насаджень їх облік ведеться с використанням субрахунку 108 «Багаторічні насадження».

Щодо витрат на придбання і висадку однорічних насаджень (квітів, газонів тощо), то такі витрати мають враховуватися у бухгалтерському обліку згідно з нормами ПБО 9. Облік таких запасів ведеться на субрахунку 209 «Інші матеріали».

Основні кореспонденції рахунків бухгалтерського обліку при здійсненні витрат, пов’язаних із багаторічними насадженнями, наведено у табл. 1.

Таблиця 1


з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

1

Придбано багаторічні насадження

152

631

2

Введено в експлуатацію багаторічні насадження (проведено їх висадку)

108

152

3

Нараховано знос

91, 92, 93,

131

4

Списано багаторічні зелені насадження у зв’язку із закінченням строку експлуатації

131

108

Амортизація багаторічних насаджень розраховується аналогічно амортизації інших об’єктів основних засобів, з використанням методів, зафіксованих у п. 26 ПБО 7. Підприємства самостійно встановлюють строк корисного використання виходячи з планованого періоду використання таких насаджень у господарській діяльності.

Якщо вартість зеленого насадження є меншою, ніж вартісна межа, яку встановлено на підприємстві для малоцінних необоротних матеріальних активів (далі — НММА), то такі насадження слід обліковувати на субрахунку 112 «Малоцінні необоротні матеріальні активи». А витрати, пов’язані з їх придбанням, слід акумулювати на субрахунку 153 «Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів».

Якщо витрати здійснюються щодо орендованої території, то насадження слід обліковувати на субрахунку 117 «Інші необоротні матеріальні активи», а витрати акумулюються на субрахунку 153.

Слід зазначити, що підприємства здійснюють також витрати на полив, обробку отрутохімікатами, побілку дерев, підрізання кущів тощо, тобто здійснюють витрати, пов’язані з підтриманням багаторічних насаджень у робочому стані. Такі витрати включаються до складу поточних витрат періоду (п. 15 ПБО 7). У разі якщо підприємство здійснює модернізацію (наприклад, розширення території з багаторічними насадженнями, перепланування ділянок тощо), то такі витрати збільшують первісну вартість об’єктів основних засобів.

При здійсненні витрат, пов’язаних із однорічними насадженнями, бухгалтерські записи будуть такими:

  • Дт субрахунку 209 «Інші матеріали»  Кт субрахунку 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками», придбано однорічні насадження;
  • Дт рахунків 91, 92, 93, (залежно від призначення об’єктів насаджень) Кт субрахунку 209, однорічні насадження висаджено в ґрунт.

Податковий облік

Податок на додану вартість

Відповідно до п. 198.1 ст. 198 Податкового кодексу до податкового кредиту відносяться суми податку, сплачені/нараховані у разі здійснення операцій з придбання або виготовлення товарів (у тому числі в разі їх ввезення на митну територію України) та послуг, а також придбання (будівництво, спорудження, створення) необоротних активів, у тому числі при їх ввезенні на митну територію України (у тому числі у зв’язку з придбанням та/або ввезенням таких активів як внеску до статутного фонду та/або при передачі таких активів на баланс платника податку, уповноваженого вести облік результатів спільної діяльності).

Датою віднесення сум до податкового кредиту є дата події, що відбулася раніше:

  • дата списання коштів із банківського рахунку в оплату товарів (послуг) або 
  • дата отримання товарів (послуг) (п. 198.2 ст. 198 Податкового кодексу).

Нарахування податкового кредиту здійснюється незалежно від факту використання товарів/послуг, основних фондів в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності протягом звітного податкового періоду, а також незалежно від того, чи здійснював платник податку оподатковувані операції протягом такого звітного податкового періоду (п. 198.3 ст. 198 Податкового кодексу).

Водночас відповідно до п. 198.5 ст. 198 Податкового кодексу платник податку зобов’язаний нарахувати податкові зобов’язання виходячи з бази оподаткування, визначеної згідно з п. 189.1 ст. 189 зазначеного Кодексу, та скласти не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду і зареєструвати в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі — ЄРПН) в терміни, встановлені Кодексом для такої реєстрації, зведену податкову накладну за товарами/послугами, необоротними активами (для товарів/послуг, необоротних активів, придбаних або виготовлених до 01.07.2015 р., — у разі якщо під час такого придбання або виготовлення суми податку було включено до складу податкового кредиту) у разі якщо такі товари/послуги, необоротні активи призначаються для їх використання або починають використовуватися в неоподатковуваних операціях (крім випадків проведення операцій, передбачених пп. 196.1.7 п. 196.1 ст. 196, пп. 197.1.28 п. 197.1 та п. 197.11 ст. 197 Кодексу).

Таким чином, платник податку при використанні товарів/послуг, при придбанні яких суми ПДВ було включено до складу податкового кредиту, в неоподатковуваних операціях зобов’язаний на підставі п. 198.5 ст. 198 Податкового кодексу визначити податкові зобов’язання за такими товарами/послугами, виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до п. 189.1 ст. 189 Кодексу, та скласти за такими операціями податкову накладну і зареєструвати її в ЄРПН не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду.

Схема

Податок на прибуток

За правилами, встановленими розділом III Податкового кодексу, об’єктом оподаткування є прибуток, який визначається шляхом коригування фінансового результату, розрахованого у фінансовій звітності згідно з ПБО або МСФЗ, на податкові різниці (пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Кодексу). Щодо витрат на самостійне виготовлення об’єктів основних засобів, то в даному випадку можуть виникнути податкові різниці, пов’язані з нарахуванням амортизації таких активів,  як саджанці дерев, ділянок з деревами, так і об’єктів, створених при здійсненні покращень.

У податковому обліку згідно з пунктами 138.1 та 138.2 ст. 138 Податкового кодексу фінансовий результат до оподаткування, зокрема, збільшується на суму нарахованої амортизації основних засобів або нематеріальних активів відповідно до національних ПБО або МСФЗ та зменшується на суму розрахованої амортизації основних засобів або нематеріальних активів згідно з п. 138.3 зазначеної статті.

Відповідно до п. 22 ПБО 7 об’єктом амортизації є вартість, яка амортизується (окрім вартості земельних ділянок, природних ресурсів і капітальних інвестицій).

Нарахування амортизації здійснюється протягом строку корисного використання (експлуатації) об’єкта, який встановлюється підприємством (у розпорядчому акті) при визнанні цього об’єкта активом (при зарахуванні на баланс) і призупиняється на період його реконструкції, модернізації, добудови, дообладнання та консервації (п. 23 ПБО 7).

Слід зазначити, що відповідно до пп. 138.3.2 п. 138.3 ст. 138 Податкового кодексу не підлягають амортизації та проводяться за рахунок відповідних джерел фінансування, зокрема, витрати на придбання/самостійне виготовлення та ремонт, а також на реконструкцію, модернізацію або інші поліпшення невиробничих основних засобів.

Термін «невиробничі основні засоби» означає основні засоби, які не використовуються в господарській діяльності платника податку.

Звертаємо увагу, що при розрахунку амортизації не застосовується виробничий метод.

Нагадаємо, що нормами пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Податкового кодексу передбачено, що платник податку, у якого річний дохід (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку за останній річний звітний (податковий) період, не перевищує 20 млн. грн., має право прийняти рішення про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на усі різниці (крім від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років)), визначені відповідно до положень розділу III Податкового кодексу, не більше одного разу протягом безперервної сукупності років, у кожному з яких виконується цей критерій щодо розміру доходу. Про прийняте рішення платник податку зазначає у податковій звітності з цього податку, що подається за перший рік у такій безперервній сукупності років. У подальші роки такої сукупності коригування фінансового результату також не застосовуються (крім від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років)).

При цьому якщо у платника, який прийняв рішення про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на усі різниці (крім від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років), визначені відповідно до положень розділу III Податкового кодексу, в будь-якому наступному році річний дохід (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку за останній річний звітний (податковий) період, перевищить 20 млн.  грн., то такий платник зобов’язаний визначати об’єкт оподаткування починаючи з такого року шляхом коригування фінансового результату до оподаткування на усі різниці, визначені цим розділом Кодексу.

Облік витрат на озеленення розглянемо на умовних прикладах.

ПРИКЛАД 1

Підприємством здійснено заходи щодо озеленення власної території. Для цього виконано такі роботи: висаджено біля будівлі офісу дерева вартістю 5000,00 грн., крім того, ПДВ — 20%: 1000,00 грн., усього на суму 6000,00 грн. Також висаджено насіння і розсаду квітів на клумбах біля складу готової продукції вартістю 300,00 грн., крім того, ПДВ — 60 грн., усього на суму 360,00 грн. Здійснено також інші витрати з висадки на 800 грн., крім того, ПДВ — 160,00 грн., усього витрат на суму 960,00 грн.

У бухгалтерському та податковому обліку зазначені операції відображаються так (табл. 1):

Таблиця 1


з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Податковий облік

Дебет

Кредит

Сума, грн.

Дохід

Витрати

1

Оприбутковано саджанці дерев

152

631

5000,00

-

-

2

Відображено суму ПДВ згідно з належним чином зареєстрованою ПН в ЄРПН

641/ндс

631

1000,00

-

-

3

Сплачено вартість саджанців із поточного рахунку

631

311

6000,00

-

-

4

Створено та введено в експлуатацію об’єкт основного засобу — ділянку з деревами

 

152

5000,00

-

-

5

Нараховано амортизацію (починаючи з наступного місяця після введення в експлуатацію), дані умовні

92

131

83,33

-

83,33

6

Оприбутковано насіння та розсаду квітів

209

631

300,00

-

-

7

Відображено суму ПДВ

641/пдв

631

60,00

-

-

8

Сплачено вартість насіння та розсади з поточного рахунку

631

311

360,00

-

-

9

Віднесено на витрати вартість висаджених насіння та розсади

93

209

300,00

-

-

10

Витрати віднесено на фінансовий результат

791

92

83,33

-

-

791

93

300,00

-

-

ПРИКЛАД 2

Підприємство орендує приміщення в багатоповерховому будинку та прилеглу земельну ділянку. Згідно з договором оренди підприємство має право здійснювати покращення прилеглої земельної ділянки. З метою підтримання іміджу та збільшення майбутніх економічних вигід підприємством придбано та висаджено саджанці дерев на суму 6000,00 грн., крім того, ПДВ — 1200,00 грн., усього на суму 7200,00 грн., відповідно, вартість придбаних дерев збільшує вартість покращень об’єкта, що орендується. У бухгалтерському та податковому обліку ці операції відображаються так (табл. 2):

Таблиця 2


з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Податковий облік

Дебет

Кредит

Сума, грн.

Дохід

Витрати

1

Оприбутковано саджанці дерев

153

631

6000,00

-

-

2

Відображено суму ПДВ

641/пдв

631

1200,00

-

-

3

Сплачено вартість саджанців із поточного рахунку

631

311

7200,00

-

-

4

Збільшено вартість покращень об’єкта, що орендується

117

153

6000,00

-

-

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. Закон про благоустрій — Закон України від 06.09.2005 р. № 2807-IV «Про благоустрій населених пунктів». Порядок № 154 — Порядок проведення ремонту та утримання об’єктів благоустрою населених пунктів, затверджений наказом Держжитлокомунгоспу України від 23.09.2003 р. № 154. ПБО 7 — Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», затверджене наказом Мінфіну України від 27.04.2000 р. № 92. ПБО 9 — Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси», затверджене наказом Мінфіну України від 20.10.99 р. № 246