Другие налоги

Недопуск до перевірки

11.11.2016 / 16:59

Пунктом 75.1 ст. 75 Податкового кодексу встановлено, що контролюючі органи мають право проводити камеральні, документальні (планові або позапланові; виїзні або невиїзні) та фактичні перевірки.
Про умови та порядок допуску контролюючих органів до проведення документальної перевірки, підстави для висновків під час перевірки, а також наслідки відмови платника податків від проведення перевірки та допуску посадових (службових) осіб контролюючого органу до її проведення йтиметься у цій статті.

Умови та порядок допуску посадових осіб контролюючих органів до проведення документальних виїзних та фактичних перевірок встановлено ст. 81 Податкового кодексу.

Довідково

Документальна перевірка — це перевірка, предметом якої є своєчасність, достовірність, повнота нарахування та сплати усіх передбачених Податковим кодексом податків та зборів, а також дотримання валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, дотримання роботодавцем законодавства щодо укладення трудового договору, оформлення трудових відносин з працівниками (найманими особами), яка проводиться на підставі податкових декларацій (розрахунків), фінансової, статистичної та іншої звітності, регістрів податкового та бухгалтерського обліку, ведення яких передбачено законом, первинних документів, які використовуються в бухгалтерському та податковому обліку і пов’язані з нарахуванням і сплатою податків та зборів, виконанням вимог іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, а також отриманих в установленому законодавством порядку контролюючим органом документів та податкової інформації, у тому числі за результатами перевірок інших платників податків.

Відповідно до п. 81.1 ст. 81 Податкового кодексу непред’явлення або ненадіслання у випадках, встановлених цим Кодексом, платнику податків (його посадовим (службовим) особам або його уповноваженому представнику, або особам, які фактично проводять розрахункові операції) цих документів або пред’явлення зазначених документів, що оформлені з порушенням вимог, встановлених цим пунктом, є підставою для недопущення посадових (службових) осіб контролюючого органу до проведення документальної виїзної або фактичної перевірки.

Таким чином, відмова платника податків та/або посадових (службових) осіб платника податків (його представників або осіб, які фактично проводять розрахункові операції) від допуску до перевірки на підставах інших, ніж вищезазначені, не дозволяється.

Пунктом 81.2 ст. 81 Податкового кодексу встановлено, що у разі відмови платника податків та/або посадових (службових) осіб платника податків (його представників або осіб, які фактично проводять розрахункові операції) у допуску посадових (службових) осіб контролюючого органу до проведення перевірки складається акт, який засвідчує факт відмови.

Крім того, відмова платника податків від проведення перевірки за наявності законних підстав для її проведення, допуску посадових (службових) осіб контролюючого органу до проведення перевірки, а також вчинення будь-яких інших дій з метою уникнення проведення перевірки може бути підставою для:

застосування арешту майна, крім коштів на рахунку платника податків, на підставі прийняття рішення керівником контролюючого органу (його заступником), обґрунтованість якого має бути перевірено судом протягом 96 год;

звернення контролюючим органом до суду щодо зупинення видаткових операцій на рахунках платника по­датків.

Згідно з п. 83.1 ст. 83 Податкового кодексу під час проведення перевірок для посадових осіб контролюючих органів підставами для висновків є: документи, визначені цим Кодексом; податкова інформація; експертні висновки; судові рішення; інші матеріали, отримані в порядку та у спосіб, передбачені цим Кодексом або іншими законами, контроль за дотриманням яких покладено на контролюючі органи.

Факти виявлених порушень податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, викладаються в акті документальної перевірки чітко, об’єк­тивно та повною мірою, з посиланнями на первинні або інші документи, які зафіксовані в обліку та підтверджують наявність зазначених фактів (п. 1.7 Порядку № 395).

Слід зауважити, що у разі недопуску платником податків посадових осіб контро­люючих органів до проведення документальної виїзної перевірки контролюючі органи мають право вжити заходів щодо організації та прийняття рішення про проведення документальної невиїзної перевірки такого платника за умови наявності обставин для її проведення, визначених статтями 77 та 78 Податкового кодексу, та з дотриманням вимог щодо її організації відповідно до ст. 79 цього Кодексу.

Документальна невиїзна перевірка здійснюється на підставі зазначених у пп. 75.1.2 п. 75.1 ст. 75 Податкового кодексу документів та податкової інформації, наданих платником податків у визначених цим Кодексом випадках або отриманих в інший спосіб, передбачений законом.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. Порядок № 395 — Порядок оформлення результатів документальних перевірок щодо дотримання податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби, платниками податків — фізичними особами, затверджений наказом Мінфіну України від 14.03.2013 р. № 395